Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/0332(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0066/2014

Testi mressqa :

A8-0066/2014

Dibattiti :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Votazzjonijiet :

PV 17/12/2014 - 10.12
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2014)0097

Testi adottati
PDF 401kWORD 67k
L-Erbgħa, 17 ta' Diċembru 2014 - Strasburgu Verżjoni finali
Riżorsi proprji tal-Unjoni - aġġustament tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri *
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Diċembru 2014 dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000 li jimplimenta d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2014)0704),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 322(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0250/2014),

–  wara li kkunsidra l-ittra mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

—  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

—  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0066/2014),

A.  billi fid-dawl tal-aħħar reviżjonijiet statistiċi miftiehma mill-Istati Membri, jidher li matul numru ta’ snin għadd ta' Stati Membri ħallsu anqas mill-kontribuzzjonijiet dovuti minnhom lill-baġit tal-Unjoni, waqt li oħrajn ħallsu iżjed; billi dawn id-devjazzjonijiet inħolqu mill-bidliet statistiċi maġġuri notifikati mill-Istati Membri;

B.  billi r-regoli attwalment fis-seħħ, kif miftiehma unanimament fi ħdan il-Kunsill, kienu jirriżultaw fil-korrezzjoni f’waqtha tal-ħlasijiet neqsin kif ukoll ta’ dawk żejda;

C.  billi, bħala regola ġenerali, l-Istati Membri fil-passat kollha ħallsu mDGNħajr dewmien sinifikanti l-ammonti kollha tal-kontribuzzjonijiet tagħhom ibbażati fuq l-DGN u l-VAT lill-baġit tal-Unjoni, anki fi żminijiet ta’ kriżi u pressjoni fiskali qawwija;

D.  billi ċerti Stati Membri li fil-passat ibbenefikaw minn sottostima tal-DGN tagħhom esprimew in-nuqqas ta’ rieda tagħhom li jħallsu sal-iskadenza legali l-ammonti addizzjonali dovuti;

E.  billi l-Kunsill talab lill-Kummissjoni tippreżenta proposta li takkomoda din is-sitwazzjoni billi tbiddel ir-regoli kkonċernati u tippermetti d-diferiment u l-ħlasijiet bin-nifs tal-ammonti dovuti;

F.  billi, skont ir-reviżjoni leġiżlattiva li għaddejja bħalissa, seba' Stati Membri ddeċidew li ma jdaħħlux fil-kont tal-UE l-bilanċi rispettivi tagħhom tal-DGN u tal-VAT fl-ewwel jum ta' xogħol ta' Diċembru 2014; billi l-Kummissjoni sussegwentement irrivediet l-ammonti mdaħħla fil-bidu fl-ABE Nru 6/2014, b'kunsiderazzjoni għall-ammonti li effettivament kienu disponibbli f'din id-data;

G.  billi dan qed iseħħ ftit wara li l-istituzzjonijiet iffinalizzaw proċess leġiżlattiv, li beda fl-2011, għar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar ir-Riżorsi Proprji, u saħansitra qabel ma l-pakkett leġiżlattiv il-ġdid daħal fis-seħħ;

H.  billi din il-proposta tifforma parti minn pakkett ta’ negozjar aktar wiesa’ dwar il-baġits emendatorji 2014 u l-baġit 2015;

I.  billi, għall-fini ta’ trasparenza, rapport dwar il-kalkoli u d-data sottostanti għall-aġġustamenti tal-bilanċ tal-VAT u l-DGN għandu jiġi ppreżentat kull sena lill-Parlament fil-kuntest tal-proċedura baġitarja, filwaqt li jippermetti biżżejjed żmien għal kunsiderazzjoni tiegħu, u d-deċiżjoni tal-Istati Membri rigward id-dati u l-livell ta' ħlasijiet bin-nifs għandha tiġi notifikata lill-Parlament;

J.  billi r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieġ;

1.  Jenfasizza li din il-proposta biex temenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000 għandha l-oriġini tagħha fil-konsegwenzi ta’ darba tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għal ċerti Stati Membri;

2.  Jiddeplora l-fatt li l-kwistjoni tad-diferiment tal-aġġustamenti tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali ħadet preċedenza fi ħdan il-Kunsill fuq li tinstab pożizzjoni ta’ negozjar dwar in-negozjati baġitarji tal-2014 u l-2015, li ġiet stabbilita biss fl-aħħar ġurnata tal-perjodu ta’ 21 jum ta’ konċiljazzjoni kif provdut fl-Artikolu 314 tat-TFUE u li dan kollu kkontribwixxa għan-nuqqas tal-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni milli jilħaq ftehim;

3.  Jenfasizza li l-flessibilità u l-urġenza, li l-Kunsill unanimament jirrikjedi fir-rigward taż-żmien tal-kontribuzzjonjiet tal-Istati Membri għall-baġit tal-Unjoni, huma rrifjutati minn għadd ta’ delegazzjonijiet tiegħu f’dak li għandu x’jaqsam mal-implimentazzjoni mDGNħajr intoppi tal-QFP 2014-2020 u, b’mod partikolari, il-ħlas f’waqtu tal-ħlasijiet lill-benefiċjarji tal-baġit tal-Unjoni;

4.  Jinsab imħasseb mill-proposta ta’ diskrezzjoni akbar f'idejn l-Istati Membri fir-rigward ta’ meta jagħtu l-kontribuzzjonijiet addizzjonali tagħhom li jirriżultaw mill-aġġustamenti tal-DGN għall-baġit tal-Unjoni; jenfasizza li dan joħloq preċedent li jista’ jkollu impatt fuq it-teżor tal-Kummissjoni, fuq iż-żmien tal-ħlasijiet lill-benefiċjarji tal-baġit tal-Unjoni u, essenzjalment, fuq il-kredibilità tal-baġit tal-Unjoni;

5.  Jenfasizza l-fatt li din il-proposta twassal biex is-sistema tar-Riżorsi Proprji tkun saħansitra aktar kumplessa u hija mmirata li temenda l-leġiżlazzjoni li dalwaqt se tkun mibdula, retroattivament, b’testi leġiżlattivi li diġà hemm qbil dwarhom; jenfasizza, f'dan il-kuntest, ir-rwol kruċjali tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar ir-Riżorsi Proprji fit-twassil ta’ proposti li jegħlbu n-nuqqasijiet tas-sistema preżenti;

6.  Jirrikonoxxi madankollu l-ammonti eċċezzjonalment għolja tal-aġġustamenti tal-2014 fir-rigward tar-Riżorsi Proprji bbażati fuq il-VAT u l-DGN, li jistgħu jirrappreżentaw piż finanzjarju qawwi għal ċerti Stati Membri;

7.  Jenfasizza li l-proposta tal-Kummissjoni hija parti minn pakkett ta’ negozjar aktar wiesa' li jinkludi l-emendi baġitarji 2014 u l-baġit 2015 u, għalhekk, jevita milli jirrifjutaha;

8.  Japprova l-proposta mill-Kummissjoni kif emendata;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni biex konsegwentement timmodifika l-proposta tagħha, skont l-Artikolu 293(2) tat-TFUE u l-Artikolu 106a tat-Trattat Euratom;

10.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

11.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa’ jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b’mod sustanzjali;

12.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2
Ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000
Artikolu 10 – paragrafu 7a – subparagrafu 5
L-Istati Membri jistgħu japplikaw l-ewwel subparagrafu, jekk dawn ikunu għarrfu lill-Kummissjoni qabel l-ewwel jum tax-xogħol ta’ Diċembru bid-deċiżjoni tagħhom, u bid-data jew id-dati tad-dħul tal-ammont tal-aġġustamenti fil-kont imsemmi fl-Artikolu 9(1) ta’ dan ir-Regolament.
L-Istati Membri jistgħu japplikaw l-ewwel subparagrafu, jekk dawn ikunu għarrfu lill-Kummissjoni qabel l-ewwel jum tax-xogħol ta’ Diċembru bid-deċiżjoni tagħhom, u bid-data jew id-dati tad-dħul tal-ammont tal-aġġustamenti fil-kont imsemmi fl-Artikolu 9(1) ta’ dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b’kull deċiżjoni bħal din, inklużi lill-Istati Membri kkonċernati, l-għadd ta’ ħlasijiet akkont, l-ammont ta’ kull ħlas akkont u d-dati tad-dħul fil-kontijiet.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)
Ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000
Artikolu 10 – paragrafu 8

Il-paragrafu 8 huwa sostitwit b’dan li ġej:
'8. L-operazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 4 sa 7 jikkonstitwixxu modifikazzjonijiet għall-introjtu fir-rigward tas-sena finanzjarja li fiha jseħħu.
'8. L-operazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 4 sa 7 jikkonstitwixxu modifikazzjonijiet għall-introjtu fir-rigward tas-sena finanzjarja li fiha jseħħu. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-modifiki fid-dħul li jaqgħu taħt dan l-Artikolu.'
Avviż legali