Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0332(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0066/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0066/2014

Viták :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0097

Elfogadott szövegek
PDF 306kWORD 64k
2014. december 17., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az Unió saját forrásai - a tagállamok nemzeti hozzájárulásainak kiigazítása *
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

Az Európai Parlament 2014. december 17-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2000/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló 1150/2007/EK, Euratom rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0704),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikkének (2) bekezdésére, és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8‑0250/2014),

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0066/2014),

A.  mivel a tagállamok által jóváhagyott legutóbbi statisztikai felülvizsgálatokból kiderült, hogy számos tagállam több éven keresztül az esedékesnél kevesebb hozzájárulást fizetett az uniós költségvetésbe, míg mások az esedékes hozzájárulásnál többet fizettek be; mivel ezek az eltérések a tagállamok által bejelentett jelentős statisztikai változásokból erednek;

B.  mivel a Tanács által egyhangúlag elfogadott jelenleg hatályos szabályok alkalmazása ezen hiányos vagy túlfizetések azonnali kiigazítását eredményezte volna;

C.  mivel eddig a tagállamok általában jelentősebb késedelem nélkül teljes mértékben befizették a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) és a hozzáadottérték-adón (héa) alapuló hozzájárulásaikat az uniós költségvetésbe, a válságok és a komoly pénzügyi megszorítások ellenére is;

D.  mivel egyes tagállamok, amelyek számára az évek során nagy előnyt jelentett bruttó nemzeti jövedelmük korábbi alulbecslése, jelezték, hogy a fennmaradó összegeket nem fogják befizetni a jogszabályban előírt határidő lejártáig;

E.  mivel a Tanács felhívta a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a helyzetnek az érintett szabályok módosítása, illetve annak révén való megoldására, hogy lehetővé teszi a fennmaradó összegek befizetésének elhalasztását és a részletekben történő fizetést;

F.  mivel a jogalkotás folyamatban lévő felülvizsgálatával összhangban hét tagállam úgy határozott, hogy GNI- és héa-egyenlegüket 2014 decemberének első munkanapjáig nem tüntetik fel az uniós számláikon; mivel a Bizottság jelentős mértékben módosította a 6/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetben eredetileg szereplő összegeket, figyelembe véve az említett időpontban ténylegesen rendelkezésre álló összegeket;

G.  mivel mindez közvetlenül azután történik, hogy az intézmények befejezték a saját forrásokra vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatával kapcsolatos, 2011-ben indított jogalkotási eljárást, illetve azelőtt, hogy az új jogalkotási csomag hatályba lépett volna;

H.  mivel ez a javaslat a 2014. évi költségvetés-módosításokra és a 2015. évi költségvetésre vonatkozó szélesebb körű tárgyalási csomag része;

I.  mivel az átláthatóság érdekében a héa- és GNI-alapú egyenleg-kiigazításokkal kapcsolatos számításokról és az azokat alátámasztó adatokról a költségvetési eljárás keretében minden évben jelentést kell benyújtani a Parlamentnek, elegendő időt biztosítva annak tanulmányozására, továbbá a Parlamentet értesíteni kell a tagállamok által a törlesztőrészletek időpontjáról és szintjéről hozott döntésről;

J.  mivel az 1150/2000/EK, Euratom rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell;

1.  hangsúlyozza, hogy az 1150/200/EK, Euratom rendelet módosítására irányuló javaslat a bizonyos tagállamokat a rendelet alkalmazása miatt érintő egyszeri következményekből ered;

2.  sajnálatosnak tartja, hogy a nemzeti hozzájárulások kiigazításának elhalasztását a Tanács fontosabbnak tartotta annál, hogy tárgyalási álláspontot alakítson ki a 2014. évi és a 2015. évi költségvetési tárgyalásokra, amire csak az EUMSZ 314. cikkében előírt 21 napos egyeztetési időszak utolsó napján került sor, és ez hozzájárult ahhoz, hogy az egyeztetőbizottságnak nem sikerült megállapodásra jutnia;

3.  hangsúlyozza, hogy a Tanács által a tagállamok uniós költségvetéshez való hozzájárulásának időzítése vonatkozásában egyhangúlag kért rugalmasságot és sürgős végrehajtást a Tanács néhány küldöttsége elutasítja, amikor a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret zökkenőmentes végrehajtásáról van szó, különös tekintettel az uniós költségvetés kedvezményezettjeinek járó kifizetések időben történő végrehajtására;

4.  aggodalmát fejezi ki a tagállamok számára az uniós költségvetéshez a GNI-kiigazítások következtében nyújtott kiegészítő hozzájárulásaik időzítése tekintetében biztosított szélesebb mérlegelési jogkör miatt; hangsúlyozza, hogy ez olyan precedenst teremt, amely hatást gyakorolhat a Bizottság pénzgazdálkodására, az uniós költségvetés kedvezményezettjeinek járó kifizetések időzítésére és végül az uniós költségvetés hitelességére is;

5.  hangsúlyozza, hogy ez a javaslat még bonyolultabbá teszi a saját források rendszerét, továbbá olyan jogszabályok módosítását célozza, amelyek helyébe hamarosan visszamenőleges hatállyal korábban már elfogadott jogszabályok lépnek; hangsúlyozza ennek fényében a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoportnak a jelenlegi rendszer hiányosságainak kiküszöbölésére irányuló javaslatok benyújtásában betöltött jelentős szerepét;

6.  elismeri azonban a héa- és GNI-alapú saját források 2014. évi kiigazításainak kivételesen magas számát, ami magas pénzügyi terhekkel járhat egyes tagállamok számára;

7.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság javaslata a 2014. évi költségvetés-módosításokra és a 2015. évi költségvetésre vonatkozó szélesebb körű tárgyalási csomag része, ezért nem utasítja el azt;

8.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

9.  felhívja a Bizottságot, hogy javaslatát az EUMSZ 293. cikkének (2) bekezdése és az Euratom-szerződés 106a. cikke értelmében ennek megfelelően módosítsa;

10.  felhívja a Tanácsot, hogy értesítse a Parlamentet, amennyiben el kíván térni a Parlament által elfogadott szövegtől;

11.  kéri, hogy a Tanács újra konzultáljon a Parlamenttel, amennyiben lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az álláspontot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés
1150/2000/EK Euratom rendelet
10 cikk – 7 a bekezdés – 2 albekezdés
A tagállamok csak akkor alkalmazhatják az első albekezdést, ha döntésükről, valamint a kiigazítások összegének e rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett számlán történő elszámolásának napjáról vagy napjairól december első munkanapját megelőzően értesítették a Bizottságot.
A tagállamok csak akkor alkalmazhatják az első albekezdést, ha döntésükről, valamint a kiigazítások összegének e rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett számlán történő elszámolásának napjáról vagy napjairól december első munkanapját megelőzően értesítették a Bizottságot. A Bizottság minden ilyen határozatról értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot, többek között az érintett tagállamokról, a törlesztőrészletek számáról, az egyes törlesztőrészletek összegéről és a számlán történő elszámolás napjáról.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)
1150/2000/EK Euratom rendelet
10 cikk – 8 bekezdés

Az (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„8. A (4)–(7) bekezdésekben említett műveletek azon pénzügyi év bevételei módosításainak minősülnek, amelyben történnek. ”
„8. A (4)–(7) bekezdésekben említett műveletek azon pénzügyi év bevételei módosításainak minősülnek, amelyben történnek. A Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a bevételek e cikk szerinti módosításairól.
Jogi nyilatkozat