Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2163(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0072/2014

Teksty złożone :

A8-0072/2014

Debaty :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0095

Teksty przyjęte
PDF 287kWORD 53k
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Projekt budżetu korygującego nr 7/2014: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii
P8_TA(2014)0095A8-0072/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 7/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja (16744/2014 – C8-0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 20 listopada 2013 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7/2014 przyjęty przez Komisję dnia 17 października 2014 r. (COM(2014)0650),

–  uwzględniając wspólne wnioski uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r.,

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2014, przyjęte przez Radę w dniu 12 grudnia 2014 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (16744/2014 – C8-0292/2014),

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0072/2014),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7/2014 odnosi się do uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na kwotę 79 726 440 EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności w związku z powodziami w Serbii i Chorwacji w maju 2014 r. oraz w Bułgarii w czerwcu 2014 r.;

B.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7/2014 służy oficjalnemu wprowadzeniu tej korekty do budżetu na rok 2014;

1.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego (PBK) nr 7/2014 przedstawiony przez Komisję;

2.  podkreśla pilną potrzebę wypłaty pomocy finansowej za pośrednictwem FSUE krajom dotkniętym tymi klęskami żywiołowymi;

3.  podkreśla, że z powodu niedoboru środków na płatności w 2014 r., który był główną przyczyną przedstawienia PBK nr 3/2014 i towarzyszącego mu wniosku Komisji o uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki, wykluczona jest a priori możliwość znalezienia środków na PBK nr 7/2014 w drodze przesunięć;

4.  zatwierdza wspólne wnioski uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 8 grudnia 2014 r. z myślą o przyjęciu dodatkowych środków na zobowiązania w wysokości 80 mln EUR w budżecie na 2014 rok oraz przesunięciu do budżetu na 2015 rok odpowiednich potrzeb w zakresie płatności;

5.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 7/2014;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 6/2014 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(2) Dz.U. L 51 z 20.2.2014, s. 1.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

Informacja prawna