Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2224(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0067/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0067/2014

Rasprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.16
CRE 17/12/2014 - 10.16
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0100

Usvojeni tekstovi
PDF 488kWORD 270k
Srijeda, 17. prosinca 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.
P8_TA(2014)0100A8-0067/2014
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o stajalištu Vijeća o novom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(3) (Uredba o VFO-u),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju(4) (MIS od 2. prosinca 2013.),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. ožujka 2014. o općim smjernicama za pripremu proračuna – dio III. – Komisija(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. travnja 2014. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2015.(6),

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koji je Komisija usvojila 24. lipnja 2014. (COM(2014)0300),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koje je Vijeće usvojilo 2. rujna 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu 12. rujna 2014. (12608/2014 – C8-0144/2014),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. listopada 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015.(7),

–  uzimajući u obzir činjenicu da Odbor za mirenje nije postigao dogovor o zajedničkom tekstu u roku od 21 dan, navedenom u članku 314. stavku 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir novi nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koji je Komisija usvojila 27. studenoga 2014. (COM(2014)0723), u skladu s člankom 314. stavkom 8. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir zaključke proračunskog trijaloga od 8. prosinca 2014.,

–  uzimajući u obzir stajalište o novom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. (16739/2014 – C8‑0287/2014) i istog dana proslijedilo Parlamentu,

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0067/2014),

1.   podsjeća da se „nacrt paketa”, kako je utvrđen u prilogu, koji su Parlament i Vijeće dogovorili nakon teških pregovora na trijalogu 8. prosinca 2014., sastoji od triju elemenata: nacrta izmjene proračuna br. 3-8/2014 za ukupni iznos od 49,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i dodatnih 3 529,6 milijuna EUR od svježeg novca u odobrenim sredstvima za plaćanja, proračun Unije za 2015. utvrđen na iznos od 145 321,5 milijuna EUR i 141 214,0 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za obveze, odnosno za plaćanja, te šest zajedničkih izjava i tri jednostrane izjave;

2.  naglašava da razina dodatnih odobrenih sredstava za plaćanja prenesena u proračun za 2014., iako će Komisiji omogućiti da odgovori na najžurnije potrebe plaćanja u 2014., neće biti dovoljna za rješavanje ponavljajućeg efekta „snježne grude” koji će stvoriti neplaćeni računi 2015.; stoga ističe zajedničku izjavu o planu plaćanja kojom se popraćuje paket sporazuma o proračunu za 2014. i proračunu za 2015.;

3.  uvjeren je, međutim, da je u narednim godinama potrebno pojačati napore u svrhu smanjivanja razine neplaćenih računa na održivu razinu, posvećujući posebnu pozornost kohezijskoj politici; u tom pogledu naglašava zajedničku opredijeljenost triju institucija Unije da razmotre sve moguće načine smanjivanja razine tih računa, kao što se navodi u zajedničkoj izjavi o planu plaćanja koja je priložena ovogodišnjem dogovoru o proračunu;

4.  pozdravlja porast od 244,2 milijuna EUR u ukupnoj razini odobrenih sredstava za obveze u odnosu na prvotno stajalište Vijeća od 2. rujna 2014.; izražava zadovoljstvo činjenicom da su rezovi Vijeća u visini od 521,9 milijuna EUR u obvezama u potpunosti povučeni te da je dodano još 170,7 milijuna EUR u obvezama, uključujući puni paket pilot-projekata i pripremnih mjera i 95 milijuna EUR za Obzor 2020, COSME, ERASMUS i humanitarnu pomoć;

5.  međutim, izražava žaljenje zbog činjenice da Vijeće ni ovaj put nije željelo popratiti svoje političke izjave dostatnim proračunskim sredstvima u vezi s potporom za radna mjesta i rast te međunarodne obveze Unije, što je pokazalo neslaganjem s povećanjem proračuna do najvišeg iznosa iz VFO-a u naslovima 1a i 4; zadovoljan je činjenicom da su povećanja dogovorena tijekom pregovora s Parlamentom u skladu s političkim prioritetima Parlamenta; no u ovom kontekstu žali zbog toga što se čini da Vijeće više nema nikakve političke prioritete i da ga isključivo zanima vodoravno ograničavanje troškova u najvećoj mogućoj mjeri;

6.  pozdravlja činjenicu da je, zahvaljujući dodatnim namjenskim prihodima utvrđenima u zajedničkoj poljoprivrednoj politici nakon podnošenja Komisijinog pisma izmjene br. 1/2015, pronađeno rješenje za financiranje 273,6 milijuna EUR za hitne mjere kao odgovor na rusku zabranu uvoza hrane čime se izbjeglo da se odmah mobilizira rezerva za krize u poljoprivrednom sektoru;

7.  pozdravlja činjenicu da je ukupna razina odobrenih sredstava za plaćanja dogovorena za 2015. za 1,6  % viša u odnosu na proračun za 2014. te da je za 1 217,1 milijun EUR veća od one u prvom čitanju Vijeća; posebno je zadovoljan što, zahvaljujući preraspodjeli 448,5 milijuna EUR i dodatnim namjenskim prihodima utvrđenima u navedenom pismu izmjene, razine plaćanja ostvarene pod naslovima 1a i 4 premašuju prvotni nacrt proračuna od 24. lipnja 2014.;

8.  primjećuje, međutim, da su proračunski pregovori, posebno u odnosu na plaćanja, tijekom prethodnih godina postali sve teži, uglavnom zahvaljujući stajalištu Vijeća koje nije spremno na kompromise; još jednom naglašava svoje stajalište da bi glavna funkcija proračunskog postupka trebala biti postizanje dogovora o političkim prioritetima u proračunskim obavezama, jer bi se plaćanja trebala smatrati tek tehničkim nastavkom potrebnim za izvršenje tih obaveza; podsjeća Vijeće na definicije vrsta odobrenih sredstava iz članka 10. stavka 3. Financijske uredbe koje se odnose na opći proračun Unije i pravila primjene u kojem se navodi da „odobrena sredstva za plaćanje obuhvaćaju plaćanja za preuzete pravne obveze u financijskoj godini i prošlim financijskim godinama”;

9.  pozdravlja činjenicu da se Vijeće na kraju složilo da se 2014. mobilizira rezerva za nepredviđene izdatke, iako u iznosu nižem od potrebnog; osim toga, pozdravlja ukupni porast u plaćanjima u proračunu za 2014. u velikom broju proračunskih linija do razine od 4,2 milijarde EUR, od čega će se 3 168,2 milijuna EUR mobilizirati iz rezerve za nepredviđene izdatke za 2014., kao i činjenicu da su povećanja predložena u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 u odobrenim sredstvima za plaćanje za naslove 1a i 4 velikim dijelom sačuvana u konačnom kompromisu; prima na znanje da se taj porast uglavnom odnosi na podnaslov 1 b u kojem se trenutačno krije veći dio problema nepodmirenih računa na kraju godine; podsjeća da je Parlament već u svojem čitanju o proračunu za 2014. predvidio veću potrebu za odobrenim sredstvima za plaćanja (konačan dogovor bio je 983 milijuna EUR manje od usvojenog stava Parlamenta); poziva Vijeće da nastoji ne smanjivati proračun Unije na umjetan način svake godine;

10.  međutim, ne slaže se sa stajalištem Vijeća prema kojemu se za pokrivanje potreba za izvanrednim plaćanjem neće iskoristiti ukupni iznos dodatnih prihoda od novčanih kazni; smatra da bi se do rješavanja krize u plaćanjima svi neočekivani prihodi u potpunosti trebali koristiti za hvatanje u koštac s tim problemom; podsjeća da je paket nacrta ostvaren jer se njime ispunjava zahtjev Parlamenta za stabilizaciju problema nepodmirenih plaćanja; naglašava međutim da pravo rješenje krize plaćanja u Uniji iziskuje stvaranje odgovarajućeg ograničenja za nepodmirene dugove;

11.  izražava žaljenje što je Vijeću odgoda usklađivanja nacionalnih doprinosa bila važnija od zauzimanja stajališta u pregovorima oko proračuna za 2014. i 2015., do čega je došlo tek posljednjeg dana 21-dnevnog razdoblja mirenja utvrđenog u članku 314. UFEU-a, što je doprinijelo tome da Odbor za mirenje nije uspio postići dogovor;

12.  podsjeća da prema članku 310. UFEU-a svi prihodi i rashodi prikazani u proračunu Unije moraju biti uravnoteženi;

13.  daje najveću političku važnost zajedničkim izjavama usuglašenima između Parlamenta, Vijeća i Komisije, posebno u vezi s planom plaćanja i korištenjem posebnim instrumentima; inzistira na tome da se plan plaćanja dovrši čim prije, a svakako prije nego što Komisija usvoji nacrt proračuna za 2016.; opet naglašava da se njegovo odobrenje VFO-a temeljilo na tumačenju da su svi posebni instrumenti u plaćanjima računaju izvan gornjih granica te da bi svako drugo tumačenje automatski rezultiralo ponovnim otvaranjem sporazuma o VFO-u;

14.  ponavlja svoj uvriježeni stav da bi se plaćanja za posebne instrumente trebala računati iznad gornjih granica VFO-a kao što je slučaj za rashode; još jednom žali zbog toga što dogovor s Vijećem o ovoj točki nije mogao biti postignut; međutim, naglašava da je potrebno uložiti sve napore kako bi se što ranije postigao konačni dogovor o tom pitanju;

15.  ponavlja svoje stajalište da je temeljita reforma sustava vlastitih sredstava od ključne važnosti za prevladavanje trenutačnih zastoja u proračunskim pregovorima i stoga daje iznimnu važnost radu skupine na visokoj razini o vlastitim sredstvima pod predsjedanjem Marija Montija;

16.  žali zbog nespremnosti i Vijeća i Komisije da agencijama Unije stave na raspolaganje potrebna sredstva, posebno u vezi s osobljem, kako bi izvršile mandate koje im je dodijelila zakonodavna vlast te naglašava da trenutni sporazum ne podrazumijeva da je Parlament prihvatio Komisijin koncept „zajedničke baze za preraspodjelu” ; nadalje, duboko žali zbog smanjenja osoblja u agencijama koje se financiraju iz naknada i smatra da je to neopravdano jer se ta radna mjesta ne financiraju iz proračuna Unije;

17.  pozdravlja povećanje odobrenih sredstava za devet sudaca Suda; ponovno naglašava da će se poduzeti sve potrebne mjere kako bi se do 1. listopada 2015. završio zakonodavni postupak, čime bi se omogućilo učinkovito povećanje njihova broja; stoga poziva Vijeće da bez odlaganja postigne dogovor o raspodjeli mjesta za nove suce; zahtijeva da Sud Vijeću i Parlamentu podnese pravovremenu i ažuriranu ocjenu dodatnih financijskih potreba za nove suce i njihovo osoblje; ponavlja da bi valjalo razumno procijeniti potrebu za dodatnim osobljem koju podrazumijeva imenovanje novih sudaca;

18.  pozdravlja provedbu prve faze sporazuma o suradnji između Parlamenta i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te Odbora regija; smatra da je taj sporazum dobar primjer ostvarenja sinergije između institucija, čime će se povećati učinkovitost i ostvariti uštede; očekuje da će druga faza tog sporazuma biti završena do srpnja 2015.;

19.  pozdravlja proračunski neutralne prijenose „zajedničkih administrativnih troškova” za osoblje Komisije u delegacijama iz dijela III., proračun Komisije, u dio X., proračun ESVD-a; ponavlja da će zbog tog prijenosa doći do pojednostavljenja u upravljanju administrativnim rashodima delegacija Unije te da oni ne bi smjeli imati nikakav drugi učinak na administrativna odobrena sredstva Komisije niti na radne uvjete osoblja Komisije u delegacijama; ustraje u tome da se prijenos sredstava izvrši u dobroj suradnji između ESVD-a i Komisije;

20.  općenito žali zbog nemogućnosti Vijeća da pronađe zajedničko stajalište, posebno tijekom 21-dnevnog razdoblja mirenja i u odnosu na usvajanje nacrta izmjena proračuna te poziva Vijeće i Komisiju da na početku 2015. zajednički dogovore načine poboljšanja proračunskog postupka u cilju olakšavanja usvajanja proračuna Unije za 2016. Koji bi trebao biti polazna točka za novi strukturalni pristup europskom proračunu kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegli nepotrebni, ponavljajući sukobi te kako bi se unaprijedilo razumijevanje između sugovornika o razmjeru doprinosa rashoda EU-a dijeljenoj obvezi za poticanje rasta i otvaranje radnih mjesta u EU-u;

21.  bez izmjena odobrava stajalište Vijeća o novom nacrtu proračuna za 2015. kao i zajedničke izjave priložene ovoj rezoluciji;

22.  nalaže svojem predsjedniku da izjavi da je proračun konačno donesen i da ga da na objavu u Službenom listu Europske unije;

23.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 163, 23.6.2007., str. 17.
(2) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P7_TA(2014)0247.
(6) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P7_TA(2014)0450.
(7) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2014)0036.


PRILOG

NACRT PAKETA

Proračun 2015. – zajednički zaključci

Ovim se nacrtom paketa obuhvaćaju sljedeći odjeljci:

1.  Proračun za 2015.

2.  Proračun za 2014. – nacrti izmjena proračuna od br. 3/2014 do 8/2014.

3.  Zajedničke izjave

SAŽETAK

A.   Proračun za 2015.

Prema nacrtu paketa:

–  ukupna razina odobrenih sredstava za preuzete obveze u proračunu za 2015. utvrđena je u iznosu od 145 321,5 milijuna EUR. Općenito, time je nastala razlika do gornje granice višegodišnjeg financijskog okvira za 2015. za odobrena sredstva za preuzete obveze u iznosu od 1 760,1 milijuna EUR.

–  ukupna razina odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2015. utvrđena je u iznosu od 141 214,0 milijuna EUR. To uključuje iznos od 126,7 milijuna EUR koji se odnosi na korištenje Fonda solidarnosti EU-a povezan s nacrtima izmjena proračuna br. 5/2014 i 7/2014;

–  instrument fleksibilnosti za 2015. koristi se u iznosu od 83,3 milijuna EUR za odobrena sredstva za preuzete obveze;

–  odobrena sredstva za plaćanja za 2015. povezana s korištenjem instrumenta fleksibilnosti za dodatnu pomoć Cipru u 2014. i 2015. Komisija procjenjuje na 11,3 milijuna EUR.

B.   Proračun za 2014.

Prema nacrtu paketa:

–  nacrti izmjena proračuna br. 3/2014 do br. 8/2014 prihvaćaju se prema prijedlogu Komisije, uz iznimke koje se navode u odjeljku 2.;

–  slijedom toga, razina odobrenih sredstava za preuzete obveze u proračunu za 2014. povećana je za 49,8 milijuna EUR zbog korištenja Fonda solidarnosti EU-a (u iznosu od 126,7 milijuna EUR) povezano s nacrtima izmjena proračuna br. 5/2014 i 7/2014 što se djelomično nadoknađuje smanjenjem odobrenih sredstava za preuzete obveze iz nacrta izmjena proračuna br. 3/2014, 4/2014 i 6/2014 u iznosu od 76,9 milijuna EUR (uglavnom povezanih s ribarstvom);

–  slijedom toga, razina odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2014. povećana je za 3 529,6 milijuna EUR;

–  pričuva za nepredviđene izdatke za 2014. mobilizira se za iznos od 2 818,2 milijuna EUR uvećano za 350 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanja, u skladu sa zajedničkom izjavom o posebnim instrumentima kako je utvrđeno u nastavku, u odjeljku 3.3.

1.   PRORAČUN za 2015.

1.1.   „Zatvorene” linije

Ako nije drugačije navedeno u ovim zaključcima u nastavku, sve proračunske linije koje nije izmijenilo ni Vijeće ni Europski parlament i za koje je Europski parlament prihvatio izmjene Vijeća tijekom njihova čitanja potvrđene su.

Europski parlament i Vijeće usuglasili su zaključke o drugim stavkama proračuna koje su uključene u odjeljcima 1.2 do 1.7. u nastavku.

1.2.   Horizontalna pitanja

a)   Decentralizirane agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzete obveze i odobrenim sredstvima za plaćanja) i broj radnih mjesta za sve decentralizirane agencije utvrđuju se na razinu koju je predložila Komisija u novom Nacrtu proračuna (NP):

povećanja radnih mjesta u planu radnih mjesta i povezana odobrena sredstva u usporedbi s izvornim NP-om:

–  Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA): +9 radnih mjesta i +585 000 EUR ;

–  Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA): +3 radna mjesta i +195 000 EUR ;

–  Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA): +4 radna mjesta i +260 000 EUR ;

–  Europski potporni ured za azil (EASO): +4 radna mjesta i +260 000 EUR  i

–  Europski policijski ured (EUROPOL): +5 radnih mjesta, uz smanjenje od -600 000 EUR;

za FRONTEX, povećanje u operativnim rashodima od 20,0 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzete obveze i odobrenim sredstvima za plaćanja.

b)   Izvršne agencije

Doprinos EU-a (u odobrenim sredstvima za preuzete obveze i odobrenim sredstvima za plaćanja) i broj radnih mjesta za izvršne agencije utvrđuju se na razini koju je predložila Komisija u novom NP-u.

c)   Pilot-projekti / pripremna djelovanja

Dogovoren je sveobuhvatan paket od 59 pilot-projekata / pripremnih djelovanja (PP/PA) kako je predloženo novim nacrtom proračuna, i za odobrena sredstva za preuzete obveze i odobrena sredstva za plaćanja. Ako se utvrdi da su pilot-projekt ili pripremno djelovanje obuhvaćeni postojećom pravnom osnovom, Komisija može predložiti prijenos odobrenih sredstava prema odgovarajućoj pravnoj osnovi kako bi se olakšala provedba mjere.

Ovim se paketom u potpunosti poštuju gornje granice za pilot-projekte i pripremna djelovanja utvrđene Financijskom uredbom.

d)   Zajednički administrativni troškovi delegacija EU-a

Prijenos „Zajedničkih administrativnih troškova delegacija EU-a” iz odjeljka proračuna za Komisiju u odjeljak proračuna za ESVD, kako je predloženo u novom NP-u, dogovoren je.

1.3.   Rashodi prema naslovima financijskog okvira ‒ odobrena sredstva za preuzete obveze

Nakon uzimanja u obzir gornjih zaključaka o „zatvorenim” proračunskim linijama, agencijama te pilot-projektima i pripremnim djelovanjima, Europski parlament i Vijeće dogovorili su sljedeće:

a)   podnaslov 1.a

Odobrena sredstva za preuzete obveza utvrđuju se na razini koju je u novom NP-u predložila Komisija kako bi se odražavao prioritet doprinošenja povećanju pristupa financijama kroz proračun EU-a, posebno za mala i srednja poduzeća (MSP):

(u 1 000 EUR)

Proračunska linija

Naziv

Povećanja odobrenih sredstava za preuzete obveze

NP za 2015.

Novi nacrt proračuna za 2015.

Razlika

02 02 02

Poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP) u obliku vlasničkog i dužničkog kapitala

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo – Olakšavanje pristupa financiranju za poduzetnike, osobito one najudaljenije od tržišta rada, i socijalna poduzeća

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Poboljšanje pristupa rizičnom financiranju za ulaganje u istraživanja i inovacije

337 534,7

342 534,7

5 000,0

Ukupno

18 500,0

Nadalje, prihvaćaju se sljedeća povećanja odobrenih sredstava za preuzete obveze:

(u 1 000 EUR)

Proračunska linija

Naziv

Novi nacrt proračuna za 2015.

Proračun za 2015.

Razlika

148 235,9153 235,95 000,002 02 01

Promicanje poduzetništva i poboljšanje konkurentnosti poduzeća iz Unije te njihova pristupa tržištima

106 561,8

108 561,8

2 000,0

08 02 01 01Poticanje sigurnih europskih društava

02 04 03 02

Jačanje pionirskih istraživanja u Europskom istraživačkom vijeću

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Vodeći položaj u nanotehnologijama, području naprednih materijala, laserskoj tehnologiji, biotehnologiji te naprednoj proizvodnji i preradi

498 592,7

503 592,7

5 000,0

819 154,4824 154,45 000,008 02 03 05

Izgradnja resursno učinkovitog gospodarstva otpornog na klimatske promjene te održiva opskrba sirovinama

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 03 02Vodeći položaj u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama

09 04 02 01

Poticanje uključivih, inovativnih i promišljenih europskih društava

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europske mladeži i sudjelovanja mladih osoba u europskom demokratskom životu

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Razvoj europske dimenzije u sportu

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie – stvaranje, razvijanje i prijenos novih vještina, znanja i inovacija

734 668,4

737 668,4

3 000,0

Ukupno

63 000,0

Slijedom navedenoga, i nakon uzimanja u obzir pilot-projekata, pripremnih djelovanja i prijenosa zajedničkih troškova delegacija EU-a u odjeljak za ESVD, dogovorena razina obveza utvrđuje se u iznosu od 17 551,7 milijuna EUR, pri čemu razlika iznosi 114,3 milijuna EUR do gornje granice za rashode iz podnaslova 1.a.

b)   Podnaslov 1.b

Odobrena sredstva za preuzete obveze utvrđuju se na razini predloženoj novim nacrtom proračuna.

Uzimajući u obzir pilot-projekte i pripremna djelovanja te korištenje 83,3 milijuna EUR iz instrumenta fleksibilnosti za dodatnu potporu Cipru, razina obveza utvrđena je u iznosu od 49 230,3 milijuna EUR.

c)   Naslov 2.

Odobrena sredstva za preuzete obveze utvrđena su na razini koju je Komisija predložila novim Nacrtom proračuna.

Na temelju novih podataka koji su se pojavili nakon predstavljanja pisma izmjene br. 1/2015, posebno na temelju informacija o stvarnoj uporabi hitnih mjera poduzetih od kolovoza 2014. kao odgovor na rusku zabranu uvoza hrane, konačnom višku EFJP-a za 2014. i ažuriranoj prognozi financijskih ispravaka koji će se prikupiti u 2015., prethodno navedene hitne mjere (uključujući one povezane sa sektorom mljekarstva u baltičkim državama za koje je Komisija 26. studenoga 2014. donijela novi paket i za Finsku kada se ispune uvjeti) mogu se financirati u okviru odobrenih sredstava zatraženih u pismu izmjene br. 1/2015, a da se pritom ne mora pribjegavati pričuvi za poljoprivredne krize zahvaljujući tim dodatnim namjenskim prihodima.

Slijedom navedenoga, i nakon uzimanja u obzir pilot-projekata, pripremnih djelovanja i prijenosa zajedničkih troškova delegacija EU-a u odjeljak za ESVD, dogovorena razina obveza utvrđuje se u iznosu od 58 808,6 milijuna EUR, pri čemu razlika iznosi 790,4 milijuna EUR do gornje granice za rashode iz podnaslova 1.a.

d)   Naslov 3.

Odobrena sredstva za preuzete obveze utvrđena su na razini koju je Komisija predložila novim nacrtom proračuna. Povećanje operativnih rashoda FRONTEX-a kompenzira se odgovarajućim smanjenjem proračunske stavke 18 02 01 01 (Potpora za upravljanje granicama i zajedničku viznu politiku s ciljem olakšavanja zakonitog putovanja).

Kao posljedica toga, i nakon što su u obzir uzeti pilot-projekti i pripremna djelovanja, usuglašena razina obveza utvrđuje se u iznosu od 2 146,7 milijuna EUR, pa razlika iznosi 99,3 milijuna EUR do gornje granice za rashode iz naslova 3.

e)   Naslov 4.

Odobrena sredstva za preuzete obveze utvrđena su na razini koju je Komisija predložila novim nacrtom proračuna, posebno što se tiče prijenosa općih administrativnih rashoda delegacija EU-a u dio proračuna koji se odnosi na ESVD.

Nadalje, prihvaćaju se sljedeća povećanja odobrenih sredstava za preuzete obveze:

(u 1 000 EUR)

Proračunska linija

Naziv

Novi nacrt proračuna za 2015.

Proračun za 2015.

Razlika

21 03 01 04

Potpora mirovnom procesu i financijska pomoć Palestini i Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Dostava brze, djelotvorne humanitarne pomoći i pomoći u hrani koja se temelji na potrebama

872 446,0

882 446,0

10 000,0

Ukupno

32 000,0

Međutim, ne prihvaća se prijenos stavke posebni predstavnici EU-a iz naslova 4. u naslov 5. (odjeljak Europska služba za vanjsko djelovanje) kako je predloženo u novom nacrtu proračuna. Slijedom toga, odobrena sredstva za preuzete obveze i odobrena sredstva za plaćanja iz proračunske linije 19 03 01 07 (Posebni predstavnici EU-a, naslov 4.) vraćaju se kako je predloženo u izvornom nacrtu proračuna.

Slijedom navedenoga, i nakon uzimanja u obzir pilot-projekata, pripremnih djelovanja i prijenosa zajedničkih troškova delegacija EU-a u odjeljak ESVD-a, dogovorena razina obveza utvrđuje se u iznosu od 8 408,4 milijuna EUR, pri čemu razlika iznosi 340,6 milijuna EUR do gornje granice za rashode iz naslova 4.

f)   Naslov 5.

Broj radnih mjesta u planovima radnih mjesta institucija te odobrena sredstva za preuzete obveze utvrđeni su na razini koju je Komisija predložila novim nacrtom proračuna te se na taj način integriraju:

–  čitanje Europskog parlamenta i čitanje Vijeća, za njihove odjeljke proračuna,

–  čitanje Europskog parlamenta za Sud,

–  čitanje Europskog parlamenta za Europski revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija i

–  za Europsku službu za vanjsko djelovanje, razina odobrenih sredstava koju je predložila Komisija u izvornom nacrtu proračuna povećana je kako bi se u obzir uzeo proračunski neutralan prijenos odobrenih sredstava povezanih sa „Zajedničkim administrativnim troškovima delegacija EU-a” iz odjeljka proračuna „Komisija” u odjeljak proračuna „ESVD”. Međutim, ne prihvaća se prijenos stavke „Posebni predstavnici EU-a” iz naslova 4. u odjeljak „ESVD” u naslovu 5. kao što je predloženo u novom nacrtu proračuna. Stoga se u odjeljak proračuna „ESVD” ne uključuju sredstva odobrena u tu svrhu.

Ukupno, u usporedbi s izvornim nacrtom proračuna, te izmjene mogu dovesti do sljedećeg:

–  neto smanjenja od 35 radnih mjesta prema planu radnih mjesta, zbog smanjenja od 47 radnih mjesta za Europski parlament što se djelomično kompenzira povećanjem od 12 radnih mjesta na Sudu Europske unije,

–  neto smanjenje odobrenih sredstava od 0,6 milijuna EUR, zbog smanjenja od 1,4 milijuna EUR za Europski revizorski sud, 1,4 milijuna EUR za Europski gospodarski i socijalni odbor i 0,4 milijuna EUR za Odbor regija što se djelomično kompenzira povećanjem od 2,6 milijuna EUR za Sud,

–  povećanje od 71,5 milijuna EUR za ESVD odražava proračunski neutralan prijenos „Zajedničkih administrativnih troškova delegacija EU-a” što se u potpunosti kompenzira u odjeljku za Komisiju u podnaslovu 1.a (0,6 milijuna EUR), naslovu 2 (0,1 milijuna EUR), naslovu 4 (45,7 milijuna EUR) i naslovu 5 (25,2 milijuna EUR). Ukupno će rezultat tih prijenosa biti neto povećanje odobrenih sredstava u okviru naslova 5 od 46,3 milijuna EUR.

Osim toga, u usporedbi s novim nacrtom proračuna, dogovoren je sljedeći proračunski neutralan prijenos radnih mjesta i odobrenih sredstava za preuzete obveze iz Vijeća u PMO, kako bi se uzeo u obzir prijenos 1. siječnja 2015. utvrđivanja i upravljanja mirovinskim pravima aktivnih i umirovljenih službenika Vijeća u PMO: povećanje za 6 radnih mjesta prema planu radnih mjesta službenika stupnja AST 7, kao i povećanje od 504 000 EUR odobrenih sredstava za preuzete obveze u Komisiji (odjeljak III.) u potpunosti se kompenzira smanjenjem za 6 radnih mjesta prema planu radnih mjesta za službenike stupnja AST 7 kao i smanjenjem u iznosu od 504 000 EUR odobrenih sredstava za preuzete obveze u Vijeću (odjeljak II.).

Slijedom navedenoga, i uzimajući u obzir pilot-projekte, pripremna djelovanja kao i prijenos „Zajedničkih troškova delegacija EU-a” u odjeljak „ESVD” dogovorena razina obveza utvrđuje se u iznosu od 8 660,5 milijuna EUR, pri čemu razlika iznosi 415,5 milijuna EUR do gornje granice za rashode iz naslova 5.

1.4.   Odobrena sredstva za plaćanje

Ukupna razina odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2015. utvrđena je na 141 214 040 563 EUR.

To uključuje iznos od 126,7 milijuna EUR koji se odnosi na korištenje Fonda solidarnosti EU-a povezan s nacrtima izmjene proračuna br. 5/2014 i 7/2014, kao i iznos od 440 milijuna EUR koji se odnosi na prijenos odobrenih sredstava za plaćanje za Inicijativu za zapošljavanje mladih iz proračuna za 2014. u proračun za 2015.

Raspodjela ukupne razine odobrenih sredstava za plaćanje u proračunu za 2015. u obzir uzima sljedeće korake:

a)  odobrena sredstva za plaćanje za nediferencirane rashode kako je prethodno utvrđeno, posebno u naslovima 2. i 5. te

b)  odobrena sredstva za plaćanje za paket pilot-projekata i pripremnih djelovanja kako je prethodno utvrđeno izračunavaju se kako slijedi: odobrena sredstva za plaćanje za sve nove pilot-projekte i pripremna djelovanja utvrđena su na 50 % odgovarajućih obveza ili na razini koju je predložio Europski parlament, ovisno o tome koji je iznos niži; u slučaju produljenja postojećih pilot-projekata i pripremnih djelovanja razina plaćanja je ona razina utvrđena u nacrtu proračuna uz 50 % odgovarajućih novih obveza ili razina koju je predložio Europski parlament, ovisno o tome koji je iznos niži;

c)  smanjenje u odobrenim sredstvima za plaćanje u iznosu od 123,3 milijuna EUR u usporedbi s novim nacrtom proračuna proporcionalno je podijeljeno na sve proračunske linije s diferenciranim odobrenim sredstvima na koja ne utječe prethodno navedena točka b), uz iznimku sljedećih proračunskih linija, za koje je razina odobrenih sredstava za plaćanje utvrđena na razini novog nacrta proračuna:

–  rashodi za podnaslov 1.a (Konkurentnost za rast i zapošljavanje) i naslov 4. (Globalna Europa);

–  proračunske linije 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 i 13 03 60 za cilj konvergencije te

–  međunarodni sporazumi o partnerstvu u području ribarstva.

Na temelju rezultata postignutih u prethodnom koraku c) obavljene su sljedeće konačne prilagodbe:

–  iznos od 100 milijuna EUR koji je dodan proračunskoj liniji 13 04 02 (Završetak Kohezijskog fonda (2007. – 2013.)) nadomješten je:

–  smanjenjem od 50 milijuna EUR proračunske linije 13 03 18 (Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Regionalna konkurentnost i zapošljavanje) i

–  smanjenjem od 50 milijuna EUR podijeljenim na sve proračunske linije s diferenciranim odobrenim sredstvima na koja ne utječe prethodno navedena točka b) za rashode iz podnaslova 1.a (Konkurentnost za rast i zapošljavanje) i naslova 4. (Globalna Europa), uz iznimku proračunske linije 23 02 (Humanitarna pomoć, pomoć u hrani i pripravnost u slučaju katastrofe), za koje su iznosi određeni u nacrtu proračuna zadržani.

1.5.   Proračunske napomene

U pogledu proračunskih napomena, novi nacrt proračuna je odobren i u njega su integrirane izmjene koje su unijeli Europski parlament ili Vijeće, osim za proračunske linije 04 03 01 03 i 19 03 01 06, pri čemu se podrazumijeva da se tim izmjenama ne može izmijeniti ili proširiti područje primjene postojeće pravne osnove ili zadirati u administrativnu autonomiju institucija.

1.6.   Nove proračunske linije

Proračunska nomenklatura kakvu je predložila Komisija u svojem novom nacrtu proračuna ostat će nepromijenjena.

1.7.   Pričuve

U odjeljak „Komisija” u pričuve s uvjetovanim oslobađanjem sredstava nije stavljen nikakav iznos.

2.   PRORAČUN za 2014.

a)  Dodatna odobrena sredstva za preuzete obveze (126,7 milijuna EUR) koja je u nacrtima izmjene proračuna br. 5/2014 i 7/2014 zatražio Fond solidarnosti EU-a odobrena su. Odgovarajuća plaćanja prenesena su u proračun za 2015.

b)  Nacrt izmjene proračuna br. 3/2014 odobren je kako ga je predložila Komisija, uz sljedeća smanjenja odobrenih sredstava za plaćanja:

–  ruralni razvoj: ne prihvaća se 90 milijuna EUR za završetak programâ ruralnog razvoja 2007. – 2013. uzimajući u obzir izjavu o plaćanjima koju su države članice podnijele u studenom 2014. a koja su niža od očekivanih. Nadalje, dogovoreno je smanjenje od 20 milijuna EUR za nove programe;

–  Inicijativa za zapošljavanje mladih: dogovoreno je smanjenje od 420 milijuna EUR za Inicijativu za zapošljavanje mladih. Međutim, kako je prethodno određeno u odjeljku 1.4., iznos od 440 milijuna EUR odobrenih sredstava za plaćanja za Inicijativu za zapošljavanje mladih dodan je u proračun za 2015.;

–  dodatno smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje od 648,1 milijun EUR dogovoreno je i raspoređeno na sve proračunske linije ojačane iz pričuve za nepredviđene izdatke, dok su zatraženi iznosi za proračunske linije 13 03 16 (Konvergencija ERDF-a), 04 06 01 (FEAD) te 21 03 02 01 i 21 03 03 03 (Potpora Ukrajini) ostali nepromijenjeni.

Preraspodjela odobrenih sredstava za plaćanja:

–  odobrava se preraspodjela koju je Komisija predložila u „globalnom prijenosu” (DEC 31/2014);

–  odobrava se preraspodjela koju je Komisija predložila za odjeljak „Komisija” u nacrtu izmjene proračuna br. 6/2014; međutim, odobrena sredstva za plaćanje dostupna za preraspodjelu iz EFPR-a (rashodi za administrativnu potporu) i pričuve za međunarodne sporazume o partnerstvu u području ribarstva (ukupno 6 150 900 EUR) preraspodijeljeni su za humanitarnu pomoć (proračunska linija 23 02 01);

–  uzimajući u obzir trenutačno stanje izvršenja proračuna i perspektive za kraj godine, dogovorena je daljnja preraspodjela u iznosu od 30,4 milijuna EUR. To se odnosi na sljedeće proračunske linije:

–  Članak 01 03 02 (Makrofinancijska pomoć): 5 milijuna EUR,

–  Članak 04 03 02 (PROGRESS): 10,0 milijuna EUR,

–  Članak 12 02 01 (Unutarnje tržište): 1,2 milijuna EUR

–  Članak 17 03 51 (Javno zdravlje): 0,7 milijuna EUR,

–  Stavka 18 02 01 02 (Sprječavanje i borba protiv kriminala): 2,3 milijuna EUR

–  Stavka 21 09 51 01 (DCI Azija): 2,5 milijuna EUR

–  Članak 33 02 02 (Promicanje nediskriminacije i ravnopravnosti): 2,2 milijuna EUR i

–  Članak 29 02 01 i 29 02 51 (Statistika): 6,5 milijuna EUR.

U tablici u nastavku prikazana su posljedična pojačanja i smanjenja odobrenih sredstava za plaćanje u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 (među ostalim preraspodjela putem „globalnog prijenosa”, nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 i najnovijeg ažuriranja trenutačnog stanja izvršenja proračuna) kako su odobrena u skladu s prethodno navedenim:

Proračunske linije

Naziv

Nacrt izmjene proračuna br. 3/2014

– usvojeno

01 03 02

Makrofinancijska pomoć

-28 960 000

01 04 51

Završetak progrâma u području malih i srednjih poduzeća (MSP) (prije 2014.)

12 000 000

02 02 02

Poboljšanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP) u obliku vlasničkog i dužničkog kapitala

4 540 126

02 05 01

Razvoj i osiguravanje globalnih infrastruktura i usluga satelitske radionavigacije (Galileo) do 2019.

70 000 000

04 02 64

Inicijativa za zapošljavanje mladih

-420 000 000

04 03 02 01

Progress – Potpora razvoju, provedbi, praćenju i evaluaciji politike zapošljavanja i socijalne politike Unije te zakonodavstva o uvjetima rada

-2 950 000

04 03 02 03

Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo — Promicanje pristupa financiranju i povećanje mogućnosti financiranja za pravne i fizičke osobe, posebno one najudaljenije od tržišta rada, te socijalna poduzeća

-7 114 776

04 06 01

Promicanje socijalne kohezije i uklanjanje najtežih oblika siromaštva u Uniji

99 000 000

05 02 10 02

Mjere promicanja — Izravna plaćanja Unije

-308 029

05 04 60 01

Promicanje održivog ruralnog razvoja i teritorijalno i ekološki uravnoteženijeg poljoprivrednog sektora Unije, inovativnijeg i povoljnijeg za klimu

-20 000 000

05 06 01

Međunarodni poljoprivredni sporazumi

-3 784 411

05 08 77 06

Pripremno djelovanje — Europski opservatorij za cijene i marže u poljoprivredi

-612 329

05 08 77 09

Pripremno djelovanje — Biljni i životinjski genetski resursi Unije

-600 000

05 08 77 10

Pilot-projekt — Agropol: razvoj europske prekogranične model-regije za agrobiznis

-600 000

05 08 77 11

Pilot-projekt — Agrošumarstvo

-350 000

05 09 03 01

Osiguravanje dovoljne opskrbe sigurnom i visokokvalitetnom hranom i drugim proizvodima dobivenima od bioloških sirovina

-1 666 954

07 02 77 03

Pripremno djelovanje — Strateška procjena utjecaja razvoja europskog Arktika na okoliš

356 052

08 02 01 01

Jačanje pionirskih istraživanja u Europskom istraživačkom vijeću

24 970 695

08 02 02 02

Poboljšanje pristupa rizičnom financiranju za ulaganje u istraživanja i inovacije

4 540 126

08 02 51

Završetak prethodnog istraživačkog okvirnog programa — Sedmi okvirni program – Neizravno djelovanje EZ-a (2007. – 2013.)

50 000 000

08 04 01

Izgradnja, rad i iskorištavanje objekata ITER-a – Europsko zajedničko poduzeće za ITER – Fuzija za energiju (F4E)

-8 800 000

08 04 51

Završetak Europskog zajedničkog poduzeća za ITER — Fuzija za energiju (F4E) (2007. – 2013.)

-71 200 000

09 02 01

Definiranje i provedba politike Unije u području elektroničkih komunikacija

-271 200

09 02 05

Mjere koje se odnose na digitalni sadržaj te audiovizualnu industriju i ostale medijske industrije

-592 000

09 02 77 03

Pilot-projekt — Europski centar za slobodu tiska i medija

-456 508

09 03 03

Promicanje interoperabilnosti, održivog razvoja, rada i unapređenja transeuropske infrastrukture digitalnih usluga, kao i koordinacija na europskoj razini

-1 898 831

09 03 51 01

Završetak programa „Sigurniji internet” (2009. – 2013.)

-450 000

09 04 03 02

Poticanje uključivih, inovativnih i promišljenih europskih društava

2 784 852

09 04 51

Završetak Sedmog okvirnog programa (2007. – 2013.)

105 000 000

11 01 04 01

Rashodi za potporu u području pomorstva i ribarstva — Neoperativna administrativna i tehnička pomoć

-774 900

11 01 06 01

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća – Doprinos iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

-809 000

11 03 01 (pričuva)

Uspostava okvira upravljanja ribolovnim aktivnostima koje provode ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja

-69 567 000

11 06 12

Završetak Europskog fonda za ribarstvo (EFR) — Cilj konvergencije (2007. – 2013.)

69 540 126

12 02 01

Uspostava i razvoj unutarnjeg tržišta

-1 170 000

12 02 77 03

Pripremno djelovanje — Forum o jedinstvenom tržištu

-150 000

12 03 51

Završetak prethodnih aktivnosti u području financijskih usluga, financijskog izvještavanja i revizije

-669 803

13 03 16

Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Konvergencija

2 400 700 000

13 03 18

Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Regionalna konkurentnost i zapošljavanje

227 006 319

13 03 19

Završetak Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) — Europska teritorijalna suradnja

179 334 992

13 03 77 09

Pripremno djelovanje u pogledu Atlantskog foruma za atlantsku strategiju Europske unije

-433 000

13 05 63 02

Prekogranična suradnja — Doprinos iz naslova 4.

-12 338 481

14 02 01

Potpora funkcioniranju i modernizaciji carinske unije

7 500 000

14 03 01

Poboljšanje funkcioniranja poreznih sustava

2 500 000

15 02 01 01

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

138 119 479

15 03 01 01

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie — stvaranje, razvijanje i prijenos novih vještina, znanja i inovacija

40 861 137

16 03 01 03

Informacijski releji

1 600 000

16 03 01 04

Komunikacija predstavništava Komisije i partnerskih djelovanja

1 000 000

16 03 02 03

Alati za internetsko i pisano informiranje i komunikaciju

2 900 000

17 02 01

Zaštita interesa potrošačâ i poboljšanje njihove sigurnosti i obaviještenosti

-1 449 000

17 03 10

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti

-2 000 000

17 03 12 01

Doprinos Unije Europskoj agenciji za lijekove

-7 602 918

18 02 01 01

Potpora za upravljanje granicama i zajedničku viznu politiku u cilju olakšavanja zakonitog putovanja

-7 446 000

18 02 01 02

Sprječavanje i suzbijanje prekograničnog organiziranog kriminala i bolje upravljanje rizicima i krizom povezanima sa sigurnošću

-9 236 000

18 03 51

Završetak operacija i programa u području povratka, izbjeglica i migracijskih tokova

19 431 000

19 02 01

Odgovor na krizu i sprečavanje kriza

50 765 835

19 05 51

Završetak aktivnosti u području odnosa i suradnje s industrijaliziranim trećim zemljama (2007. – 2013.)

3 600 000

20 02 01

Vanjski trgovinski odnosi, uključujući pristup tržištima trećih zemalja

1 181 809

20 02 03

Pomoć za trgovinu — Višestrane inicijative

1 000 000

21 02 07 06

Sigurnost hrane i prehrane i održiva poljoprivreda

6 000 000

21 02 40

Sporazumi o osnovnim proizvodima

20 000

21 02 51 01

Suradnja s trećim zemljama u područjima migracije i azila

4 000 000

21 02 51 02

Suradnja sa zemljama u razvoju u Latinskoj Americi

23 000 000

21 02 51 03

Suradnja sa zemljama u razvoju u Aziji, uključujući središnju Aziju i Srednji istok

44 000 000

21 02 51 05

Nedržavni sudionici u razvoju

2 000 000

21 02 51 06

Okoliš i održivo upravljanje prirodnim resursima, uključujući energiju

2 000 000

21 03 02 01

Istočno partnerstvo – Ljudska prava i mobilnost

210 000 000

21 03 03 03

Potpora drugim oblicima suradnje među državama u susjedstvu

40 000 000

21 03 51

Završetak djelovanja u području Europske politike susjedstva i odnosa s Rusijom (prije 2014.)

3 000 000

21 04 51

Završetak Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (prije 2014.)

3 000 000

21 05 51

Završetak aktivnosti u okviru globalnih prijetnji sigurnosti (prije 2014.)

2 000 000

21 09 51 01

Azija

-2 500 000

22 02 51

Završetak prijašnje pretpristupne pomoći (prije 2014.)

45 000 000

23 02 01

Pružanje brze i učinkovite humanitarne pomoći i pomoći u hrani na temelju potreba

256 150 900

23 03 51

Završetak programa i djelovanja u području civilne zaštite u Uniji (prije 2014.)

-500 000

24 01 07

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

-10 000

24 02 01

Sprečavanje i suzbijanje prijevara, korupcije i svih ostalih nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima Unije

942 750

24 04 01

Potpora uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima i pružanje državama članicama alata za sigurnu elektroničku komunikaciju s ciljem prijave nepravilnosti

680 612

26 01 09

Ured za publikacije

-22 000

26 01 23 01

Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu

-13 000

26 02 01

Postupci za dodjelu i oglašavanje ugovora o javnoj nabavi robe, javnim radovima i javnim uslugama

-250 000

26 03 01 01

Interoperabilna rješenja za europske javne uprave (ISA)

10 000 000

29 02 01

Pružanje kvalitetnih statističkih podataka, provedba novih metoda izrade europskih statistika i jačanje partnerstva u okviru Europskog statističkog sustava

-11 294 249

29 02 51

Završetak statističkih programa (prije 2013.)

-9 872 560

32 02 52

Završetak energetskih projekata za pomoć gospodarskom oporavku

65 000 000

33 02 01

Osiguravanje zaštite pravâ i osnaživanje građana

-2 000 000

33 02 02

Promicanje nediskriminacije i ravnopravnosti

-5 177 700

34 02 01

Smanjenje emisija stakleničkih plinova u Uniji

6 000 000

34 02 04

Doprinos višestranim i međunarodnim sporazumima u području klime

-74 969

34 02 51

Završetak prijašnjih programa klimatske politike

2 903 358

XX 01 01 01 01

Primici i naknade

-317 000

ODJ.  7 - 1 2 0 0

Primici i naknade

-10 992

ODJ.  9 - 1 1 0 0

Primici i naknade

-5 843

Ukupno

3 529 620 715

Dodatna odobrena sredstva za plaćanje koja proizlaze iz navedenoga za nacrt izmjene proračuna br. 3/2014 iznose 3 529,6 milijuna EUR, od kojih se 2 818,2 milijuna EUR uvećanih za 350 milijuna EUR odnose na korištenje pričuve za nepredviđene izdatke, u skladu sa zajedničkom izjavom o posebnim instrumentima kako je utvrđeno u nastavku, u odjeljku 3.3.

c)  Nacrt izmjene proračuna br. 4/2014 kako je izmijenjen pismom izmjene odobrava se kako ga je predložila Komisija, uz uključivanje odobrenih sredstava za preuzete obveze iz nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 u odnosu na rashode za administrativnu potporu za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i pričuvu za sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu u odjeljku „Komisija”. Iznos od 248 460 EUR dostupnih odobrenih sredstava za plaćanje utvrđen u nacrtu izmjene proračuna br. 4/2014 (Europski nadzornik za zaštitu podataka) preraspodijeljen je za humanitarnu pomoć (proračunska linija 23 02 01). Zahtjev za dodatna odobrena sredstva za preuzete obaveze i plaćanja koji se odnosi na Europskog ombudsmana (odjeljak VIII.) u nacrtu izmjene proračuna 6 .povlači se, kako je navedeno u pismu izmjene nacrta izmjene proračuna br. 6/2014.

d)  Nacrt izmjene proračuna br. 6/2014 kako je izmijenjen pismom izmjene odobrava se kako ga je predložila Komisija u pogledu vlastitih sredstava.

e)  Nacrt izmjene proračuna br. 8/2014 (= novi nacrt izmjene proračuna br. 2/2014) u odnosu na višak iz 2013. odobrava se kako ga je predložila Komisija.

3.   IZJAVE

3.1.   Zajednička izjava o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2014 (vlastita sredstva) i izmjeni Uredbe Vijeća 1150/2000

„Europski parlament i Vijeće dogovorili su se o donošenju nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 kako je izmijenjen pismom izmjene 1/2014.

U svjetlu prijedloga Komisije za izmjenu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 o provedbi Odluke br. 2007/436 EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica što ga je Komisija predstavila 12. studenoga 2014., Europski parlament obvezuje se dati svoje mišljenje o izmijenjenoj Uredbi Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 na vrijeme da se osigura njezino donošenje na plenarnoj sjednici EP-a u prosincu 2014. i da je Vijeće donese kao dio ukupnog paketa.”

3.2.   Zajednička izjava o korištenju pričuve za nepredviđene izdatke

„U 2014. postojao je neviđeno visok iznos nepodmirenih plaćanja za strukturne i kohezijske fondove na početku financijskog okvira, dok je više novih programa u značajnoj mjeri provedeno u početnoj fazi. S obzirom na tu jedinstvenu i iznimnu situaciju koja se ne može riješiti u okviru gornje granice plaćanja za 2014., tri institucije suglasne su da će se kao krajnje rješenje upotrijebiti pričuva za nepredviđene izdatke za financijsku godinu 2014.

Institucije podsjećaju da članak 13. Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru nalaže da „ iznosi povučeni iz pričuve za nepredviđene izdatke u cijelosti se prebijaju s razlikama u jednom ili više naslova financijskog okvira za tekuću ili naredne financijske godine”.

Institucije su suglasne da će učiniti sve što je u njihovoj moći da nađu odgovarajuća rješenja kako iznimno visoka razina nepodmirenih plaćanja strukturnih i kohezijskih fondova za razdoblje 2013. – 2007. ne bi postojala nakon 2014. i da će stoga poduzeti sve napore kako bi osigurale da se pričuva za nepredviđene izdatke neće upotrebljavati za financiranje nepodmirenih obveza koje proizlaze iz programa za strukturne i kohezijske fondove u financijskim godinama od 2015. do 2020.”

3.3.   Zajednička izjava o posebnim instrumentima

„Institucije podsjećaju da je pričuva za nepredviđene izdatke instrument zamišljen kao krajnje rješenje koje stoga ne bi trebalo aktivirati ako još uvijek postoje druge financijske mogućnosti. U okviru općeg proračuna za 2014. postoji neslaganje u vezi s tim je li iznos od 350 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje kojima su obuhvaćeni drugi posebni instrumenti još uvijek na raspolaganju u nedodijeljenoj pričuvi.

Institucije su suglasne da je od velike važnosti postići načelni dogovor o mobilizaciji drugih posebnih instrumenata za plaćanja što je brže moguće.

Međutim, budući da nije bilo moguće postići takav dogovor u kontekstu pregovora o paketu koji obuhvaća nacrte izmjena proračuna za 2014. i opći proračun za 2015., institucije su, kako bi se osiguralo pravodobno donošenje tog paketa, suglasne o sljedećem:

—  Iznos od 350 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje dodaje se pričuvi za nepredviđene izdatke;

—  Kako bi se pokušalo postići brz dogovor o tome mogu li se aktivirati, i u kojoj mjeri, drugi posebni instrumenti iznad gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira za plaćanja radi utvrđivanja treba li i u kojoj mjeri iznos od 350 milijuna EUR prebiti s razlikama višegodišnjeg financijskog okvira za plaćanja za tekuću ili buduće financijske godine;

—  Da će popratiti, prema potrebi, gore navedeno nužnim izmjenama odluke o korištenju pričuve za nepredviđene izdatke za proračunsku godinu 2014. ili bilo kojim drugim pravno potrebnim mjerama kako bi se osiguralo potpuno poštovanje Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru i posebno njezina članka 13. stavka 3.”

3.4.   Izjava Komisije o predfinanciranju operativnih programa u 2014. i Inicijative za zapošljavanje mladih

„U kontekstu pravodobne i učinkovite provedbe višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020., Europska komisija potvrđuje predfinanciranja, u 2014., operativnih programa koji su službeno podneseni u 2014. i koji ispunjavaju potrebne uvjete određene u odgovarajućim pravnim aktima.

Osim toga, Komisija potvrđuje da je Inicijativa za zapošljavanje mladih i dalje visok politički prioritet i da prijenos povezanih odobrenih sredstava za plaćanja iz 2014. u 2015. neće odgoditi njezinu provedbu.”

3.5.   Zajednička izjava o financiranju hitnih mjera kao odgovor na rusku zabranu uvoza hrane

„Nakon ruske zabrane uvoza hrane već je u kolovozu i rujnu 2014. donesen niz hitnih mjera, a 26. studenoga 2014. odobren je dodatni paket za mljekarski sektor u baltičkim državama. Čim uvjeti u skladu s objektivnim kriterijima koji su potrebni za prihvatljivost budu ispunjeni, Komisija može predložiti drugi paket za mljekarski sektor u Finskoj.

U svom pismu izmjene (PI) 1/2015 Komisija je najavila namjeru da financira, ako je potrebno, te mjere putem pričuve za krize.

Od predstavljanja pisma izmjene 1/2015 pojavila su se sljedeća tri nova elementa koji omogućuju financiranje tih hitnih mjera bez uporabe pričuve za krize:

—  Na temelju izjava država članica o stvarnoj primjeni mjera donesenih u kolovozu i rujnu, trošak se smanjuje od prvotno procijenjenih 344 milijuna EUR na otprilike 234 milijuna EUR;

—  Konačni višak u korištenju Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u 2014. je oko 230 milijuna EUR viši nego što se predvidjelo u pismu izmjene 1/2015, koje se još uvijek temeljilo na procjenama;

—  Očekuje se da će financijski ispravci koje je potrebno prikupiti u 2015. biti veći nego što se u početku očekivalo u listopadu.”

Na temelju tih triju novih elemenata, hitne mjere, kao što je navedeno gore (uključujući one koje se odnose na mljekarski sektor u baltičkim državama i za Finsku, čim se uvjeti za to ispune) mogu se financirati u okviru odobrenih sredstava zatraženih u pismu izmjene 1/2015 zahvaljujući tim dodatnim namjenskim prihodima bez korištenja pričuva za krize.”

3.6.   Zajednička izjava o odobrenim sredstvima za plaćanje

„Europski parlament, Vijeće i Komisija podsjećaju na svoju zajedničku odgovornost, kako je navedeno u članku 323. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) da ,Europski parlament, Vijeće i Komisija osiguravaju da Unija na raspolaganju ima financijska sredstva koja joj omogućuju ispunjavanje njezinih pravnih obveza u odnosu na treće straneʼ.

Europski parlament i Vijeće podsjećaju na potrebu da se osigura, u svjetlu provedbe, uredno kretanje plaćanja u odnosu na odobrena sredstva za preuzimanje obveza kako bi se izbjegla svaka neuobičajena razina neplaćenih računa na kraju godine.

Europski parlament i Vijeće suglasni su da će odrediti razinu odobrenih sredstava za plaćanje za 2015. na 141 214 040 563 EUR. Oni traže od Komisije da započne sve potrebne aktivnosti, na temelju odredaba Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru i Financijske uredbe, kako bi se obuhvatila odgovornost dodijeljena Ugovorom te, posebno, nakon ispitivanja preraspodjele odgovarajućih odobrenih sredstava, posebno uzimajući u obzir sve očekivane neiskorištenosti odobrenih sredstava (Financijska uredba, članak 41. stavak 2.), da zatraži dodatna odobrena sredstva za plaćanje u izmjeni proračuna koja će se predstaviti čim bude izgledalo da odobrena sredstva iz proračuna za 2015. nisu dovoljna za pokrivanje rashoda.

Europski parlament i Vijeće zauzet će stajalište o svakom nacrtu izmjene proračuna što je prije moguće kako bi se izbjegao bilo kakav manjak odobrenih sredstava za plaćanje. Europski parlament i Vijeće obvezuju se žurno obraditi svaki mogući prijenos odobrenih sredstava za plaćanje, uključujući one između naslova financijskog okvira, kako bi se odobrena sredstva za plaćanje unesena u proračun iskoristila na najbolji mogući način i uskladila s tekućim izvršavanjem i potrebama.

Europski parlament, Vijeće i Komisija tijekom godine aktivno će pratiti provedbu proračuna za 2015., posebno u podnaslovu 1.a (Konkurentnost za rast i radna mjesta), podnaslovu 1.b (Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija) i ruralnom razvoju iz podnaslova 2. (Održivi rast: prirodni resursi). Radi bilježenja izvršenja plaćanja i preispitanih predviđanja raspravljat će se u obliku namjenskih međuinstitucijskih sastanaka u skladu s točkom 36. Priloga Međuinstitucijskom sporazumu.

Ovi sastanci trebali bi se održavati najmanje tri puta u 2015. (u proljeće u trenutku predstavljanja nacrta proračuna, u srpnju prije čitanja nacrta proračuna za 2016. od strane Vijeća i u listopadu prije početka postupka mirenja) i biti na političkoj razini u prisutnosti članova Europskog parlamenta, članova Vijeća i potpredsjednika Komisije za proračunska sredstva i ljudske resurse. Sastancima bi se trebalo težiti postizanju zajedničke procjene o potrebnoj razini potreba za plaćanjima, koja se temelji na temeljitoj analizi postojećih računa koje je potrebno platiti prema zakonu i procjenama za ostatak godine N i godine N + 1.”

3.7.   Zajednička izjava o planu plaćanja

„Institucije su suglasne s ciljem smanjivanja razine neplaćenih računa, s posebnim naglaskom na kohezijsku politiku, na kraju godine do svoje strukturne razine tijekom trenutnog višegodišnjeg financijskog okvira.

Kako bi se postigao taj cilj:

–  Komisija je suglasna da će predstaviti, zajedno sa zajedničkim zaključcima o proračunu za 2015., najažurnije predviđanje razine neplaćenih računa do kraja 2014.; Komisija će ažurirati te brojke i osigurati alternativne scenarije u ožujku 2015., kad bude dostupna globalna slika razine neplaćenih računa na kraju 2014., za glavna područja politike;

–  na temelju toga tri institucije će se nastojati dogovoriti o najvećoj ciljnoj razini neplaćenih računa na kraju godine koja se može smatrati održivom;

–  Na temelju toga i uz poštovanje Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru, usuglašene financijske omotnice programa, kao i bilo kojeg drugog obvezujućeg sporazuma, tri institucije će sudjelovati u provedbi, od 2015., plana za smanjenje razine neplaćenih računa koji se odnose na provedbu programa za razdoblje od 2007. do 2013. na zajednički dogovorenu razinu do preispitivanja na polovini razdoblja sadašnjeg višegodišnjeg financijskog okvira. O tom će se planu tri institucije usuglasiti pravodobno, prije predstavljanja nacrta proračuna za 2016. S obzirom na iznimno visoke razine neplaćenih računa, tri institucije suglasne su da će razmotriti sve moguće načine za smanjenje razina tih računa.

Svake godine Komisija se slaže da će svoj nacrt proračuna popratiti dokumentom koji sadrži ocjenu razine neplaćenih računa i objašnjava kako će nacrt proračuna omogućiti smanjenje te razine i za koliko. U tom godišnjem dokumentu razmotrit će se dosadašnji napredak i predložiti prilagodbe plana u skladu s ažuriranim brojkama.”

3.8.   Izjava Europskog parlamenta o korištenju rezerve za nepredviđene izdatke kao krajnjeg rješenja

„Europski parlament žali što Vijeće ne dijeli njegovo tumačenje da bi 350 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja aktivirano u 2014. u odnosu na posebne instrumente predviđene u Uredbi o višegodišnjem financijskom okviru trebalo računati kao da su izvan gornje granice za plaćanja, čime se ostavlja razlika od 711 milijuna EUR koji će se utrošiti prije posezanja za pričuvom za nepredviđene izdatke.

Europski parlament podsjeća da je, u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru, pričuva za nepredviđene izdatke instrument koji se upotrebljava kao krajnje rješenje. Stoga je potrebno u potpunosti iskoristiti sve ostale financijske mogućnosti prije posezanja za pričuvom za nepredviđene izdatke. U okviru spora između Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na izračun raspoložive razlike ispod gornje granice za plaćanja u 2014., nije bilo moguće postići politički dogovor o korištenju raspoložive razlike od 350 milijuna EUR prije posezanja za pričuvom za nepredviđene izdatke.

Podsjećajući da se Uredba o višegodišnjem financijskom okviru temelji na načelu „posebne i najveće moguće fleksibilnosti” kako bi se Uniji omogućilo da ispuni svoje pravne obveze u skladu s člankom 323. UFEU-a (uvodna izjava 4. Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru), Parlament smatra da je od ključne važnosti interes stavljanja na raspolaganje dodatnih odobrenih sredstava za pokrivanje nepodmirenih pravnih obveza korištenjem pričuve za nepredviđene izdatke. Stoga je Parlament prihvatio korištenje pričuve za nepredviđene izdatke, neovisno o njegovu tumačenju da 350 milijuna EUR ostaje na raspolaganju u okviru gornje granice za plaćanja.

Europski parlament poziva Komisiju da prenese neiskorištenu razliku od 350 milijuna EUR u svojoj tehničkoj prilagodbi za 2015. ukupne razlike do gornje granice za plaćanja u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (d) Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru.”

3.9.   Izjava Vijeća o korištenju posebnih instrumenata

„Vijeće podsjeća da se posebni instrumenti mogu aktivirati samo za rješavanje stvarno nepredviđenih okolnosti.

Ono podsjeća da pričuva za nepredviđene izdatke ne smije dovesti do prekoračenja ukupne gornje granice za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje.

U pogledu drugih posebnih instrumenata, Vijeće podsjeća da se u članku 3. stavku 2. Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru navodi da se odobrena sredstva za preuzimanje obveza mogu unijeti u proračun iznad gornjih granica za odgovarajuće naslove.

Vijeće poziva Komisiju da, u izračunu ukupne razlike do gornje granice, djeluje u skladu s Uredbom o višegodišnjem financijskom okviru i bez potkopavanja dogovora među trima institucijama o Zajedničkoj izjavi o posebnim instrumentima (3.3.).”

Pravna napomena