Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2073(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0078/2014

Esitatud tekstid :

A8-0078/2014

Arutelud :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0092

Vastuvõetud tekstid
PDF 209kWORD 49k
Kolmapäev, 17. detsember 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Paranduseelarve projekt nr 5/2014 (2013. aasta üleujutused Itaalias (Sardiinias) – maavärin Kreekas – lumetorm Sloveenias – lumetorm ja järgnenud üleujutused 2014. aastal Horvaatias)
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2014. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2014 kohta, III jagu – Komisjon (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 20. novembril 2013. aastal(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 5/2014, mille komisjon võttis vastu 8. septembril 2014. aastal (COM(2014)0564),

–  võttes arvesse ühiseid järeldusi, milles Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele 8. detsembril 2014. aastal,

–  võttes arvesse 12. detsembril 2014. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 5/2014 kohta (16742/2014 – C8-0291/2014),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0078/2014),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 5/2014 on seotud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmisega 46 998 528 euro suuruses summas kulukohustuste ja maksete assigneeringutena 2013. aasta novembris Itaalias (Sardiinias) toimunud üleujutuste ning 2014. aasta jaanuari lõpus ja veebruari alguses Kreekas (Kefalonias) toimunud maavärina, Sloveenias toimunud lumetormide ning Horvaatias toimunud samade lumetormide ja nendele järgnenud üleujutuste tõttu;

B.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 5/2014 eesmärk on 2014. aasta eelarvet ametlikult korrigeerida;

1.  võtab komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 5/2014 teadmiseks;

2.  rõhutab, et nimetatud loodusõnnetuste tõttu kannatada saanud riikidele tuleb Euroopa Liidu Solidaarsusfondist anda finantsabi kiiresti;

3.  toonitab, et 2014. aasta maksete assigneeringute puudujääk, mille tõttu koostati paranduseelarve projekt nr 3/2014 ja selle juurde kuuluv komisjoni ettepanek võtta kasutusele ettenägemata kulude varu, välistab a priori võimaluse, et paranduseelarve projekti nr 5/2014 jaoks leitaks vahendid ümberpaigutamise kaudu;

4.  kiidab heaks ühised järeldused, milles Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele 8. detsembril 2014. aastal, eesmärgiga kiita 2014. aasta eelarves heaks täiendavad kulukohustuste assigneeringud 47 miljoni euro suuruses summas ja kanda vastavad maksevajadused üle 2015. aasta eelarvesse;

5.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 5/2014 kohta heaks;

6.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 4/2014 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(2) ELT L 51, 20.2.2014, lk 1.
(3) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(4) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

Õigusalane teave