Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2964(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0277/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0103

Antagna texter
PDF 129kWORD 52k
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Erkännande av Palestina som stat
P8_TA(2014)0103RC-B8-0277/2014

Europaparlamentets resolution av den 17 december 2014 om erkännande av Palestina som stat (2014/2964(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 17 november 2014 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden/den höga representanten om attacken på Har Nof-synagogan den 18 november 2014 och om terrorangreppet i Jerusalem den 5 november 2014, och av uttalandet från talespersonen för EU:s höga representant om den senaste tidens utveckling i Mellanöstern av den 10 november 2014,

–  med beaktande av att den svenska regeringen den 30 oktober 2014 tillkännagav Sveriges erkännande av staten Palestina, liksom av andra medlemsstaters tidigare erkännanden, innan de anslöt sig till Europeiska unionen,

–  med beaktande av de förslag om erkännande av staten Palestina som antogs av Storbritanniens underhus den 13 oktober 2014, den irländska senaten den 22 oktober 2014, det spanska parlamentet den 18 november 2014, den franska nationalförsamlingen den 2 december 2014 samt det portugisiska parlamentet den 12 december 2014,

–  med beaktande av internationell rätt,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har upprepade gånger bekräftat sitt stöd för tvåstatslösningen, med utgångspunkt i 1967 års gränser och med Jerusalem som båda staternas huvudstad, där den säkra staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet. EU har också efterlyst ett återupptagande av direkta fredssamtal mellan Israel och den palestinska myndigheten.

B.  Att uppnå en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier har i mer än ett halvt sekel varit en nyckelfråga för det internationella samfundet, inklusive Europeiska unionen.

C.  Direkta fredssamtal mellan parterna har avstannat. EU har uppmanat parterna att fortsätta med insatser som leder till ett klimat präglat av förtroende, vilket är nödvändigt för att garantera meningsfulla förhandlingar, att avstå från handlingar som undergräver fredsprocessens trovärdighet och att förebygga provokationer.

D.  I sin resolution av den 22 november 2012 betonade Europaparlamentet att en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier endast kan åstadkommas med fredliga medel utan våld, och ville att det skulle skapas förutsättningar för att direkta fredssamtal skulle kunna återupptas mellan de båda parterna. I detta sammanhang stödde parlamentet Palestinas ansökan om observatörsstatus som icke-medlemsstat i FN och såg detta som ett viktigt steg för att göra Palestinas anspråk synligare, starkare och effektivare. Parlamentet uppmanade samtidigt EU:s medlemsstater och det internationella samfundet att nå en överenskommelse som gick i denna riktning.

E.  FN:s generalförsamling beslutade den 29 november 2012 att bevilja Palestina observatörsstatus som icke-medlemsstat i FN.

F.  Erkännandet av staten Palestina faller under medlemsstaternas behörighetsområde.

G.  PLO har sedan 1993 åtagit sig att erkänna staten Israel.

1.  Europaparlamentet stöder i princip ett erkännande av Palestina som stat och tvåstatslösningen, och anser att detta bör gå hand i hand med utvecklingen av fredssamtal, som bör föras framåt.

2.  Europaparlamentet stöder de ansträngningar som görs av president Abbas och den palestinska nationella samförståndsregeringen. Parlamentet betonar på nytt vikten av att stärka den palestinska samförståndsregeringens befogenheter och dess administration i Gazaremsan. Parlamentet uppmanar alla palestinska fraktioner, inklusive Hamas, att acceptera PLO:s åtaganden och få ett slut på den interna splittringen. Parlamentet efterlyser fortsatt stöd och bistånd från EU till det palestinska institutionella kapacitetsbyggandet.

3.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över de ökade spänningarna och det tilltagande våldet i regionen. Parlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag alla terror- och våldsdåd och uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga. Parlamentet varnar för riskerna med en ytterligare upptrappning av våldet kring heliga platser, som skulle kunna förvandla Israel-Palestina-konflikten till en religiös konflikt. Parlamentet uppmanar politiska ledare från alla sidor att arbeta tillsammans genom synliga åtgärder för att lugna situationen, och betonar att icke-våld och respekt för de mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten är det enda sättet att få till stånd en hållbar lösning och en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier. Parlamentet understryker att våldshandlingar endast underblåser extremismen på båda sidor. Parlamentet uppmanar alla parter att avstå från handlingar som kan förvärra situationen ytterligare genom uppvigling, provokation, övervåld eller vedergällning.

4.  Europaparlamentet betonar också att åtgärder som leder till att uttalade åtaganden för en förhandlingslösning ifrågasätts måste undvikas. Parlamentet understryker att bosättningar är olagliga enligt internationell rätt. Parlamentet uppmanar båda parter att avstå från alla handlingar som kan undergräva de möjligheter och framtidsutsikter som en tvåstatslösning erbjuder.

5.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen baserad på gränserna från 1967, med Jerusalem som huvudstad för båda staterna, där den säkra staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet på grundval av rätten till självbestämmande och med full respekt för internationell rätt.

6.  Europaparlamentet välkomnar den höga representantens/vice ordförandens besök i Israel och Palestina nyligen, liksom hennes åtagande att aktivt engagera sig i en positiv process som syftar till att bryta spiralen av konflikter och skapa förutsättningar för verkliga framsteg i fredsprocessen. Parlamentet anser att EU bör ta sitt ansvar och bli en verklig aktör och medlare i fredsprocessen i Mellanöstern, även med tanke på behovet av att återuppta fredssamtalen. Detta bör bland annat ske genom en gemensam och heltäckande strategi för en lösning av den israelisk-palestinska konflikten. Parlamentet upprepar att det behövs en diplomatisk strategi under Mellanösternkvartettens överinseende, och påminner om vikten av det arabiska fredsinitiativet.

7.  Europaparlamentet uppmanar den höga representanten/vice ordföranden att underlätta en gemensam EU-ståndpunkt i detta avseende.

8.  Europaparlamentet understryker behovet av en heltäckande fred som innebär att inga ytterligare anspråk kan ställas och som tillgodoser båda parters legitima strävanden, såväl israelernas strävan efter säkerhet som palestiniernas strävan efter en stat. Parlamentet betonar att den enda möjliga lösningen på konflikten är samexistens mellan två stater: Israel och Palestina.

9.  Europaparlamentet beslutar att lansera initiativet ”Parlamentsledamöter för fred”, som på ett partiövergripande plan ska sammanföra ledamöter av Europaparlamentet med ledamöter från parlamenten i Israel och Palestina, i syfte att bidra till att främja en agenda för fred och komplettera EU:s diplomatiska insatser.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordföranden för kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering samt till den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

Rättsligt meddelande