Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2073(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0078/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0078/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0092

Hyväksytyt tekstit
PDF 209kWORD 50k
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Lisätalousarvioesitys nro 5/2014: Italian tulvat (Sardinia) vuonna 2013 – Kreikan maanjäristys – Slovenian jäämyrskyt – Kroatian jäämyrskyt ja niitä seuranneet tulvat vuonna 2014
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. joulukuuta 2014 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 20. marraskuuta 2013 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon komission 8. syyskuuta 2014 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2014 (COM(2014)0564),

–  ottaa huomioon parlamentin ja neuvoston 8. joulukuuta 2014 antamat yhteiset päätelmät,

–  ottaa huomioon neuvoston 12. joulukuuta 2014 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2014 (16742/2014 – C8-0291/2014),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0078/2014),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitys nro 5/2014 kattaa yhteensä 46 998 528 euron käyttöönoton Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta maksusitoumus- ja maksumäärärahoina ja että varojen käyttöönotto liittyy Italiassa (Sardinia) marraskuussa 2013 esiintyneisiin tulviin, maanjäristykseen Kreikassa (Kefalonia), jäämyrskyihin Sloveniassa sekä samoihin jäämyrskyihin ja niitä seuranneisiin tulviin Kroatiassa tammikuun lopussa ja helmikuun alussa vuonna 2014;

B.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 5/2014 tarkoituksena on ottaa tämä mukautus virallisesti vuoden 2014 talousarvioon;

1.  panee merkille komission esittämän lisätalousarvioesityksen nro 5/2014;

2.  korostaa, että näistä luonnonkatastrofeista kärsineille maille on myönnettävä kiireellisesti taloudellista apua solidaarisuusrahastosta;

3.  korostaa, että vuoden 2014 maksumäärärahavaje oli syynä lisätalousarvioesityksen nro 3/2014 antamiselle ja siihen liittyvälle komission ehdotukselle ottaa käyttöön varoja ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta ja että tämän maksumäärärahavajeen vuoksi ei ole lähtökohtaisesti mahdollista löytää rahoitusta lisätalousarvioesitystä nro 5/2014 varten kohdentamalla varoja uudelleen;

4.  vahvistaa parlamentin ja neuvoston 8. joulukuuta 2014 antamat yhteiset päätelmät, joiden tarkoituksena on hyväksyä 47 miljoonan euron lisämaksusitoumusmäärärahat vuoden 2014 talousarvioon ja siirtää vastaavat maksumäärärahatarpeet vuoden 2015 talousarvioon;

5.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2014;

6.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 4/2014 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUVL L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

Oikeudellinen huomautus