Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2859(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0325/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0325/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0101

Hyväksytyt tekstit
PDF 211kWORD 54k
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Vakavien rikkomusten luokittelu maantieliikenteessä
P8_TA(2014)0101B8-0325/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. joulukuuta 2014 ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 täydentämisestä sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelun osalta, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta (D034120/02 – 2014/2859(RPS))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi (D034120/02),

–  ottaa huomioon maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009(1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta 15. maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY(2) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85(3) 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean 30. kesäkuuta 2014 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(4) 5 a artiklan 3 kohdan b alakohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan,

A.  toteaa, että asetuksen (EY) N:o 1071/2009 tavoitteena on sellaisten maantieliikenteen sisämarkkinoiden toteuttaminen, joilla vallitsevat tasapuoliset kilpailuolosuhteet, mikä edellyttää maanteiden tavara- tai henkilöliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä koskevien yhteisten sääntöjen yhdenmukaista soveltamista;

B.  katsoo, että tällaiset yhteiset säännöt edistävät maantieliikenteen harjoittajien korkeampaa ammatillisen pätevyyden tasoa, markkinoiden järkeistämistä, palvelujen laadun paranemista maantieliikenteen harjoittajien, niiden asiakkaiden ja koko talouselämän etujen mukaisesti sekä liikenneturvallisuuden kohentumista;

C.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1071/2009 6 artiklassa esitetään hyvämaineisuuden arvioimisen kannalta merkityksellisten EU:n sääntöjen ei-tyhjentävä luettelo, johon sisältyvät kuljettajien ajo- ja työaikoja koskevat säännöt, ajopiirtureiden käyttö, kansainvälisessä liikenteessä käytettävien hyötyajoneuvojen suurimmat painot ja mitat, kuljettajien pätevyys ja koulutus, hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuus, pääsy maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille tai tapauksesta riippuen pääsy maanteiden henkilöliikenteen markkinoille, vaarallisten aineiden maantiekuljetusten turvallisuus, nopeudenrajoittimien asennus ja käyttö, ajokortit, ammattiin pääsy ja eläinkuljetukset;

D.  toteaa, että asetuksen (EY) N:o 1071/2009 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti komission on laadittava luettelo sellaisista yhteisön sääntöjen vakavien rikkomusten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista, jotka liitteessä IV esitettyjen rikkomusten lisäksi voivat johtaa hyvämaineisuuden menetykseen;

E.  toteaa, että jäsenvaltioiden on otettava huomioon näitä rikkomuksia koskevat tiedot, muilta jäsenvaltioilta saadut tiedot mukaan luettuina, asettaessaan ensisijaiset tavoitteet asetuksen (EY) N:o 1071/2009 12 artiklan 1 kohdan mukaisia tarkastuksia varten;

F.  toteaa, että asetuksen (EY) N:o 1071/2009 6 artiklan mukaisesti komission on näitä toimenpiteitä valmistellessaan vahvistettava yleisimmin esiintyvät rikkomusten luokat ja tyypit;

G.  toteaa, että perussäädös huomioon ottaen toivottiin, että komission toteuttamaan toimenpiteeseen sisältyisi täydellinen luettelo yhdenmukaistetuista rikkomuksista ja yhdenmukaistetusta vakavuusasteesta, jotka voivat aiheuttaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämisen;

H.  toteaa, että komission on näitä toimenpiteitä valmistellessaan määriteltävä rikkomusten vakavuusaste sen perusteella, miten todennäköisesti ne aiheuttavat kuoleman tai vakavan vammautumisen vaaran;

I.  toteaa, että komission laatimassa luettelossa voidaan ottaa huomioon vain rikkomukset, jotka voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vammautumisen vaaran, vaikka maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/2009(5) mukaisilla vakavilla rikkomuksilla on huomattava vaikutus työ- ja elinoloihin, jotka voivat aiheuttaa hyvin mahdollisesti kuoleman tai vakavan vammautumisen vaaran;

J.  toteaa, että luettelo asetuksen (EY) N:o 1072/2009 mukaisista vakavista rikkomuksista ei ole täydellinen, koska ehdotuksen komission asetukseksi liitteessä 1 olevaan 10 kohtaan ei ole otettu mukaan laitonta kabotaasia, joka olisi kuljettajiin kohdistuvan kielteisen vaikutuksensa vuoksi selvästi katsottava vakavaksi rikkomukseksi;

K.  katsoo, että laittomaan kabotaasiin liittyvät muut säännöt, esimerkiksi kabotaasin harjoittaminen tavalla, joka ei ole sopimukseen sovellettavaan sosiaalilainsäädäntöön liittyvien kansallisten vaatimusten mukaista, olisi sisällytettävä vakavien rikkomusten luetteloon ottaen huomioon, että ne voivat mahdollisesti aiheuttaa kuoleman tai vakavan vammautumisen vaaran;

L.  toteaa, että vakavien rikkomusten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista laaditussa lisätyssä luettelossa käytetään hyvin tavallisia sanoja kuten ”mukaisesti” tai ”pätevä” ja että tämä mutkistaa entisestään toimivaltaisten viranomaisten tulkintaa vakavien rikkomusten tyypeistä ja vakavuusasteesta;

M.  toteaa, että nykyiset säännöt sisältävät jo nyt selkeitä määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvästä liikenteenharjoittajien, kuljettajien ja asiasta vastaavan yrityksen vastuusta;

N.  toteaa, että eri toimijoiden vastuu ja velvoitteet, jotka liittyvät vaarallisten aineiden kuljettamiseen, voivat heikentyä ehdotetun toimenpiteen liitteessä 1 olevassa 9 kohdassa esitetyissä direktiivin 2008/68/EY vastaisten rikkomusten ryhmissä;

O.  toteaa, että sen vuoksi komission laatiman toimenpide-ehdotuksen olisi katsottava olevan ristiriidassa perussäädöksen tavoitteen tai sisällön kanssa;

1.  vastustaa ehdotuksen komission asetukseksi hyväksymistä;

2.  katsoo, että ehdotus komission asetukseksi on ristiriidassa asetuksen (EY) N:o 1071/2009 tavoitteen ja sisällön kanssa;

3.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen asetukseksi ja toimittamaan komitealle uuden luettelon unionin sääntöjä koskevista vakavista rikkomuksista, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvän maineen menettämiseen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51.
(2) EUVL L 102, 15.3.2006, s.35.
(3) EYVL L 370, 31.12.1985, s. 8.
(4) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(5) EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72.

Oikeudellinen huomautus