Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2907(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0362/2014

Ingivna texter :

B8-0362/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.24
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0105

Antagna texter
PDF 140kWORD 57k
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU
P8_TA(2014)0105B8-0362/2014

Europaparlamentets resolution av den 17 december 2014 om situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (2014/2907(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av Genèvekonventionen från 1951 och tilläggsprotokollet till denna,

–  med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2013 om EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa(2),

–  med beaktande av det tal som Europaparlamentets talman höll under sitt besök i Lampedusa den 2–3 oktober 2014 för att uppmärksamma årsdagen för den tragedi som inträffade den 3 oktober 2013,

–  med beaktande av betänkandena från parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om utskottets delegationsbesök i Lampedusa i november 2011, i Jordanien i februari 2013 om flyktingar från Syrien och i Bulgarien i januari 2014 om situationen för asylsökande och flyktingar, särskilt från Syrien,

–  med beaktande av de debatter som hölls under parlamentets plenarsammanträde den 9 oktober 2013, om EU:s migrationspolitik i Medelhavsområdet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa,

–  med beaktande av de debatter som sedan den innevarande valperioden inleddes har hållits i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor: den 22 juli 2014 om genomförande av meddelandet om arbetet i arbetsgruppen för Medelhavsområdet, den 4 september 2014 om Frontex verksamhet i Medelhavsområdet och om arbetsgruppen för Medelhavsområdet, den 24 september 2014 om kommissionens femte årsrapport om invandring och asyl (2013)(3) och om årsrapporten från Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) om asylsituationen i Europeiska unionen (2013),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 december 2013 om arbetet i arbetsgruppen för Medelhavsområdet(4),

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 20 december 2013,

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 22 maj 2014 om genomförande av meddelandet om arbetet i arbetsgruppen för Medelhavsområdet(5),

–  med beaktande av de slutsatser som antogs vid Europeiska rådets möte den 26‑27 juni 2014, där Europeiska rådet fastställde de strategiska riktlinjerna för lagstiftningsprogrammet och den operativa programplaneringen för de kommande åren inom området med frihet, säkerhet och rättvisa(6),

–  med beaktande av de politiska riktlinjer för nästa kommission som ordförande Jean-Claude Juncker lade fram vid Europaparlamentets sammanträde den 15 juli 2014,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 september 2014 om EU:s invandringspolitik(7),

–  med beaktande av de åtaganden som Dimitris Avramopoulos, kommissionsledamot med ansvar för migration, inrikesfrågor och medborgarskap, gjorde under sin utfrågning den 30 september 2014 inför utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av rådets slutsatser om åtgärder för bättre hantering av migrationsflöden, vilka antogs den 10 oktober 2014,

–  med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings (Pace) rapport från april 2012: Lives lost in the Mediterranean Sea,

–  med beaktande av årsrapporterna från FN:s särskilda rapportör för migranters mänskliga rättigheter, särskilt den rapport som offentliggjordes i april 2013 om förvaltningen av EU:s yttre gränser och dess inverkan på migranters mänskliga rättigheter och den rapport som offentliggjordes i april 2014 om arbetskraftsexploatering av migranter,

–  med beaktande av det tal som Hans helighet påven Franciskus höll vid sitt besök i Europaparlamentet den 25 november 2014,

–  med beaktande av frågorna för muntligt besvarande till rådet och kommissionen om situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (O-000078/2014 – B8‑0037/2014 och O-000079/2014 – B8‑0038/2014),

–  med beaktande av debatten om situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU, som hölls i Europaparlamentet den 25 november 2014,

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Under de första nio månaderna 2014 dog minst 3 072 människor i Medelhavet enligt Internationella organisationen för migration(8). Detta är ännu en signal om att allt måste göras för att rädda livet på människor i fara och på att medlemsstaterna måste fullgöra sina internationella sjöräddningsskyldigheter.

B.  Cirka 500 migranter rapporterades ha mördats när den båt de färdats med från Egypten till Europeiska unionen uppenbarligen rammats och avsiktligt sänkts av människohandlare. Människosmugglare och människohandlare utnyttjar den irreguljära migrationen, och deras nätverk utgör en allvarlig fara för migranternas liv och en utmaning för EU.

C.  Den nya patrullerings-, räddnings- och övervakningsinsatsen Mare Nostrum, som Italien tagit initiativ till för att förbättra sjöräddningen i Medelhavet, har på 364 dagar räddat 150 810 migranter(9). Den italienska regeringen har meddelat att den avser att fasa ut sin Mare Nostrum-verksamhet.

D.  Den gemensamma operationen Triton, som samordnas av Frontex, blev fullt operativ den 1 november 2014, men det är oklart hur medlemsstaterna kommer att bidra i framtiden.

1.  Europaparlamentet anser att det är viktigt med ett helhetsgrepp när det gäller migration.

2.  Europaparlamentet upprepar att EU måste förstärka en rättvis fördelning av ansvar och solidariteten gentemot de medlemsstater som tar emot flest flyktingar och asylsökande, antingen i absoluta eller i relativa termer (i enlighet med artikel 80 i EUF-fördraget). Parlamentet påminner om de skyldigheter som följer av artiklarna 78 och 79 i EUF-fördraget.

3.  Europaparlamentet beklagar de tragiska dödsfallen i Medelhavet, och uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att göra allt de kan för att förhindra ytterligare dödsfall till havs. Parlamentet är medvetet om behovet av att sök- och räddningsskyldigheterna verkligen fullgörs och att de ges ordentlig finansiering på medellång och lång sikt.

4.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att reflektera över stärkandet av gränspolitiken och gränssäkerheten och över hur den framtida rollen för Frontex och Easo ska förbättras. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta att visa solidaritet och engagemang genom att ge tillräckliga bidrag till dessa organs budgetar och insatser.

5.  Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna bör föreskriva stränga straff för människohandel och människosmuggling både till och inom EU, och även för de enskilda personer eller grupper som utnyttjar utsatta migranter i EU, och genomföra omfattande informationskampanjer för att öka medvetenheten om vilka risker de människor som lägger sina liv i människosmugglares händer och de som drabbas av människohandel löper.

6.  Europaparlamentet anser att vägar för laglig migration bör utforskas.

7.  Europaparlamentet överväger behovet av att undersöka framtida initiativ som följer goda exempel på vidarebosättning, inbegripet det frivilliga vidarebosättningsprogram som föreskrivs i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av asyl‑, migrations- och integrationsfonden. Parlamentet påminner om att de medlemsstater som är villiga att genomföra vidarebosättningsprogram kan erhålla EU-medel för detta.

8.  Europaparlamentet framhåller behovet av att undersöka den övergripande strategin för samarbete med tredjeländer, bland annat länderna söder om Sahara, i Nordafrika och i Mellanöstern, vad gäller humanitärt, finansiellt och politiskt stöd, inbegripet på området för brottsbekämpning när så är lämpligt. Parlamentet begär också klargöranden om den roll som spelas av regional skydds-, vidarebosättnings- och återvändandepolitik, inbegripet både ursprungsländers och transitländers avtal om migrationshantering, för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till migration. Parlamentet betonar att tredjeländer måste respektera internationell rätt om att rädda liv till havs och garantera flyktingskydd och respekt för de grundläggande rättigheterna.

9.  Europaparlamentet bör överväga möjligheten till snabb behandling i samarbete med tredjeländer som är transit- och ursprungsländer, inte minst för de personer som inte är berättigade till asyl i EU, för att på sätt säkra bästa möjliga resursanvändning för dem som behöver skydd. Parlamentet framhåller att en politik för frivilligt återvändande måste uppmuntras, samtidigt som skyddet av alla migranters rättigheter garanteras och säker och laglig tillgång till EU:s asylsystem tryggas.

10.  Europaparlamentet anser att en analys bör göras av hur fonder för inrikes frågor, inklusive fonder för nödåtgärder, används i detta sammanhang, i synnerhet för åtgärder på områdena migration och asyl, gränskontroll, kampen mot människosmuggling och människohandel samt återvändande, liksom en analys av de fonder som avser EU:s utrikes- och utvecklingspolitik.

11.  Europaparlamentet uttrycker oro över hur man ska se till att det gemensamma europeiska asylsystemet faktiskt genomförs – inbegripet, vid behov, igångsättande av mekanismen för tidig varning, beredskap och krishantering (artikel 33 i förordning (EU) nr 604/2013) eller användning av överträdelseförfaranden i de fall där EU-lagstiftningen inte genomförs på ett korrekt sätt. Parlamentet uttrycker också oro över hur man ska garantera ändamålsenliga gemensamma normer för mottagningsvillkor, asylförfaranden och skyddsbehov i hela EU, i syfte att skydda de mest utsatta och främja social integration av flyktingar.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt sitt ansvariga utskott att, med hjälp av ytterligare resurser för att exempelvis genomföra utfrågningar och inrätta ad hoc-delegationer, utvärdera de olika strategier som kan komma på tal, utarbeta rekommendationer och lägga fram ett strategiskt initiativbetänkande för kammaren före slutet av 2015.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0414.
(2) Antagna texter, P7_TA(2013)0448.
(3) COM(2014)0288.
(4) COM(2013)0869.
(5) SWD(2014)0173, delarna 1 och 2.
(6) EUCO 79/14.
(7) REX/414.
(8) Fatal Journeys: Tracking Lives Lost during Migration, IOM, 2014.
(9) http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx.

Rättsligt meddelande