Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2039(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0071/2014

Predkladané texty :

A8-0071/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0099

Prijaté texty
PDF 302kWORD 56k
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia nástroja flexibility – financovanie programov štrukturálnych fondov na Cypre
P8_TA(2014)0099A8-0071/2014
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility podľa bodu 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0349 – C8-0022/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1) (nariadenie o VFR), a najmä na jeho článok 11,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 12,

–  so zreteľom na nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorý Komisia prijala 28. novembra 2014 (COM(2014)0723),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16739/2014 – C8-0287/2014),

–  so zreteľom na svoju pozíciu prijatú 17. decembra 2014 k návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2015(3),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0071/2014),

A.  keďže po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia viazaných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1b sa ukazuje, že je potrebné mobilizovať z nástroja flexibility viazané rozpočtové prostriedky;

B.  keďže Komisia navrhla mobilizovať nástroj flexibility nad rámec stropov VFR, aby doplnila financovanie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 o 79,8 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch vzhľadom na to, že Cypru sa na rok 2015 pridelili dodatočné prostriedky zo štrukturálnych fondov v celkovej výške 100 miliónov EUR;

1.  konštatuje, že napriek miernemu zvýšeniu viazaných rozpočtových prostriedkov v obmedzenom počte rozpočtových položiek strop podokruhu 1b na rok 2015 neumožňuje adekvátne financovanie dôležitých a naliehavých politických priorít Únie;

2.  preto súhlasí s mobilizáciou nástroja flexibility a mení návrh Komisie s cieľom financovať dodatočne pridelené prostriedky na cyperské programy štrukturálnych fondov v rámci podokruhu 1b až do výšky 83,26 milióna EUR;

3.  opakuje, že mobilizácia tohto nástroja v súlade s článkom 11 nariadenia o VFR znova dokazuje, že je kľúčové, aby bol rozpočet Únie flexibilný;

4.  znova opakuje svoj dlhodobý názor, že bez toho, aby bola dotknutá možnosť mobilizácie platobných rozpočtových prostriedkov pre konkrétne rozpočtové riadky prostredníctvom nástroja flexibility bez predchádzajúcich mobilizácií v záväzkoch, platby vyplývajúce zo záväzkov už skôr mobilizovaných prostredníctvom nástroja flexibility možno započítať len nad rámec stropov;

5.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

6.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2014)0100.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/421.)

Právne oznámenie