Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2073(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0078/2014

Pateikti tekstai :

A8-0078/2014

Debatai :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsavimas :

PV 17/12/2014 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0092

Priimti tekstai
PDF 290kWORD 53k
Trečiadienis, 2014 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektas. 2013 m. potvyniai Italijoje (Sardinijoje); žemės drebėjimas Graikijoje; ledas Slovėnijoje; 2014 m. ledas ir potvyniai Kroatijoje
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

2014 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projekto, III skirsnis – Komisija (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2013 m. lapkričio 20 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 2014 m. rugsėjo 8 d. (COM(2014)0564),

–  atsižvelgdamas į bendras išvadas, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba;

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 12 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projekto (16742/2014 – C8-0291/2014),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0078/2014),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektas susijęs su ES solidarumo fondo (ESSF) lėšų – 46 998 528 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumos – mobilizavimu dėl potvynių Italijoje (Sardinijoje) 2013 m. lapkričio mėn., žemės drebėjimo Graikijoje (Kefalonijoje), ledo audrų Slovėnijoje ir Kroatijoje ir po jų Kroatijoje įvykusių potvynių 2014 m. sausio pabaigoje – vasario pradžioje;

B.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektą siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto tikslinimą į 2014 m. biudžetą;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektą;

2.  pabrėžia, kad šalims, nukentėjusioms nuo šios gaivalinės nelaimės, reikia kuo greičiau suteikti finansinę paramą iš ESSF;

3.  pabrėžia, kad dėl mokėjimų asignavimų trūkumo 2014 m. (tai buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios pateiktas Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektas ir susijęs Komisijos pasiūlymas mobilizuoti nenumatytų atvejų rezervą) iš anksto aišku, kad išteklių Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projektui negalima gauti perskirstant lėšas;

4.  pritaria bendroms išvadoms, susijusioms su papildomų, 47 mln. EUR siekiančių įsipareigojimų asignavimų patvirtinimu 2014 m. biudžete ir atitinkamų mokėjimų perkėlimu į 2015 m. biudžetą, dėl kurių 2014 m. gruodžio 8 d. sutarė Parlamentas ir Taryba;

5.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2014 projekto;

6.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 4/2014 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 51, 2014 2 20, p. 1.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

Teisinis pranešimas