Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2039(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0071/2014

Teksty złożone :

A8-0071/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0099

Teksty przyjęte
PDF 372kWORD 56k
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Uruchomienie instrumentu elastyczności na rzecz realizowanych na Cyprze programów w ramach funduszy strukturalnych
P8_TA(2014)0099A8-0071/2014
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 12 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami z dnia 2 grudnia 2013 r. (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0349 – C8‑0022/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) („rozporządzenie w sprawie WRF”), w szczególności jego art. 11,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 12,

–  uwzględniając nowy projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, który Komisja przyjęła dnia 28 listopada 2014 r. (COM(2014)0723),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, przyjęte przez Radę dnia 12 grudnia 2014 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia (16739/2014 – C8-0287/2014),

–  uwzględniając swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii na rok 2015 przyjęte w dniu 17 grudnia 2014 r.(3),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0071/2014),

A.  mając na uwadze, że po zbadaniu wszystkich możliwości realokacji środków na zobowiązania w ramach poddziału 1b zachodzi konieczność uruchomienia instrumentu elastyczności w zakresie środków na zobowiązania,

B.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała uruchomienie instrumentu elastyczności, poza i ponad pułapami WRF, w celu uzupełnienia finansowania w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 na kwotę 79,8 mln EUR w środkach na zobowiązania w związku z przyznaniem Cyprowi z funduszy strukturalnych dodatkowych środków o łącznej wysokości 100 mln EUR na rok 2015,

1.  zauważa, że mimo ograniczonego wzrostu środków na zobowiązania dotyczącego niewielkiej liczby pozycji budżetowych pułapy w poddziale 1b na rok 2015 nie pozwalają na odpowiednie finansowanie ważnych i pilnych priorytetów politycznych realizowanych przez Unię;

2.  zgadza się zatem na uruchomienie instrumentu elastyczności i zmienia wniosek Komisji w celu sfinansowania dodatkowych środków na realizowane na Cyprze programy w ramach funduszy strukturalnych w poddziale 1b do kwoty 83,26 mln EUR;

3.  ponownie przypomina, że uruchomienie tego instrumentu, przewidziane w art. 11 rozporządzenia w sprawie WRF, kolejny raz świadczy o istotnej potrzebie uczynienia z budżetu Unii elastycznego narzędzia;

4.  powtarza swoją wyrażaną od wielu lat opinię, że – bez uszczerbku dla możliwości uruchomienia środków na płatności na konkretne pozycje budżetowe poprzez instrument elastyczności bez uprzedniego uruchomienia zobowiązań – płatności pochodzące ze zobowiązań uruchomionych wcześniej poprzez instrument elastyczności mogą być uwzględniane jedynie poza pułapami;

5.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 347 z 20.12.2013, s. 884.
(2) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0100.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2015/421.)

Informacja prawna