Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2859(RPS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0325/2014

Předložené texty :

B8-0325/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2014 - 10.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0101

Přijaté texty
PDF 298kWORD 61k
Středa, 17. prosince 2014 - Štrasburk Konečné znění
Klasifikace závažných porušení pravidel v silniční dopravě
P8_TA(2014)0101B8-0325/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2014 k návrhu nařízení Komise, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES (D034120/02 – 2014/2859(RPS))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Komise (D034120/02),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES(1), a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS(2), a zejména na článek 9 odst. 3 uvedené směrnice,

–  s ohledem na stanovisko přijaté dne 30. června 2014 výborem uvedeným v čl. 18 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3821/85(3),

–  s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(4),

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že cílem nařízení (ES) č. 1071/2009 je dobudování vnitřního trhu v silniční dopravě, který by se vyznačoval spravedlivými podmínkami hospodářské soutěže, což vyžaduje jednotné uplatňování společných pravidel pro výkon povolání provozovatele silniční přepravy zboží nebo provozovatele silniční přepravy osob;

B.  vzhledem k tomu, že tato společná pravidla přispějí k vyšší úrovni odborné způsobilosti dopravců, k racionalizaci trhu a ke zlepšení kvality poskytovaných služeb v zájmu dopravců, jejich zákazníků a hospodářství jako celku a rovněž k větší bezpečnosti silničního provozu;

C.  vzhledem k tomu, že v článku 6 je uveden neúplný seznam předpisů EU, kterými se řídí posuzování dobré pověsti, kam patří: předpisy týkající se doby řízení a pracovní doby řidičů, používání tachografu, maximálních hmotností a rozměrů užitkových vozidel v mezinárodní dopravě, kvalifikace a proškolování řidičů, technické způsobilosti užitkových vozidel, přístupu na trh mezinárodní silniční přepravy zboží nebo případně přístupu na trh dopravy osob, bezpečnosti silniční přepravy nebezpečného zboží, instalace a používání omezovačů rychlosti, řidičských průkazů, přístupu k povolání a přepravy zvířat;

D.  vzhledem k tomu, že podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1071/2009 musí Komise vypracovat seznam kategorií, typů a stupňů závažnosti závažného porušování předpisů Společenství, jež kromě porušení uvedených v příloze IV mohou vést ke ztrátě dobré pověsti;

E.  vzhledem k tomu, že při stanovování priorit pro kontroly podle čl. 12 odst. 1 musejí vzít členské státy v úvahu informace o těchto případech porušování předpisů, včetně informací získaných z jiných členských států;

F.  vzhledem k tomu, že podle článku 6 nařízení (ES) č. 1071/2009 musí Komise při vypracovávání těchto opatření stanovit kategorie a typy porušování předpisů, k nimž dochází nejčastěji;

G.  vzhledem k tomu, že při zohlednění základního právního aktu se očekávalo, že opatření, které má přijmout Komise, bude obsahovat vyčerpávající seznam harmonizovaných případů porušování předpisů, které mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a harmonizovaný stupeň jejich závažnosti;

H.  vzhledem k tomu, že Komise při vypracovávání těchto opatření musí stanovit stupeň závažnosti případů porušování předpisů s ohledem na možné riziko, že toto porušování povede ke ztrátě na životech a k těžkým zraněním;

I.  vzhledem k tomu, že seznam, který má vypracovat Komise, může obsahovat pouze ty případy porušování předpisů, které mohou vést k riziku ztráty na životech nebo těžkého zranění, zatímco závažné porušování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy(5) má významný dopad na pracovní a životní podmínky, což může zcela jistě vést k riziku ztráty na životech nebo těžkého zranění;

J.  vzhledem k tomu, že na seznam nebyla zařazena celá řada závažných případů porušování nařízení (ES) č. 1072/2009, jelikož bod 10 přílohy 1 k návrhu nařízení Komise neobsahuje nezákonnou kabotáž, která by vzhledem ke svému negativnímu dopadu na řidiče měla být zcela jasně považována za jeho závažné porušení;

K.  vzhledem k tomu, že na seznam by se s ohledem na potenciální riziko ztráty na životech nebo těžkého zranění měly zařadit další předpisy vztahující se na nezákonnou kabotáž, tj. ty, které se vztahují k provozování kabotáže způsobem, jenž není v souladu s požadavky členských států ohledně sociálních předpisů vztahujících se na smlouvu;

L.  vzhledem k tomu, že v seznamu kategorií, typů a stupňů závažnosti případů závažného porušování předpisů, které byly přidány, se používají zcela obyčejná slova jako „v souladu s“ nebo „platný“, což příslušným orgánům jen dále komplikuje práci při výkladu druhů a stupňů závažnosti případů závažného porušování předpisů;

M.  vzhledem k tomu, že stávající nařízení již obsahují jasná ustanovení, pokud jde o odpovědnost dopravců, řidičů a společnosti, která odpovídá za přepravu nebezpečného zboží;

N.  vzhledem k tomu, že pokud jde o skupinu případů porušování směrnice 2008/68/ES, které jsou uvedeny v bodě 9 přílohy 1 navrhovaného opatření, může dojít k podkopání odpovědnosti a povinností různých subjektů provozujících přepravu nebezpečného zboží;

O.  vzhledem k tomu, že z tohoto důvodu nelze návrh opatření, který předložila Komise, považovat za návrh, jenž by byl v souladu s cílem nebo obsahem základního legislativního aktu;

1.  zamítá přijetí návrhu nařízení Komise;

2.  domnívá se, že návrh nařízení Komise není v souladu s cílem a obsahem nařízení (ES) č. 1071/2009;

3.  vyzývá Komisi, aby návrh nařízení stáhla a předložila výboru nový seznam případů závažného porušování předpisů Unie, které by mohly vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51.
(2) Úř. věst. L 102, 15.3.2006, s. 35.
(3) Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8.
(4) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(5) Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72.

Právní upozornění