Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0332(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0066/2014

Внесени текстове :

A8-0066/2014

Разисквания :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0097

Приети текстове
PDF 525kWORD 66k
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Собствени ресурси на Съюза — коригиране на националните вноски на държавите членки *
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности (COM(2014)0704 – C8‑0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0704),

—  като взе предвид член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8–0250/2014),

—  като взе предвид писмото на комисията по бюджетен контрол,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8–0066/2014),

A.  като има предвид, че договорените от държавите членки последни статистически ревизии показаха, че редица държави членки са плащали по-малко от дължимите вноски в бюджета на Съюза в продължение на няколко години, докато други са плащали повече от дължимото; като има предвид, че тези отклонения са обусловени от важните статистически промени, посочени от държавите членки;

Б.  като има предвид, че действащите сега правила, приети единодушно в рамките на Съвета, биха довели до бърза корекция на тези недоплащания и надплащания;

В.  като има предвид, че по правило в миналото държавите членки плащаха без съществени забавяния пълните суми на своите вноски на база БНД и ДДС в бюджета на Съюза, дори по време на криза и строги бюджетни ограничения;

Г.  като има предвид, че някои държави членки, които извличаха ползи от минали занижени оценки на своя БНД, изразиха нежелание да платят в рамките на законовия срок допълнителните дължими суми;

Д.  като има предвид, че Съветът призова Комисията да представи предложение за справяне с тази ситуация посредством изменение на съответните правила и предоставяне на възможност за отсрочване на плащанията на дължимите суми и изплащането им на вноски;

Е.  като има предвид, че съгласно текущото законодателно преразглеждане седем държави членки решиха да не вписват в сметката на ЕС съответните си баланси за БНД и ДДС на първия работен ден от декември 2014 г.; като има предвид, че впоследствие Комисията преразгледа сумите, вписани първоначално в ПКБ № 6/2014, като отчете ефективно отпуснатите на тази дата суми;

Ж.  като има предвид, че това стана точно когато институциите бяха завършили законодателния процес, започнал през 2011 г., за преразглеждане на законодателството за собствените ресурси и дори преди новият законодателен пакет да влезе в сила;

З.  като има предвид, че предложението е част от по-широк преговорен пакет по коригиращите бюджети за 2014 г. и бюджета за 2015 г.;

И.  като има предвид, че всяка година в контекста на бюджетната процедура, за целите на прозрачността, на Парламента следва да се представя доклад за изчисленията и основните данни за корекции на баланса за ДДС и БНД, като се отделя достатъчно време за неговото разглеждане, и че Парламентът следва да се уведомява за решенията на държавите членки относно датите и равнищата на вноските;

Й.  като има предвид, че поради това Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 следва да бъде съответно изменен;

1.  Подчертава, че това предложение за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 произтича от единични последици от прилагането на регламента за някои държави членки;

2.  Изразява съжаление, че в Съвета беше дадено предимство на въпроса за отсрочването на корекцията на националните вноски пред определянето на преговорна позиция за преговорите относно бюджета за 2014 и 2015 г., като въпросната позиция беше установена едва в последния ден от срока за работа на помирителния комитет от двадесет и един дни, предвиден в член 314 от Договора за функционирането на ЕС, с което допринесе за неуспеха на помирителния комитет да постигне споразумение;

3.  Подчертава, че редица делегации в Съвета отхвърлят гъвкавостта и спешността, за които Съветът единодушно призовава във връзка със сроковете за плащане на вноските на държавите членки в бюджета на Съюза, когато става въпрос за гладкото изпълнение на МФР за 2014 – 2020 г., и по-специално навременното извършване на плащанията на бенефициерите на бюджета на Съюза;

4.  Е загрижен от предложеното по-голямо право на преценка на държавите членки по отношение на сроковете за плащане на допълнителните им вноски в резултат на корекции на БНД в бюджета на Съюза; подчертава, че това създава прецедент, който може да се отрази на касовите средства на Комисията, на сроковете на плащанията на бенефициерите на бюджета на Съюза и в крайна сметка на доверието в бюджета на Съюза;

5.  Подчертава факта, че това предложение прави системата на собствените ресурси още по-сложна и цели изменение на законодателство, което скоро ще бъде заменено, с обратна сила, от вече приети законодателни актове; в този контекст подчертава изключително важната роля на Групата на високо равнище за собствените ресурси за представяне на предложения за преодоляване на недостатъците на сегашната система;

6.  Потвърждава обаче изключително високите суми на корекциите за 2014 г. на собствените ресурси на база ДДС и БНД, които могат да представляват голяма финансова тежест за някои държави членки;

7.  Подчертава, че предложението на Комисията е част от по-широк преговорен пакет, който съдържа коригиращите бюджети за 2014 г. и бюджета за 2015 г. и поради това се въздържа от отхвърлянето му;

8.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

9.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от ДФЕС и член 106а от Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия;

10.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

11.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

12.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000
Член 10 – параграф 7 а – алинея 2
Държавите членки могат да прилагат първа алинея само ако са уведомили Комисията преди първия работен ден на месец декември за своето решение, както и за датата или датите на вписване на сумата на корекциите в сметката, посочена в член 9, параграф 1 от настоящия регламент.
Държавите членки могат да прилагат първа алинея само ако са уведомили Комисията преди първия работен ден на месец декември за своето решение, както и за датата или датите на вписване на сумата на корекциите в сметката, посочена в член 9, параграф 1 от настоящия регламент. Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за всяко такова решение, включително за кои държави членки става въпрос, за броя на вноските, за сумата на всяка вноска и за датите на вписването в сметките.
Изменение 2
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)
Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000
Член 10 – параграф 8

параграф 8 се заменя със следното:
„8. Операциите, посочени в параграфи 4 – 7, представляват изменения на приходите по отношение на финансовата година, през която те възникват.
„8. Операциите, посочени в параграфи 4 – 7, представляват изменения на приходите по отношение на финансовата година, през която те възникват. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно промяната в приходите в съответствие с настоящия член.“
Правна информация