Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0332(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0066/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0066/2014

Debates :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0097

Pieņemtie teksti
PDF 438kWORD 64k
Trešdiena, 2014. gada 17. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Savienības pašu resursi — dalībvalstu iemaksu pielāgošana *
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 17. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2014)0704),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 322. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8‑0250/2014),

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0066/2014),

A.  tā kā, ņemot vērā dalībvalstu jaunākos saskaņotos statistikas datu labojumus, ir radies iespaids, ka dažas dalībvalstis jau vairākus gadus nav pilnā apmērā maksājušas summas, ko tām pienācās iemaksāt Savienības budžetā, savukārt citas dalībvalstis ir iemaksājušas pārāk daudz; tā kā šīs nobīdes radušās, veicot lielas statistiskas izmaiņas, par kurām dalībvalstis ir paziņojušas;

B.  tā kā, piemērojot patlaban spēkā esošos noteikumus, par kuriem Padomē panākta vienprātīga vienošanās, nepilnīgās iemaksas un pārmaksātās summas būtu nevilcinoties koriģētas;

C.  tā kā parasti pat šajā krīzes un nopietnu fiskālo grūtību laikā visas dalībvalstis iepriekš bija bez būtiskas kavēšanās pilnā apmērā iemaksājušas Savienības budžetā no NKI un PVN aprēķinātās summas;

D.  tā kā dažas dalībvalstis, kas bija baudījušas priekšrocības saistībā ar to, ka to lēstais NKI bija zemāks nekā faktiskais NKI apmērs, ir izrādījušas nevēlēšanos nomaksāt nepieciešamās papildu summas līdz tiesību aktos noteiktajam termiņam;

E.  tā kā Padome aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumu par to, kā noregulēt šo situāciju, mainot attiecīgos noteikumus un atļaujot attiecīgās summas nomaksāt vēlāk un pa daļām;

F.  tā kā saistībā ar pašlaik notiekošo tiesību aktu pārskatīšanu septiņas dalībvalstis ir nolēmušas 2014. gada decembra pirmajā darba dienā neierakstīt savas NKI un PVN bilances ES kontā; tā kā Komisija tādēļ pārskatīja budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektā norādītās summas, ņemot vērā summas, kas bija faktiski darītas pieejamas minētajā datumā;

G.  tā kā tas viss notiek uzreiz pēc tam, kad iestādes ir noslēgušas 2011. gadā iesākto likumdošanas procesu, kura gaitā tika pārskatīti pašreizējie tiesību akti par pašu resursiem, un jaunie tiesību akti vēl pat nav stājušies spēkā;

H.  tā kā šis priekšlikums ir daļa no plašākas sarunu procedūras, kurā tiek skatīti 2014. gada budžeta grozījumi un 2015. gada budžets;

I.  tā kā, lai nodrošinātu pārredzamību, ik gadu budžeta procedūras kontekstā ir jāiesniedz Parlamentam ziņojums par PVN un NKI iemaksu bilances korekciju aprēķināšanu un to pamatā esošajiem datiem, atvēlot pienācīgu laiku šā ziņojuma izskatīšanai, un jāpaziņo Parlamentam dalībvalstu lēmums par iemaksu datumiem un summām;

J.  tā kā tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000,

1.  uzsver, ka iesniegtais priekšlikums par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 izriet no vienreizējām minētās regulas piemērošanas sekām atsevišķās dalībvalstīs;

2.  pauž nožēlu par to, ka formulēt nostāju par dalībvalstu iemaksu korekciju atlikšanu Padomei ir bijis svarīgāk nekā formulēt nostāju sarunām par 2014. un 2015. gada budžetu, kura tika pieņemta tikai LESD 314. pantā paredzētā divdesmit vienu dienu ilgā samierināšanas procesa pēdējā dienā, un tas bija viens no iemesliem, kādēļ Samierināšanas komitejai neizdevās panākt vienošanos;

3.  uzsver, ka tad, kad ir jālemj par termiņiem, kādos dalībvalstīm jāveic iemaksas Savienības budžetā, Padome vienbalsīgi pieprasa elastīgu pieeju un tūlītēju rīcību, savukārt tad, kad ir jānodrošina raita 2014.–2020. gada DFS īstenošana un jo īpaši — savlaicīgi maksājumi Savienības budžeta līdzekļu saņēmējiem, vairāku dalībvalstu delegācijas Padomē nesaskata nepieciešamību pēc elastīgas pieejas un tūlītējas rīcības;

4.  pauž bažas par ierosinājumu dot dalībvalstīm lielāku rīcības brīvību attiecībā uz Savienības budžetā iemaksājamo NKI korekciju rezultātā radušos papildu summu samaksas grafiku; uzsver, ka šādi tiek radīts precedents, kas varētu ietekmēt Komisijas kasi, Savienības budžeta līdzekļu saņēmējiem paredzēto maksājumu veikšanas grafiku un, visbeidzot, Savienības budžeta ticamību;

5.  uzsver, ka iesniegtais priekšlikums padara pašu resursu sistēmu vēl sarežģītāku un tā mērķis ir grozīt tiesību aktus, kas drīzumā ar atpakaļejošu spēku tiks aizstāti ar tiesību aktiem, par kuriem jau ir panākta vienošanās; ņemot vērā šo situāciju, uzsver, ka priekšlikumu sagatavošanā par to, kā novērst pašreizējās sistēmas trūkumus, sevišķi nozīmīga loma ir augsta līmeņa grupai pašu resursu jautājumā;

6.  tomēr atzīst, ka koriģētās PVN un NKI pašu resursu summas 2014. gadā ir ārkārtīgi lielas, un tas dažām dalībvalstīm var radīt lielu finansiālo slogu;

7.  uzsver, ka Komisijas priekšlikums ir daļa no plašākas sarunu procedūras, kurā tiek skatīti 2014. gada budžeta grozījumi un 2015. gada budžets, tādēļ nevēlas šo priekšlikumu noraidīt;

8.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

9.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu;

10.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

11.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. pants ‒ 2. daļa
Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000
10. pants – 7.a punkts – 2. daļa
Dalībvalstis var piemērot šā punkta pirmo daļu tikai tad, ja tās līdz decembra pirmajai darbdienai ir paziņojušas Komisijai savu lēmumu un datumu vai datumus, kuros šīs regulas 9. panta 1. punktā minētajā kontā tiks ierakstīta pielāgojumu summa.
Dalībvalstis var piemērot šā punkta pirmo daļu tikai tad, ja tās līdz decembra pirmajai darbdienai ir paziņojušas Komisijai savu lēmumu un datumu vai datumus, kuros šīs regulas 9. panta 1. punktā minētajā kontā tiks ierakstīta pielāgojumu summa. Ikvienu šādu lēmumu Komisija paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei, norādot attiecīgās dalībvalstis, iemaksu skaitu, katras iemaksas summu un datumus, kuros summas tiks iegrāmatotas kontā.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1. pants ‒ 2.a daļa (jauna)
Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000
10. pants – 8. punkts

Panta 8. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
„8. Šā panta 4. līdz 7. punktā minētās darbības ir ieņēmumu grozījumi tajā finanšu gadā, kad tos izdara.”
„8. Šā panta 4. līdz 8. punktā minētās darbības ir ieņēmumu grozījumi tajā finanšu gadā, kad tos izdara. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par ieņēmumu grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar šo pantu.
Juridisks paziņojums