Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0332(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0066/2014

Esitatud tekstid :

A8-0066/2014

Arutelud :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Hääletused :

PV 17/12/2014 - 10.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0097

Vastuvõetud tekstid
PDF 216kWORD 56k
Kolmapäev, 17. detsember 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Liidu omavahendite süsteem – liikmesriikide osamaksete korrigeerimine *
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2014)0704),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 322 lõiget 2 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0250/2014),

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni kirja,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0066/2014),

A.  arvestades, et liikmesriikide poolt kokku lepitud kõige viimastel statistiliste andmete läbivaatamistel selgus, et teatavad liikmesriigid on liidu eelarvesse kantava osamaksuna maksnud aastaid liiga väikese summa ja samas on liikmesriike, kes on maksnud liiga palju; arvestades, et need kõrvalekalded olid ajendatud liikmesriikide teatatud suurtest statistilistest muutustest;

B.  arvestades, et praegu kehtivate, nõukogu poolt ühehäälselt vastu võetud eeskirjade kohaselt oleks liiga väikesi ja liiga suuri osamakse kiiresti korrigeeritud;

C.  arvestades, et üldjuhul kandsid liikmesriigid varem isegi kriisi ja suurte eelarvepiirangute ajal kogurahvatulul põhinevad ja käibemaksupõhised osamaksud liidu eelarvesse märkimisväärse viivituseta täies mahus;

D.  arvestades, et teatavad liikmesriigid, kes said kasu sellest, et nende kogurahvatulu hinnati kunagi tegelikkusest väiksemaks, väljendasid vastuseisu maksmisele kuuluvate lisasummade tasumisele õiguspäraseks tähtajaks;

E.  arvestades, et nõukogu palus komisjonil teha selle olukorra lahendamiseks uus ettepanek, muutes asjaomaseid eeskirju ja lubades maksmisele kuuluvate summade tasumisel tähtaega pikendada ja teha osalisi makseid;

F.  arvestades, et kooskõlas käimasoleva õigusaktide läbivaatamisega otsustas seitse liikmesriiki mitte kanda oma vastavaid käibemaksupõhiste omavahendite ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite saldosid ELi kontole 2014. aasta detsembrikuu esimesel tööpäeval; arvestades, et seejärel vaatas komisjon läbi algselt paranduseelarve projekti nr 6/2014 kantud summad, võttes arvesse sel kuupäeval tegelikult kättesaadavaks tehtud summasid;

G.  arvestades, et see toimub ajal, mil institutsioonid on just lõpetanud 2011. aastal alanud omavahendeid käsitlevate õigusaktide läbivaatamise seadusandliku protsessi, ja isegi enne selle uue õigusaktide paketi jõustumist;

H.  arvestades, et käesolev ettepanek kuulub 2014. aasta paranduseelarveid ja 2015. aasta eelarvet puudutavasse suuremasse läbirääkimispaketti;

I.  arvestades, et läbipaistvuse huvides tuleks Euroopa Parlamendile esitada eelarvemenetluse raames igal aastal aruanne käibemaksupõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite saldo korrigeerimistega seotud arvutuste ja korrigeerimiste aluseks olevate andmete kohta, võimaldades piisavalt aega selle läbivaatamiseks, ning liikmesriikide otsusest osaliste maksete kuupäevade ja suuruse kohta tuleks Euroopa Parlamendile teada anda;

J.  arvestades, et määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 tuleks seetõttu vastavalt muuta;

1.  rõhutab, et käesolev ettepanek, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, põhineb selle määruse kohaldamise ühekordsetel tagajärgedel teatavate liikmesriikide jaoks;

2.  peab kahetsusväärseks, et liikmesriikide osamaksude korrigeerimise edasilükkamine oli nõukogu jaoks tähtsam kui 2014. ja 2015. aasta eelarvet käsitlevateks läbirääkimisteks seisukoha võtmine, mis toimus alles Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 314 sätestatud 21-päevase lepitusperioodi viimasel päeval, mis oli osaliselt selle põhjuseks, et lepituskomitee kokkuleppele ei jõudnud;

3.  rõhutab, et paindlikkusest ja kiirusest, mida nõukogu liidu eelarvesse makstavate liikmesriikide osamaksude ajakavaga seoses ühehäälselt nõuab, on paljud nõukogu delegatsioonid 2014.−2020. aasta finantsraamistiku sujuva rakendamise ja eriti liidu eelarvest toetuse saajatele maksete õigeaegse tasumise puhul keeldunud;

4.  on mures selle pärast, et ettepaneku kohaselt soovitakse liikmesriikidele anda kogurahvatulul põhinevate omavahendite korrigeerimisest tulenevate liidu eelarvesse makstavate täiendavate osamaksude ajakava osas suurem kaalutlusõigus; rõhutab, et see loob pretsedendi, mis võib mõjutada komisjoni rahavooge, liidu eelarvest toetuse saajatele maksete tegemise ajakava ja seega ka liidu eelarve usaldusväärsust;

5.  rõhutab, et käesolev ettepanek muudab omavahendite süsteemi isegi veel keerulisemaks ja selle eesmärk on muuta õigusakte, mis peagi asendatakse tagasiulatuvalt juba kokkulepitud õigusaktidega; rõhutab seoses sellega, et kõrgetasemelisel omavahendite töörühmal on praeguse süsteemi puuduste kõrvaldamiseks ettepanekute esitamisel väga oluline roll;

6.  tunnistab aga käibemaksupõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite 2014. aasta korrigeerimiste erakordselt suuri summasid, mis võivad teatavate liikmesriikide eelarvele suure koormuse tekitada;

7.  rõhutab, et komisjoni ettepanek on osa suuremast läbirääkimispaketist, mis puudutab 2014. aasta paranduseelarveid ja 2015. aasta eelarvet, ja on seetõttu otsustanud seda mitte tagasi lükata;

8.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

9.  palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomiühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

10.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

11.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000
Artikkel 10 – lõige 7 a – lõik 2
Liikmesriigid võivad kohaldada esimest lõiku ainult juhul, kui nad on enne detsembri esimest tööpäeva teatanud komisjonile oma otsusest ning kuupäevast või kuupäevadest, mil korrigeerimiste summa kantakse käesoleva määruse artikli 9 lõikes 1 osutatud kontole.
Liikmesriigid võivad kohaldada esimest lõiku ainult juhul, kui nad on enne detsembri esimest tööpäeva teatanud komisjonile oma otsusest ning kuupäevast või kuupäevadest, mil korrigeerimiste summa kantakse käesoleva määruse artikli 9 lõikes 1 osutatud kontole. Komisjon annab kõigist sellistest otsustest Euroopa Parlamendile ja nõukogule teada, esitades muu hulgas teabe asjaomaste liikmesriikide, osaliste maksete arvu, iga osalise makse summa ja kontole kandmise kuupäevade kohta.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)
Määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000
Artikkel 10 – lõige 8

Lõige 8 asendatakse järgmisega:
„8. Lõigetes 4 kuni 7 nimetatud toimingud kujutavad endast muudatusi selle eelarveaasta tuludes, mille kestel toimingud sooritatakse.”
„8. Lõigetes 4 kuni 7 nimetatud toimingud kujutavad endast muudatusi selle eelarveaasta tuludes, mille kestel toimingud sooritatakse. Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva artikli alusel tuludes tehtud muudatustest aru.
Õigusalane teave