Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0332(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0066/2014

Předložené texty :

A8-0066/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0097

Přijaté texty
PDF 451kWORD 63k
Středa, 17. prosince 2014 - Štrasburk Konečné znění
Vlastní zdroje Unie - úprava příspěvků členských států *
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2014 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2014)0704),

–  s ohledem na čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0250/2014),

–  s ohledem na dopis Výboru pro rozpočtovou kontrolu,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0066/2014),

A.  vzhledem k tomu, že z aktuálních statistických revizí schválených členskými státy vyšlo najevo, že některé členské státy po několik let neodváděly své příspěvky do rozpočtu Unie v takové výši, jak by měly, zatímco jiné členské státy přeplácely; vzhledem k tomu, že k těmto odchylkám vedly významné statistické změny, které členské státy oznámily;

B.  vzhledem k tomu, že platná pravidla, jež byla jednomyslně schválena v Radě, by vedla k rychlé opravě těchto nedoplatků a přeplatků;

C.  vzhledem k tomu, že obecně členské státy v minulosti odváděly své příspěvky do rozpočtu Unie na základě HND a DPH, v plné výši a bez výrazných prodlev, a to dokonce i navzdory krizi a silnému tlaku na veřejné rozpočty;

D.  vzhledem k tomu, že některé členské státy, které profitovaly z toho, že jejich HND byl dříve podhodnocen, odmítly splatit dlužné částky v zákonné lhůtě;

E.  vzhledem k tomu, že Rada vyzvala Komisi, aby předložila návrh na řešení této situace a za tímto účelem změnila dotčená pravidla a umožnila prodloužení lhůty a postupné splácení dlužných částek;

F.  vzhledem k tomu, že v souladu s probíhající revizí právních předpisů se sedm členských států rozhodlo neuhradit do rozpočtu EU své příslušné zůstatky HND a DPH k prvnímu pracovnímu dni prosince 2014; vzhledem k tomu, že Komise následně zrevidovala částky uvedené původně v návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014 s přihlédnutím k částkám, které byly k tomuto dni skutečně poskytnuty;

G.  vzhledem k tomu, že tento návrh byl předložen, poté co orgány dokončily legislativní proces zahájený v roce 2011, v jehož rámci provedly revizi právních předpisů o vlastních zdrojích Unie, přičemž tento legislativní balíček ještě nestačil vstoupit v platnost;

H.  vzhledem k tomu, že tento návrh je součástí širšího vyjednávacího balíčku o opravných rozpočtech na rok 2014 a rozpočtu na rok 2015;

I.  vzhledem k tomu, že v zájmu transparentnosti by měla být Parlamentu každý rok v rámci rozpočtového procesu předložena zpráva s výpočty příspěvků a s podkladovými údaji o úpravách přeplatku podle DPH a HND, přičemž by mu měla být poskytnuta dostatečná doba na přezkum, a dále by mu měla být oznámena rozhodnutí členských států o termínech a výši splátek;

J.  vzhledem k tomu, že by proto mělo být náležitým způsobem změněno nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000,

1.  zdůrazňuje, že tento návrh na změnu nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 byl předložen v reakci na jednorázové důsledky uplatňování tohoto nařízení pro určité členské státy;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada přisoudila vyšší prioritu rozhodnutí o odložení plateb upravených příspěvků členských států před vymezením svého vyjednávacího postoje pro jednání o rozpočtech na roky 2014 a 2015, který přijala až poslední den jedenadvacetidenní dohodovací lhůty podle článku 314 Smlouvy o fungování EU; tato skutečnost přispěla k tomu, že dohodovací výbor nedosáhl dohody;

3.  zdůrazňuje, že Rada jednomyslně žádá flexibilní a naléhavé rozhodování o lhůtách pro příspěvky členských států do rozpočtu Unie, avšak že řada delegací v Radě tento princip odmítá uplatňovat v souvislosti s hladkým uplatňováním VFR 2014–2020 a zejména včasným poskytováním plateb z rozpočtu Unie jejich příjemcům;

4.  je znepokojen návrhem na další rozšíření pravomocí členských států, pokud jde o stanovování lhůt pro odvádění jejich dodatečných příspěvků pocházejících z úprav HND do rozpočtu Unie; zdůrazňuje, že tak vzniká precedens, který by mohl mít dopad na finanční prostředky Komise, načasování plateb z rozpočtu Unie příjemcům a konečně na hodnověrnost rozpočtu Unie;

5.  zdůrazňuje, že tento návrh ještě více komplikuje systém vlastních zdrojů a má za cíl změnu legislativy, která bude brzy nahrazena již schválenými právními předpisy se zpětnou účinností; vzhledem k těmto skutečnostem zdůrazňuje, že zásadní roli při formulaci návrhů na odstranění nedostatků v současném systému má skupina na vysoké úrovni pro vlastní zdroje;

6.  uznává však, že mimořádně vysoké částky úprav provedené v roce 2014 ve vlastních zdrojích, které vycházejí z DPH a HND, mohou pro určité členské státy představovat velkou finanční zátěž;

7.  zdůrazňuje, že návrh Komise je součástí širšího vyjednávacího balíčku, který zahrnuje i opravné rozpočty na rok 2014 a rozpočet na rok 2015, a proto jej nezamítne;

8.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

9.  vyzývá Komisi, aby svůj návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování EU a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii změnila odpovídajícím způsobem;

10.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

11.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
Nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000
Čl. 10 – odst. 7 a – druhý pododstavec
Členské státy mohou použít první pododstavec pouze tehdy, pokud o svém rozhodnutí a o dni či dnech zapsání částky úprav na účet podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení informovaly Komisi před prvním prosincovým pracovním dnem.
Členské státy mohou použít první pododstavec pouze tehdy, pokud o svém rozhodnutí a o dni či dnech zapsání částky úprav na účet podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení informovaly Komisi před prvním prosincovým pracovním dnem. Komise oznámí takové rozhodnutí, počet splátek, výši každé splátky a dny zapsání na účet Evropskému parlamentu a Radě, jakož i dotčeným členským státům.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
Nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000
Čl. 10 – odst. 8

Odstavec 8 se nahrazuje tímto:
„8. Operace uvedené v odstavcích 4 až 7 představují změny příjmů týkající se rozpočtového roku, ve kterém jsou provedeny.“
„8. Operace uvedené v odstavcích 4 až 7 představují změny příjmů týkající se rozpočtového roku, ve kterém jsou provedeny. Komise informuje Evropský parlament a Radu o změnách příjmů podle tohoto článku.“
Právní upozornění