Показалец 
Приети текстове
Вторник, 16 декември 2014 г. - СтрасбургОкончателна версия
Избиране на омбудсмана
 Научно проучване на въпроси, свързани с храните ***I
 Конвенция по международната търговия със застрашени видове (CITES) ***
 Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) с Кралство Мароко ***
 Подновяване на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията с Украйна ***
 Участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство ***
 Режим за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони *
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool — Италия
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. — Полша
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas — Гърция
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/014 FR/Air France — Франция
 Назначаване на членове на Единния съвет за преструктуриране *

Избиране на омбудсмана
PDF 435kWORD 50k
Решение
Приложение
Решение на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. за избиране на Европейския омбудсман (2014/2092(INS))
P8_TA(2014)0073

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по специално член 24, трета алинея и член 228 от него,

—  като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

—  като взе предвид своето Решение 94/262/ЕОВС, ЕС, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана(1),

—  като взе предвид член 219 от своя правилник,

—  като взе предвид поканата за подаване на заявления(2),

—  като взе предвид гласуването си от 16 декември 2014 г.,

1.  Избира Емили О'Райли да изпълнява функциите на Европейски омбудсман до края на парламентарния мандат;

2.  Призовава Емили О'Райли да положи клетва пред Съда;

3.  Възлага на своя председател публикуването на приложеното решение в Официалния вестник на Европейския съюз;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията и Съда.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 16 декември 2014 г.

за избиране на Европейски омбудсман

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2014/949/EС, Евратом.)

(1) ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.
(2) ОВ C 293, 2.9.2014 г., стр. 13.


Научно проучване на въпроси, свързани с храните ***I
PDF 442kWORD 53k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 93/5/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1993 г. за подпомагане на Комисията и сътрудничество на държавите членки при научното проучване на въпроси, свързани с храните (COM(2014)0246 — C8-0005/2014 — 2014/0132(COD))
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0246),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0005/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 юли 2014 г.(1)

—  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 26 ноември 2014 г. да бъде одобрена позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0059/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 декември 2014 г. с оглед приемането на Директива (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 93/5/ЕИО на Съвета за подпомагане на Комисията и сътрудничество на държавите членки при научното проучване на въпроси, свързани с храните

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2015/254.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Конвенция по международната търговия със застрашени видове (CITES) ***
PDF 425kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно проекта за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) (09412/2014 — C8-0042/2014 — 2013/0418(NLE))
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09412/2014),

—  като взе предвид Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 192, параграф 1 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0042/2014),

—  като взе предвид член 192, параграф 1, член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, член 108, параграф 7 и член 39 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0036/2014),

1.  Дава своето одобрение за присъединяване към Конвенцията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.


Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) с Кралство Мароко ***
PDF 423kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключване на Споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (10437/2014 — C8-0108/2014 — 2013/0414(NLE))
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10437/2014),

—  като взе предвид проекта на споразумение за сътрудничество в областта на гражданската глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (10717/2006),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 172, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0108/2014),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, член 108, параграф 7 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0045/2014),

1.  Дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Мароко.


Подновяване на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията с Украйна ***
PDF 425kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно проекта на решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията между Европейската общност и Украйна (11047/2014 — C8-0114/2014 — 2014/0154(NLE))
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета за подновяване на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията между Европейската общност и Украйна (11047/2014),

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията между Европейската общност и Украйна(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0114/2014),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2, член 108, параграф 7, и член 50, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0039/2014),

1.  Дава своето одобрение за подновяване на Споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Украйна.

(1) OВ L 36, 12.2.2003 г., стр. 32.


Участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство ***
PDF 423kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно проект за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумение за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и на три свързани споразумения (06698/2014 — C8-0002/2014 — 2014/0047(NLE))
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06698/2014),

—  като взе предвид Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и три свързани споразумения (06696/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно членове 217, 218, параграф 6 и 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0002/2014),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0026/2014),

1.  Дава своето одобрение за сключване на Споразумението и на трите свързани споразумения;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.


Режим за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони *
PDF 423kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно предложението за решение на Съвета относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони (COM(2014)0666 — C8-0242/2014 — 2014/0308(CNS))
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2014)0666),

—  като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0242/2014),

—  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A8-0054/2014),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool — Италия
PDF 478kWORD 75k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool, подадено от Италия) (COM(2014)0672 — C8-0231/2014 — 2014/2170(BUD))
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0672 — C8-0231/2014),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0064/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициери чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че италианските органи подадоха заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool на 18 юни 2014 г. вследствие на съкращаването на 608 работници от Whirlpool Europe S.r.l., предприятие, извършващо дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 27 „Производство на електрически съоръжения“ по NACE Rev. 2., и от пет дружества на доставчици и производители надолу по веригата;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ,

1.  Отбелязва, че италианските органи са подали заявлението в съответствие с критерия за намеса от член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който се изисква съкращаване или прекратяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително съкращаване на работници и прекратяване на дейността на самостоятелно заети лица при неговите доставчици или производители надолу по веригата; изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в този регламент, са изпълнени и че следователно Италия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че италианските органи са внесли заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 18 юни 2014 г. и че Комисията е представила своята оценка на 28 октомври 2014 г.; приветства спазването от страна на Комисията на краткия срок от 12 седмици, предвиден в Регламента за ЕФПГ;

3.  Отбелязва, че италианските органи твърдят, че световната финансова и икономическа криза има дълбоко отражение върху модела на потребление на италианските домакинства, които са преразгледали своите решения за покупки, и по-специално онези от тях, свързани със закупуването на стоки за дълготрайна употреба, в това число домакински електроуреди;

4.  Подчертава, че поради значителния спад в потреблението на домакинствата в резултат от финансовата и икономическата криза, италианският пазар на големи домакински електроуреди се е свил от 3 174 милиарда евро през 2010 г. до 2 649 милиарда евро през 2013 г., т.е. с 16,5%;

5.  Приема, че резкият спад в производството на електрически уреди през периода 2008—2012 г. е свързан със световната финансова и икономическа криза, предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета(4) и поради това Италия има право на финансово подпомагане от ЕФПГ;

6.  Отбелязва, че към днешна дата секторът „Производството на електрически съоръжения“ е бил предмет на още две заявления по линия на ЕФПГ(5), също позоваващи се на световната финансова и икономическа криза;

7.  Отбелязва, че тези съкращения ще утежнят още повече ситуацията със заетостта в провинция Тренто, където от началото на кризата коефициентът на безработица се е удвоил, като се е увеличил от 2,9% през 2007 г. до 6,1% през 2013 г.; подчертава, че спадът в заетостта е засегнал както строителния сектор (– 10,3%), така и промишления сектор (– 2,4%) и че в Трентино броят на безработните, според проучването на ISTAT от първото тримесечие на 2014 г., е около 18 700, а броят на тези, които са регистрирани в службите по заетостта в провинцията, е около 41 800;

8.  Отбелязва, че освен 502-та работници, съкратени през референтния период от Whirlpool, считано за основно предприятие, 106 работници, съкратени от пет дружества на доставчици и производители надолу по веригата, също са включени в групата на отговарящите на условията бенефициери, която наброява общо 608 лица, считани за целеви бенефициери на мерките по линия на ЕФПГ;

9.  Отбелязва, че общите прогнозни разходи са в размер на 3 150 000 EUR, като 126 000 EUR от тях са предназначени за изпълнение, а общият размер на поисканото финансово участие от страна на ЕФПГ възлиза на 1 890 000 EUR, което представлява 60% от общия размер на разходите.

10.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, италианските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 4 февруари 2014 г., преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет и дори преди подаването на заявление за финансово участие от страна на ЕФПГ;

11.  Приветства включването на социалните партньори в преговорите за мерките, които ще бъдат подкрепени; оценява освен това участието на синдикални организации в наблюдението на изпълнението и евентуалната преработка на мерките, както и в оценяването на резултатите; приветства също така факта, че планираните мерки, тяхното съдържание и съответните аспекти от тяхното изпълнение (в т.ч. сроковете) са били представени и обсъдени с бившите работници от обекта в Спини ди Гардоло на Whirlpool по време на няколко срещи (общо 15), проведени в периода февруари-март 2014 г., както и че от всички работници, участвали в срещите, 393-ма работници вече са се регистрирали като участници в мерките;

12.  Отбелязва, че персонализираните услуги, които ще бъдат предоставени, включват: информационни сесии, прием и регистрация, консултации и ориентиране, оценка на уменията, общо обучение и преквалификация, професионално обучение, наставничество, съдействие след реинтегриране на ново работно място и съдействие за развиване на предприемаческа дейност, парична помощ за търсене на работа, надбавки за участие в мерките и участие в разходите за придвижване и финансови стимули за работодатели;

13.  Отбелязва, че 16,78% от бенефициерите от целевата група не са граждани на ЕС; счита, че някои елементи от предвидената дейност по наставничество биха могли да бъдат особено полезни и да помогнат на тези бенефициери да се интегрират повторно на пазара на труда;

14.  Изразява подкрепа за оценяване на конкретните резултати от дейностите по общото обучение, преквалификацията и професионалното обучение, предлагани на участниците, с цел придобиване на по-добра представа за ефективността на предоставяните мерки;

15.  Приветства мерките за оказване на съдействие след реинтегриране на ново работно място и съдействие за развиване на предприемаческа дейност;

16.  Счита, че финансовите стимули за работодатели ще насърчат нови работодатели да наемат участниците на постоянен или временен трудов договор със срок от най-малко 12 месеца; отбелязва, че по-малко от половината (250) от всички бенефициери се очаква да участват в тази мярка;

17.  Приветства факта, че принципите на равно третиране и недопускане на дискриминация ще бъдат зачитани при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение;

18.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

19.  Одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

20.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool, подадено от Италия)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/42.)

(1) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, OВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.
(5)EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. — Полша
PDF 477kWORD 76k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., от Полша) (COM(2014)0699 — C8-0243/2014 — 2014/2181(BUD))
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0699 — C8‑0243/2014),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0062/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламент (EС) № 1309/2013(4) отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициери чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Полша е подала заявление EGF/2013/006 PL/Fiat за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 1079 съкращения – 829 във Fiat Auto Poland и 250 в 21 доставчици и производители надолу по веригата (като се очаква в мерките по ЕФПГ да участват 777 лица) в резултат от намаляването на производството в завода на Fiat Auto Poland S.A. в Тихи, който се намира в Силезкото воеводство, през референтния период от 21 януари 2013 г. до 21 май 2013 г.;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени, и следователно изразява съгласие с Комисията, че Полша има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че полските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 29 юли 2013 г. и са го допълвали с информация до 16 юни 2014 г., както и че Комисията е представила своята оценка на 10 ноември 2014 г.;

3.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, полските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 21 януари 2013 г., много преди решението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

4.  Отбелязва, че европейската автомобилна промишленост е загубила пазарен дял от 2007 г. насам, когато производството на пътнически автомобили в Европа е представлявало 32,2 % от цялото производство — дял, който спада до 23,2% през 2012 г.; освен това подчертава, че производството в ЕС-27 е спаднало със 7% от 2011 до 2012 г., докато световното производство е нараснало с 5,3% за същия период; подчертава, че положението е още по-лошо на национално равнище, където обемът на производството е спаднал с близо една трета през 2012 г. в сравнение с 2011 г.;

5.  Следователно изразява съгласие с Комисията, че съкращенията в завода на Fiat в Тихи и неговите доставчици и производители надолу по веригата са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията; подчертава, че въздействието на глобализацията се е утежнило от финансовата криза, в резултат на която продажбите на нови пътнически автомобили в Съюза са отбелязали безпрецедентен спад;

6.  Подчертава, че се очаква съкращенията в завода на Fiat в Тихи да имат отрицателно въздействие върху региона, тъй като бившите работници на Fiat Auto Poland, неговите доставчици и производители надолу по веригата представляват 10% от всички безработни, живеещи в областта;

7.  Посочва, че равнището на безработицата в Силезкото воеводство е нараснало от 2011 г. насам; отбелязва също така увеличението на колективните съкращения в региона, които почти са се удвоили между 2011 и 2012 г.;

8.  Отбелязва, че досега в автомобилния отрасъл са подадени 21 заявления по ЕФПГ, 12 от които въз основа на промени в световната търговия вследствие на глобализацията, а 9 въз основа на критерии, свързани с икономическата криза;

9.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва следните мерки за повторното интегриране на 777 съкратени работници на пазара на труда: обучение и разходи, свързани с обучението, обучение за предприемачество, професионално обучение, стипендии за стаж, разходи за стажанти, интервенционни дейности, помощи за самостоятелна дейност, стимули за наемане на работа;

10.  Отбелязва, че предоставянето на помощи за самостоятелна дейност (до 4 995 EUR на работник) е обвързано с условия и зависи от успеха на самостоятелната дейност; посочва, че тази обвързаност с условия не би трябвало да възпира участниците да кандидатстват за тази мярка за подпомагане;

11.  Отбелязва, че прилагането на персонализираните услуги е приключило в края на 2013 г. и че според предварителните данни 269 души са участвали в 313 различни дейности в рамките на пакета, като 219 от тях са си намерили работа вследствие на предоставената помощ;

12.  Отбелязва, че според предварителните данни общите разходи за прилагането на персонализираните услуги са били значително по-ниски от прогнозните заради по-малкия брой работници, които са участвали в мерките;

13.  Подчертава, че въпреки че броят на участващите в мерките работници е по-малък от първоначалните прогнози, според предварителните данни броят на обхванатите от пакета безработни работници, които все още са регистрирани в бюрото по труда, е 85, което доказва, че повечето от работниците, засегнати от съкращенията във Fiat Auto Poland, са си намерили работа;

14.  Приветства факта, че Регионалният съвет по заетостта е участвал в подготовката на заявлението по ЕФПГ, и неговата роля при вземането на решение за пакета от дейности по този проект;

15.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда; припомня, че при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

16.  Подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на стабилна заетост; подчертава освен това, че с помощта от ЕФПГ може да се съфинансират единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действия, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

17.  Приветства факта, че, наред с други мерки, интервенционните дейности са насочени конкретно към групата на работниците на възраст над 50 години, която представлява значителен дял от бенефициерите; отбелязва, че тази възрастова група е изложена на по-голям риск от дългосрочна безработица и изключване от пазара на труда;

18.  Подчертава големия дял възрастни хора и работници с ниска квалификация, които са засегнати от съкращенията и които представляват съответно 18,7% и 62,6% от всички засегнати работници; призовава да се обръща специално внимание на тези две групи и да се предвидят специални мерки по ЕФПГ за тях;

19.  Счита, че шестимата работници с трайни здравословни проблеми или увреждания биха могли да имат специфични потребности по отношение на персонализираните услуги, които да им бъдат предоставени;

20.  Приветства факта, че на различните етапи на изпълнението и при достъпа до мерките по ЕФПГ се прилагат и ще продължат да се прилагат принципът на равенство между жените и мъжете, както и принципът на недискриминация;

21.  Отбелязва, че на 20 декември 2012 г. Fiat Auto Poland е постигнало споразумение със синдикатите, в което са определени критериите за подбор на работниците, подлежащи на съкращаване, и са договорени стимулите, които ще бъдат предоставени на работниците, които се съгласят да напуснат предприятието доброволно.

22.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани от ЕФПГ, съдържа данни относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава, че полските органи потвърждават, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

23.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

24.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

25.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., подадено от Полша)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/41.)

(1) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas — Гърция
PDF 486kWORD 80k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas от Гърция) (COM(2014)0702 — C8-0245/2014 — 2014/2183(BUD))
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0702 — C8‑0245/2014),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламента за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0063/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от мащабните структурни промени в моделите на световната търговия или от въздействието на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне повторната интеграция на съответните работници на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване от 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, разширяване обхвата на допустимите дейности и бенефициери чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че гръцките органи подадоха заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas на 29.7.2014 г. вследствие на съкращаването на 551 работници от Odyssefs Fokas S.A., предприятие извършвало дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 47 от NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“);

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Приветства факта, че гръцките органи отчитат големите ползи от този бюджетен инструмент и вече няколко пъти са се възползвали от него като средство за справяне с неблагоприятните последици от финансовата и икономическата криза;

2.  Отбелязва, че гръцките органи са подали заявлението в съответствие с критерия за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който се изисква съкращаване или преустановяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в дадено предприятие от държава членка, включително съкращаване на работници или преустановяване на дейността на самостоятелно заети лица при негови доставчици или производители надолу по веригата;

3.  Отбелязва, че гръцките органи са внесли заявлението за финансово участие от ЕФПГ на 29.7.2014 г. и че оценката му е била представена от Комисията на 11.11.2014 г.; приветства бързото провеждане на процедурата на оценка за по-малко от пет месеца;

4.  Отбелязва, че според гръцките органи основно две събития са довели до съкращенията: намаляване на дохода, с който разполагат домакинствата, в резултат на увеличаването на данъчната тежест, намаляването на заплатите (както на служителите в частния сектор, така и на държавните служители) и увеличаващата се безработица, което води до драстичен спад на покупателната способност; и драстичното намаляване на заемите за предприятия и физически лица поради липсата на парични средства в гръцките банки;

5.  Изразява съгласие, че тези фактори са свързани със световната финансова и икономическа криза, предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 546/2009(4) , и поради това Гърция има право на финансово подпомагане от ЕФПГ;

6.  Отбелязва, че към днешна дата за сектора на търговията на дребно са подадени още три заявления по линия на ЕФПГ, две от които — от Гърция, като те също са обосновани със световната финансова и икономическа криза;

7.  Отбелязва, че тези съкращения ще утежнят още повече положението с безработицата в страна, в която за периода 2008—2013 г. броят на безработните е нараснал четирикратно и в която се наблюдава най-високият процент на безработица от всички държави членки, като тя е на пето място в света по този показател; изразява особена загриженост относно регионите Атика и Централна Македония, в които са съсредоточени 90% от съкращенията и в които процентът на безработица вече е по-висок от средната национална стойност от 27,5%;

8.  Отбелязва, че освен всички 551 работници, съкратени в рамките на референтния период, в броя на допустимите бенефициери са включени и 49 работници, които са били съкратени преди четиримесечния референтен период, като общият брой на допустимите бенефициери възлиза на 600 души; отбелязва, че 89,17% от съкратените работници, отговарящи на условията за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ, са жени;

9.  Приветства факта, че освен това гръцките органи ще осигурят персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, за до 500 неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEETs) на възраст до 30 години към датата на подаване на заявлението, тъй като всички посочени в точка 8 съкращения са извършени в регионите от ниво 2 по NUTS Κεντρική Μακεδονία (Централна Македония) (EL12), Θεσσαλία (Тесалия) (EL14) и Aττική (Атика) (EL30), които отговарят на критериите по инициативата за младежка заетост, като следователно общият брой на бенефициерите е 1100 души;

10.  Отбелязва, че гръцките органи взеха решение да предоставят персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на до 500 неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEETs) на възраст до 30 години; отбелязва, че съгласно заявлението гръцките органи ще използват, наред с останалото, критерии, съгласувани с критериите, включени в гръцкия план за прилагане на гаранцията за младежта (т.е. младите хора, изложени на риск от изключване, равнище на доходите на домакинствата, образователно равнище, продължителност на безработицата и т.н.), както и за заявяване на интерес; призовава гръцките органи да вземат под внимание социалните критерии и да гарантират, че подборът на получателите на помощи по линия на ЕФПГ се извършва при пълно спазване на принципите за недискриминация и равни възможности;

11.  Подкрепя социалните критерии, прилагани от гръцките органи при идентифицирането на неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEETs), които да бъдат включени в целевата група, вземайки предвид данните относно доходите на домакинството, нивото на образование и продължителността на безработицата; призовава при подбора на получателите да се зачитат изцяло принципите на недискриминация, с цел осигуряване на възможности за лицата, отдалечени в най-голяма степен от пазара на труда;

12.  Призовава гръцките органи да предоставят подробна информация за финансираните дейности и резултати с оглед обмена на най-добри практики, особено по отношение на подбора и подкрепата, предоставяна на NEETs;

13.  Отбелязва, че размерът на очакваните общи разходи е 10 740 000 EUR, от които 210 000 EUR са за изпълнение на мерките, а финансовото участие на ЕФПГ възлиза на 6 444 000 EUR, което представлява 60% от общите разходи;

14.  Отбелязва, че помощта за подготвителни дейности, управление, предоставяне на информация и популяризиране, както и за контрол и докладване представлява 1,96% от общия бюджет; отбелязва освен това, че е планирано почти половината от тази помощ да бъде използвана за предоставяне на информация и популяризиране;

15.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, гръцките органи решиха да започнат прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 20 октомври 2014 г., преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

16.  Отбелязва, че гръцките органи сочат, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен след обсъждане с представители на бенефициерите от целевата група (бивши служители на Fokas и техните адвокати) и Федерацията на служителите от частния сектор в Гърция;

17.  Отбелязва, че персонализираните услуги, които ще бъдат предоставени, са изготвени така, че да отчитат специфичните потребности на NEETs, като те включват следните мерки: професионално ориентиране, обучение, преквалификация и професионално обучение, подпомагане за започване на стопанска дейност, помощи при търсене на работа и при обучение, помощи за мобилност;

18.  Подчертава значението на персонализираните услуги, които целят подпомагане на целевите бенефициери да идентифицират своите умения и да изготвят реалистичен план за професионално развитие въз основа на своите интереси и квалификации;

19.  Приветства факта, че сред предложените мерки е включено наблюдение, предвиждащо проследяване на участниците през първите шест месеца след приключване на изпълнението на мерките;

20.  Отбелязва, че по-голямата част от поисканите средства са предназначени за подпомагане за започване на стопанска дейност (3 000 000 EUR) и мерки за обучение (2 960 000 EUR);

21.  Отбелязва, че максималната допустима сума в размер на 15 000 EUR ще бъде предоставена на до 200 избрани работника и NEETs като подпомагане за започване на собствена стопанска дейност; подчертава, че целта на тази мярка е да се стимулира предприемачеството чрез предоставяне на финансиране за осъществими стопански инициативи, което следва да доведе до създаването на допълнителни работни места в средносрочен план; отбелязва, че посочената максимална допустима сума ще бъде отпускана при специфични условия и жизнеспособност на подкрепяните стартиращи стопански предприятия;

22.  Поставя акцент върху действителната добавена стойност и препоръчва предлагането на активни мерки, свързани с пазара на труда; отбелязва, че приблизително една трета от планираната подкрепа се състои от помощи и следователно от пасивни мерки, свързани с пазара на труда;

23.  Отбелязва, че разходите за обучителни мерки в настоящото заявление са на равнище, сравнимо с предишни заявления, подадени от Гърция; изтъква, че съществуват известни различия по отношение на тези разходи при подобни заявления, подадени от други държави членки;

24.  Призовава мерките, планирани по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) в рамките на новия програмен период, да допълват плана на ЕФПГ и да улесняват реинтеграцията на работниците в ориентирани към бъдещето и устойчиви икономически сектори; припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, ползващ се с подкрепата на ЕФПГ, следва да се вземат предвид бъдещите перспективи на пазара на труда и необходимите умения, както и съвместимостта му с прехода към икономика, характеризираща се с ефективно използване на ресурсите;

25.  Приветства факта, че по отношение на достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще бъдат зачитани принципите на равно третиране и недискриминация;

26.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

27.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

28.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството  по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas от Гърция)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/43.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) ОВ L 167, 29.06.2009 г., стр. 26.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/014 FR/Air France — Франция
PDF 477kWORD 72k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/014 FR/Air France, подадено от Франция) (COM(2014)0701 — C8-0247/2014 — 2014/2185(BUD))
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0701 — C8‑0247/2014),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0065/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламент (EС) № 1309/2013(4) отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициери чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Франция е подала заявление EGF/2013/014 FR/Air France за финансово участие от ЕФПГ вследствие на 5213 съкращения (като се очаква в мерките да участват 3886 лица) през референтния период от 1 юли 2013 г. до 31 октомври 2013 г. и след него, в резултат от спада на пазарния дял на Съюза във въздушния транспорт;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени; следователно изразява съгласие с Комисията, че Франция има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че френските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 20 декември 2013 г. и са го допълвали с информация до 24 юли 2014 г. както и че Комисията е представила своята оценка на 11 ноември 2014 г.;

3.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, френските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 6 ноември 2012 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

4.  Счита, че съкращенията в Air France са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, като пазарният дял на Съюза във въздушния транспорт се е свил, по-конкретно предвид впечатляващия ръст на три големи авиокомпании в региона на Персийския залив — тенденция, която се влошава в резултат на световната икономическа и финансова криза;

5.  Отбелязва, че се очаква съкращенията в Air France да имат отрицателно въздействие върху региона Ил дьо Франс, който освен това е изправен пред още колективни съкращения, тъй като заводът на Peugeot Citroën Automobile (PSA) в Олне ще бъде закрит изцяло през 2014 г.;

6.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва следните мерки за повторното интегриране на 3886 съкратени работници на пазара на труда: услуги за консултиране и професионално ориентиране за работници, обучение, финансово участие за започването на стопанска дейност, редовни информационни и комуникационни дейности, помощ за преквалификация, надбавка за мобилност;

7.  Приветства предназначената за помощта за преквалификация сума от 21 580 020 EUR, която ще се изплаща до края на отпуска за преквалификация („congé de reclassement“) и която се равнява на 70% от последната брутна заплата; отбелязва факта, че Регламент (ЕС) № 1309/2013 ограничава дела на тази помощ до 35% от общата сума от ЕФПГ, мобилизирана за дадено заявление, но подчертава, че Франция е подала заявлението в съответствие с Регламент (ЕО) № 546/2009(5), който се прилага за заявленията, подадени до края на 2013 г., и който позволява много по-щедро използване на средствата за конкретни помощи, като например помощта за преквалификация и финансовото участие за започване на стопанска дейност;

8.  Противопоставя се на използването на ЕФПГ като начин за финансиране на съкращенията; застъпва становището, че този фонд следва да се използва за подпомагане на реинтеграцията на работниците на пазара на труда;

9.  Припомня, че средствата следва да подпомагат реинтеграцията на бенефициерите на пазара на труда, а не да осигуряват заместител на заплатата им след като са били съкратени; отбелязва, че тази цел може да бъде много по-добре постигната чрез разпоредбите на действащия понастоящем Регламент (ЕС) № 1309/2013;

10.  Приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен чрез консултации с представители на бенефициерите от целевите групи и социалните партньори: обучение, услуги за консултиране за работници, финансово участие за започването на стопанска дейност, помощ за преквалификация, надбавка за мобилност;

11.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

12.  Отбелязва със съжаление, че повечето от съкратените работници са на възраст между 55 и 64 години; приветства диференцирания стимул в рамките на мярката за финансово участие за започване на стопанска дейност за наемането на работници на възраст над 55 години;

13.  Подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на стабилна заетост; подчертава освен това, че с помощта от ЕФПГ може да се съфинансират единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действия, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

14.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани от ЕФПГ, не съдържа данни относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове, но се позовава на писмено споразумение с извършващото съкращенията предприятие, в което се казва, че при изпълнението на гореописаните мерки, то няма да получи финансово участие и от други финансови инструменти на Съюза за същите мерки; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

15.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

16.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/014 FR/Air France, подадено от Франция)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/44.)

(1) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014–2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).
(5) Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, OВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.


Назначаване на членове на Единния съвет за преструктуриране *
PDF 433kWORD 57k
Решение на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно предложението на Комисията за назначаването на председател, заместник-председател и членове на Единния съвет за преструктуриране (C(2014)9456 — C8‑0284/2014 — 2014/0901(NLE))
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията от 5 декември 2014 г. за назначаването на председател, заместник-председател и членове на Единния съвет за преструктуриране (C(2014)9456),

—  като взе предвид член 56, параграф 6, трета алинея от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(1).

—  като взе предвид своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0070/2014),

A.  като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, че председателят, заместник-председателят и членовете на Единния съвет за преструктуриране („Съвета за преструктуриране“), посочени в член 43, параграф 1, буква б) от посочения регламент, се назначават въз основа на качествата, уменията и познанията им в банковата и финансовата област и въз основа на опита, свързан с финансовия надзор, регулирането и преструктурирането на банките;

Б.  като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, че при назначенията в Съвета за преструктуриране се зачитат принципите за баланс между двата пола, опит и квалификации;

В.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на 19 ноември 2014 г. Комисията прие списък на подбраните кандидати за длъжностите на председател и заместник-председател на Съвета за преструктуриране;

Г.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на 1 декември 2014 г. Комисията прие списък на подбраните кандидати за длъжностите на членове на Съвета за преструктуриране, посочени в член 43, параграф 1, буква б) от този регламент;

Д.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 двата списъка бяха предоставени на Парламента;

Е.  като има предвид, че на 5 декември 2014 г. Комисията прие предложение за назначаването на председател, заместник-председател и членове на Единния съвет за преструктуриране и предостави предложението на Парламента;

Ж.  като има предвид, че след това комисията на Парламента по икономически и парични въпроси направи оценка на квалификацията на предложените кандидати за длъжностите на председател, заместник-председател и членове на Съвета за преструктуриране, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

З.  като има предвид, че на 8 декември 2014 г. посочената парламентарна комисия проведе изслушване на Елке Кьоних, предложена като кандидат за длъжността председател на Съвета за преструктуриране, по време на което тя направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

И.  като има предвид, че на 9 декември 2014 г. комисията проведе изслушване на Тимо Лойтиниеми, предложен като кандидат за длъжността заместник-председател наСъвета за преструктуриране, както и на Мауро Гранде, Антонио Караскоса, Джоан Келерман и Доминик Лабуре — четиримата кандидати, предложени за длъжността член на Съвета за преструктуриране; всеки от петимата предложени кандидати направи встъпително изявление по време на изслушването, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  Одобрява предложението на Комисията за назначаването на следните предложени кандидати:

   а) Елке Кьоних за длъжността председател на Съвета за преструктуриране,
   б) Тимо Лойтиниеми за длъжността заместник-председател на Съвета за преструктуриране,
   в) Мауро Гранде за длъжността член на Съвета за преструктуриране,
   г) Антонио Караскоса за длъжността член на Съвета за преструктуриране,
   д) Джоан Келерман за длъжността член на Съвета за преструктуриране,
   е) Доминик Лабуре за длъжността член на Съвета за преструктуриране,

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.

Правна информация