Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Torstai 13. marraskuuta 2014 - BrysselLopullinen painos
Ana Gomesin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland – Irlanti
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores – Kreikka
 Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen tekeminen
 Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välinen assosiaatiosopimus ***
 Pohjois-Irlannin rauhanprosessi
 Turkin jännitteitä aiheuttavat toimet Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä
 Etelä-Sudanin humanitaarinen tilanne

Ana Gomesin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
PDF 125kWORD 49k
Euroopan parlamentin päätös 13. marraskuuta 2014 Ana Gomesin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2014/2045(IMM))
P8_TA(2014)0046A8-0025/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Portugalin tasavallan varavaltakunnansyyttäjän 18. kesäkuuta 2014 välittämän, Ana Gomesin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, joka liittyy Lissabonin tutkinta- ja syyttäjäviraston toisessa osastossa käytävään rikosoikeudelliseen menettelyyn (ref. NUIPC 8773/13.4TDLSB) ja josta ilmoitettiin täysistunnossa 3. heinäkuuta 2014,

–  on kuullut Ana Gomesia työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0025/2014),

A.  ottaa huomioon, että Portugalin tasavallan varavaltakunnansyyttäjä on välittänyt parlamentille Ana Gomesin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Lissabonin tutkinta- ja syyttäjäviraston yleisen syyttäjän esittämän pyynnön, joka koskee Gomesin televisiokeskustelussa esittämiä väitetysti kunniaa loukkaavia lausumia; ottaa huomioon, että pyyntö on esitetty, jotta Gomesia vastaan voidaan aloittaa rikosoikeudellinen menettely ja jotta tätä voidaan kuulustella kyseisen menettelyn yhteydessä;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 artiklan nojalla Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

C.  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 6 artiklassa määrätään, että erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviään;

D.  ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin on todennut, että Euroopan parlamentin jäsenen muualla kuin Euroopan parlamentissa esittämä lausuma voi olla pöytäkirjan 8 artiklassa tarkoitettu parlamentaaristen tehtävien hoidossa ilmaistu mielipide, ja tuomioistuin katsoo, että ei ole tärkeää, missä lausuma on annettu vaan mikä on sen luonne ja sisältö;

E.  ottaa huomioon, että nykyaikaisissa demokratioissa poliittista vuoropuhelua ei käydä yksinomaan parlamentissa vaan myös tiedotusvälineissä lehdistöstä internetiin;

F.  ottaa huomioon, että kyseisessä televisiolähetyksessä Ana Gomes puhui Euroopan parlamentin jäsenenä asioista, joista hän on ollut kiinnostunut unionin tasolla, mistä osoituksena ovat muun muassa hänen täysistunnon käsiteltäviksi esittämänsä kirjallisesti vastattavat kysymykset komissiolle;

G.  katsoo, että kiinnittäessään huomiota Viana do Castelon laivastotelakan yksityistämistä koskevaan Portugalin hallituksen päätökseen, joka on johtanut myös komission tutkimuksiin unionin valtiontukisääntöjen rikkomisesta, hän oli hoitamassa edustajantointaan Euroopan parlamentin jäsenenä;

1.  päättää säilyttää Ana Gomesin parlamentaarisen koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Portugalin tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Ana Gomesille.

(1) Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, tuomio 12.5.1964 (Kok. 1964, s. 387, Kok. Ep. I, s. 203), asia 149/85, Wybot v. Faure ym., tuomio 10.7.1986 (Kok. 1986, s. 2391, Kok. Ep. VIII, s. 729), asia T-345/05, Mote v. parlamentti, tuomio 15.10.2008 (Kok. 2008, s. II-2849), yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07, Marra v. De Gregorio ja Clemente, tuomio 21.10.2008 (Kok. 2008, s. I-7929), asia T-42/06, Gollnisch v. parlamentti, tuomio 19.3.2010 (Kok. 2010, s. II-1135), asia C 163/10, Patriciello, tuomio 6.9.2011 (Kok. 2011, s. I-7565).


Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland – Irlanti
PDF 221kWORD 58k
Päätöslauselma
Liite
Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. marraskuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, Irlanti) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))
P8_TA(2014)0047A8-0024/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0616 – C8‑0173/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0024/2014),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Irlanti toimitti hakemuksen EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2 kaksinumerotasoon 32 ("korujen, kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus") luokitellulla toimialalla toimiva Andersen Ireland Limited oli sanonut viiteajanjakson 21. lokakuuta 2013 – 21. helmikuuta 2014 aikana irti 171 työntekijää;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit,

1.  toteaa, että Irlannin viranomaiset toimittivat hakemuksen EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohtaan sisältyvien toimintakriteerien mukaisesti ja poikkesivat siten 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan kriteereistä, joissa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa lopettaa työskentelynsä jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä neljän kuukauden viiteajanjaksona;

2.  yhtyy komission näkemykseen, että Irlannin viranomaisten esittämät poikkeukselliset olosuhteet eli työntekijävähennysten aiheuttamat vakavat vaikutukset paikalliseen työllisyyteen sekä paikalliseen ja alueelliseen talouteen oikeuttavat tekemään EGR‑asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisen poikkeuksen 500 työntekijän vähentämistä koskevasta kriteeristä, jolloin Irlanti on oikeutettu kyseisen asetuksen mukaiseen rahoitustukeen;

3.  panee merkille, että Irlannin viranomaiset toimittivat EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 16. toukokuuta 2014 ja että komissio antoi siitä arvionsa 3. lokakuuta 2014; pitää myönteisenä, että arviointi sujui nopeasti alle viidessä kuukaudessa;

4.  toteaa, että Andersen Ireland Limitedin toteuttama 171 työntekijän irtisanominen liittyy globalisaatiosta johtuviin suuriin muutoksiin maailmankaupan rakenteessa ja että korualan tuonti, josta 95 prosenttia on peräisin Aasiasta, oli päihittänyt EU:n oman koruteollisuuden nelinkertaisesti neljässä vuodessa (2008–2012);

5.  toteaa, että tämä on ensimmäinen EGR-hakemus korujen, kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden alalla vähennettyjen työntekijöiden puolesta ja että ala kärsii myös verkkokaupan yleistymisestä, joten siten tilanne saattaa heiketä edelleen;

6.  toteaa, että näillä vähentämisillä pahennetaan entisestään alueen työttömyystilannetta, sillä Andersen Ireland oli tärkeä työnantaja tällä maaseutuvaltaisella alueella, jonka työttömyysprosentti (39,3%) oli jo kaksi kertaa suurempi kuin maassa keskimäärin (19%);

7.  toteaa, että irtisanottujen työntekijöiden lisäksi Irlannin viranomaiset päättivät tarjota EGR:n tuella yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja enintään 138:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle alle 25-vuotiaalle nuorelle, mikä nostaa kohteena olevien edunsaajien, joiden odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin, kokonaismäärän 276:een; on huolestunut siitä, että on epävarmaa, miten kohteena olevat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret on tarkoitus identifioida; kehottaa Irlannin viranomaisia ottamaan huomioon sosiaaliset kriteerit ja varmistamaan, että EGR-tuen saajien valinnassa noudatetaan kaikilta osin syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteita;

8.  katsoo, että ehdotettuja toimia olisi mukautettava siten, että voidaan ottaa huomioon irtisanottujen työntekijöiden ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten erilaiset tarpeet;

9.  edellyttää, että väliarvioinnissa laaditaan erillinen luettelo kohteena olevia työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria koskevista rahoitustoimista;

10.  toteaa, että työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjottavan koulutuksen olisi oltava osallistavaa ja että sen piiriin olisi otettava kaikki yhteiskuntaryhmät, myös yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevat;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että antaakseen työntekijöille nopeaa apua Irlannin viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 21. lokakuuta 2013 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

12.  toteaa, että yhteisrahoitettavalla yksilöllisten palvelujen koordinoidulla paketilla pyritään avaamaan mahdollisimman paljon työllistymismahdollisuuksia alueella, jossa toimintaansa laajentavia sektoreita tai tuotantolaitoksia on harvassa, ja että irtisanottujen työntekijöiden ammattitaitoa on tarpeen parantaa merkittävästi;

13.  toteaa, että yhteisrahoitettava yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti on laadittu kohteena olevien edunsaajien ja heidän edustajiensa sekä työmarkkinaosapuolten kuulemisen jälkeen, ja pitää myönteisenä aikomusta perustaa EGR:n koordinointiyksikön työtä täydentävä kuulemisfoorumi, jotta irtisanotuilla työntekijöillä olisi mahdollisuus vaikuttaa jatkuvasti EGR-ohjelman täytäntöönpanoon;

14.  pitää myönteisenä, että EGR:n koordinointiyksikön toimisto on perustettu vähentämisistä kärsineen paikan lähistölle, jolloin työntekijät ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat henkilöt voivat hoitaa asiansa keskitetysti;

15.  pitää myönteisenä, että irtisanotuille työntekijöille sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille järjestettiin paikallinen avoimien ovien päivä, jonka aikana esiteltiin ohjelman tukitarjontaa ja annettiin mahdollisille EGR:n edunsaajille tilaisuus keskustella palveluntarjoajien kanssa eri vaihtoehdoista;

16.  toteaa, että irtisanotuille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat seuraavista toimista, jotka muodostavat yhdessä yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin: ammatillinen ohjaus ja urasuunnittelun tukeminen, EGR:n koulutusapurahat, koulutus ja toisen asteen koulutusohjelmat, korkea-asteen koulutusohjelmat, skillsnet‑koulutustuet, yrittämisen ja itsenäisen ammatinharjoittamisen tuet ja tulotuet, mukaan luettuna kurssiavustukset;

17.  pitää myönteisenä ehdotettuihin toimiin kuuluvaa skillsnet-kolutustukitoimintaa, jossa tavoitteena on työntekijöiden paluu työelämään samalla toimialalla tai maantieteellisellä alueella toimivissa yrityksissä;

18.  panee merkille, että tulotukien ehdottomaksi enimmäismääräksi on asetettu 35 prosenttia yksilöllisten toimenpiteiden kokonaispaketista EGR-asetuksen mukaisesti;

19.  panee merkille, että yrittämisen ja itsenäisen ammatinharjoittamisen tukena myönnettäviä määriä koskevat arviot eivät ole riittävän selviä; toteaa, että todellisten edunsaajien lukumäärä voi poiketa arvioista, jolloin arvioidut kokonaiskustannukset jakautuvat eri tavalla; huomauttaa, että paikallisilla yritysneuvostoilla on tärkeä asema, sillä ne tarjoavat niin sanottuja pehmeitä palveluja ja taloudellista tukea ja etenkin arvioivat liiketoimintasuunnitelmien käyttökelpoisuutta ja myöntävät tukea, jonka määrä on enimmillään 15 000 euroa;

20.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

21.  pitää myönteisenä, että suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita;

22.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

23.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, Irlanti)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2014/877/EU.)

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUVL L 373, 20.12.2013, s. 1.


Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores – Kreikka
PDF 223kWORD 58k
Päätöslauselma
Liite
Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. marraskuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, Kreikka) (COM(2014)0620 – C8-0183/2014 – 2014/2107(BUD))
P8_TA(2014)0048A8-0023/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0620 – C8‑0183/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0023/2014),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Kreikan viranomaiset toimittivat hakemuksen EGF/2014/009/Sprider Stores 6. kesäkuuta 2014 sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 47 (Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)) luokitellulla toimialalla toimiva yritys Sprider Stores oli sanonut irti 761 työntekijää;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  toteaa, että Kreikan viranomaiset toimittivat hakemuksen käyttäen perustana talouskriisiin liittyvää kriteeriä eli EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriä, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa lopettaa työskentelynsä jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä yrityksen toimittajille tai jatkojalostajille;

2.  toteaa, että Kreikan viranomaiset ottivat hyvin huomioon tämä arvokkaan budjettivälineen moninaiset edut ja toimittivat EGR-rahoitustukea koskevan hakemuksen 6. kesäkuuta 2014 ja että komissio antoi arvionsa siitä 7. lokakuuta 2014; pitää myönteisenä, että arviointi sujui nopeasti alle viidessä kuukaudessa;

3.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Kreikka on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

4.  pitää selvänä, että työntekijävähennysten taustalla ovat kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen vähentyminen verotuksen kiristymisen, palkanalennusten (niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella) ja työttömyyden kasvun johdosta, minkä seurauksena kotitalouksien ostovoima on romahtanut, sekä yrityksille ja yksityishenkilöille myönnettävien lainojen määrän raju pudotus käteisvarojen loputtua Kreikan pankeista talouskriisin vuoksi, ja että siksi Kreikka on oikeutettu EGR:n tukeen;

5.  toteaa, että tähän mennessä vähittäiskaupan ala on ollut kolmen muunkin maailmanlaajuiseen finanssi- ja talouskriisiin perustuvan EGR-hakemuksen aiheena; kehottaa näin ollen komissiota arvioimaan kolmen muun EGR-hakemuksen tulokset, jotta voidaan yksilöidä työmarkkinoille palaamista koskevat ohjelmat, joilla on saavutettu parhaat tulokset;

6.  toteaa, että nämä työntekijävähennykset pahentavat entisestään maan työttömyystilannetta, joka jo heikkeni talous- ja rahoituskriisin vuoksi, ja toteaa maan työttömyysasteen olevan jäsenvaltioiden korkein; pitää kuitenkin myönteisenä sitä, että viime kuukausina työttömyys ei ole enää lisääntynyt;

7.  toteaa, että Kreikan viranomaiset tarjoavat EGR:n tuella yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja 761 irtisanotun työntekijän lisäksi enintään 550:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle, jotka olivat alle 30-vuotiaita hakemuksen jättöpäivänä, koska työntekijävähennyksistä 682 tapahtui NUTS-tason 2 alueilla, jotka ovat nuorisotyöllisyysaloitteen puitteissa tukikelpoisia;

8.  panee merkille, että kohteena olevia työelämän ja koulutuksen ulkopuolisia nuoria valitessaan Kreikan viranomaiset käyttävät kriteereinä samansuuntaisia kriteereitä kuin Kreikan nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmassa (muun muassa syrjäytymisvaara, kotitalouden tulotaso, koulutustaso, työttömyyden kesto) sekä kiinnostuksenilmaisupyyntöjä; toteaa, että ensimmäisen kerran uuden EGR-asetuksen mukaisesti tehdyssä hakemuksessa annetaan tietoja tukitoimien piiriin otettavien työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten valinnasta; kehottaa Kreikan viranomaisia ottamaan huomioon sosiaaliset kriteerit ja varmistamaan, että EGR-tuen saajien valinnassa noudatetaan kaikilta osin syrjimättömyyden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita;

9.  katsoo, että tämän EGR-hakemuksen piiriin kuuluvien tiedotus- ja julkisuustoimien avulla olisi lisättävä tietoisuutta EGR-rahoitustuesta ja niillä olisi voitava puuttua nuorten työttömien tilanteeseen, jotta voidaan helpottaa kiinnostuksenilmaisupyyntöihin perustuvia valintamenettelyjä;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Kreikan viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kohteena oleville työntekijöille 1. syyskuuta 2014 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

11.  toteaa Kreikan viranomaisten ilmoittaneen, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu kohteena olevien edunsaajien edustajia ja Kreikan yksityisen sektorin ammattiliittoa ja että ehdotetusta hakemuksesta keskusteltiin toukokuussa 2014 kahdessa tapaamisessa työmarkkinaosapuolten kanssa ja niitä kuultiin monista yhdistetyn toimenpidepaketin sisältöön liittyvistä kysymyksistä; suosittelee, että komissio arvioisi yksilöllisten palvelujen yhdistetyn paketin sisällön ja odotetut tulokset 5 kohdassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä, jotta voidaan yksilöidä parhaita käytäntöjä tulevia toimia varten;

12.  toteaa, että irtisanotuille työntekijöille ja 550:lle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat seuraavista toimista, jotka muodostavat yhdessä yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin: ammatillinen ohjaus ja urasuunnittelu, koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus, tuki yrityksen perustamiseen sekä työnhaku-, koulutus- ja liikkuvuusavustukset; panee merkille, että kyseiset palvelut auttavat edunsaajia määrittämään omat taitonsa ja laatimaan realistisia urasuunnitelmia ja että palveluiden saamisen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen työnhaku- tai koulutustoimiin;

13.  katsoo, että ehdotettuja toimia olisi mukautettava siten, että voidaan ottaa huomioon irtisanottujen työntekijöiden ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten erilaiset tarpeet;

14.  toteaa, että enimmäismäärä tukea (15 000 euroa) myönnetään 200 valitulle työntekijälle sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle avustuksena oman yrityksen perustamiseen; korostaa, että tällä toimenpiteellä halutaan edistää yrittäjyyttä antamalla rahoitusta kannattaviin yritysaloitteisiin ja että sen tulisi johtaa uusien työpaikkojen luomiseen keskipitkällä aikavälillä; panee merkille, että enimmäismäärän myöntämiselle on asetettu tiettyjä edellytyksiä ja että tuettavien uusyritysten on oltava kannattavia;

15.  panee merkille, että tulotukien enimmäismääräksi on asetettu 35 prosenttia yksilöllisten toimenpiteiden kokonaispaketista EGR-asetuksen mukaisesti; toteaa, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

16.  pitää myönteisenä, että suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita;

17.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

18.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

19.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, Kreikka)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2014/879/EU.)

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen tekeminen
PDF 243kWORD 76k
Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 13. marraskuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE)2014/2817(INI))
P8_TA(2014)0049A8-0022/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (09828/2014),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan väliseksi assosiaatiosopimukseksi (17903/2013),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0130/2014),

–  ottaa huomioon 15. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman, johon sisältyvät suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteluista(1),

–  ottaa huomioon päätösesityksestä 13. marraskuuta 2014 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman(2),

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa itäisen naapuruston tilanteesta ja erityisesti 12. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman EU:n ja itäisten kumppanuusmaiden välisten suhteiden arvioinnista ja painopisteiden asettamisesta(3) sekä 17. huhtikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistamasta painostuksesta ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisen assosiaatio-ohjelman, jonka yhteistyöneuvosto hyväksyi 26. kesäkuuta 2014 ja joka korvasi 22. helmikuuta 2005 hyväksytyn naapuruuspolitiikan toimintaohjelman,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A8-0022/2014),

A.  katsoo, että Moldovan tasavalta on hallituksensa poliittisen päättäväisyyden ansiosta edistynyt viime vuosina huomattavasti uudistusten toteuttamisessa ja suhteiden tiivistämisessä EU:hun;

B.  katsoo, että Ukrainassa meneillään oleva kriisi, Krimin laiton liittäminen ja Venäjän osuus siinä uhkaavat vakavasti Euroopan turvallisuutta ja ovat muuttaneet geopoliittista tilannetta; katsoo, että tämä vaikuttaa myös EU:n ja Moldovan tasavallan suhteisiin;

C.  toteaa, että EU:ta ja Moldovan tasavaltaa yhdistävät vahvat maantieteelliset, historialliset ja kulttuuriset siteet ja että itäisen kumppanuuden kautta on luotu mielekäs poliittinen toimintakehys suhteiden syventämiselle, poliittisen liiton vauhdittamiselle ja taloudellisen yhdentymisen edistämiselle poliittisia ja sosiaalis-taloudellisia uudistuksia tukemalla ja helpottamalla lähentymistä, etenkin kun otetaan huomioon Moldovan tasavaltaan kohdistuneet Venäjän taloudelliset pakotteet sekä maan vakautta horjuttavat toimet;

D.  toteaa, että Moldovan tasavalta ratifioi assosiaatiosopimuksen sekä pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen 2. heinäkuuta 2014 ja että tiettyjä niiden määräyksiä on jo sovellettu väliaikaisesti 1. syyskuuta 2014 alkaen ennen jäsenvaltioiden suorittamaa ratifiointia;

E.  katsoo, että assosiaatiosopimuksen tekeminen ei itsessään ole päämäärä vaan se on osa laajempaa prosessia, jossa Moldovan tasavalta lähentyy Eurooppaa poliittisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti; toteaa, että tämä ilmenee konkreettisesti Moldovan kansalaisten viisumivapauden aloittamisena, ilmailua, maataloutta ja pelastuspalvelua koskevien sopimusten tekemisenä, Moldovan tasavallan osallistumisena EU:n virastoihin ja ohjelmiin sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yhteistyöhön ja EU:n ja Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisena, joka on näistä tärkein; toteaa, että tämän vuoksi kaikkien sopimusten täytäntöönpano on erittäin tärkeää;

F.  panee merkille, että Moldovan tasavallan pääministeri Iurie Leanca on ilmoittanut Moldovan tasavallan aikeesta jättää Euroopan unionin jäsenyyttä koskeva hakemus vuonna 2015;

G.  katsoo, että EU:n ja Moldovan tasavallan suhteita ja niihin liittyviä prioriteetteja koskeva laaja-alainen poliittinen konsensus voi edistää assosiaatio-ohjelman entistä parempaa ja nopeampaa täytäntöönpanoa, mikä hyödyttää Moldovan kansalaisia;

H.  katsoo, että tarvitaan osallistavaa kansallista vuoropuhelua sekä rakentavaa asennetta hallinnon ja yhteiskunnan kaikilla tasoilla, jotta kaikki alueet ja kansalliset vähemmistöt voisivat olla aktiivisesti mukana päätöksenteossa;

I.  katsoo, että EU:ssa ja Moldovan tasavallassa toteutettavalla vahvalla viestintä- ja tiedotuskampanjalla voidaan lisätä osaltaan kansalaisten ymmärrystä assosiaatiosopimuksesta sekä pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta saatavista molemminpuolisista hyödyistä;

J.  toteaa, että alueelliset kehykset, Euronestin parlamentaarinen edustajakokous mukaan lukien, tarjoavat yhden lisäfoorumin, jossa voidaan vaihtaa assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanoa koskevia kokemuksia, tietoja ja parhaita käytäntöjä;

K.  toteaa, että erityiset energiainfrastruktuuriin liittyvät hankkeet voivat tuoda konkreettista hyötyä kansalaisille parantamalla energiavarmuutta ja vähentämällä väestön energiakustannuksia niin, että samalla täytetään energiayhteisön tavoitteet;

L.  toteaa, että Venäjän federaation asettamat tiettyjä moldovalaisia tuotteita koskevat kaupan rajoitukset ovat vaikuttaneet voimakkaasti paikallisiin tuottajiin sekä Moldovan tasavallan koko talouteen;

M.  panee merkille, että aiemmin tänä vuonna Venäjä järjesti sotaharjoituksia Moldovasta irtautuneella Transnistrian alueella; panee merkille, että Transnistrian parlamentti esitti jälleen Moskovalle vetoomuksen alueen liittämiseksi Venäjään;

N.  toteaa, että EU:n ja Moldovan tasavallan välisen pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen luominen on yksi sopimuksen merkittävimmistä molemminpuolisista hyötynäkökohdista ja sillä on kiistaton merkitys Moldovan tasavallan kaupan ja talouskasvun, työpaikkojen luomisen sekä vaurauden ja vakauden kannalta;

O.  toteaa, että Moldovan tasavallan perustettua pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen EU:n kanssa sen mahdollisuudet päästä EU:n markkinoille lisääntyvät, mikä puolestaan luo uusia kehitys- ja kasvumahdollisuuksia ja hyödyttää näin suoraan Moldovan tasavallan yrityksiä ja väestöä; korostaa, että EU puolestaan hyötyy aikaisempaa helpommasta kaupankäynnistä sekä paremmista investointiedellytyksistä Moldovan tasavallassa;

P.  ottaa huomioon, että pitkälle menevään ja laaja-alaiseen vapaakauppasopimukseen sisältyy useita määräyksiä, joiden tavoitteena on uudistaa Moldovan tasavallan kauppalainsäädäntöä sekä kauppaan liittyviä politiikkatoimia EU:n säännöstön mukaisesti ja sen pohjalta, ja toteaa, että sopimuksessa määrätään maan talouden uudistamisesta sekä nykyistä suotuisamman ja ennakoitavamman taloudellisen toimintaympäristön luomisesta myös pk-yrityksille;

Q.  toteaa, että ilman EU:n asiantuntijoiden vahvaa hallinnollista tukea Moldovan kulloisenkin hallituksen on vaikea toteuttaa sovittua lainsäädännön lähentämistä unionin säännöstöön;

R.  toteaa, että myöntämällä yksipuolisia tullietuuksia sekä aiemmin GSP+-etuuksia EU on jo myöntänyt Moldovan taloudelle huomattavia etuja, ja katsoo, että sen olisi vastedeskin jatkettava maan tukemista;

S.  katsoo, että vahvemmat poliittiset ja taloudelliset siteet luovat lisää vakautta ja vaurautta koko Euroopan mantereelle; katsoo, että tällainen yhteistyö perustuu ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen yhteisiin arvoihin ja sen innoittajana on eurooppalainen näkemys jokaisen ihmisen ainutkertaisesta arvosta;

T.  toteaa, että assosiaatiosopimus ja siihen liittyvä Moldovan tasavallan asteittainen integroituminen EU:n politiikkaan eivät saa sulkea pois Moldovan tasavallan perinteisiä, historiallisia ja taloudellisia siteitä alueen muihin maihin vaan niiden kautta on päinvastoin luotava edellytykset, joiden avulla maa voi hyödyntää mahdollisimman hyvin potentiaaliaan;

1.  pitää myönteisenä assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista, joka on vahva osoitus Moldovan kansan ja viranomaisten uudistustoimien ja tavoitteiden sekä viime aikoina saavutetun merkittävän edistyksen tunnustamisesta; pitää myönteisenä lisätukea, jota komissio on antanut ”enemmällä enemmän” -mekanismilla vuonna 2014 tunnustuksena tällaisesta myönteisestä kehityksestä keskeisillä aloilla; toteaa, että assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen on merkittävä edistysaskel EU:n ja Moldovan tasavallan suhteissa ja osoitus sitoutumisesta poliittisen liiton ja taloudellisen yhdentymisen edistämiseen; korostaa, että sen täysimääräinen täytäntöönpano on erittäin tärkeää; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita ratifioimaan assosiaatiosopimuksen mahdollisimman nopeasti;

2.  painottaa, että assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen ja ratifioiminen ei ole lopullinen tavoite EU:n ja Moldovan tasavallan välisissä suhteissa, ja toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan nojalla Moldova – kuten mikä tahansa muu Euroopan valtio – voi lähentyä unionia ja hakea Euroopan unionin jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että se noudattaa demokratian periaatteita, kunnioittaa perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen;

3.  korostaa, että assosiaatiosopimus kattaa koko Moldovan tasavallan kansainvälisesti tunnustetun alueen ja sen avulla on tarkoitus hyödyttää koko väestöä; tähdentää siksi, että sopimukseen liittyvistä uudistuksista aiheutuvia sosiaalisia vaikutuksia on käsiteltävä ajoissa ja asianmukaisesti; kehottaa Moldovan tasavaltaa varmistamaan, että uudistukset ankkuroidaan ja sidotaan tukevasti institutionaaliseen kehykseen; korostaa, että tarvitaan yleisölle suunnattu kattava tiedotuskampanja, jossa käsitellään assosiaatiosopimuksen tavoitteita ja sisältöä sekä assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanosta väestölle koituvia suoria ja konkreettisia etuja;

4.  suhtautuu myönteisesti assosiaatio-ohjelmaan, johon sisältyy konkreettisia toimia ja ehtoja assosiaatiosopimuksen tärkeimpien tavoitteiden saavuttamiseksi ja jonka pitäisi toimia suuntaa-antavana kehyksenä EU:n ja Moldovan tasavallan suhteille;

5.  korostaa, että sekä EU että Moldovan tasavalta olisi otettava mukaan assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanoon ja että siinä vahvistetuille painopistealueille olisi annettava riittävästi teknistä ja taloudellista tukea niin, että Moldovan kansalaiset voivat nähdä assosiaation edut mahdollisimman nopeasti; kehottaa komissiota toimimaan näiden painopisteiden mukaisesti suunnitellessaan Moldovan tasavallalle annettavaa rahoitusta; korostaa, että Moldovan tasavallan kykyä hyödyntää rahoitusta on parannettava, jotta voidaan varmistaa, että hankkeet toteutetaan ja määrärahat käytetään tehokkaasti; pitää tärkeänä hallinnan, avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden koskevan mekanismin vahvistamista, jotta EU:n varojen hyödyntämistä ja käyttöä voidaan seurata; kehottaa osapuolia selvittämään koulutustarpeet, jotta voidaan varmistaa, että Moldovan tasavalta pystyy täyttämään assosiaatiosopimuksen ja assosiaatio-ohjelman mukaiset velvoitteensa;

6.  korostaa, että on vahvistettava demokratian, oikeusvaltion ja hyvän hallinnon varmistamisesta vastaavien instituutioiden vakautta, riippumattomuutta ja tehokkuutta sekä lujitettava ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisjärjestelmää; pitää siksi merkittävinä aiempia uudistukseen tähtääviä toimia, kuten tuomareiden nimittämisjärjestelmän riippumattomuuden vahvistamista, keskusvaalilautakunnan edustavaa kokoonpanoa sekä tilintarkastustuomioistuimen tehokkuuden ja riippumattomuuden parantamista ja tiedotusvälineiden valvontaa;

7.  kehottaa Moldovan viranomaisia varmistamaan, että tulevat vaalit järjestetään tiukimpien eurooppalaisten ja kansainvälisten normien mukaisesti, ja toteuttamaan tarvittavia toimia, jotta ulkomailla asuvat Moldovan kansalaiset voivat osallistua niihin; kehottaa viranomaisia tekemään tiivistä yhteistyötä Etyjin/ODIHR:n sekä Euroopan neuvoston Venetsian komission kanssa sekä käsittelemään niiden suosituksia; korostaa poliittisten toimijoiden ja puolueiden merkittävää roolia ja tarvetta hyväksyä tehokasta lainsäädäntöä, jolla varmistetaan puoluerahoituksen avoimuus; on sitoutunut takaamaan vaalitarkkailijoiden läsnäolon ja aikoo lähettää oman vaalitarkkailuvaltuuskuntansa tarkkailemaan 30. marraskuuta 2014 järjestettäviä parlamenttivaaleja;

8.  toteaa, että presidentin valitsemista koskevaa Moldovan perustuslain 78 artiklaa on muutettava, jotta vältetään uusi institutionaalinen pattitilanne, joka hidastaisi uudistuksia; kehottaa kuulemaan Venetsian komissiota ja asianomaisia kansallisia sidosryhmiä perustuslain uudistusten toteuttamisessa;

9.  panee tyytyväisenä merkille Moldovan tasavallan viranomaisten edistyksen EU ‑uudistussuunnitelman täytäntöönpanossa, mikä käsittää oikeuslaitoksen ja lainvalvonnan uudistuksen, kuten 27. maaliskuuta 2014 annetussa komission kertomuksessa todettiin, korruption vastaisen kehyksen uudelleenmäärittämisen, ihmisoikeuksia koskevan toimintaohjelman sekä romaneja tukevan toimintaohjelman toteutuksen, Tiraspolin kanssa käydyn vuoropuhelun jatkamisen sekä haasteellisten sääntelyyn liittyvien ja alakohtaisten uudistusten jatkamisen;

10.  panee merkille tähän mennessä aikaan saadun edistyksen; kehottaa viranomaisia jatkamaan ihmisoikeuksia koskevan toimintaohjelman tehokasta täytäntöönpanoa ja kiinnittämään siinä erityistä huomiota romanien ihmisoikeuksiin;

11.  korostaa, että oikeuslaitoksen uudistamiseen on tartuttava entistä tarmokkaammin, jotta voidaan varmistaa sen ja lainvalvontajärjestelmien riippumattomuus ja taata perustuslain määräysten avulla riippumaton oikeuslaitos, yhdenvertaisuus oikeuden edessä sekä perustavat kansalaisoikeudet; korostaa, että korruption torjuntaa on tehostettava kaikilla tasoilla muun muassa panemalla täytäntöön vuonna 2013 hyväksytty lainsäädäntöpaketti ja parantamalla korruptionvastaisten tahojen tuloksia; kehottaa Moldovan viranomaisia varmistamaan, että korruption torjuntajärjestelmän mekanismit ja erityisesti kansallinen korruption vastainen keskus ja viranomaisten lahjomattomuutta valvova kansallinen keskus, ovat riippumattomia ja täysin toiminnallisia, että ne saavat riittävästi rahoitusta ja henkilöstöä ja että niiden toimintaan ei vaikuteta asiattomasti;

12.  kehottaa Moldovan viranomaisia lisäämään julkisen varainhoidon, yksityistämisprosessien ja julkisten hankintojen avoimuutta ja vastuullisuutta, jotta voidaan varmistaa hyvä hallinto, yhtäläiset mahdollisuudet ja tasapuolinen kilpailu, sekä tiukentamaan edelleen pankkisektorin valvontaa;

13.  korostaa, että kaikki syytökset ihmisoikeuksien loukkauksista on tutkittava asianmukaisesti ja tinkimättä, minkä lisäksi on puututtava erityisesti rankaisemattomuuteen ja asetettava pahoinpitelyihin ja kidutukseen syyllistyneet tosiasiallisesti syytteeseen; kehottaa komissiota avustamaan valtion elimiä, jotta ne voisivat käsitellä tällaisia rikoksia tarvittavin oikeudellisin välinein ja sosiaalisin mekanismein ja estämään ne, ja kehottaa tekemään tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta se voisi ottaa entistä aktiivisemman roolin ihmisoikeuksien suojelussa;

14.  korostaa syrjinnän kieltävän lainsäädännön merkitystä kaikkien vähemmistöjen ja erityisesti HLBT-vähemmistöjen tasa-arvon ja suojelun varmistamisessa ja kehottaa Moldovan viranomaisia poistamaan kaikki vielä jäljellä olevat syrjivät määräykset; pitää vuoden 2012 tasa-arvolain täytäntöönpanon kannalta tärkeänä hiljattain perustettua neuvostoa, joka pyrkii estämään ja poistamaan syrjintää ja takaamaan tasa-arvon toteutumisen;

15.  kehottaa hallitusta toteuttamaan asianmukaiset valvontamekanismit ja tarjoamaan tarpeelliset resurssit kaikkia kansallisia vähemmistöjä koskevien oikeudellisten takeiden toteuttamiseksi sekä äidinkielenopetuksen laajentamiseksi kattamaan kansalliset ja kielelliset vähemmistöt; pitää myös tärkeänä, että hallitus käy vuoropuhelua kaikkien etnisten vähemmistöjen edustajien kanssa ja että se antaa teknistä ja taloudellista tukea infrastruktuurin parantamiseen autonomisella Gagauzian alueella ja Taraklian piirikunnassa;

16.  muistuttaa, että on vahvistettava ja edistettävä tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta ja varmistettava myös julkisessa omistuksessa olevien tiedotusvälineiden puolueettomuus ja samalla tuettava riippumattomia tiedotusvälineitä; on huolissaan tiedotusvälineiden omistajuuteen liittyvästä avoimuuden puutteesta sekä joukkotiedotusvälineiden omistajuuden keskittymisestä, joka heikentää tiedotusvälineiden toimintaympäristön moniarvoisuutta; kehottaa siksi viranomaisia edistämään entistä enemmän kilpailuun perustuvia tiedotusvälineiden markkinoita ja varmistamaan, että kaikki asiasta vastaavat tiedotusvälineiden alan virastot noudattavat tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta koskevia eurooppalaisia normeja;

17.  pitää myönteisenä EU:n ja Moldovan tasavallan assosiaatiosopimuksessa olevaa 27 lukua, jossa keskitytään nimenomaan yhteistyöhön lasten oikeuksien suojelussa ja edistämisessä, ja kehottaa molempia osapuolia tukemaan assosiaatio-ohjelman asiaa koskevien määräysten täytäntöönpanoa;

18.  antaa täyden tukensa Moldovan kansalaisten viisumivapaudelle ja muistuttaa, että Moldovan tasavalta oli ensimmäinen itäisen kumppanuuden maa, joka saavutti tämän tavoitteen; kehottaa Moldovan viranomaisia jatkamaan viisumipakon poistamiseen liittyvien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen levittämistä;

19.  panee merkille tulli- ja rajavartiolaitosten valmiuksien parantamisen sekä Ukrainan vastaisen rajalinjan merkitsemisen jatkumisen; panee tyytyväisenä merkille Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EUBAM) työn sekä Moldovan viranomaisten rakentavan yhteistyön;

20.  kehottaa Chisinauta ja Comratia jatkamaan rakentavaa yhteistyötä luottamuksen ja osallistavan vuoropuhelun hengessä, jotta assosiaatiosopimus voitaisiin panna täytäntöön onnistuneesti ja saataisiin aikaan poliittinen ympäristö, jonka avulla voidaan edetä kohti Eurooppaa;

21.  korostaa, että on jatkettava työtä keskushallinnon ja paikallishallinnon ammattimaistamiseksi ja epäpolitisoimiseksi, koska myös siten voidaan edistää huomattavasti assosiaatiosopimuksen tinkimätöntä täytäntöönpanoa; kehottaa Moldovan tasavaltaa toteuttamaan hallinnon hajauttamisstrategian kaikki osapuolet huomioon ottavalla tavalla; pitää tärkeinä tehokkaita paikallisviranomaisia ja riittävää infrastruktuuria maaseutualueiden kehittämiseksi, jos maaseudun väestökadon määrää halutaan vähentää;

22.  pitää myönteisenä poliittista päättäväisyyttä assosiaatiosopimuksen vaatimusten täyttämiseksi ja antaa tunnustusta maassa toteutetuille nykyaikaistamistoimille; tiedostaa kuitenkin tarpeen vakiinnuttaa demokraattisia instituutioita entisestään ja kehottaa Moldovan tasavallan hallitusta jatkamaan tarvittavien toimien toteuttamista ponnekkaasti; katsoo, että poliittinen vakaus ja kestävä yksimielisyys uudistuksista ja etenkin oikeusvaltioperiaatteesta ja valtion elinten riippumattomuudesta ovat erittäin tärkeitä Moldovan pyrkimyksille lähentyä Euroopan unionia;

23.  odottaa, että assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen täytäntöönpano auttaa Moldovan talouden joustavassa integroitumisessa maailmanmarkkinoihin, edistää sen nykyaikaistamista ja parantaa työoloja; kehottaa komissiota antamaan Moldovalle apua ja neuvoja siitä, miten sen olisi vastattava tehokkaasti mukauttamista koskeviin haasteisiin lyhyellä aikavälillä muun muassa tekemällä yhteistyötä ammattiliittojen ja paikallisen yritysmaailman kanssa;

24.  korostaa edelleen avoimen liiketoiminta- ja investointiympäristön tarvetta sekä asianmukaisen sääntelyuudistuksen ja yksityistämisen jatkamista, jotta voidaan parantaa Moldovan tasavallan talouden kilpailukykyä, edistää ulkomaisia suoria investointeja ja varmistaa rakenteellisten talousongelmien ratkaisemiseksi toteutettavien toimien kestävyys; korostaa, että maatalouden arvoketjuja on laajennettava taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen aikaansaamiseksi;

25.  antaa tunnustusta Moldovan tasavallan päättäväisyydelle ja sitoutumiselle jatkaa taloussiteiden tiivistämistä EU:n kanssa toteuttamalla perinpohjaisia, monitahoisia ja kalliita talousuudistuksia; on erittäin vakuuttunut siitä, että pitkälle menevällä ja laaja-alaisella vapaakauppasopimuksella on pitkän aikavälin myönteisiä vaikutuksia Moldovan tasavallan talouteen, mikä omalta osaltaan parantaa sen väestön elämänlaatua;

26.  korostaa, että pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen menestyksen edellytyksenä on, että molemmat osapuolet täyttävät nopeasti, perinpohjaisesti ja tehokkaasti sopimukseen kirjatut sitoumukset; kehottaa siksi EU:ta antamaan Moldovan tasavallalle kaiken tarvittavan taloudellisen ja teknisen avun myös Moldovan tasavaltaan kohdistuvien lyhyen aikavälin kustannusten keventämiseksi;

27.  katsoo, että parlamentaarinen valvonta on ehdoton edellytys sille, että EU:n politiikkatoimet saavat taakseen demokraattisen tuen; kehottaa siksi komissiota helpottamaan nopeasti säännöllistä ja yksityiskohtaista valvontaa, jota Euroopan parlamentti harjoittaa pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen suhteen.

28.  toteaa, että pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta on sovellettu väliaikaisesti 1. syyskuuta 2014 alkaen sen jälkeen, kun sitä koskeva sopimus allekirjoitettiin 27. kesäkuuta 2014 ja kun assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista ja väliaikaista soveltamista koskeva neuvoston päätös 2014/492/EU tehtiin 16. kesäkuuta 2014; korostaa, että vapaakauppa-alueen soveltaminen perustui EU:n toimielinten yhteiseen näkemykseen tilanteen poikkeuksellisuudesta ja kiireellisestä tarpeesta tukea maata;

29.  pitää erittäin valitettavana, että Venäjä käyttää kauppaa keinona heikentää alueen vakautta ja että se on määrännyt monia tuontikieltoja Moldovan tasavallan ja Ukrainan tuotteille, mikä on vastoin Venäjän WTO-sitoumuksia; kehottaa Venäjän federaatiota kunnioittamaan kaikilta osin Moldovan tasavallan alueellista koskemattomuutta ja sen valitsemaa eurooppalaista vaihtoehtoa; kannattaa kokonaisuudessaan komission aloitteita, joilla pyritään torjumaan Venäjän moldovalaisille tuotteille asettaman tuontikiellon vaikutuksia, myös tarjoamalla taloudellista tukea sekä laajentamalla ja syventämällä Moldovan tasavallalle annettuja yksipuolisia kauppaetuuksia;

30.  pitää myönteisenä sopimuksen allekirjoittamista 1. heinäkuuta 2014 Moldovan tasavallan osallistumisesta Horisontti 2020 -puiteohjelmaan; katsoo, että tämän kehyksen mukaisesti toteutettavalla yhteistyöllä edistetään kasvua, innovointia ja kilpailukykyä ja luodaan uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia; kehottaa Moldovan tasavaltaa lisäämään osallistumistaan unionin ohjelmiin ja virastoihin ja lisäämään myös twinning-hankkeita ja opiskelijavaihtoa;

31.  panee merkille, että energiastrategiaa on tarkistettu äskettäin, ja kehottaa Moldovan tasavallan hallitusta tarkastelemaan uudelleen ja vahvistamaan energiatehokkuutta koskevaa vuosien 2013–2015 kansallista toimintasuunnitelmaa sekä kehittämään uusiutuvia energialähteitä koskevan uskottavan ja tehokkaan suunnitelman energianlähteiden monipuolistamiseksi ja EU:n ilmastonmuutospolitiikkaan ja -tavoitteisiin mukautumiseksi;

32.  pitää myönteisenä Iași–Ungheni-kaasuyhdysputken avaamista; kehottaa komissiota tehostamaan Ungheni–Chisinau-putken rakentamista esimerkiksi niin, että mahdollistetaan muiden kansainvälisten kumppaneiden osallistuminen rahoitukseen ja vahvistetaan rahoitustukea, jotta hanke saataisiin päätökseen mahdollisimman pian;

33.  kehottaa Chisinauta ja Tiraspolia jatkamaan rakentavaa yhteistyötä toteuttamiskelpoisen ratkaisun löytämiseksi Transnistrian kysymykseen ja ryhtymään konkreettisiin toimiin alueen väestön elinolojen parantamiseksi; on pettynyt, että 5+2-neuvottelumallilla ei ole toistaiseksi pystytty löytämään ratkaisua, ja vaatii EU:lle nykyistä keskeisempää roolia, erityisesti sen ylentämistä neuvottelukumppanin asemaan; kehottaa kaikkia osapuolia hyödyntämään kaikkia käytössään olevia välineitä, joilla voidaan luoda pohja rakentavalle vuoropuhelulle ja käynnistää viralliset neuvottelut nopeasti uudelleen; kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa toteuttamaan ennakoivia toimia, joilla pyritään saamaan aikaan kattava ratkaisu, jossa kunnioitetaan Moldovan tasavallan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta ja edistetään luottamuksen rakentamista hyvin tiiviissä yhteistyössä Etyjin toimivaltaisten elinten kanssa; korostaa tarvetta varmistaa, että Transnistria Moldovan tasavallan kiinteänä osana kuuluu assosiaatiosopimuksen soveltamisalaan ja sen vaikutusten piiriin; kannustaa siksi Moldovan viranomaisia luomaan yhteyden maan valtaväestöön, yritysmaailmaan sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöihin; toteaa, että kaikissa ratkaisuissa on noudatettava täysin kansainvälisen oikeuden periaatteita ja ratkaisujen on oltava täysin niiden mukaisia;

34.  pitää tässä suhteessa tärkeänä lisätä ihmisten välisiä kontakteja kaikilla tasoilla sellaisten edellytysten luomiseksi, jotka mahdollistavat jatkuvan vuoropuhelun; katsoo myös, että on edistettävä edelleen luottamusta lisääviä toimia, joiden avulla voidaan tehostaa rauhanprosessia ja saavuttaa osapuolten välinen sovinto;

35.  korostaa, että sen yhteistyö Moldovan tasavallan parlamentin kanssa on merkittävä keino tarkkailla assosiaatiosopimuksen ja assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanoa;

36.  kehottaa komissiota lisäämään Moldovan tasavallan kansalaisyhteiskunnan järjestöille tarjottavaa tukea ja asiantuntemusta, jotta ne voivat valvoa hallituksen maan sisällä toteuttamia uudistuksia ja sitoumuksia ja sen vastuuta niistä lainsäädännön valmistelun ja täytäntöönpanon yhteydessä; katsoo, että on myös autettava kansalaisyhteiskuntaa parantamaan organisatorisia valmiuksiaan ja neuvotteluvalmiuksiaan, sen roolia syrjinnän ja korruption vastaisten toimien valvojana sekä yleisesti lisättävä sen merkitystä kansalaisten osallistumisen ja vapaaehtoisuuden ilmapiirin edistämisessä;

37.  on huolissaan Venäjän toimista, joilla se pyrkii häiritsemään EU:n itäisten naapurien EU-assosiaatioprosessia; muistuttaa olevansa vakaasti sitä mieltä , että EU:n itäisten kumppaneiden assosiaatioprosessi ei uhkaa Venäjän poliittisia tai taloudellisia etuja, ja pitää valitettavana, että Venäjän johto näkee asian toisin; painottaa, että Venäjän huoli EU:n itäisten naapurien EU-assosiaatioprosessista on otettava huomioon ja selvitettävä, jotta voidaan lieventää pelkoja uusista geopoliittisista jakolinjoista Euroopassa; huomauttaa, että jokaisella maalla on täysi oikeus tehdä omat poliittiset valintansa mutta että EU:n yhteistyöllä itäisten kumppanien kanssa pyritään levittämään hyvinvointia ja lisäämään poliittista vakautta, josta viime kädessä hyötyy koko alue;

38.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Moldovan tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 108.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0050.
(3) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0229.
(4) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0457.


Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välinen assosiaatiosopimus ***
PDF 200kWORD 49k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. marraskuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))
P8_TA(2014)0050A8-0020/2014

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (09828/2014),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan väliseksi assosiaatiosopimukseksi (17903/2013),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, 218 artiklan 7 kohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0130/2014),

–  ottaa huomioon 15. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman, johon sisältyvät suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteluista(1),

–  ottaa huomioon esityksestä päätökseksi 13. marraskuuta 2014(2) antamansa päätöslauselman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A8‑0020/2014),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Moldovan tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 108.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0049].


Pohjois-Irlannin rauhanprosessi
PDF 129kWORD 51k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. marraskuuta 2014 Pohjois-Irlannin rauhanprosessista (2014/2906(RSP))
P8_TA(2014)0051B8-0218/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon monenvälisissä neuvotteluissa tehdyn ja 10. huhtikuuta 1998 allekirjoitetun pitkänperjantain sopimuksen, joka tunnetaan myös Belfastin sopimuksena,

–  ottaa huomioon Weston Parkin sopimuksen vuodelta 2001,

–  ottaa huomioon St. Andrewsissa (Fife) Skotlannissa 11.–13. lokakuuta 2006 pidetyissä monenvälisissä neuvotteluissa tehdyn kahden hallituksen ja kaikkien Pohjois-Irlannin tärkeimpien osapuolien välisen sopimuksen,

–  ottaa huomioon Hillsboroughin sopimuksen vuodelta 2010,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle rahastolle (2007–2010) 15. joulukuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1232/2010(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  pitää tärkeänä, että kaikki väkivaltaiset konfliktit Euroopan unionissa päättyvät;

B.  ottaa huomioon, että poliittisten puolueiden sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin hallitusten väliset keskustelut johtivat vuonna 1998 pitkänperjantain sopimukseen (Belfastin sopimus), jossa määrättiin hajautetusta hallinnosta, johon kuuluvat valtaa jakavat edustajakokous ja täytäntöönpanoelin, pohjoinen-etelä‑ministerineuvosto, pohjoinen-etelä-parlamenttien välinen liitto, pohjoinen-etelä‑neuvoa-antava foorumi, brittiläis-irlantilainen hallitustenvälinen konferenssi, brittiläis-irlantilainen neuvosto ja laajennettu brittiläis-irlantilainen parlamenttien välinen elin;

C.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni yhdessä kansainvälisten kumppanien, kuten Yhdysvaltojen, Kanadan, Uuden Seelannin ja Australian, kanssa on merkittävällä tavalla tukenut rauhanprosessin täytäntöönpanoa muun muassa Irlannin kansainvälisen rahaston avulla;

D.  ottaa huomioon, että tähän mennessä saavutettu edistys on ollut vahva ja positiivinen esimerkki kumppanuuteen, yksimielisyyteen ja tasaveroisen kohtelun, yhtäläisen arvostuksen ja vastavuoroisen kunnioittamisen periaatteisiin perustuvasta konfliktinratkaisusta, jolla on ollut myönteinen vaikutus poliittisiin suhteisiin paitsi Pohjois-Irlannin sisällä myös sen ulkopuolella;

E.  ottaa huomioon, että pitkänperjantain sopimuksella perustetut poliittiset instituutiot ovat jo pitkään toimineen onnistuneesti;

F.  ottaa huomioon, että uudessa poliittisessa tilanteessa on saavutettu huomattavaa taloudellista edistystä, työttömyys on vähentynyt, sisäiset investoinnit ovat lisääntyneet ja Pohjois-Irlantia on alettu suosia kansainvälisten konferenssien sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumien pitopaikkana;

G.  ottaa huomioon, että sosiaalisessa ja taloudellisessa kehityksessä on yhä merkittäviä alueellisia eroja;

H.  ottaa huomioon, että rauhanprosessi edellyttää jatkuvia ponnistuksia ja että viime vuosina on siitä huolimatta ollut useita poliittisia kriisejä, muun muassa rauhanprosessin torjuneiden ryhmien esittämiä uhkauksia, mikä on nyt johtanut prosessin pysähtymiseen, joskin edustajakokous ja täytäntöönpanoelin ovat yhä toimintakykyisiä;

I.  ottaa huomioon, että kaikkien puolueiden väliset keskustelut, joiden puheenjohtajana toimi Yhdysvaltain entinen diplomaatti ja Pohjois-Irlannista vastaava lähetetty edustaja Richard Haass ja joissa pyrittiin käsittelemään kaikkein eniten erimielisyyttä aiheuttavia kysymyksiä, joita ovat lippujen ja symbolien käyttö sekä protestit ja kulkueet, katkesivat joulukuussa 2013;

J.  ottaa huomioon, että neuvottelut ovat käynnistyneet uudelleen ja niissä pyritään ratkaisemaan jäljellä olevat ongelmat;

K.  ottaa huomioon, että EU:n Peace-ohjelmalla pyritään lujittamaan etenemistä kohti rauhanomaista ja vakaata yhteiskuntaa ja edistämään sovintoa tukemalla toimia ja hankkeita, jotka auttavat tekemään sovinnon yhteisöjen välillä ja edistämään yhteiskuntaa, jossa kaikki toimivat yhdessä;

1.  on huolissaan siitä, että rauhanprosessin täytäntöönpano on joutunut umpikujaan, ja kehottaa kaikkia prosessin osapuolia toteuttamaan rakentavia toimia, joilla edistetään konfliktien kestävää ratkaisua ja pitkänperjantain sopimuksen täysimääräistä täytäntöönpanoa sekä myöhemmin tehtäviä sopimuksia pysyvästä ja kestävästä rauhasta;

2.  pitää ilahduttavana aloitetta kaikkien osapuolten keskustelun käynnistämisestä nykyisen umpikujan ylittämiseksi ja korostaa, että jäljellä olevista kysymyksistä on sovittava Pohjois-Irlannin demokraattisten instituutioiden toiminnan ja vakauden vahvistamiseksi; kehottaa kaikkia osapuolia osallistumaan näihin keskusteluihin positiivisella tavalla, jotta kaikki jäljellä olevat ongelmat voidaan ratkaista;

3.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry on nimittänyt senaattori Gary Hartin henkilökohtaiseksi lähetetyksi edustajakseen;

4.  on huolissaan siitä, että ääriryhmien väkivaltaisen, rikollisen ja yhteiskunnanvastaisen toiminnan jatkuminen heikentää rauhanprosessia; painottaa, että tällainen rikollinen toiminta olisi torjuttava ratkaisemalla olemassa olevat talouden haasteet, joita ovat työttömyys, pienet tulot ja matala elintaso; korostaa, että väkivalta ja pelottelu on voitettava eri yhteisöjen laajan osallistumisen kautta ja kaikkien asianomaisten toimijoiden tuella;

5.  painottaa siksi, että olisi pikaisesti edistettävä sovittelua ja parannettava yhteisöjen välisiä suhteita ja voimistettava taloudellista ja sosiaalista kehitystä rauhanprosessin lujittamiseksi; tuo tässä yhteydessä esiin Euroopan aluekehitysrahaston antaman tuen ja erityisesti 150 miljoonan euron määrärahat Peace-ohjelmalle näiden prioriteettikysymysten käsittelemiseksi Pohjois-Irlannissa ja Irlantiin rajoittuvalla alueella niin, että sekä pohjoinen että etelä hyötyvät;

6.  toivoo, että komission Pohjois-Irlanti-työryhmä jatkaa tärkeää tukitehtäväänsä myös tulevaisuudessa;

7.  painottaa, että parlamentti on valmis tarjoamaan kaikkea tukea, jonka osapuolet katsovat hyödylliseksi rauhanprosessissa; pyytää pääministeriä ja varapääministeriä puhumaan parlamentissa sitten, kun kaikkien osapuolten keskustelut on saatu onnistuneesti päätökseen;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Pohjois-Irlannin täytäntöönpanoelimelle ja Yhdistyneen kuningaskunnan sekä Irlannin hallituksille.

(1) EUVL L 346, 30.12.2010, s. 1.


Turkin jännitteitä aiheuttavat toimet Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä
PDF 128kWORD 52k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. marraskuuta 2014 Turkin jännitteitä aiheuttavista toimista Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä (2014/2921(RSP))
P8_TA(2014)0052RC-B8-0211/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevasta vuoden 2013 edistymiskertomuksesta(1),

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2013 annetut yleisten asioiden neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tiedottajan 7. lokakuuta 2014 antaman lausuman,

–  ottaa huomioon 8. lokakuuta 2014 annetun Turkkia koskevan vuoden 2014 edistyskertomuksen,

–  ottaa huomioon 24. lokakuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  panee merkille, että Turkki lähetti 3. lokakuuta 2014 Navtex-viestin (navigaatiokaukokirjoittimen viestin), jolla se määritti suuren alueen Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeen (exclusive economic zone, EEZ) eteläosasta varatuksi seismisiin tutkimuksiin, joita turkkilainen Barbaros-tutkimusalus suorittaa ajanjaksolla 20. lokakuuta ‑ 30. joulukuuta 2014; toteaa, että nämä seismiset tutkimukset koskevat alueita, jotka Kyproksen tasavallan hallitus on jo osoittanut italialaiselle Eni-yhtiölle ja Korea Gas Corporation -yhtiölle merenpohjan sisustassa mahdollisesti olevien hiilivetyvarantojen etsimiseksi;

B.  toteaa, että Turkki ei vieläkään tunnusta Kyproksen tasavaltaa eikä Kyproksen tasavallan laillista oikeutta etsiä ja hyödyntää luonnonvaroja talousvyöhykkeellään vaan kyseenalaistaa eurooppalaisen yhtiön toiminnan huolimatta toistuvista pyynnöistä, joita EU on esittänyt muun muassa komission laatimassa Turkkia koskevassa vuoden 2014 edistyskertomuksessa; toteaa, että Turkin vaateilla ja toimilla ei ole oikeudellista perustaa ja että ne ovat suorassa ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa, Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimus (UNCLOS) mukaan lukien;

C.  toteaa, että UNCLOS-yleissopimuksessa luodaan kattava oikeudellinen kehys, jolla vahvistetaan lakiin ja järjestykseen perustuva järjestelmä sekä valtamerten ja niiden luonnonvarojen kaikenlaista käyttöä koskevat säännöt; toteaa, että EU on ratifioinut UNCLOS-yleissopimuksen, joka on nyt olennainen osa unionin säännöstöä;

D.  toteaa, että EU on todennut toistuvasti, että Turkin on yksiselitteisesti sitouduttava hyviin naapuruussuhteisiin ja riitojen rauhanomaiseen ratkaisuun Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisesti;

E.  panee merkille, että Turkin toimet Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä osuu yksiin sen kanssa, että Espen Barth Eide nimitettiin äskettäin YK:n pääsihteerin uudeksi erityisneuvonantajaksi Kyprosta koskevissa asioissa, ja että tapahtumat vaikuttavat kielteisesti neuvotteluihin, joilla pyritään löytämään kokonaisvaltainen ratkaisu Kyproksen ongelmaan;

1.  kehottaa Turkkia osoittamaan pidättyvyyttä ja toimimaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti; pitää valitettavana, että Turkki kohdistaa Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeeseen yhä kiihtyvää uhkailua ja yksipuolisia toimia; muistuttaa Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeen laillisuudesta; kehottaa Turkkia kunnioittamaan 21. syyskuuta 2005 annettua Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden julkilausumaa, johon sisältyy ehto siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden tunnustaminen on välttämätön osa liittymisprosessia, ja panemaan julkilausuman täysimääräisesti täytäntöön;

2.  korostaa, että Kyproksen tasavallalla on täydet ja täysivaltaiset oikeudet hyödyntää luonnonvaroja talousvyöhykkeellään ja että Turkin näillä merialueilla suorittamia tutkimuksia on pidettävä laittomina ja provosoivina; vaatii, että Turkki vetää pois Kyproksen talousvyöhykkeen vesillä ja ympäristössä toimivat aluksensa välittömästi;

3.  korostaa, että Turkin toimet loukkaavat Kyproksen tasavallan täysivaltaisia oikeuksia sekä kansainvälistä oikeutta, UNCLOS-yleissopimus mukaan lukien; kehottaa jälleen kerran Turkin hallitusta allekirjoittamaan ja ratifioimaan viipymättä UNCLOS-yleissopimuksen, joka on osa unionin säännöstöä;

4.  kehottaa Turkkia välittömästi peruuttamaan Navtex-viestinsä ja pidättymään kaikista toimista, joilla loukataan Kyproksen tasavallan täysivaltaisia oikeuksia;

5.  kehottaa Turkkia kunnioittamaan EU:n jäsenvaltioiden suvereniteettia aluevesillään; vahvistaa, että EU:n jäsenvaltioiden täysivaltaisiin oikeuksiin kuuluu se, että ne voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia ja etsiä ja hyödyntää luonnonvarojaan UNCLOS-yleissopimuksen mukaisesti;

6.  kannattaa YK:n näkemystä, jonka mukaan kaasulöydökset hyödyttäisivät Kyproksen kumpaakin yhteisöä, jos konfliktiin voitaisiin löytää kestävä poliittinen ratkaisu; katsoo, että alueelta löydettyjen huomattavien hiilivetyvarantojen asianmukainen hallinta voisi edistää Kyproksen kahden yhteisön välisiä taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia suhteita;

7.  katsoo, että koko alueen olisi kansainvälisen oikeuden perusteella voitava hyötyä löytyneistä merkittävistä hiilivetyvarannoista, joiden avulla voidaan luoda vaurautta ja varallisuutta ja mahdollistaa rauhanomainen ja parempi elämä kaikille alueen asukkaille;

8.  tukee Kyproksen tasavallan oikeutta tehdä suvereniteettiinsa kuuluvien alueiden tai vesien loukkauksista virallisia valituksia YK:lle ja Kansainväliselle merenkulkujärjestölle;

9.  toistaa pitävänsä tärkeänä Turkin ja kaikkien EU:n jäsenvaltioiden välisten suhteiden normalisointia ja katsoo, että näiden toimien jatkuminen ja/tai toistuminen voi vaikuttaa kielteisesti Turkin ja EU:n välisiin suhteisiin, liittymisprosessi mukaan lukien;

10.  korostaa, että Turkin on lopetettava provosoivat toimensa Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä ja Kyproksen tasavallan uhkailu; toteaa, että nämä toimet ja uhkailut vaikeuttavat neuvotteluja kokonaisvaltaisen ratkaisun löytämiseksi Kyproksen ongelmaan; toivoo vakautta tälle hyvin herkälle alueelle, kun otetaan huomioon edessä olevat haasteet;

11.  pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota seuraamaan tiiviisti Turkin toimia Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä ja raportoimaan niistä parlamentille;

12.  ilmaisee olevansa yhä sitoutunut YK:n alaisuudessa käytäviin jälleenyhdistymistä koskeviin neuvotteluihin ja antavansa niille tukensa, jotta Kyproksen ongelmaan saataisiin kattava ratkaisu; tukee YK:n pääsihteerin erityisneuvonantajan Espen Barth Eiden toimintaa tilanteen rauhoittamisen ja neuvottelujen uudelleenkäynnistämisen edellyttämien puitteiden luomiseksi;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0235.


Etelä-Sudanin humanitaarinen tilanne
PDF 152kWORD 68k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. marraskuuta 2014 Etelä-Sudanin humanitaarisesta tilanteesta (2014/2922(RSP))
P8_TA(2014)0053RC-B8-0213/2014

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Etelä-Sudanista ja erityisesti 16. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Etelä-Sudanin tilanteesta(1),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin 23. tammikuuta 2014 sekä 10. toukokuuta 2014 antamat julkilausumat Etelä-Sudanin tilanteesta,

–  ottaa huomioon korkean edustajan tiedottajan 28. elokuuta 2014 ja 31. lokakuuta 2014 antamat julkilausumat Etelä-Sudanin tilanteesta,

–  ottaa huomioon Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 10. heinäkuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/449/YUTP(2),

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2155 (2014),

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Etelä-Sudanin ihmisoikeustilanteesta antaman väliraportin, joka luovutettiin lautakunnan käsiteltäväksi YK:n ihmisoikeusneuvoston 27. istunnossa,

–  ottaa huomioon Etelä-Sudanista 10. heinäkuuta 2014 annetun neuvoston julkilausuman,

–  ottaa huomioon Etelä-Sudanista 20. tammikuuta 2014 ja 17. maaliskuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaavan komission jäsenen Kristalina Georgievan 25. syyskuuta 2014 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 30. lokakuuta 2014 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon 20. lokakuuta 2014 annetun Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön (IGAD) julkilausuman,

–  ottaa huomioon IGAD-maiden valtion- ja hallitusten päämiesten 28. ylimääräisen huippukokouksen 7. marraskuuta 2014 antaman päätöslauselman,

–  ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2012 annettuun Afrikan unionin rauhan- ja turvallisuusneuvoston tiedonantoon sisältyvän Sudania ja Etelä-Sudania koskevan etenemissuunnitelman, jolle EU on antanut täyden tukensa,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin Etelä-Sudania käsittelevän tutkimuskomission väliraportin, joka esiteltiin 26. ja 27. kesäkuuta 2014 Malabossa, Päiväntasaajan Guineassa,

–  ottaa huomioon tarkistetun Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että poliittinen konflikti alkoi sen jälkeen, kun Etelä-Sudanin presidentti Salva Kiir syytti erotettua varapresidenttiään Riek Macharia vehkeilystä hänen syrjäyttämisekseen vallankaappauksella; toteaa, että Riek Machar on kiistänyt yrittäneensä vallankaappausta;

B.  toteaa, että YK:n arvioiden mukaan kuukausia jatkuneet taistelut ovat vaatineet yli 10 000 kuolonuhria ja että lisäksi on raportoitu laajasti poikkeuksellisen raaoista teoista ja etnisestä väkivallasta ja jopa sotarikoksista;

C.  ottaa huomioon, että Etelä-Sudan on maailman nuorin ja haurain valtio ja se on toisella sijalla komission maailmanlaajuisen haavoittuvuuden- ja kriisinarvioinnin lopullisessa indeksissä;

D.  toteaa, että Etelä-Sudanin selkkauksen osapuolet aloittivat IGADin johdolla neuvottelut Addis Abebassa 7. tammikuuta 2014;

E.  ottaa huomioon, että tulitaukosopimus allekirjoitettiin 23. tammikuuta 2014 ja vahvistettiin uudelleen 9. toukokuuta 2014 mutta sitä rikotaan jatkuvasti eikä mihinkään rankaisutoimenpiteisiin ole ryhdytty;

F.  toteaa, että kestävän ratkaisun löytymiseen tähtäävissä rauhanneuvotteluissa ei ole juurikaan edistytty ja että YK:n humanitaarisen avun koordinaattori on ilmoittanut, että mahdollisuudet kestävään rauhaan poliittisella ja eri yhteisöjen välisellä tasolla eivät ole hyvät;

G.  ottaa huomioon, että Etelä-Sudanin hallitus ja Sudanin kansan vapautusliikkeen/armeijan aseellinen siipi allekirjoittivat 7. marraskuuta 2014 sopimuksen, jossa ne sitoutuivat uudelleen lopettamaan vihollisuudet ja hyväksyivät, että IGAD-maat voivat asettaa pakotteita, jos sopimusta ei noudateta;

H.  toteaa, että presidentti Kiirin joukkojen ja Riek Macharille uskollisten joukkojen väliset taistelut ovat jo käynnistyneet uudelleen sadekauden päätyttyä ja on todennäköistä, että taistelut lisääntyvät kuivan kauden aikana, jollei asiaan löydetä poliittista ratkaisua;

I.  ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2155 (2014) tuodaan esille syvä huoli siitä, että suuria väestöryhmiä on joutunut siirtymään asuinseuduiltaan ja että humanitaarinen kriisi on syventynyt; toteaa, että tämä humanitaarinen kriisi uhkaa jo paljon laajempaa ja jo ennestään epävakaata aluetta, sillä Sudanin kapinallisryhmät ja ugandalaisjoukot ovat jo ottaneet osaa taisteluihin; katsoo, että ainoa tapa puuttua tähän epävakauteen on keskittyä taustalla oleviin syihin, kuten äärimmäiseen köyhyyteen, ilmastonmuutokseen, EU:n ja kansainvälisen yhteisön geostrategisiin intresseihin ja toimiin sekä epäoikeudenmukaiseen vaurauden jakautumiseen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen;

J.  ottaa huomioon, että suurin osa väestöstä elää laajalti köyhyydessä, vaikka maalla on runsaat öljy- ja luonnonvarat ja vaikka öljyn viennin osuus on yli 70 prosenttia maan BKT:stä ja noin 90 prosenttia valtion tuloista; toteaa, että öljyteollisuuden tuottamat tulot ovat lietsoneet väkivaltaisia konflikteja;

K.  toteaa, että konflikti on johtanut laajuudeltaan hälyttävään ja kauhistuttavaan seksuaaliseen väkivaltaan, kuten seksuaalista väkivaltaa konflikteissa käsittelevä YK:n pääsihteerin erityisedustaja Zainab Bangura on raportoinut; toteaa, että lapsisotilaiden värväämisestä Etelä-Sudanissa liikkuu edelleen toistaiseksi varmentamattomia tietoja, ja ottaa huomioon, että puolet Etelä-Sudanin väestöstä on lapsia;

L.  ottaa huomioon, että YK on luokitellut Etelä-Sudanin tilanteen asteikossaan kolmannelle eli vakavimmalle humanitaarisen kriisin tasolle;

M.  toteaa, että humanitaarinen apu on vuoden alusta lukien tavoittanut Etelä-Sudanissa 3,5 miljoonaa ihmistä; toteaa, että nälänhätä on kyetty välttämään paikallisten selviytymiskeinojen ja kansainvälisen humanitaarisen avun yhdistelmällä; toteaa, että maan elintarviketurvanäkymät vuodelle 2015 ovat heikot, jos taistelut alkavat uudelleen, erityisesti Borissa ja Bentiussa, sillä elintarvikehuollon kriisi- tai hätätilan odotetaan edelleen koskevan 2,5 miljoonaa ihmistä; korostaa, että etenkin naiset ovat erityisen haavoittuvaisia elintarvikkeiden saannin vaikeutuessa, sillä 57 prosenttia väestön suoja-alueiden kotitalouksista on naisten vastuulla; korostaa, että johtavat avustusjärjestöt, kuten Oxfam, CARE ja Cafod, ovat varoittaneet, että osia Etelä-Sudanista uhkaa nälänhätä ensi vuoden alussa, jos taistelut alkavat uudelleen;

N.  ottaa huomioon, että arviolta 3,8 miljoonaa eteläsudanilaista on humanitaarisen avun tarpeessa, maan sisäisiä pakolaisia on 1,4 miljoonaa ja yli 470 000 eteläsudanilaista on paennut maasta ja hakenut turvaa naapurimaista;

O.  ottaa huomioon, että kiireellisimmät humanitaariset tarpeet ovat ruoka, puhdas vesi, terveydenhuolto, majoituksen järjestäminen, puhtaanapito, hygienia, epidemioiden (kuten koleran, malarian, kala-azarin ja hepatiitin) torjunta ja suojelu; toteaa, että psykososiaalista tukea tarvitaan enemmän seksuaalisen väkivallan henkiin jääneille uhreille;

P.  ottaa huomioon, että vihollisuudet ja väkivalta, jotka kohdistuvat myös avustustyöntekijöihin ja -toimituksiin, vaikeuttavat edelleen pääsyä apua tarvitsevien ihmisten luokse; ottaa huomioon, että kansalaisjärjestöt tarjoavat noin 80 prosenttia kaikista terveydenhuolto- ja peruspalveluista;

Q.  ottaa huomioon, että Etelä-Sudanin työministeri totesi syyskuussa 2014, että kaikkien ulkomaalaisten työntekijöiden olisi lähdettävä maasta viimeistään lokakuun puolessavälissä, ja että työministeri on sittemmin pyörtänyt lausuntonsa;

R.  toteaa, että kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien rajoittamiseen Etelä-Sudanissa tähtäävän niin kutsutun kansalaisjärjestölain hyväksyminen on siirretty joulukuulle 2014; ottaa huomioon, että tällä lakiluonnoksella saattaa toteutuessaan olla huomattavia vaikutuksia avustustoimintaan nykyisessä kriittisessä tilanteessa, jossa kansainvälinen yhteisö pyrkii estämään nälänhädän puhkeamisen;

S.  ottaa huomioon, että lukuisat pitkittyneet maailmanlaajuiset kriisit ovat venyttäneet kansainvälisen humanitaarisen avun voimavarat äärirajoilleen; toteaa, että jos kriisi jatkuu vielä pitkään, kansainvälisellä yhteisöllä ei ole riittävästi rahoitus- eikä toimintavalmiuksia;

T.  toteaa, että unionin osuus kaikesta Etelä-Sudanin humanitaariseen kriisiin suunnatusta kansainvälisestä avusta on ollut yli kolmannes (38 prosenttia) ja että pelkästään komissio on kasvattanut kriisin ratkaisemiseen tarkoitettuja humanitaarisen avun määrärahoja yli 130 miljoonalla eurolla vuonna 2014;

U.  toteaa, että Afrikan unioni on nimittänyt erillisen tutkintakomission selvittämään julmia ihmisoikeusloukkauksia, joista on raportoitu laajalti;

V.  ottaa huomioon, että EU ilmoitti 10. heinäkuuta 2014 ensimmäisistä täsmäpakotteista, jotka kohdennetaan henkilöihin, jotka ovat vastuussa rauhanprosessin jarruttamisesta, tulitaukosopimuksen rikkomisesta sekä räikeistä ihmisoikeusloukkauksista; toteaa, että EU:n asettamaa Etelä-Sudanin vastaista asevientikieltoa jatketaan;

W.  korostaa, että käynnissä olevaan konfliktiin olisi löydettävä demokraattinen poliittinen ratkaisu ja näin viitoitettava tietä demokraattisesti hyväksytyille instituutioille, joiden varaan voitaisiin rakentaa uusi valtio, joka syntyi itsenäisyydestä järjestetyn kansanäänestyksen tuloksena; toteaa, että kestävä rauha, konfliktinjälkeinen valtiorakenteiden kehittäminen ja haurauden poistamiseksi toteutettavat toimet edellyttävät pitkäjännitteisyyttä sekä kansainvälisen yhteisön vankkaa, ennakoitavaa ja vakaata osallistumista;

1.  tuomitsee jyrkästi ihmisen aiheuttaman ja täysin maan vapautusliikkeen arvojen ja tarkoitusperien vastaisen hälyttävän katastrofin Etelä-Sudanissa;

2.  tuomitsee jyrkästi väkivaltaisuuksien puhkeamisen uudelleen ja vihollisuuksien lopettamista koskevan sopimuksen toistuvat loukkaukset, jotka ovat aiheuttaneet kuolonuhreja, vammoja ja vahinkoa siviiliväestölle ja johtaneet satojentuhansien ihmisten siirtymiseen asuinseuduiltaan jo ennestään hauraassa ja epävakaassa Etelä-Sudanissa; pitää valitettavana, että asevoimien kurinpito ja valvonta on kehnoa, mikä lisää sen todennäköisyyttä, että taistelevat joukot hajoavat entistä pienempiin osiin, jolloin seurauksena voi olla lisääntyvä väkivalta ja rauhansopimusten rikkominen;

3.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä täyttämään Etelä-Sudanille ja koko alueelle antamansa rahoitussitoumukset ja ottamaan käyttöön resursseja, joiden avulla voidaan vastata välittömästi Etelä-Sudanin yhä pahenevaan humanitaariseen tilanteeseen; pitää myönteisenä, että EU osallistuu Etelä-Sudanin humanitaarisen kriisin ratkaisemiseen, ja pyytää jäsenvaltioita löytämään ratkaisun siihen, miten yhä useampien kriisien ratkaisemista voitaisiin rahoittaa niiden kansainvälisten sitoumusten mukaisesti;

4.  kannustaa EU:ta muuttamaan kehitysapuohjelmaansa siten, että se vastaa Etelä-Sudanin asukkaiden kiireellisimpiä tarpeita, ja tukemaan rauhaan ja vakauteen siirtymistä; pitää siksi myönteisenä, että Etelä-Sudanille annettava budjettitukena annettu kehitysapu on keskeytetty, lukuun ottamatta väestön suoraan tukemiseen tai demokratiaan siirtymiseen ja humanitaariseen apuun myönnettyä tukea, ja edellyttää, että apu kanavoidaan jatkossa kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen kautta;

5.  muistuttaa, että kattavat institutionaaliset uudistukset ovat pitkän aikavälin rauhanomaisen rinnakkaiselon ja kehityksen edellytys, sillä niiden avulla voidaan luoda hallintoprosessi, jolla taataan oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen; korostaa, että konfliktin jälkeinen siirtymäkausi kestänee vuosikausia ja edellyttää kansainväliseltä yhteisöltä kestävää pitkäjännitteistä sitoutumista;

6.  toteaa, että humanitaarista apua tarjoavan yhteisön ja konfliktin kaikkien osapuolten väliset suhteet ovat huonontuneet, ja tuomitsee sen, että annetusta avusta peritään laittomasti veroja ja avustustyöntekijöitä häiritään ja jopa tapetaan rangaistuksetta; toteaa, että muutama ulkomainen avustusjärjestö on jo vetäytynyt Etelä-Sudanista ja että jäljellä olevat pystyvät vain vaivoin täyttämään maan sisällä asuinseuduiltaan siirtymään joutuneiden siviilien tarpeet;

7.  toteaa, että humanitaarista apua ja elintarvikeapua on jaettava pelkästään tarpeisiin perustuen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville; muistuttaa kaikkia Etelä-Sudanin konfliktin osapuolia siitä, että niiden on kunnioitettava humanitaaristen järjestöjen työntekijöiden tasapuolisuutta, riippumattomuutta ja puolueettomuutta ja edistettävä ihmishenkiä säästävän avun toimittamista sen tarpeessa oleville ihmisille riippumatta näiden poliittisista näkemyksistä tai etnisestä taustasta sekä lopetettava kaikenlainen avustustyöntekijöiden häiritseminen, humanitaaristen voimavarojen laittomat haltuunotot ja avun käyttäminen vääriin tarkoituksiin; pyytää, että niin kutsuttu kansalaisjärjestölaki peruutetaan tai hylätään;

8.  korostaa, että humanitaarista apua, etenkään peruspalveluja ja elintarvikeapua, ei saisi missään tapauksessa suunnata aseistetuille ryhmille;

9.  on erittäin huolissaan konfliktin aiheuttamasta huonosta elintarviketilanteesta Etelä-Sudanissa, jota toistuvat luonnonkatastrofit huonontavat entisestään ja jonka odotetaan heikentyvän dramaattisesti, jos taistelut käynnistyvät uudelleen;

10.  toteaa, että rauhansopimus mahdollistaisi ihmisten paluun hylätyille maatiloille, markkinoiden avautumisen uudelleen ja kotien jälleenrakentamisen;

11.  tuomitsee jyrkästi kaikkien osapuolten tekemät laittomat teloitukset ja joukkosurmat, siviiliväestön tarkoituksellisen vainoamisen, ihmisoikeusloukkaukset (myös pakolaisiin, asuinseuduiltaan siirtymään joutuneisiin henkilöihin, naisiin, haavoittuviin väestöryhmiin ja toimittajiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset), mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset, tahdonvastaiset katoamiset, pahoinpitelyt ja kidutuksen; katsoo, että presidentti Kiirin ja Riek Macharin olisi tehtävä kaikkensa pysäyttääkseen komennossaan olevien sotilaiden väestöön kohdistamat väärinkäytökset;

12.  kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja Etelä-Sudanin viranomaisia tekemään yhteistyötä yhteisöjen ja naisten oikeuksia ajavien järjestöjen kanssa, jotta voidaan tarjota ja edistää tytöille ja naisille suunnattuja korkealaatuisia kouluttautumismahdollisuuksia, seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia ja terveydenhuoltopalveluja, myös mahdollisuuksia ehkäisyyn ja HI-viruksen/AIDSin testaukseen ja hoitoon;

13.  paheksuu sitä, että konflikti on keskeyttänyt monien sosiaalisten peruspalveluiden toiminnan ja että satojentuhansien lasten koulunkäynti on keskeytynyt; on järkyttynyt siitä, että lapset joutuvat edelleen kantamaan väkivallan pahimmat seuraukset ja kokemaan henkistä ahdistusta ja jäämään ilman palveluita, kuten koulutusta; kehottaa osapuolia lopettamaan lasten värväämisen aseistettuihin ryhmiin ja heidän käyttämisensä niissä ja lopettamaan myös muut lapsiin kohdistuvat vakavat rikkomukset;

14.  on erittäin huolestunut konfliktin etnisestä ulottuvuudesta; korostaa, että vallan tavoittelu väkivallan tai etnisten jakolinjojen avulla on vastoin demokraattista oikeusvaltion periaatetta;

15.  vaatii Afrikan unionin tutkimuskomissiota tekemään kansainväliset vaatimukset täyttävän uskottavan, avoimen ja kattavan tutkinnan kaikista vakavista rikoksista, joihin jonkin konfliktin osapuolista väitetään syyllistyneen; kannustaa ottamaan käyttöön tarvittavan kansainvälisen tuen turvin siirtymäkauden oikeusmekanismeja, jotka edistävät sekä sovinnontekoa että vastuuvelvollisuutta; kannustaa Etelä-Sudanin hallitusta liittymään mahdollisimman pian Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön;

16.  pitää myönteisenä, että ihmisoikeuksien tutkintaa koskevia YK:n Etelä-Sudanissa toteutettavan operaation (UNMISS) valmiuksia on lujitettu YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston tuella;

17.  kannattaa tässä yhteydessä erityisen yhdistelmätuomioistuimen perustamista kansainvälisellä tuella, jotta johtajat voitaisiin saattaa vastuuseen konfliktin kummankin osapuolen tekemistä räikeistä ihmisoikeusloukkauksista YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin tekemän ehdotuksen ja YK:n Etelä-Sudanissa toteutettavan operaation (UNMISS) ihmisoikeusraportin suositusten mukaisesti;

18.  muistuttaa, että humanitaarinen apu on elintärkeää mutta sillä ei voida ratkaista poliittista ongelmaa, ja toteaa että ensisijainen vastuu siviilien suojelemisesta kuuluu maan hallitukselle; edellyttää siksi, että maan vaurautta käytetään suoraan eteläsudanilaisten hyvinvoinnin edistämiseen; kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan sopimusta ja osallistumaan rakentavasti vuoropuhelun ja yhteistyön merkeissä Addis Abebassa käytäviin rauhanneuvotteluihin, jotta tulitaukosopimus voidaan panna kokonaisuudessaan täytäntöön ja voidaan jatkaa nopeasti neuvotteluja, jotka johtavat kansallista yhtenäisyyttä ajavan siirtymäkauden hallituksen muodostamiseen, joka on ainoa pitkän aikavälin ratkaisu, sekä koko Etelä-Sudanin väestön etujen mukaiseen kansalliseen sovintoon;

19.  pitää valitettavana, että merkittävää edistystä ei ole tapahtunut, vaikka IGAD on pyrkinyt jatkuvasti toimimaan sovittelijana rauhanneuvotteluissa, joiden tavoitteena on kansalliseen yhtenäisyyteen perustuva siirtymäkauden hallitus;

20.  panee kuitenkin tyytyväisenä merkille 7. marraskuuta 2014 tehdyn sopimuksen ja vaatii sen välitöntä ja täysimääräistä täytäntöönpanoa; kannattaa yhä IGADin johdolla tapahtuvaa sovittelua ja sen ponnisteluja kaikille avoimen poliittisen vuoropuhelun käynnistämiseksi sekä kehottaa EU:ta jatkamaan IGADin tukemista sekä aineellisesti että taloudellisesti ja järjestämään henkilöstöä tulitauon valvonta- ja seurantamekanismin tarpeisiin;

21.  tähdentää, että öljyvarojen hallinnointiin etnisen liittovaltion puitteissa tähtäävien asianmukaisten elinten ja lainsäädäntökehyksen luominen on erittäin tärkeää maan rauhanomaisen kehityksen kannalta; kehottaa EU:ta erityisesti tukemaan Etelä-Sudanin pitkän aikavälin kehitysstrategiaa, jonka avulla voidaan luoda hyvää hallintotapaa tukeva vankka järjestelmä, lisätä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta (erityisesti kaivos- ja kaivannaisteollisuuden avoimuutta koskevan aloitteen täytäntöönpano) ja kehittää infrastruktuuria, koulutusta, terveys- ja sosiaaliohjelmia, joihin käytetään öljy- ja kehitysapuvaroja;

22.  kehottaa Etelä-Sudanin viranomaisia varmistamaan, että ihmiset hyötyvät öljyvaroista; kehottaa neuvottelevia osapuolia sisällyttämään rauhansopimukseen öljyalan avoimuuden ja julkisen valvonnan siten, että öljytulot voidaan käyttää maan kestävän kehityksen edistämiseen ja väestön toimeentulon parantamiseen;

23.  pitää valitettavana, että EU:n voimaan asettamat täsmäpakotteet ovat osoittautuneet tehottomiksi, ja vaatii, että IGAD, Afrikan unioni ja maailmanlaajuinen yhteisö asettavat täsmäpakotteita; kannattaa Etelä-Sudanin asevientikiellon jatkamista ja kehottaa YK:ta asettamaan Etelä-Sudania ja koko aluetta koskevan asevientikiellon;

24.  kannattaa ja pitää olennaisen tärkeänä sitä, että kansalaisyhteiskunta osallistuu rauhanneuvotteluihin;

25.  varoittaa konfliktin leviämisestä ja sen vakautta horjuttavasta vaikutuksesta tällä jo ennestään epävakaalla alueella, etenkin kun otetaan huomioon pakolaisten määrän kasvaminen naapurimaissa; kehottaa tämän vuoksi kaikkia Etelä-Sudanin naapurimaita ja alueellisia voimatekijöitä toimimaan tiiviissä yhteistyössä, jotta voidaan parantaa maan ja koko alueen turvallisuustilannetta ja löytää keino rauhanomaisen ja pysyvän poliittisen ratkaisun löytämiseksi nykyiseen kriisiin; korostaa, että etenkin Sudanin kanssa tehtävä yhteistyö voisi parantaa suhteita;

26.  kehottaa perustamaan yhteysryhmän, jossa ovat mukana Etelä-Sudanin kysymyksessä keskeiset toimijat, jotta voidaan tehostaa IGADin toimintaa ja varmistaa kansainvälinen johdonmukaisuus;

27.  suhtautuu myönteisesti EU:n Afrikan sarven erityisedustajan Alexander Rondosin työhön; kannustaa häntä pyrkimään kaikissa toimissaan kestävän ratkaisun löytämiseen;

28.  kannustaa Etelä-Sudanin hallitusta ratifioimaan EU:n sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maat) välisen Cotonoun sopimuksen;

29.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Etelä-Sudanin hallitukselle, Etelä-Sudanin ihmisoikeusvaltuutetulle, Etelä-Sudanin lakiasäätävälle kansalliskokoukselle, Afrikan unionin toimielimille, Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestölle (IGAD), AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille sekä YK:n pääsihteerille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0042.
(2) EUVL L 203, 11.7.2014, s. 100.

Oikeudellinen huomautus