Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2225(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0079/2014

Ingivna texter :

A8-0079/2014

Debatter :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.11

Antagna texter :

P8_TA(2014)0096

Antagna texter
PDF 216kWORD 52k
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Förslag till ändringsbudget nr 8/2014 – Överskott från genomförandet av budgeten för 2013
P8_TA(2014)0096A8-0079/2014

Europaparlamentets resolution av den 17 december 2014 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen (16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

—  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(1), särskilt artikel 41,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, slutgiltigt antagen den 20 november 2013(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 2/2014 som kommissionen antog den 15 april 2014 (COM(2014)0234),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 8/2014 som kommissionen antog den 27 november 2014 (COM(2014)0722),

–  med beaktande av de gemensamma slutsatser som parlamentet och rådet enades om den 8 december 2014,

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 8/2014 som rådet antog den 12 december 2014 och översände till Europaparlamentet samma dag (16745/2014 – C8-0293/2014),

–  med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0079/2014), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget (FÄB) nr 8/2014 lades fram av kommissionen eftersom förlikningskommittén inte kunde nå en överenskommelse om förslaget till ändringsbudget nr 2/2014, vilket hade exakt samma syfte och innehåll som förslaget till ändringsbudget nr 8/2014.

B.  Syftet med FÄB nr 8/2014 är att till budgeten för 2014 föra över överskottet från budgetåret 2013, vilket uppgår till 1 005 miljoner EUR.

C.  Detta överskott består till största delen av ett positivt inkomstutfall på 771 miljoner EUR och ett underutnyttjande av anslag på 276 miljoner EUR samt en negativ växelkursskillnad på 42 miljoner EUR.

D.  På inkomstsidan kommer ökningen främst från böter och ränta på försenade betalningar (1 331 miljoner EUR) medan de egna medel som verkligen samlats in jämfört med det budgeterade beloppet minskar (- 226 miljoner EUR) och inkomster från överskott, saldon och korrigeringar minskar också (- 360 miljoner EUR).

E.  På utgiftssidan är underutnyttjandet av anslagen för 2013 (107 miljoner EUR) och för 2012 (54 miljoner EUR) inte ett resultat av en minskad förmåga att utnyttja stödet utan alla indikatorer som finns pekar i själva verket på att det var en brist på betalningsbemyndiganden i budgetarna för både 2012 och 2013.

F.  Artikel 18 i budgetförordningen föreskriver att denna ändringsbudget ska ha eventuella avvikelser mellan de preliminära räkenskaperna och beräkningarna som enda syfte och att ett sådant överskott ska införas i unionsbudgeten genom denna ändringsbudget.

1.  Europaparlamentet noterar FÄB nr 8/2014 som uteslutande handlar om införandet i budgeten av överskottet från 2013, dvs. ett belopp på 1 005 miljoner EUR, i enlighet med artikel 18 i budgetförordningen, och såsom förordats av kommissionen och i rådets ståndpunkt om detta.

2.  Europaparlamentet noterar att FÄB nr 8/2014 lades fram av kommissionen eftersom förlikningskommittén inte kunde nå en överenskommelse om FÄB nr 2/2014, vilket hade exakt samma syfte och innehåll och som rådet hade godkänt vid sin behandling den 17 juli 2014. Parlamentet hade lagt fram ändringsförslag till den i sin ståndpunkt av den 22 oktober 2014 i syfte att upprätthålla dess politiska och förfarandemässiga koppling till förslagen till ändringsbudget nr 3, 4, 5, 6 och 7/2014.

3.  Europaparlamentet betonar att förlikningskommittén inte kunde uppnå en överenskommelse om antagande av förslaget till ändringsbudget nr 2/2014 på grund av avvikande ståndpunkter mellan parlamentet och rådet om de utestående betalningsbehoven för 2014 och paketet ändringsbudgetar nr 2-7/2014 och inte om innehållet i förslaget till ändringsbudget nr 2/2014 i sig.

4.  Europaparlamentet påminner om att antagandet av förslaget till ändringsbudget nr 8/2014 kommer att innebära att andelen för medlemsstaternas BNI-baserade bidrag till unionens budget minskar med 1 005 miljoner EUR och därför delvis kompenserar för deras bidrag till finansieringen av ändringsbudgetarna nr 3, 5 och 7/2014.

5.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 8/2014.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att ändringsbudget nr 7/2014 är slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

Rättsligt meddelande