Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα *
 Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων *
 Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (2014) - COP 20 στη Λίμα του Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014)

Συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα *
PDF 539kWORD 89k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (11200/2014 –ECB/2014/13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 129 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 5.4 και 41 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0109/2014),

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συνεννόησης για τη συνεργασία μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και των μελών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, της 24ης Απριλίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0027/2014),

1.  εγκρίνει το σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 – σημείο 1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

1)  Στο άρθρο 3 πρώτο εδάφιο, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  μπορεί να εξαιρεί εν όλω ή εν μέρει συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει.
«γ) μπορεί να εξαιρεί εν όλω ή εν μέρει συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει. Οποιαδήποτε εξαίρεση ειδικών κατηγοριών μονάδων παροχής στοιχείων έχει τη μορφή αιτιολογημένης γραπτής απόφασης. Η εν λόγω απόφαση δημοσιοποιείται·»
Τροπολογία 2
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 – σημείο 2 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ (νέο)

2)  Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«δ) λαμβάνει υπόψη τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας για την κάλυψη της αγοράς και την έκταση της συλλογής στοιχείων.»
Τροπολογία 3
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 – σημείο 3 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

3)  Στο άρθρο 3, μετά το πρώτο εδάφιο παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο:

«Μπορεί να επιτραπεί στους οικονομικούς παράγοντες να υποβάλλουν πληροφορίες μέσω του συνήθους διαύλου υποβολής στοιχείων τους.»
Τροπολογία 4
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1α – σημείο 1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

1)  Το άρθρο 5 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό και την επιβολή των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων των συμμετεχόντων κρατών μελών.
«1. Η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό και την επιβολή των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θέτει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η ΕΚΤ σέβεται την αρχή της αναλογικότητας στον ορισμό και την επιβολή απαιτήσεων υποβολής στατιστικών στοιχείων.»
Τροπολογία 5
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 β – σημείο 1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

1)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.   Αν μια μονάδα παροχής στοιχείων, εγκατεστημένη σε ένα συμμετέχον κράτος μέλος, είναι ύποπτη για παράβαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ, η ΕΚΤ και, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του καταστατικού, η εθνική κεντρική τράπεζα του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντος κράτους μέλους, έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια και την ποιότητα των στατιστικών πληροφοριών και να προβούν στην υποχρεωτική συλλογή τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι σχετικές στατιστικές πληροφορίες είναι απαραίτητες προκειμένου να καταδειχτεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα ελάχιστα αποθεματικά, η επαλήθευση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, της σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (10). Το δικαίωμα επαλήθευσης των στατιστικών πληροφοριών ή εκτέλεσης της υποχρεωτικής συλλογής τους, περιλαμβάνει το δικαίωμα:
«1. Αν μια μονάδα παροχής στοιχείων, εγκατεστημένη σε ένα συμμετέχον κράτος μέλος, είναι ύποπτη για παράβαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ, η ΕΚΤ και, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του καταστατικού, η εθνική κεντρική τράπεζα του ενδιαφερόμενου συμμετέχοντος κράτους μέλους, έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια και την ποιότητα των στατιστικών πληροφοριών και να προβούν στην υποχρεωτική συλλογή τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι σχετικές στατιστικές πληροφορίες είναι απαραίτητες προκειμένου να καταδειχτεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα ελάχιστα αποθεματικά, η επαλήθευση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, της σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (10). Το δικαίωμα επαλήθευσης των στατιστικών πληροφοριών ή εκτέλεσης της υποχρεωτικής συλλογής τους, περιλαμβάνει ειδικότερα το δικαίωμα:»
Τροπολογία 6
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 β – σημείο 2 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

2)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)   εξέτασης των βιβλίων και των μητρώων των μονάδων παροχής στοιχείων
«β) εξέτασης των βιβλίων και των μητρώων των μονάδων παροχής στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των πρωτογενών στοιχείων»
Τροπολογία 7
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ – σημείο 1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

1)  Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)   η στατιστική πληροφορία είναι λανθασμένη, ελλιπής, ή κατά κάποιο τρόπο δεν πληροί την υποχρέωση.
«β) η στατιστική πληροφορία είναι παραποιημένη, διαστρεβλωμένη, λανθασμένη, ελλιπής, ή κατά κάποιο τρόπο δεν πληροί την υποχρέωση.»
Τροπολογία 8
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ – σημείο 2 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

2)  Το άρθρο 7 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.   Η υποχρέωση να επιτρέπεται στην ΕΚΤ και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να προβαίνουν σε επαλήθευση της ακρίβειας και της ποιότητας των στατιστικών πληροφοριών που έχουν παράσχει οι μονάδες παροχής στοιχείων στην ΕΚΤ ή στην εθνική κεντρική τράπεζα, θεωρείται ότι έχει παραβιαστεί κάθε φορά που η μονάδα παροχής στοιχείων παρεμποδίζει την εν λόγω δραστηριότητα. Η εν λόγω παρεμπόδιση περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται μόνο σ' αυτά, την αφαίρεση εγγράφων και την αποτροπή της ΕΚΤ ή της εθνικής κεντρικής τράπεζας από τη φυσική πρόσβαση, η οποία είναι απαραίτητη γι' αυτές, προκειμένου να εκτελέσουν το καθήκον τους επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των στοιχείων.
«3. Η υποχρέωση να επιτρέπεται στην ΕΚΤ και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να προβαίνουν σε επαλήθευση της ακρίβειας και της ποιότητας των στατιστικών πληροφοριών που έχουν παράσχει οι μονάδες παροχής στοιχείων στην ΕΚΤ ή στην εθνική κεντρική τράπεζα, θεωρείται ότι έχει παραβιαστεί κάθε φορά που η μονάδα παροχής στοιχείων παρεμποδίζει την εν λόγω δραστηριότητα. Η εν λόγω παρεμπόδιση περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται μόνο σ ' αυτά, την παραποίηση και/ή την αφαίρεση εγγράφων και την αποτροπή της ΕΚΤ ή της εθνικής κεντρικής τράπεζας από τη φυσική πρόσβαση, η οποία είναι απαραίτητη γι ' αυτές, προκειμένου να εκτελέσουν το καθήκον τους επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των στοιχείων.»
Τροπολογία 9
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ – σημείο 3 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

3)  Το άρθρο 7 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
6.  Κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπει το παρόν άρθρο, η ΕΚΤ ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98.
«6. Κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπει το παρόν άρθρο, η ΕΚΤ ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.»
Τροπολογία 10
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
α)   στον βαθμό και στο επίπεδο της λεπτομέρειας που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που αναφέρονται στη συνθήκη ή καθηκόντων στο πεδίο της προληπτικής εποπτείας που ανατίθενται στα μέλη του ΕΣΚΤ· ή
α)   στον βαθμό και στο επίπεδο της λεπτομέρειας που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ που αναφέρονται στη Συνθήκη ή καθηκόντων στο πεδίο της προληπτικής εποπτείας που ανατίθενται στην ΕΚΤ· ή
Τροπολογία 11
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 - σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα)

3α)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4 β. Στο πλαίσιο των οικείων πεδίων αρμοδιοτήτων τους, οι αρχές ή τα όργανα των κρατών μελών και της Ένωσης, που είναι αρμόδια για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των αγορών και των υποδομών, ή για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, προς τα οποία διαβιβάζονται εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 4α, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη φυσική και λογική προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε για όλα τα εμπιστευτικά στατιστικά στοιχεία που διαβιβάζονται στον ΕΜΣ σύμφωνα με την παράγραφο 4α να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εξασφαλίζουν τη φυσική και τη λογική προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών.»

Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων *
PDF 566kWORD 116k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))
P8_TA(2014)0062A8-0028/2014

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (10896/2014 –ECB/2014/19),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 129 παράγραφος 4 και 132 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 34.3 και 41 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0090/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0028/2014),

1.  εγκρίνει το σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Επιτροπή.

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)   Η ΕΚΤ οφείλει να δημοσιεύει αποφάσεις δυνάμει των οποίων επιβάλλει διοικητικά χρηματικά πρόστιμα για παραβάσεις άμεσα εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας και κυρώσεις για παραβάσεις κανονισμών ή αποφάσεών της, τόσο στο εποπτικό όσο και στο μη εποπτικό πεδίο, εκτός αν η εν λόγω δημοσίευση θα ήταν δυσανάλογη της βαρύτητας του επιβαλλόμενου διοικητικού χρηματικού προστίμου ή της κύρωσης που επιβάλλεται σε μια επιχείρηση, ή θα διακινδύνευε τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.
(6)   Η ΕΚΤ οφείλει κατά γενικό κανόνα να δημοσιεύει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αποφάσεις δυνάμει των οποίων επιβάλλει διοικητικά χρηματικά πρόστιμα για παραβάσεις άμεσα εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας και κυρώσεις για παραβάσεις κανονισμών ή αποφάσεών της, τόσο στο εποπτικό όσο και στο μη εποπτικό πεδίο. Εάν η ΕΚΤ εκτιμά ότι η άμεση δημοσίευση μιας απόφασης θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή ότι θα ήταν δυσανάλογη της βαρύτητας του επιβαλλόμενου διοικητικού χρηματικού προστίμου ή της κύρωσης που επιβάλλεται σε μια επιχείρηση, θα πρέπει να διαθέτει τη διακριτική ευχέρεια να αναβάλει τη δημοσίευση της απόφασης για διάστημα έως τριών ετών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, ή έως ότου εξαντληθούν όλα τα νομικά μέσα προσβολής. Εάν της ζητηθεί, η ΕΚΤ θα πρέπει να διεξάγει εμπιστευτικές προφορικές συζητήσεις, κεκλεισμένων των θυρών, με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για τις υποθέσεις αυτές. Η ΕΚΤ θα πρέπει να αιτιολογεί την αναβολή σε παράρτημα της δημοσιευθείσας απόφασης.
Τροπολογία 2
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6α)  Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ορίζει ότι η ΕΚΤ ενεργεί λαμβάνοντας υπόψη και διαφυλάσσοντας πλήρως την ενότητα και την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς με γνώμονα την ίση μεταχείριση των πιστωτικών ιδρυμάτων, προς αποτροπή της καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας, και ότι καμία πράξη, πρόταση ή πολιτική της ΕΚΤ δεν εισάγει, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις κατά κράτους μέλους ή ομάδας κρατών μελών ως τόπου παροχής τραπεζικών ή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε νόμισμα. Επ' αυτού, η ΕΚΤ θα πρέπει να ενεργεί με σκοπό την αποτροπή της δημιουργίας συγκριτικού πλεονεκτήματος που ευνοεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
Τροπολογία 3
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει την αρχή της διάκρισης, σύμφωνα με την οποία η ΕΚΤ εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται με τον εν λόγω κανονισμό υπό την επιφύλαξη των καθηκόντων της των σχετικών με τη νομισματική πολιτική και οποιαδήποτε άλλων καθηκόντων της και διακριτά από αυτά. Προκειμένου να ενισχυθεί η ως άνω αρχή της διάκρισης, ιδρύθηκε εποπτικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 26, το οποίο είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την προετοιμασία των σχεδίων αποφάσεων για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ στο εποπτικό πεδίο. Επιπλέον, οι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ υπόκεινται, υπό τους όρους του άρθρου 24, σε επανεξέταση από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης. Λαμβανομένων υπόψη της αρχής της διάκρισης και της ίδρυσης του εποπτικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης, θα πρέπει να εφαρμόζονται δύο διακριτές διαδικασίες: α) όταν η ΕΚΤ εξετάζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου απόφασης του εποπτικού συμβουλίου και με δυνατότητα επανεξέτασης από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης· και β) όταν η ΕΚΤ εξετάζει την επιβολή κυρώσεων κατά την άσκηση των μη εποπτικών καθηκόντων της, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από την εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ και με δυνατότητα επανεξέτασης από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ.
(9)  Το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει την αρχή της διάκρισης, σύμφωνα με την οποία η ΕΚΤ εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται με τον κανονισμό (EE) αριθ. 1024/2013 υπό την επιφύλαξη των καθηκόντων της των σχετικών με τη νομισματική πολιτική και οποιαδήποτε άλλων καθηκόντων της και διακριτά από αυτά. Για να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων, θα πρέπει η συγκεκριμένη αρχή να τηρείται απαρέγκλιτα σε όλα τα καθήκοντα που επιτελεί η ΕΚΤ. Προκειμένου να ενισχυθεί η ως άνω αρχή της διάκρισης, ιδρύθηκε εποπτικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 26, το οποίο είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την προετοιμασία των σχεδίων αποφάσεων για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ στο εποπτικό πεδίο. Επιπλέον, οι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ υπόκεινται, υπό τους όρους του άρθρου 24, σε επανεξέταση από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης. Λαμβανομένων υπόψη της αρχής της διάκρισης και της ίδρυσης του εποπτικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης, θα πρέπει να εφαρμόζονται δύο διακριτές διαδικασίες: α) όταν η ΕΚΤ εξετάζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου απόφασης του εποπτικού συμβουλίου και με δυνατότητα επανεξέτασης από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης· και β) όταν η ΕΚΤ εξετάζει την επιβολή κυρώσεων κατά την άσκηση των μη εποπτικών καθηκόντων της, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από την εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ και με δυνατότητα επανεξέτασης από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ.
Τροπολογία 4
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

(10α)  Με γνώμονα την παγκοσμιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών και την αυξανόμενη σημασία των διεθνών προτύπων, η ΕΚΤ θα πρέπει να καθιερώσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών, τακτικό διάλογο με φορείς εποπτείας εκτός της Ένωσης, με στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, και να συμφωνήσει σε κοινά αποδεκτές αρχές όσον αφορά την επιβολή και την εκτέλεση κυρώσεων. Ο διάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει την κοινή κατανόηση των συνεπειών από τις αποκλίνουσες πολιτικές κυρώσεων για την πρόσβαση στην αγορά και τον ανταγωνισμό, και να στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ισότητα των όρων ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.
Τροπολογία 5
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 1 – σημείο 6
«περιοδικές χρηματικές ποινές», τα χρηματικά ποσά, τα οποία, σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, μια επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει ως κύρωση ή προκειμένου τα οικεία πρόσωπα να υποχρεώνονται σε συμμόρφωση με τους εποπτικούς κανονισμούς και αποφάσεις της ΕΚΤ. Οι περιοδικές χρηματικές ποινές υπολογίζονται για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης α) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 1 δεύτερη υποπαράγραφος, μετά την κοινοποίηση στην επιχείρηση απόφασης που απαιτεί την παύση της παράβασης,· ή β) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4β του παρόντος κανονισμού, όταν η διαρκής παράβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (*)·
6)   «περιοδικές χρηματικές ποινές», τα χρηματικά ποσά, τα οποία, σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, μια επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει ως κύρωση ή προκειμένου τα οικεία πρόσωπα να υποχρεώνονται σε συμμόρφωση με τους εποπτικούς κανονισμούς και αποφάσεις της ΕΚΤ. Οι περιοδικές χρηματικές ποινές υπολογίζονται για κάθε πλήρη ημέρα συνέχισης της παράβασης α) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 1 δεύτερη υποπαράγραφος, μετά την κοινοποίηση στην επιχείρηση απόφασης που απαιτεί την παύση της παράβασης· ή β) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4β του παρόντος κανονισμού, όταν η διαρκής παράβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (*)·
____________
_____________
(*) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.
(*) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.
Τροπολογία 6
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 1α – παράγραφος 3
3.   Η ΕΚΤ δύναται να δημοσιεύει κάθε απόφαση που επιβάλλει σε επιχείρηση διοικητικά χρηματικά πρόστιμα για παράβαση άμεσα εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας και κυρώσεις για παραβάσεις κανονισμών και αποφάσεων της ΕΚΤ, τόσο στο εποπτικό όσο και στο μη εποπτικό πεδίο, ανεξαρτήτως του εάν κατά της εν λόγω απόφασης έχει υποβληθεί αίτημα επανεξέτασης. Η ΕΚΤ προβαίνει στη δημοσίευση σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε εθνικό νόμο ή κανονισμό και, στις περιπτώσεις που η σχετική ενωσιακή νομοθεσία αποτελείται από οδηγίες, ανεξάρτητα από την εθνική νομοθεσία που τις ενσωματώνει.
3.   Ύστερα από κοινοποίηση στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, η ΕΚΤ δημοσιεύει, με διαφανή διαδικασία και σύμφωνα με κανόνες τους οποίους δημοσιοποιεί, κατά γενικό κανόνα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε απόφαση που επιβάλλει σε επιχείρηση διοικητικά χρηματικά πρόστιμα για παράβαση άμεσα εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας και κυρώσεις για παραβάσεις κανονισμών και αποφάσεων της ΕΚΤ, τόσο στο εποπτικό όσο και στο μη εποπτικό πεδίο, υπό τον όρο ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα νομικά μέσα προσβολής της εν λόγω απόφασης. Εάν η ΕΚΤ εκτιμά ότι η άμεση δημοσίευση μιας απόφασης θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, ή ότι θα ήταν δυσανάλογη της βαρύτητας του επιβαλλόμενου διοικητικού χρηματικού προστίμου ή της κύρωσης που επιβάλλεται σε μια επιχείρηση, διαθέτει τη διακριτική ευχέρεια να αναβάλει τη δημοσίευση της απόφασης για διάστημα έως τριών ετών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης. Εάν της ζητηθεί, η ΕΚΤ διεξάγει εμπιστευτικές προφορικές συζητήσεις, κεκλεισμένων των θυρών, με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για τις υποθέσεις αυτές. Η ΕΚΤ αιτιολογεί την αναβολή σε παράρτημα της δημοσιευθείσας απόφασης. Η ΕΚΤ προβαίνει στη δημοσίευση στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική ενωσιακή νομοθεσία, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε εθνικό νόμο ή κανονισμό και, στις περιπτώσεις που η σχετική ενωσιακή νομοθεσία αποτελείται από οδηγίες, ανεξάρτητα από την εθνική νομοθεσία που τις ενσωματώνει.
Τροπολογία 7
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 1α – παράγραφος 3 α (νέα)

3α.  Με την επιφύλαξη άλλων ειδικών αρμοδιοτήτων τους που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία, οι αρμόδιες εθνικές αρχές παραμένουν αρμόδιες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων αλλά, προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, επιβάλλουν τέτοιες κυρώσεις μόνο εφόσον η ΕΚΤ τους ζητήσει να κινήσουν διαδικασία για τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 15
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο αα (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 3 – παράγραφος 9

αα)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
9.  Τα έσοδα από τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την ΕΚΤ ανήκουν στην ΕΚΤ.
«9. Τα έσοδα από τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την ΕΚΤ ανήκουν στην ΕΚΤ. Τα έσοδα από τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την ΕΚΤ κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της, περιλαμβανομένης της συλλογής στατιστικών πληροφοριών, ανήκουν στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης.»
Τροπολογία 8
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 3 – παράγραφος 10
Σε περίπτωση που μια παράβαση αφορά αποκλειστικά καθήκον που έχει ανατεθεί στο ΕΣΚΤ ή στην ΕΚΤ σύμφωνα με τη συνθήκη και το καταστατικό του ΕΣΚΤ, η διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων μπορεί να κινηθεί μόνο βάσει του παρόντος κανονισμού, ανεξαρτήτως της ύπαρξης οποιουδήποτε εθνικού νόμου ή κανονισμού που ενδεχομένως προβλέπει ξεχωριστή διαδικασία. Εάν μια παράβαση αφορά επίσης έναν ή περισσότερους τομείς εκτός της σφαίρας των αρμοδιοτήτων του ΕΣΚΤ ή της ΕΚΤ, το δικαίωμα κίνησης διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων βάσει του παρόντος κανονισμού είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε δικαίωμα αρμόδιας εθνικής αρχής να κινήσει ξεχωριστές διαδικασίες στους τομείς που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του ΕΣΚΤ ή της ΕΚΤ. Η παρούσα διάταξη ισχύει υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του ποινικού δικαίου και του εθνικού δικαίου που αφορά αρμοδιότητες προληπτικής εποπτείας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου.
10.  Σε περίπτωση που μια παράβαση αφορά αποκλειστικά καθήκον που έχει ανατεθεί στο ΕΣΚΤ ή στην ΕΚΤ σύμφωνα με τη συνθήκη και το καταστατικό του ΕΣΚΤ, η διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων μπορεί να κινηθεί μόνο βάσει του παρόντος κανονισμού, ανεξαρτήτως της ύπαρξης οποιουδήποτε εθνικού νόμου ή κανονισμού που ενδεχομένως προβλέπει ξεχωριστή διαδικασία. Εάν μια παράβαση αφορά επίσης έναν ή περισσότερους τομείς εκτός της σφαίρας των αρμοδιοτήτων του ΕΣΚΤ ή της ΕΚΤ, το δικαίωμα κίνησης διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων βάσει του παρόντος κανονισμού είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε δικαίωμα αρμόδιας εθνικής αρχής να κινήσει ξεχωριστές διαδικασίες στους τομείς που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του ΕΣΚΤ ή της ΕΚΤ. Η παρούσα διάταξη ισχύει υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του ποινικού δικαίου και του εθνικού δικαίου που αφορά αρμοδιότητες προληπτικής εποπτείας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου. Πέραν αυτού, τα έσοδα από τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού παραμένουν στη διάθεση της ΕΚΤ υπό τον όρο ότι προσδιορίζει σκοπό για τον οποίο θα τα χρησιμοποιήσει άλλον από την κάλυψη τρεχουσών δαπανών, και ότι υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη χρήση τους.
Τροπολογία 9
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

4α.  Το άρθρο 4 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.   Το δικαίωμα λήψης απόφασης για κίνηση διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, αποσβέννυται μετά την παρέλευση έτους αφότου καταστεί κατ' αρχάς γνωστή η ύπαρξη της εικαζόμενης παράβασης είτε στην ΕΚΤ, είτε σε εθνική κεντρική τράπεζα του κράτους μέλους στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του οποίου εμπίπτει η εικαζόμενη παράβαση και, σε κάθε περίπτωση, πέντε έτη αφότου σημειώθηκε η παράβαση ή, σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, πέντε έτη μετά το τέλος της παράβασης.
«1. Το δικαίωμα λήψης απόφασης για κίνηση διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, αποσβέννυται μετά την παρέλευση έτους αφότου καταστεί γνωστή η ύπαρξη της εικαζόμενης παράβασης είτε στην ΕΚΤ, είτε σε εθνική κεντρική τράπεζα του κράτους μέλους στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του οποίου εμπίπτει η εικαζόμενη παράβαση και, σε κάθε περίπτωση, τρία έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση να κινηθεί η διαδικασία για παράβαση ή, σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, τρία έτη μετά το τέλος της παράβασης.»
Τροπολογία 10
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 4γ – παράγραφος 1
1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, το δικαίωμα λήψης απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης σχετικά με παραβάσεις που αφορούν άμεσα εφαρμοστέες πράξεις ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και αποφάσεις και κανονισμούς που εκδίδει η ΕΚΤ κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της, αποσβέννυται πέντε έτη μετά τη διάπραξη της παράβασης ή, στην περίπτωση διαρκούς παράβασης, πέντε έτη μετά την παύση της.
1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, το δικαίωμα λήψης απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης σχετικά με παραβάσεις που αφορούν άμεσα εφαρμοστέες πράξεις ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και αποφάσεις και κανονισμούς που εκδίδει η ΕΚΤ κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της, αποσβέννυται πέντε έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση να κινηθεί η διαδικασία για παράβαση ή, στην περίπτωση διαρκούς παράβασης, πέντε έτη μετά την παύση της.
Τροπολογία 11
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 4γ – παράγραφος 2
2.   Κάθε μέτρο που λαμβάνει η ΕΚΤ για τους σκοπούς έρευνας ή διαδικασιών σχετικών με παράβαση διακόπτει την προθεσμία της παραγράφου 1. Η προθεσμία διακόπτεται από την ημέρα της κοινοποίησης του μέτρου στη θιγόμενη εποπτευόμενη οντότητα. Μετά από κάθε διακοπή η προθεσμία αρχίζει εκ νέου. Πάντως, η προθεσμία δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα έτη από την διάπραξη της παράβασης ή, στην περίπτωση διαρκούς παράβασης, τα δέκα έτη από την παύση της.
2.   Κάθε μέτρο που λαμβάνει η ΕΚΤ για τους σκοπούς έρευνας ή διαδικασιών σχετικών με παράβαση διακόπτει την προθεσμία της παραγράφου 1. Η προθεσμία διακόπτεται από την ημέρα της κοινοποίησης του μέτρου στη θιγόμενη εποπτευόμενη οντότητα. Μετά από κάθε διακοπή η προθεσμία αρχίζει εκ νέου. Πάντως, η προθεσμία δεν δύναται να υπερβαίνει τα επτά έτη από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση να κινηθεί η διαδικασία για παράβαση ή, στην περίπτωση διαρκούς παράβασης, τα επτά έτη από την παύση της.
Τροπολογία 12
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 4γ – παράγραφος 4 α (νέα)

4α.  Στις ενέργειες που συνεπάγονται τη διακοπή της προθεσμίας συγκαταλέγονται ειδικότερα οι εξής:

α)  γραπτή αίτηση της ΕΚΤ ή μιας αρμόδιας εθνικής αρχής ενός κράτους μέλους για την παροχή πληροφοριών·

β)  γραπτή εξουσιοδότηση της ΕΚΤ ή μιας αρμόδιας εθνικής αρχής προς υπαλλήλους για τη διενέργεια ελέγχων·

γ)  κίνηση της διαδικασίας για παράβαση από αρμόδια εθνική αρχή κράτους μέλους.
Τροπολογία 13
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 5

5α.  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 5
«Άρθρο 5
Δικαστικός έλεγχος
Δικαστικός έλεγχος
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαθέτει πλήρη δικαιοδοσία κατά την έννοια του άρθρου 172 της συνθήκης όσον αφορά τον έλεγχο οριστικών αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει απεριόριστη δικαιοδοσία όσον αφορά τον έλεγχο οριστικών αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις.»
Τροπολογία 14
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 6 α (νέο)

5β)  Εισάγεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 6 α

Διεθνής διάλογος

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η ΕΚΤ καθιερώνει τακτικό διάλογο με εποπτικές αρχές εκτός της Ένωσης, προκειμένου να συνεργαστεί μαζί τους για τη συνεπή εφαρμογή των κυρώσεων και των μηχανισμών κυρώσεων σε διεθνές επίπεδο.»

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (2014) - COP 20 στη Λίμα του Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014)
PDF 637kWORD 186k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη διάσκεψη των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή - COP 20 στη Λίμα, Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014) (2014/2777(RSP))
P8_TA(2014)0063B8-0251/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC) και το συνημμένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του Κιότο,

–  έχοντας υπόψη τη 13η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 13) της UNFCCC και την 3η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP3) και η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί το 2007 και το Σχέδιο Δράσης του Μπαλί (απόφαση 1/COP 13),

–  έχοντας υπόψη τη 15η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 15) της UNFCCC και την 5η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP5) και η οποία διεξήχθη στην Κοπεγχάγη, Δανία, από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και τη συμφωνία της Κοπεγχάγης,

–  έχοντας υπόψη την 16η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ16) της UNFCCC και την 6η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP6) και η οποία διεξήχθη στο Κανκούν, Μεξικό, από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου 2010, καθώς και τις συμφωνίες του Κανκούν,

–  έχοντας υπόψη τη 17η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 17) της UNFCCC και την 7η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών, η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP7), οι οποίες διεξήχθησαν στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 9 Δεκεμβρίου 2011, και ιδιαίτερα τις αποφάσεις που περιλαμβάνουν την Πλατφόρμα Ενισχυμένης Δράσης του Ντέρμπαν,

–  έχοντας υπόψη τη 18η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 18) της UNFCCC και την 8η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP8) και η οποία διεξήχθη στην Ντόχα του Κατάρ από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2012, και έχοντας υπόψη την έγκριση της Κλιματικής Πύλης της Ντόχα,

–  έχοντας υπόψη τη 19η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 19) της UNFCCC και την 9η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP9) και η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία, Πολωνία, από τις 11 έως τις 23 Νοεμβρίου 2013 και τη δημιουργία του Διεθνούς Μηχανισμού της Βαρσοβίας για τις απώλειες και της Ζημίες,

–  έχοντας υπόψη τη 20ή Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 20) της UNFCCC και την 9η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP9) και η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία, Πολωνία, από τις 1 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΕ του Δεκεμβρίου 2008 για το κλίμα και την ενέργεια,

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, με τίτλο «Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» (COM(2013)0169),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή (COP 15)(2), της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκβαση της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Αλλαγή του Κλίματος (COP 15)(3), της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στο Κανκούν (COP 16)(4), της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στο Ντέρμπαν (COP 17)(5), και της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στην Ντόχα του Κατάρ (COP 18)(6), και της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στην Βαρσοβία, Πολωνία (COP 19)(7),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 4ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με «2050: Το μέλλον αρχίζει σήμερα – συστάσεις για μια μελλοντική ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος»(8), της 15ης Μαρτίου 2012 προς μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050(9) και της 5ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030(10),

—  έχοντας υπόψη τη Συμβουλευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τη «Διεθνή συμφωνία του 2015 για την κλιματική αλλαγή: Η διαμόρφωση της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα μετά το 2020» (SWD(2013)0097),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την παρακολούθηση της COP 17/CMP7, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2012 σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα - χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2011 και της 24ης Ιουνίου 2013 για τη διπλωματία του κλίματος της ΕΕ, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15 Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών για την κλιμάκωση της κινητοποίησης της χρηματοδότησης για το κλίμα,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος του Απριλίου 2013 και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας για το προσωπικό,

–  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP) του Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «The Emissions Gap Report 2012» (Έκθεση του 2012 για το χάσμα μεταξύ των σημερινών δεσμεύσεων και της πραγματικής ανάγκης για μείωση των εκπομπών),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλους «Turn Down the Heat: Why a 4 °C Warmer World Must be Avoided» (Χαμηλώστε τη θέρμανση: Γιατί πρέπει να αποφύγουμε έναν κόσμο κατά 4 °C θερμότερο), «Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience» (Χαμηλώστε τη θέρμανση: ακραία φαινόμενα κλίματος, περιφερειακές επιπτώσεις και τα επιχειρήματα υπέρ της προσαρμογής) και «Climate Smart Development: Adding up the Benefits of Climate Action» (Κλιματικά έξυπνη ανάπτυξη: αθροίζοντας τα οφέλη της δράσης για το κλίμα),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την Παγκόσμια Οικονομία και το Κλίμα με τίτλο «Βελτίωση της ανάπτυξης, βελτίωση του κλίματος: Η Έκθεση για την Νέα Οικονομία του Κλίματος»,

–  έχοντας υπόψη τις τρεις εκθέσεις της ομάδας εργασίας της Πέμπτης Έκθεσης Αξιολόγησης (AR5) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της,

–  έχοντας υπόψη την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-Μoon προς τους αρχηγούς κρατών στη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα, τον Σεπτέμβριο του 2014, με σκοπό την ανάληψη σαφών δεσμεύσεων για περαιτέρω δράση όσον αφορά την κλιματική αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη το Δελτίο αριθ. 10 του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού Αερίων του Θερμοκηπίου, της 9ης Σεπτεμβρίου του 2014, και το αποτέλεσμα της συνάντησης Κοινωνικής PreCOP για την Κλιματική Αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στις 4-7 Νοεμβρίου 2014 στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί μια επείγουσα και δυνητικά μη αναστρέψιμη απειλή για τις ανθρώπινες κοινωνίες, τη βιοποικιλότητα και τον πλανήτη και πρέπει, κατά συνέπεια, να αντιμετωπιστεί σε διεθνές επίπεδο από όλα τα μέρη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια άνευ προηγουμένου απειλή για τη βιόσφαιρα, τη διαθεσιμότητα και την παροχή τροφής και νερού, ιδίως για τους φτωχούς ανθρώπους στις περισσότερες ηπείρους, καθώς και για την υγεία, την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή ενδέχεται να αποσταθεροποιήσουν τις κοινότητες και τις κοινωνίες, να προξενήσουν προβληματικές μεταναστευτικές ροές και να συμβάλουν ή να τροφοδοτήσουν εντάσεις και συγκρούσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι αλλαγές στο κλίμα έχουν προκαλέσει επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρώπινο σύστημα σε όλες τις ηπείρους και σε όλους τους ωκεανούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιοχές, η αλλαγή των κατακρημνίσεων ή το λιώσιμο του χιονιού και του πάγου μεταβάλλουν τα υδρολογικά συστήματα, και επηρεάζουν τους υδάτινους πόρους όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παγετώνες συνεχίζουν να συρρικνώνονται σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της αλλαγής του κλίματος που επηρεάζει την απορροή και υδάτινων πόρων προς τα κατάντη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος επηρεάζουν επίσης τη χλωρίδα και την πανίδα του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά επίγεια είδη, είδη του γλυκού νερού, καθώς και θαλάσσια είδη έχουν μετατοπιστεί από τις γεωγραφικές περιοχές τους, τις εποχιακές δραστηριότητες, τα μεταναστευτικά πρότυπα, τις αφθονίες, και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών λόγω της συνεχιζόμενης κλιματικής αλλαγής·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις εκθέσεις του 2014 της ομάδα εργασίας του IPCC 5AR, η αύξηση της θερμοκρασίας του κλιματικού συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια πραγματικότητα και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν την κυρίαρχη αιτία της υπερθέρμανσης που παρατηρήθηκε από τα μέσα του 20ου αιώνα οι εκτεταμένες και σημαντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη εμφανείς στα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα σε όλες τις ηπείρους και τους ωκεανούς∙ η συνέχιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα προκαλέσει περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας και αλλαγές στη γη, την ατμόσφαιρα και τους ωκεανούς σε όλες τις περιοχές του πλανήτη∙ όλες οι χώρες, ανεξαρτήτως πλούτου, θα επηρεαστούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής∙ οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2000 έως 2010 ήταν οι υψηλότερες στην ιστορία της ανθρωπότητας∙ χωρίς σημαντική παγκόσμια δράση άμβλυνσης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η παγκόσμια μέση θερμοκρασία είναι πιθανό να αυξηθεί μέχρι και κατά 5 °C στα τέλη του αιώνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πορίσματα της IPCC αναφέρουν ότι ορισμένοι κίνδυνοι της κλιματικής αλλαγής είναι σημαντικοί και μεγεθύνονται δυσανάλογα όταν η θερμοκρασία αυξάνεται μεταξύ 1 °C - 2 °C·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της Πέμπτης Έκθεσης Αξιολόγησης της IPCC (5AR), ο παγκόσμια διαθέσιμος προϋπολογισμός άνθρακα μετά το 2011 για πιθανή δυνατότητα διατήρησης της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2 °C, είναι 1 010 Gton CO2, και ότι το επίπεδο των σημερινών ετήσιων παγκόσμιων εκπομπών είναι περίπου 36 Gton CO2 και, κατά συνέπεια, ο συνολικός προϋπολογισμός άνθρακα που είναι συμβατός με τον στόχο των 2 °C θα εξαντληθεί σε 28 χρόνια, αν οι εκπομπές θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διεθνώς υιοθετημένος στόχος του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από 2 C παραμένει πιο σημαντικός από ποτέ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 5η έκθεση της IPCC καθιστά σαφές ότι πρέπει να επιδιωχθεί μια "επιθετική" πολιτική μετριασμού μέχρι το 2050 ώστε να αποτραπεί η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε η συμφωνία του 2015 να αποβλέπει στη σταδιακή εξάλειψη των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό προϋποθέτει αντιστοίχως ότι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) θα επιταθεί επειγόντως και, εν συνεχεία, θα μειώνεται με σταθερό ρυθμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιου είδους επίταση της προσπάθειας μείωσης των εκπομπών δεν φαίνεται στον ορίζοντα και η συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα μεγάλωσε ταχύτερα το 2013 σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο έτος από το 1984·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ μείωσε τις εκπομπές της κατά 19% το 2012 σε σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, ενώ παράλληλα το ΑΕΠ της αυξήθηκε κατά περισσότερο από 45% και, ως εκ τούτου, μείωσε σχεδόν κατά το ήμισυ τη μέση ένταση εκπομπών της μεταξύ 1990 και 2012, καθώς και τις κατά κεφαλή εκπομπές της κατά 25%, στους 9 tCO2e (συμπεριλαμβανομένων όλων των αερίων και όλων των πηγών εκπομπών, εκτός των συλλεκτών λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο στις συζητήσεις σχετικά με την προ του 2020 κλιματική φιλοδοξία όσο και κατά την κατάρτιση των στόχων για το 2030·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες πραγματοποιούν βήματα στην κατεύθυνση της πράσινης οικονομίας στους τομείς της βιομηχανίας και της ενέργειας, για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η προστασία του κλίματος, η ανεπάρκεια των πόρων και η αποδοτικότητά τους, η ενεργειακή ασφάλεια, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα· ωστόσο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι συνολικές εκπομπές CO2 το 2012 ανήλθαν σε ύψη ρεκόρ και, σύμφωνα με την IPCC, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της γης σε παγκόσμιο επίπεδο και η στάθμη της θάλασσας εξακολουθούν να αυξάνονται·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις «Διεθνείς προοπτικές της ενέργειας» του 2014 προβλέπεται αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας κατά 56% μεταξύ του 2010 και του 2040(11) και ότι η κάλυψη αυτής της ζήτησης θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση των εκπομπών CO2· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της ζήτησης και των εκπομπών θα προέρχεται από τις αναδυόμενες οικονομίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, οι επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα παγκοσμίως ανέρχονται σε 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία είναι οι χώρες με τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις, με τις επιδοτήσεις τους να αποτελούν το 50% του συνόλου των επιδοτήσεων αυτών(12)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικές ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εξακολούθησαν να αυξάνονται από το 1970 έως το 2010 με μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις ανά δεκαετία προς το τέλος αυτής της περιόδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων και βιομηχανικές διεργασίες συνέβαλε κατά 78% στην αύξηση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου την περίοδο 1970-2010, με παρόμοιο ποσοστό συνεισφοράς για την περίοδο 2000-2010·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο μεγαλύτερες πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο, η Κίνα και οι ΗΠΑ, πρόσφατα ενέτειναν τις πολιτικές τους για το κλίμα και ξεκίνησαν συζητήσεις για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί σε ένα οδικό χάρτη που θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 80% μέχρι το 2050·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καίριος ρόλος της μεταρρύθμισης των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα (FFSR) δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί από τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), παρά τα σημαντικά κλιματικά οφέλη που απορρέουν από την κατάργησή τους όσον αφορά τη μείωση του συνολικού κόστους της σταθεροποίησης των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου και τη μετατόπιση των οικονομιών πέρα από τις δραστηριότητες υψηλής έντασης άνθρακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα μπορούσε να αποφέρει επίσης σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία, όπως οι μειώσεις στην τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα ατυχήματα και οι οδικές ζημιές, και μπορεί να παράσχει κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την αειφόρο διαχείριση των πόρων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα(13), η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος θα οδηγήσει σε πρόσθετη αύξηση του ΑΕΠ έως και 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (1,9 τρισεκατομμύρια ευρώ) ανά έτος έως το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή καινοτομιών που συνδέονται με το κλίμα στους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας θα αποτελούσε ένα πλεονέκτημα για την Ευρώπη, καθιστώντας την πρωτοπόρο στην αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενέργεια, για δημιουργία θέσεων εργασίας, τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και, παράλληλα, μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή που μπορεί να έχουν η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) συμβάλλει επίσης και σε μια ανταγωνιστική κυκλική οικονομία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι των πολιτικών για την Κλιματική Αλλαγή μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την μεταστροφή της εν γένει πορείας της ανάπτυξης προς την οικολογική βιωσιμότητα, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για να καταστούν δυνατές οι προσπάθειες προσαρμογής και μετριασμού θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής πρόκλησης είναι αναπόσπαστη από τις ευρύτερες προκλήσεις της βιώσιμης χρηματοδότησης της παγκόσμιας ανάπτυξης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων στην αντιμετώπιση της κλιματικής πρόκλησης έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη μεγάλου μέρους των στόχων στον τομέα της περιβαλλοντικής, αναπτυξιακής, ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως τη μείωση του κινδύνου φυσικών καταστροφών και της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και για τις πιο μακροπρόθεσμες προοπτικές για διαχειρίσιμες μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ατζέντα μετά το 2015 για την Ανάπτυξη επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων, όπως η φτώχεια, η ανισότητα, η υγεία, και η επισιτιστική ασφάλεια και η ασφάλεια του νερού·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος κατά τον 21ο αιώνα προβλέπεται να αυξήσει τη μετακίνηση των ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος μετακίνησης αυξάνει όταν οι αγροτικοί πληθυσμοί στερούνται γης, πρωτογενούς τροφή ή στέγης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις κρίσιμες υποδομές και την εδαφική ακεραιότητα πολλών κρατών αναμένεται να επηρεάσουν τις εθνικές πολιτικές ασφάλειας και την εδαφική ακεραιότητα των μικρών νησιωτικών κρατών και χωρών με εκτεταμένες ακτογραμμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετακινήσεις λόγω της αλλαγής του κλίματος μπορεί έμμεσα να αυξήσουν τους κινδύνους βίαιων συγκρούσεων με τη μορφή εμφυλίου πολέμου και διαομαδικής βίας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τη μείωση της φτώχειας, διαβρώνοντας την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και συντείνοντας στην παράταση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων παγίδων φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να επιδεινώσουν τη φτώχεια στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες και να δημιουργήσουν νέους θύλακες φτώχειας στις χώρες με αυξανόμενη ανισότητα τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

ΚΓ.  εκτιμώντας ότι ο κόσμος πρέπει επειγόντως να ανταποκριθεί στην τεράστια και πολύπλοκη πρόκληση που θέτει η κλιματική αλλαγή, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες μετριασμού και προσαρμογής, όπου συμπεριλαμβάνονται:

—  η επίτευξη συμφωνίας στη διάσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015 (COP 21) για μια νομικώς φιλόδοξη δεσμευτική διεθνή συμφωνία για τη μετά το 2020 δράση για το κλίμα που θα είναι ανάλογη με το στόχο των 2 C, και παράλληλα θα σέβεται το δικαίωμα στην δίκαιη αειφόρο ανάπτυξη,

—  η επείγουσα ενίσχυση και διεύρυνση των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 και

—  η κλιμάκωση της χρηματοδότησης των αναπτυγμένων χωρών για μετριασμό, προσαρμογή, ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας καθώς και την ανάπτυξη ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τη σύσταση του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα και τη δέσμευση για την παροχή νέας και συμπληρωματικής χρηματοδότησης μέχρι του ύψους των 100 δισ. δολαρίων ετησίως, από το 2020 αυξάνοντας την εξωτερική αναπτυξιακή βοήθεια ώστε να φθάσει την υπάρχουσα δέσμευση του 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος·

Επείγουσα ανάγκη για δράση

1.  αναγνωρίζει το εξαιρετικό εύρος και τη σοβαρότητα των απειλών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη αδυναμία ανταπόκρισης της διεθνούς κοινότητας στην αναδυόμενη πρόκληση· ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ο κόσμος βρίσκεται εν πολλοίς εκτός πορείας όσον αφορά τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 2 °C και καλεί τις κυβερνήσεις να λάβουν, χωρίς καθυστέρηση, συγκεκριμένα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής και να εργαστούν για την επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας στο Παρίσι το 2015 με σκοπό την υλοποίηση του στόχου αυτού·

2.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της IPCC 5AR, ο συνολικός προϋπολογισμός άνθρακα που θα είναι διαθέσιμος μετά το 2011, με εύλογη πιθανότητα διατήρησης της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κάτω από 2 °C, είναι 1 010 Gton CO2· τονίζει ότι όλες οι χώρες πρέπει να συμβάλουν και ότι η καθυστέρηση της ανάληψης δράσης θα αυξήσει το κόστος και θα μειώσει τις επιλογές

3.  επισημαίνει με ανησυχία τις τελευταίες επιστημονικές διαπιστώσεις του Κέντρου Tyndall για την Έρευνα της Κλιματικής Αλλαγής που δείχνουν ότι οι εκπομπές CO2 θα φθάσουν σε νέο ρεκόρ 40 δισεκατομμυρίων τόνων (ανά έτος) το 2014 και ότι το σύνολο των μελλοντικών εκπομπών CO2 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1 200 δισεκατομμύρια τόνους, ώστε να υπάρχει πιθανότητα 66% να διατηρηθεί η μέση παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από 2 °C·

4.  τονίζει ότι η συμφωνία του 2015 πρέπει να ανταποκρίνεται στον στόχο της μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών σε ένα μονοπάτι συμβατού προϋπολογισμού άνθρακα για αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από 2 °C και να αποσκοπεί στη σταδιακή εξάλειψη των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050·

5.  υπενθυμίζει ότι η διαδικασία της UNFCCC θα εξετάσει την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων στόχων σε σχέση με την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 °C·

6.  υπογραμμίζει τα συμπεράσματα της έκθεσης της Νέας Οικονομίας για το Κλίμα με τίτλο «Βελτίωση της Ανάπτυξης, Βελτίωση του Κλίματος», σύμφωνα με τα οποία χώρες όλων των εισοδηματικών επιπέδων έχουν την ευκαιρία για επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με ταυτόχρονο περιορισμό των τεράστιων κινδύνων της κλιματικής αλλαγής·

7.  αναμένει από τη νέα Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης του κλίματος, μεταξύ άλλων και με πρόσθετη χρηματοδότηση για το κλίμα· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει σαφές ότι η πρόκληση του κλίματος συγκαταλέγεται στις κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητές της και να οργανωθεί με τρόπο που να αντικατοπτρίζει το γεγονός αυτό, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς σε εγχώριες και εξωτερικές πολιτικές και δράσεις, μεταξύ άλλων, με την επένδυση σε βιώσιμη γεωργία, σύμφωνα με τις συστάσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην τροφή και στις βιώσιμες μεταφορές·

8.  τονίζει ότι οι πολιτικές σχετικά με την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος βασίζονται στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) του 1992 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παγκόσμιων προσπαθειών για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο· τονίζει ότι οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή πρέπει να εξεταστούν στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο και συνδέονται με την παρακολούθηση της συνέχειας της Διάσκεψης του Ρίο, τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και την ατζέντα μετά το 2015·

Προώθηση της Πλατφόρμας του Ντέρμπαν

9.  υπενθυμίζει την περίληψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα, όπου τόνιζε ότι πολλοί ηγέτες, από όλες τις περιοχές και όλα τα επίπεδα της οικονομικής ανάπτυξης, υποστήριξαν κορύφωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πριν από το 2020, εν συνεχεία, δραματική μείωση των εκπομπών, και κλιματική ουδετερότητα κατά το δεύτερο ήμισυ του αιώνα·

10.  αναμένει από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο στην COP 20 στη Λίμα, προκειμένου να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη παγκόσμια δεσμευτική συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι το 2015· υπογραμμίζει ότι οι κυβερνήσεις του κόσμου έχουν συλλογική ευθύνη, ακόμη και έναντι των μελλοντικών γενεών, να αναλάβουν επαρκή δράση για το κλίμα·

11.  υπενθυμίζει ότι όλα τα μέρη συμφώνησαν στη Βαρσοβία με την απόφαση της UNFCCC 1 / CP.19, η οποία καλεί όλα τα μέρη να ξεκινήσουν ή να εντείνουν τις εσωτερικές προετοιμασίες τους για την σκοπούμενη εθνικά προσδιοριζόμενη συνεισφορά τους (INDCs) και να τις κοινοποιήσουν πριν από την COP 21 (μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2015, από τα μέρη που είναι έτοιμα να το πράξουν), με τρόπο που να διευκολύνει τη σαφήνεια, τη διαφάνεια και την κατανόηση των INDCs, και επιτρέπει την ποσοτικοποίησή τους· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να εξασφαλίσουν ότι οι INDCs τους ευθυγραμμίζονται με τον περιορισμένο παγκόσμιο προϋπολογισμό άνθρακα των 2 °C και ότι θα επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν κορύφωση των παγκόσμιων εκπομπών·

12.  ζητεί από τη Διάσκεψη της Λίμα να συμφωνήσει για τις εκ των προτέρων απαιτήσεις πληροφόρησης, έτσι ώστε οι INDCs να είναι διαφανείς, μετρήσιμες και συγκρίσιμες - και να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μορφή της συνεισφοράς· περαιτέρω, καλεί τη Διάσκεψη της Λίμα να συμφωνήσει σε φάση αξιολόγησης πριν από την COP των Παρισίων για να εξεταστεί αν οι INDCs που υποβάλλονται είναι συλλογικά επαρκείς υπό το φως του στόχου «κάτω από 2 °C», αντικειμενικές και εξατομικευμένα δίκαιες·

13.  υπογραμμίζει ότι οι χώρες που έχουν ήδη δεσμευθεί στον στόχο για μείωση των εκπομπών στο σύνολο της οικονομίας θα πρέπει να συνεχίσουν με μεγαλύτερες μειώσεις των εκπομπών και ότι οι άλλες, ιδίως αυτές που έχουν και τις σημαντικότερες πηγές εκπομπής και εκείνες με τις μεγαλύτερες ευθύνες και δυνατότητες, θα πρέπει επίσης να αναλάβουν στόχους σε επίπεδο συνολικής οικονομίας που θα καθορίζουν ανώτατα όρια εκπομπών και μείωση της έντασης των αερίων του θερμοκηπίου∙

14.  ζητά να υπάρξει γενική αναζωογόνηση της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την επίτευξη ταχείας συμφωνίας σχετικά με φιλόδοξους στόχους όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκτός από τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά επιβλαβή βιοκαύσιμα, από το 2030, που θα συμβάλουν στην ώθηση των συζητήσεων για το κλίμα και ευθυγραμμίζονται με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για μείωση μέχρι το 2050 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80%-95% κάτω από τα επίπεδα του 1990·

15.  επαναλαμβάνει ότι ένα φιλόδοξο πλαίσιο για το 2030 όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια θα επιτρέψει στην ΕΕ να διατηρήσει τη θέση του πρωτοπόρου και θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους διεθνείς εταίρους να αυξήσουν αναλόγως τις φιλοδοξίες τους·

16.  υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ τη μείωση, μέχρι το 2030, των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, έναν δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ στο 40%, σύμφωνα με την έρευνα για τις αποδοτικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και ενός δεσμευτικού στόχου της ΕΕ για το 2030 να παράγει τουλάχιστον το 30% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη αυτούς τους στόχους στις εν εξελίξει συζητήσεις τους· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν αυτούς τους στόχους υπόψη στις διεξαγόμενες συζητήσεις τους·

Στοιχεία της συμφωνίας του 2015

17.  επισημαίνει ότι η συμφωνία του 2015 πρέπει να είναι φιλόδοξη από την αρχή της έγκρισής της στο Παρίσι, ώστε να κρατήσει τον κόσμο εντός τροχιάς του στόχου για «κάτω από 2 °C» και ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί προς τούτο με τους διεθνείς εταίρους της·

18.  είναι της άποψης ότι η Διάσκεψη της Λίμα πρέπει να ορίσει τα κύρια στοιχεία της συμφωνίας του 2015, με βάση την πρόοδο που επετεύχθη σε ολόκληρο το 2014 στο πλαίσιο της πλατφόρμας του Ντέρμπαν, και επαναλαμβάνει ότι ο μετριασμός, η προσαρμογή, η χρηματοδότηση του κλίματος και τα μέσα εφαρμογής θα αποτελέσουν τα βασικά μέρη της συμφωνίας του 2015∙

19.  καλεί την ΕΕ να συμπεριλάβει όλα τα μέρη στο εγχείρημα για μια φιλόδοξη και δίκαιη συμφωνία 2015, η οποία, αφενός θα είναι σύμφωνη με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και, αφετέρου, θα ανταποκρίνεται στις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και τις μεταβαλλόμενες περιστάσεις, ώστε να παραμείνει κατάλληλη όσον αφορά τον σκοπό και την αειφορία για πολλά χρόνια μετά το 2020· ως εκ τούτου, τονίζει την ανάγκη για τη δημιουργία ενός μηχανισμό που θα επιτρέπει την τακτική επανεξέταση των δεσμεύσεων για μετριασμό που θα παρέχει στα συμβαλλόμενα Μέρη τη δυνατότητα να προσαρμόζουν προς τα πάνω σε σχέση με τον στόχο του «κάτω από 2 °C», χωρίς να είναι αναγκαία η επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας·

20.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό καθεστώς συμμόρφωσης που θα ισχύει για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη βάσει της συμφωνίας του 2015∙ τονίζει ότι η συμφωνία του 2015 πρέπει να προωθήσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, μέσω ενός κοινού συστήματος που βασίζεται σε κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών κανόνων και ρυθμίσεων παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης· τονίζει ότι οι κανόνες αυτοί πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της δέσμευσης που αποφασίζουν να επιλέξουν τα μέρη, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη σύμβαση και το πρωτόκολλο του Κιότο·

21.  πιστεύει ότι ο επιμερισμός των προσπαθειών θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της ισότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις τρέχουσες και τις προηγούμενες συσσωρευμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις δυνατότητες, που θα αξιολογούνται, επί παραδείγματι, με τη βοήθεια των στοιχείων για το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ, τους δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης και φτώχειας και τα δεδομένα που αποτυπώνουν το επίπεδο δυσκολίας όσον αφορά τον τρόπο μείωσης ή περιορισμού των εκπομπών· επισημαίνει τη σημασία της προόδου σχετικά με τη χρηματοδότηση του κλίματος για τη συνολική πρόοδο προς μια νέα συμφωνία για το κλίμα·

Η φιλοδοξία προ του 2020 και το Πρωτόκολλο του Κιότο

22.  τονίζει ιδιαίτερα την επείγουσα ανάγκη προόδου στο ζήτημα της γεφύρωσης της "ψαλίδας" του ενός γιγατόνου που υπάρχει ανάμεσα στα επιστημονικά ευρήματα και στις σημερινές δεσμεύσεις των συμβαλλομένων μερών για την περίοδο μετά το 2020· καλεί τα μέρη εκείνα που δεν έχουν ακόμη αναλάβει τη δέσμευση να το πράξουν· τονίζει ιδιαίτερα τον σημαντικό ρόλο άλλων μέτρων, όπου περιλαμβάνονται η ενεργειακή απόδοση, οι μεγάλες ενεργειακές εξοικονομήσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποδοτικότητα των πόρων και η σταδιακή κατάργηση της παραγωγής και κατανάλωσης υδροφθορανθράκων (HFC), η σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων και η ενίσχυση του ρόλου της ευρείας τιμολόγησης του άνθρακα, ως συμβολή στη γεφύρωση της ψαλίδας του ενός γιγατόνου·

23.  καλεί όλα τα μέρη, τους διεθνείς οργανισμούς, τους υποεθνικούς φορείς και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις να αναπτύξουν επειγόντως, να κλιμακώσουν και να εφαρμόσουν εσωτερικές πολιτικές και διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας για να κλείσει η ψαλίδα του γιγατόνου, ειδικά με βάση τις πρωτοβουλίες της Διάσκεψης Κορυφής του ΓΓΗΕ για το κλίμα (όπως ο Συνασπισμός για το Κλίμα και τον Καθαρό Αέρα) και τους διαλόγους πολιτικής για τον εντοπισμό ευκαιριών με μεγάλο αντίκτυπο για το κλίμα, την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση, που διενεργήθηκαν σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο στο πλαίσιο της UNFCCC·

24.  λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό πλεόνασμα των μονάδων συμμόρφωσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο (AAU, CER και ERU) που θα μεταφερθεί στους λογαριασμούς της Ένωσης και των κρατών μελών για τη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο, καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την απόφαση 1 / CMP.8 που απαιτεί από τα μέρη να επανεξετάσουν τις δεσμεύσεις τους για μείωση μέχρι το 2014 για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης, να ακυρώσουν ορισμένες μονάδες ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις προβλεπόμενες πραγματικές εκπομπές και με μια οικονομικά αποδοτική εγχώρια πορεία των εκπομπών προς τον κλιματικό στόχο της Ένωσης για το 2050·

25.  προσβλέπει στην ΕΕ και πολλά από τα κράτη μέλη της, καθώς και άλλα μέρη, που υποβάλλονται σε πολύπλευρη αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τους στόχους τους για τη μείωση μέχρι το 2020 στη Διάσκεψη της Λίμα, ως μέρος της Διεθνούς Αξιολόγησης και Αναθεώρησης της διαδικασίας (ΑΣΕ)∙ πιστεύει ότι η διαφάνεια αυτή είναι απαραίτητη για να βοηθήσει στην κατανόηση των αμοιβαίων προσπαθειών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των μερών∙

26.  επισημαίνει ότι η ΕΕ βρίσκεται στον σωστό δρόμο για να μειώσει τις εκπομπές της αρκετά πέρα από τον τρέχοντα στόχο του 20%, και επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ έχει προσφερθεί να ανεβάσει τον στόχο μείωσης των εκπομπών της στο 30% έως το 2020 εάν άλλες χώρες με μεγάλο όγκο παραγωγής εκπομπών αναλάβουν τη δέσμευση να θέσουν αντίστοιχους στόχους·

27.  διευκρινίζει ότι, αν και η δεύτερη περίοδος δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο θα πρέπει να περιοριστεί όσον αφορά την έκτασή της, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα πολύ σημαντικό ενδιάμεσο βήμα και, ως εκ τούτου, καλεί τα Μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να επικυρώσουν σύντομα τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης·

28.  επισημαίνει τη συνεισφορά που μπορεί να έχουν η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση σε σχέση με τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, δεδομένου ότι η χρήση ΠΥ αποτελεί σημαντική πηγή της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου· επαναλαμβάνει τη σημασία της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία με αυξημένο δείκτη ανακύκλωσης·

29.  επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει αυτό τον κρίσιμο ρόλο της όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών με μέτρα για τον τερματισμό της χρήσης των μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων που παράγουν υψηλής έντασης αέρια του θερμοκηπίου όπως π.χ. η ασφαλτούχος άμμος·

30.  σημειώνει ότι πολλές χώρες αποτελούν ήδη εμβληματικά παραδείγματα, δείχνοντας ότι οι αναπτυξιακές στρατηγικές με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και η οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζουν· τονίζει ότι μια ισχυρή διεθνής συμφωνία θα ενθαρρύνει την ανάληψη περαιτέρω φιλόδοξης εγχώριας δράσης·

Χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

31.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ, καθώς και εκείνη των κρατών μελών της για κλιμάκωση της κινητοποίησης της χρηματοδότησης για το κλίμα, προκειμένου να συνεισφέρουν το μερίδιό τους για τη δέσμευση της Συμφωνίας της Κοπεγχάγης να κεφαλαιοποιήσει το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (ΕΣΟ) και από κοινού να κινητοποιήσουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μέχρι το 2020 από μια ευρεία ποικιλία πηγών, δημόσιων και ιδιωτικών, διμερών και πολυμερών, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης· καλεί τις άλλες δωρήτριες χώρες να παίξουν τον ρόλο τους για περαιτέρω κινητοποίηση της χρηματοδότησης για το κλίμα∙

32.  ζητεί από την ΕΕ να συμφωνήσει σχετικά με έναν οδικό χάρτη για την κλιμάκωση προβλέψιμης, νέας και πρόσθετης χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες δεσμεύσεις, που θα προσεγγίζει το δίκαιο μερίδιο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως που της αντιστοιχεί μέχρι το 2020, και θα δημιουργήσει ένα μηχανισμό για τη διευκόλυνση της λογοδοσίας και ελέγχου· χαιρετίζει τις πρόσφατες δεσμεύσεις που θα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα και προτρέπει και άλλες χώρες να αναλάβουν το δίκαιο μερίδιό τους, με τις ανεπτυγμένες χώρες να παρέχουν 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις για το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν οικονομικά πολύ πριν από τις διασκέψεις και να συντονίσουν καλύτερα τις ανακοινώσεις τους σχετικά με τη χρηματοδότηση του κλίματος με την ΕΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τρίτους σχετικά με τη συνολική συνεισφορά της ΕΕ και να καταστεί δυνατή η επίτευξη θετικότερου αντικτύπου στις διαπραγματεύσεις· υπογραμμίζει ότι οι οικονομικές υποσχέσεις που δόθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του Ba n Ki-moon εξέπεμψαν θετικό μήνυμα και επηρέασαν θετικά την εικόνα της ΕΕ ενόψει των διαπραγματεύσεων της Λίμα·

34.  υπενθυμίζει ότι ενδέχεται να χρειαστούν καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως θα συγκεντρωθούν μέχρι το 2020 και πέραν αυτού, και καλεί τα έθνη να εξετάσουν τις επιλογές στη Λίμα·

35.  επαναλαμβάνει την έκκληση για την αφιέρωση εσόδων από μέσα που βασίζονται στην αγορά για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών από τις αερομεταφορές και τη ναυτιλία προς την κατεύθυνση της μετά το -2020 διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα και το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για επαρκή και προβλέψιμη διεθνή χρηματοδότηση για το κλίμα για τη συμφωνία του 2015·

36.  προτρέπει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν μέρος των εσόδων που συγκεντρώνονται μέσω των αγορών άνθρακα για τη χρηματοδότηση του κλίματος και της αναπτυξιακής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο μηχανισμός αυτός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς τα έσοδα έχουν καταρρεύσει μαζί με την παγκόσμια τιμή του άνθρακα· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να καταστεί το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) πολύ πιο αποτελεσματικό εργαλείο, ώστε να ευθυγραμμισθεί με τις προβλεπόμενες πραγματικές εκπομπές και με τα μέτρα για μια οικονομικά αποδοτική εγχώρια πορεία επίτευξης του στόχου της ΕΕ όσον αφορά τις εκπομπές το 2050, η οποία μπορεί να δημιουργήσει στη συνέχεια σημαντικούς πόρους που θα πρέπει να συμβάλουν στη χρηματοδότηση των μέτρων μετριασμού και προσαρμογής των αναπτυσσομένων χωρών·

37.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καθορίσουν με σαφήνεια τον ρόλο της ιδιωτικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσθετης χρηματοδοτικής μόχλευσης, αναγνωρίζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανάγκη για δημόσια χρηματοδότηση, ιδίως για την προσαρμογή, επισημαίνοντας την ανάγκη για διαφάνεια της υποβολής εκθέσεων και της λογοδοσίας της εν λόγω χρηματοδότησης και εξασφαλίζοντας την εφαρμογή των κοινωνικών και περιβαλλοντικών διασφαλίσεων·

Προσαρμογή· απώλειες και ζημίες

38.  ζητεί από τις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες να εξοπλίσουν τις προηγμένες υπάρχουσες υποδομές τους για την προώθηση, ενίσχυση και ανάπτυξη της βιώσιμης ανάπτυξης και να δεσμευθούν να υποστηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να οικοδομήσουν την ικανότητα που θα εξασφαλίσει ότι η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη σε όλα τα μέρη του κόσμου θα επιτευχθεί χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του περιβάλλοντος·

39.  επισημαίνει ότι η δράση της προσαρμογής αποτελεί αναπόφευκτη αναγκαιότητα και πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη νέα συμφωνία· υπογραμμίζει ότι η άμεση ανάληψη δράσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα είναι λιγότερο δαπανηρή για τις παγκόσμιες και εθνικές οικονομίες, και θα καταστήσει λιγότερο δαπανηρές τις δράσεις προσαρμογής· καλεί όλες τις χώρες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να σχεδιάσουν, να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, προκειμένου να προστατεύσουν τους ανθρώπους, τις κοινωνίες, τις οικονομίες και το περιβάλλον τους και για την επίτευξη βιώσιμης και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή ανάπτυξης· σημειώνει ότι η αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα συνεπάγονται λήψη αποφάσεων σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τη σοβαρότητα και τη χρονική συγκυρία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και με τα όρια για την αποτελεσματικότητα της προσαρμογής·

40.  υπενθυμίζει πως οι αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και οι μικρές αναπτυσσόμενες νησιωτικές χώρες, έχουν συμβάλει λιγότερο στην αύξηση της συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, είναι πιο ευαίσθητες στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και έχουν μικρότερη ικανότητα προσαρμογής· καλεί όλες τις χώρες που είναι σε θέση να το πράξουν, να υποστηρίξουν εκείνες τις χώρες που είναι οι πλέον ευάλωτες στις προσπάθειές τους να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, προκειμένου να επιτευχθεί ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και βιώσιμη ανάπτυξη και να επιδιωχθούν συμφωνίες για την ενίσχυση των διαδικασιών εθνικού σχεδιασμού προσαρμογής, τη χρηματοδότηση για το κλίμα, τη μεταφορά τεχνολογίας και την οικοδόμηση ικανοτήτων·

41.  αναγνωρίζει την έμφαση που δόθηκε στις τελευταίες δύο διασκέψεις σχετικά με την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ζημίες που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· επισημαίνει την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Βαρσοβία και της περαιτέρω αντιμετώπισης στη Λίμα·

42.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η προβλεψιμότητα της χρηματοδότησης για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες για να συμβάλει στις προσπάθειές τους να προσαρμοστούν και να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει ότι οι συνεισφέρουσες στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα χώρες θα πρέπει να διευκρινίσουν το είδος των πόρων χρηματοδότησης και τον τρόπο με τον οποίο θα αυξήσουν τα κονδύλια αυτά, καθώς αυτές οι πληροφορίες θα εξασφαλίσουν την προβλεψιμότητα των εσόδων για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

43.  αναγνωρίζει τις δυσκολίες όσον αφορά τον διαχωρισμό των δράσεων για το κλίμα και την ανάπτυξη, τις πολλές συνέργειες σε επίπεδο χώρας αλλά επιμένει ότι υπάρχουν αξιόπιστες και διαφανείς εκτιμήσεις όσον αφορά την τήρηση της προσθετικότητας·

44.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι παρόλο που οι δαπάνες για δράσεις μετριασμού και προσαρμογής αυξάνονται, επισκιάζονται από το γεγονός ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις, όπου συμπεριλαμβάνονται και κυβερνήσεις ανεπτυγμένων χωρών, εξακολουθούν να επιδοτούν ενεργά την παραγωγή και την κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων·

45.  τονίζει την ανάγκη ανάληψης δράσεων για το κλίμα, την ισότητα των φύλων, τις συμμετοχικές και βασιζόμενες στα δικαιώματα προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των κλιματικών επιπτώσεων, ιδίως για τη στήριξη φτωχών και περιθωριοποιημένων ατόμων και κοινοτήτων·

Τομέας της γης

46.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της IPCC, οι χρήσεις γης (γεωργικές, δασικές και άλλες χρήσεις γης) είναι μεταξύ των πλέον εκτεθειμένων και ευάλωτων κλάδων των οικονομιών μας ενώ ταυτόχρονα έχουν σημαντικές δυνατότητες για τον οικονομικά αποδοτικό μετριασμό και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας∙ επισημαίνει τη σημασία που έχει για όλα τα μέρη να συμπεριλάβουν μια συνιστώσα για τη γη στην εθνική τους συμβολή, με κατάλληλες μετρήσεις για την παρακολούθηση, αναφορά και επαλήθευση μετρήσιμης προόδου σε σχέση με διάφορους αλληλένδετους στόχους (δηλαδή τον μετριασμό, την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα)· τονίζει ότι η συμφωνία θα πρέπει να ορίζει ολοκληρωμένο λογιστικό πλαίσιο για τις εκπομπές και τις απομακρύνσεις από τη γη·

47.  τονίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας για τους ευάλωτους αγροτικούς πληθυσμούς ενόψει της κλιματικής αλλαγής·

Εκπομπές των διεθνών αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών

48.  επαναλαμβάνει τη σημασία των θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και την ανάγκη για ταχεία πρόοδο και φιλοδοξία για την επίτευξη ικανοποιητικών και έγκαιρων αποτελεσμάτων εκ μέρους τόσο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού όσο και της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την κλίμακα και τον επείγοντα χαρακτήρα της κλιματικής πρόκλησης·

Κλιματική διπλωματία

49.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σημαντικός παράγοντας, να εκφραστεί με ενιαία φωνή στη Διάσκεψη υποστηρίζοντας την επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση μιας διεθνούς συμφωνίας και να παραμείνει ενωμένη όσον αφορά τον στόχο αυτόν· καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν αποτελεσματικά τη στάση τους με αυτήν της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ασκήσει πίεση στα συμβαλλόμενα μέρη που κινούνται σε τροχιά που δεν συμβατή με τον στόχο των 2ºC· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ να τονίσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι άλλες κυβερνήσεις με την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Κιότο·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε εντατική διπλωματική προσέγγιση προς τις χώρες εταίρους μας για την περαιτέρω προώθηση των διαπραγματευτικών θέσεων της ΕΕ, σε συντονισμό με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή, μεταξύ άλλων και μέσω του Δικτύου Πράσινης Διπλωματίας·

51.  χαιρετίζει τη Σύνοδο Κορυφής του ΓΓ του ΟΗΕ για το κλίμα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου 2014, προκειμένου να συζητηθεί η αλλαγή του κλίματος, για πρώτη φορά μετά την Κοπεγχάγη, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 130 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και πολλών φορέων της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού κλάδου· χαιρετίζει ιδιαίτερα τις ανακοινώσεις των ηγετών για ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για τη μείωση των εκπομπών, για επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια και την ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, τη στήριξη των τιμών του άνθρακα και τη συμβολή στη χρηματοδότηση του κλίματος· υπογραμμίζει ότι η συνέχεια που θα δοθεί στη δέσμευση που θα αναλάβουν οι ηγέτες στη Νέα Υόρκη θα είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της δυναμικής στην πορεία προς τις διασκέψεις της Λίμα και των Παρισίων·

52.  θεωρεί ότι η αξιοπιστία της ΕΕ στο πλαίσιο των κλιματικών διαπραγματεύσεων εξαρτάται από τη φιλοδοξία της εγχώριας δράσης της·

53.  τονίζει ότι η πρωταρχική ατζέντα μετά το 2015 πρέπει να ενισχύσει τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη και θα πρέπει επίσης να είναι υποστηρικτική των διεθνών δεσμεύσεων και στόχων, συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής·

54.  τονίζει ότι η COP 21 είναι μια μοναδική ευκαιρία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για να υπάρξει σύνδεση με το έργο του ΟΗΕ στην αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015 και με τις προετοιμασίες για τη διάσκεψη του Μαρτίου 2015 σχετικά με το πλαίσιο δράσης του Hyogo για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών· ζητεί να αναπτυχθεί πιο ενεργή διπλωματία από πλευράς ΕΕ για το κλίμα, με σκοπό τη σύνδεση αυτών των διαδικασιών, την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης με ένα συνεκτικό και φιλόδοξο τρόπο·

Βιομηχανία και ανταγωνιστικότητα

55.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνολική αύξηση των εκπομπών CO2 το 2013, σύμφωνα με στοιχεία του IEA, παρά τη μείωση των εκπομπών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ· προτείνει, ως εκ τούτου, να μελετηθεί το θέμα των διαφοροποιημένων ευθυνών προκειμένου κάθε χώρα να συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς της βιομηχανικής και της ενεργειακής πολιτικής· ζητεί καλύτερη χρήση των αειφόρων και καινοτόμων τεχνολογιών για ακριβή συλλογή δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές και τη θερμοκρασία, καθώς και διαφανή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών·

56.  υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αυξήσει περαιτέρω τη διείσδυση στην αγορά των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, μεταξύ άλλων στους τομείς των ΤΠΕ, της ανανεώσιμης ενέργειας, των καινοτόμων και αποδοτικών τεχνολογιών ορυκτών καυσίμων και ιδίως των ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών· τονίζει ότι ένα σταθερό διεθνές νομικό πλαίσιο θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις για μείωση των εκπομπών άνθρακα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και την παροχή ευκαιριών για τις κορυφαίες επιχειρήσεις της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς· επισημαίνει ότι οι καινοτόμες βιώσιμες επενδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας·

57.  Πιστεύει ότι μια φιλόδοξη και δεσμευτική διεθνής συμφωνία θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ανησυχιών των συναφών τομέων όσον αφορά τη διαρροή άνθρακα και την ανταγωνιστικότητα και ιδίως του τομέα που χαρακτηρίζεται από ένταση ενέργειας·

Έρευνα και καινοτομία

58.  τονίζει ότι η ανάπτυξη και η εφαρμογή βιώσιμων καινοτόμων τεχνολογιών είναι καίριας σημασίας για την καταπολέμηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και, ταυτόχρονα, για να πεισθούν οι εταίροι της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο ότι η μείωση των εκπομπών είναι εφικτή με παράλληλο όφελος ως προς την ανταγωνιστικότητα και τις θέσεις εργασίας·

59.  ζητεί να αναληφθεί διεθνής δέσμευση υπέρ της αύξησης των επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) για προηγμένες βιώσιμες τεχνολογίες στους αντίστοιχους τομείς· θεωρεί ουσιαστικό να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο δίνοντας πρώτη το παράδειγμα, π.χ. μέσω της διοχέτευσης των δαπανών για την έρευνα στην επίδειξη βιομηχανικών και ενεργειακών τεχνολογιών φιλικών προς το κλίμα και ενεργειακά αποδοτικών, και να αναπτύξει στενή επιστημονική συνεργασία στο συγκεκριμένο πεδίο με τους διεθνείς εταίρους, όπως τις χώρες BRIC και τις ΗΠΑ·

Ενεργειακή πολιτική

60.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες ενδείξεις ανάληψης δράσης από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας στον τομέα του κλίματος και για την προθυμία τους να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μερικές ανεπτυγμένες χώρες συνεχίζουν να αυξάνουν τις κατά κεφαλήν εκπομπές τους·

61.  επισημαίνει ότι οι τιμές των διαφόρων πηγών ενέργειας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τον καθορισμό της συμπεριφοράς των φορέων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας και των καταναλωτών, και ότι η αδυναμία του τρέχοντος διεθνούς πλαισίου πολιτικής να εσωτερικεύσει πλήρως το εξωτερικό κόστος διαιωνίζει μη βιώσιμες καταναλωτικές συμπεριφορές· επαναλαμβάνει επί πλέον ότι μια παγκόσμια αγορά εκπομπών άνθρακα θα αποτελούσε υγιή βάση για την επίτευξη ουσιαστικών μειώσεων στις εκπομπές και θα πρόσφερε ισότιμους όρους ανταγωνισμού στη βιομηχανία· ζητεί από την ΕΕ και τους εταίρους της να βρουν, στο άμεσο μέλλον, τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση δεσμών μεταξύ του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) και άλλων συστημάτων εμπορίας με στόχο τη δημιουργία παγκόσμιας αγοράς εκπομπών άνθρακα, την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφοροποίησης των επιλογών για τον περιορισμό των εκπομπών, βελτίωσης του μεγέθους και της ρευστότητας της αγοράς, διαφάνειας και, τελικά, αποδοτικότερης κατανομής των πόρων για τον ενεργειακό τομέα και τη βιομηχανία·

62.  ζητεί καλύτερο συντονισμό μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), ώστε να μπορεί η ΕΕ να εκφράζει συντεταγμένη άποψη σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο IEA (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας), ο IRENA (Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), η IPEEC (Διεθνής Εταιρική Σχέση για τη Συνεργασία σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση) και ο IAEA (Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας), και να διαδραματίζει έτσι πιο ενεργό και σημαντικό ρόλο, ιδίως στην προώθηση πολιτικών για τη βιώσιμη ενέργεια, την ενεργειακή απόδοσης, και την ενεργειακή ασφάλεια·

63.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν χωρίς καθυστέρηση συγκεκριμένα μέτρα για την προοδευτική σταδιακή κατάργηση όλων των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων μέχρι το 2020, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής, χρησιμοποιώντας προσέγγιση που βασίζεται σε δράση και παρακολούθηση μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· ζητεί επί πλέον τη συντονισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμογή του στόχου της συνόδου κορυφής της G-20 στο Pittsburgh για σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα που, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, αντιπροσώπευαν 544 δισεκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο το 2012, καθώς αυτό θα μειώσει σημαντικά τις εκπομπές CO2 και θα βοηθήσει επίσης στη μείωση του δημοσίου ελλείμματος σε πολλές χώρες· χαιρετίζει την πρόθεση της G-20 στην Αγία Πετρούπολη να δημιουργήσει ένα σύστημα αξιολόγησης από ομοτίμους σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του στόχου αυτού· ζητεί την αναθεώρηση του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (ΜΚΑ), με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων από τα έργα ΜΚΑ στα ανθρώπινα δικαιώματα, την επισιτιστική ασφάλεια και το περιβάλλον·

64.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι δυνατότητες ενεργειακών εξοικονομήσεων δεν αξιοποιύνται καταλλήλως σε διεθνές επίπεδο και στην ΕΕ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εξοικονόμηση ενέργειας επιτρέπει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξοικονόμηση χρημάτων και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των περικοπών των εκπομπών και ότι αποτελεί κλειδί όσον αφορά την αποσύνδεση των εκπομπών από την οικονομική ανάπτυξη· ζητεί από την ΕΕ να ωθήσει για να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και να αναληφθεί δράση κατά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας, τόσο όταν θέτει θέμα για μεταφορά τεχνολογίας και για αναπτυξιακά σχέδια σε αναπτυσσόμενες χώρες, όσο και όταν συζητά για οικονομική βοήθεια· επισημαίνει ότι, για λόγους αξιοπιστίας, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση· τονίζει τη σημασία της μείωσης της σπατάλης ενέργειας στον τομέα των κατασκευών και στον τομέα των μεταφορών καθώς και στα εγχώρια ηλεκτρικά συστήματα και συσκευές, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση·

65.  τονίζει την ανάγκη καθιέρωσης συστήματος μεταφορών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και με καύσιμο το υδρογόνο·

Υδροφθοράνθρακες (HFC) και Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ

66.  καλεί τα Μέρη να μελετήσουν ειδικότερα τους μηχανισμούς ψηφοφορίας και λήψης αποφάσεων του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, τη διαφορετική αντίληψη περί ευθυνών, καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής, επιβολής κυρώσεων και χρηματοδότησης, ως ένα υπόδειγμα που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στο πλαίσιο της UNFCCC· καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για τη ρύθμιση μιας σταδιακής κατάργησης των HFC σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ·

67.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει υιοθετήσει φιλόδοξη νομοθεσία για τη σταδιακή απόσυρση των HFCs κατά 79% μέχρι το 2030, καθώς διατίθενται ευρέως εναλλακτικές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, και το δυναμικό τους θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως· σημειώνει ότι η σταδιακή απόσυρση των HFC αντιπροσωπεύει εύκολο στόχο μετριασμού εντός και εκτός της ΕΕ και καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στη διευκόλυνση της παγκόσμιας δράσης για τους HFC·

68.  χαιρετίζει το έγγραφο συζήτησης της ΕΕ που υπεβλήθη στα συμβαλλόμενα στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ μέρη σχετικά με την ενεργοποίηση της σταδιακής απόσυρσης των HFC σε παγκόσμιο επίπεδο και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν επίσημη πρόταση τροποποίησης προς εξέταση κατά την 27η συνεδρίαση των συμβαλλομένων στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ μερών, που θα πραγματοποιηθεί το 2015·

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

69.  εκτιμά ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή και θεωρεί, κατά συνέπεια, απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν έγινε δυνατό να παραστούν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συντονιστικές συσκέψεις της ΕΕ σε προηγούμενες Διασκέψεις των Συμβαλλομένων Μερών· αναμένει, τουλάχιστον, ότι θα επιτραπεί στον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραστεί στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ στη Λίμα·

o
o   o

70.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γραμματεία της UNFCCC, με αίτημα να διανεμηθεί σε όλα τα μη ευρωπαϊκά συμβαλλόμενα μέρη.

(1) ΕΕ L 8, 13.1.2009, σ. 3.
(2) ΕΕ C 285 E, 21.10.2010, σ. 1.
(3) ΕΕ C 341 E, 16.12.2010, σ. 25.
(4) ΕΕ C 99 Ε, 3.4.2012, σ. 77.
(5) ΕΕ C 153 E, 31.5.2013, σ. 83.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0452.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0443.
(8) ΕΕ C 67 E, 18.3.2010, σ. 44.
(9) ΕΕ C 251 E, 31.8.2013, σ. 75.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0094.
(11) http://www.eia.gov/forecasts/ieo/?src=Analysis-b2
(12) http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/int032713a.htm
(13) http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/06/19703432/climate-smart-development-adding-up-benefits-actions-help-build-prosperity-end-poverty-combat-climate-change-vol-1-2-main-report

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου