Indeks 
Teksty przyjęte
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - StrasburgWersja ostateczna
Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
 Naukowe badanie zagadnień dotyczących żywności ***I
 Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) ***
 Umowa o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) z Marokiem ***
 Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej z Ukrainą ***
 Udział Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym ***
 Podatek od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych *
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Włochy
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polska
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grecja
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji
 Mianowanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji *

Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
PDF 273kWORD 49k
Decyzja
Załącznik
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. o wyborze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (2014/2092(INS))
P8_TA(2014)0073

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 24 akapit trzeci i art. 228,

–  uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 106a,

–  uwzględniając swoją decyzję 94/262/EWWS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich(1),

–  uwzględniając art. 219 Regulaminu,

–  uwzględniając zaproszenie do składania kandydatur(2),

–  uwzględniając głosowanie w dniu 16 grudnia 2014 r.,

1.  powołuje Emily O'REILLY na stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do końca kadencji Parlamentu;

2.  wzywa Emily O'REILLY do złożenia ślubowania przed Trybunałem Sprawiedliwości;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do opublikowania załączonej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji i Trybunałowi Sprawiedliwości.

ZAŁĄCZNIK

DecYZJA ParlamentU EuropeJSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2014 r.

o wyborze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji 2014/949/UE.)

(1)Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15.
(2)Dz.U. C 293 z 2.9.2014, s. 13.


Naukowe badanie zagadnień dotyczących żywności ***I
PDF 366kWORD 51k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 93/5/EWG z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0246),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0005/2014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 9 lipca 2014 r.(1),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 26 listopada 2014 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 oraz art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8‑0059/2014),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 grudnia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... uchylającej dyrektywę Rady 93/5/EWG w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2015/254.)

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) ***
PDF 282kWORD 49k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (09412/2014),

–  uwzględniając Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody, przedstawiony przez Radę na mocy art. 192 ust. 1 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0042/2014),

–  uwzględniając art. 192 ust. 1, art. 207 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2, art. 108 ust. 7, a także art. 39 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0036/2014),

1.  wyraża zgodę na przystąpienie do Konwencji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.


Umowa o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) z Marokiem ***
PDF 282kWORD 48k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Marokańskim (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10437/2014),

–  uwzględniając projekt Umowy o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Marokańskim (10717/2006),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 172 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8‑0108/2014),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7, a także art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0045/2014),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Marokańskiego.


Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej z Ukrainą ***
PDF 281kWORD 48k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (11047/2014),

–  uwzględniając Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą(1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0114/2014),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz ust. 2, art. 108 ust. 7, a także art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0039/2014),

1.  wyraża zgodę na odnowienie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Ukrainy.

(1) Dz.U. L 36 z 12.2.2003, s. 32.


Udział Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym ***
PDF 279kWORD 47k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz trzech powiązanych umów (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (06698/2014),

–  uwzględniając Umowę o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz trzy powiązane z nią umowy (06696/2014),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217, art. 218 ust. 6 oraz art. 218 ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0002/2014),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0026/2014),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Umowy i trzech powiązanych umów;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Islandii, Księstwa Liechtensteinu i Królestwa Norwegii.


Podatek od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych *
PDF 279kWORD 47k
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2014)0666),

–  uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0242/2014),

–  uwzględniając art. 59 oraz art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0054/2014),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Włochy
PDF 388kWORD 73k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool z Włoch) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0064/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG),

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, w sprawie rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz w sprawie finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej,

D.  mając na uwadze, że w dniu 18 czerwca 2014 r. władze Włoch złożyły wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool w związku ze zwolnieniem 608 pracowników w przedsiębiorstwie Whirlpool Europe S.r.l., które prowadziło działalność w sektorze gospodarki sklasyfikowanym w dziale 27 NACE Rev. 2 („Produkcja urządzeń elektrycznych”), oraz u pięciu dostawców i producentów znajdujących się na niższym szczeblu łańcucha dostaw,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zwraca uwagę, że władze Włoch złożyły wniosek na podstawie kryterium interwencji przewidzianego w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników lub zaprzestanie prowadzenia działalności przez co najmniej tyle osób pracujących na własny rachunek w czteromiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, przy czym liczba ta obejmuje pracowników zwolnionych u dostawców i producentów znajdujących się na niższym szczeblu łańcucha dostaw lub osoby, które zaprzestały prowadzenia własnej działalności gospodarczej we współpracy z takimi dostawcami i producentami; zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w tym rozporządzeniu zostały spełnione i że w związku z tym Włochy mają prawo do pomocy finansowej na podstawie tego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 18 czerwca 2014 r. władze Włoch złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG, a także zauważa, że Komisja udostępniła swoją ocenę dnia 28 października 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja dotrzymała krótkiego terminu wynoszącego 12 tygodni, przewidzianego w rozporządzeniu w sprawie EFG;

3.  zwraca uwagę, że zdaniem władz Włoch światowy kryzys finansowy i gospodarczy wywarł poważny wpływ na konsumpcję włoskich gospodarstw, które zmieniły zdanie co do decyzji o kupnie, zwłaszcza w przypadku dóbr trwałych, w tym sprzętu gospodarstwa domowego;

4.  podkreśla, że na skutek kryzysu gospodarczego i finansowego konsumpcja gospodarstw domowych znacznie spadła, a wartość włoskiego rynku dużych urządzeń używanych w gospodarstwach domowych spadła z 3 174 mld EUR w 2010 r. do 2 649 mld EUR w 2013 r., a więc o 16,5 %;

5.  zgadza się, że gwałtowny spadek produkcji urządzeń elektrycznych w latach 2008–2012 jest związany ze światowym kryzysem finansowym i gospodarczym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009(4), oraz że wobec tego Włochy mają prawo do pomocy finansowej z EFG;

6.  zauważa, że do chwili obecnej złożono jeszcze dwa inne wnioski o wsparcie z EFG, które dotyczyły sektora produkcji urządzeń elektrycznych(5) i również były uzasadniane światowym kryzysem gospodarczym i finansowym;

7.  zwraca uwagę, że zwolnienia te dodatkowo przyczynią się do wzrostu bezrobocia w prowincji Trydent, gdzie jego stopa podwoiła się od początku kryzysu, wzrastając z 2,9 % w 2007 r. do 6,1 % w 2013 r.; podkreśla, że spadek zatrudnienia objął zarówno sektor budowlany (–10,3%), jak i przemysł (–2,4 %) oraz że w Trydencie wg danych włoskiego urzędu statystycznego ISTAT za pierwszy kwartał 2014 r. liczba bezrobotnych wynosi ok. 18 700, a liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy w całej prowincji – ok. 41 800;

8.  zwraca uwagę, że oprócz 502 pracowników zwolnionych w okresie referencyjnym w głównym przedsiębiorstwie, jakim jest Whirlpool, liczba pracowników kwalifikujących się jako osoby objęte pomocą z EFG obejmuje również 106 osób zwolnionych przez pięciu dostawców i producentów znajdujących się na niższym szczeblu łańcucha dostaw, co daje w sumie 608 osób;

9.  odnotowuje, że całkowite szacunkowe koszty wynoszą 3 150 000 EUR, z czego 126 000 EUR przeznaczono na wdrożenie, a wkład finansowy z EFG wynosi 1 890 000 EUR, co stanowi 60 % łącznych kosztów;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Włoch postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 4 lutego 2014 r., przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu wsparcia z EFG na zaproponowany skoordynowany pakiet, a nawet przed złożeniem wniosku o wkład finansowy z EFG;

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że partnerzy społeczni brali udział w negocjacjach w sprawie środków, na które zostanie przeznaczone wsparcie; docenia ponadto, że związki zawodowe są zaangażowane w monitorowanie procesu wdrażania i ewentualną modyfikację środków, a także w ocenę wyników; z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że planowane środki, ich treść oraz istotne aspekty związane z ich wdrożeniem (w tym harmonogram) przedstawiono byłym pracownikom zakładu Whirlpool w Spini di Gardolo i omówiono je podczas 15 spotkań, które odbyły się w lutym i marcu 2014 r., oraz że 393 spośród wszystkich pracowników biorących udział w tych spotkaniach zarejestrowało się z zamiarem skorzystania z tych środków;

12.  zwraca uwagę, że zindywidualizowane usługi, które mają być świadczone zwolnionym pracownikom, obejmują: spotkania informacyjne, zapisy i rejestrację, poradnictwo i doradztwo, ocenę umiejętności, szkolenia ogólne i przekwalifikowanie, szkolenia zawodowe, coaching, wsparcie po reintegracji zawodowej i wsparcie przy podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, dodatki z tytułu poszukiwania pracy, dodatki z tytułu uczestnictwa, wsparcie z tytułu kosztów dojazdów oraz dopłatę z tytułu zatrudnienia;

13.  zwraca uwagę, że 16,78% beneficjentów objętych pomocą to obywatele państw spoza UE; uważa, że pewne elementy coachingu mogą być szczególnie przydatne dla tych beneficjentów i pomóc im w powrocie na rynek pracy;

14.  opowiada się za oceną konkretnych wyników działań w zakresie szkolenia, przekwalifikowania i szkolenia zawodowego oferowanego uczestnikom, aby mieć lepszy ogląd sytuacji w odniesieniu do skuteczności proponowanych środków;

15.  z zadowoleniem przyjmuje wsparcie po reintegracji zawodowej oraz wsparcie przy zakładaniu przedsiębiorstw;

16.  uważa, że dopłata z tytułu zatrudnienia pełni rolę zachęty dla nowych pracodawców do ponownego zatrudnienia uczestników w ramach umów na czas nieokreślony lub co najmniej na okres 12 miesięcy; zwraca uwagę, że szacuje się, iż mniej niż połowa (250) wszystkich beneficjentów skorzysta z tego środka;

17.  wyraża zadowolenie, że w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

18.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a także pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

19.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zadbania o jej publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool z Włoch)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2015/42.)

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26).
(5)EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008 oraz EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polska
PDF 560kWORD 73k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. z Polski) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0062/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG),

C.  mając na uwadze, że rozporządzenie (UE) nr 1309/2013(4) odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do rozpoczęcia własnej działalności;

D.  mając na uwadze, że Polska złożyła wniosek nr EGF/2013/006 PL/Fiat w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniem 1 079 pracowników (829 w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland i 250 u 21 dostawców i poddostawców), przy czym pomocą EFG ma zostać objętych 777 osób, w związku ze spadkiem produkcji w zakładzie przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland S.A. w Tychach (zakład w Tychach) znajdującym się w woj. śląskim w Polsce, w okresie odniesienia od 21 stycznia do 21 maja 2013 r.,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zauważa, że warunki wymienione w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i w związku z tym zgadza się z Komisją, iż Polska ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 29 lipca 2013 r. władze Polski złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG i uzupełniły go dodatkowymi informacjami do dnia 16 czerwca 2014 r., a także zauważa, że Komisja udostępniła swoją ocenę dnia 10 listopada 2014 r.;

3.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Polski postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 21 stycznia 2013 r., na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

4.  zwraca uwagę, że od 2007 r., kiedy to w Europie produkowano 32,2 % wszystkich samochodów osobowych wytwarzanych na świecie, europejski przemysł motoryzacyjny traci udziały w rynku i w 2012 r. przypadało nań 23,2 % światowej produkcji; podkreśla ponadto, że w latach 2011–2012 produkcja w UE-27 spadła o 7 %, natomiast produkcja światowa w tym samym okresie wzrosła o 5,3 %; podkreśla, że sytuacja ta przedstawiała się jeszcze gorzej na szczeblu krajowym, gdzie w 2012 r. produkcja spadła o prawie jedną trzecią w porównaniu z rokiem 2011;

5.  w związku z tym podziela zdanie Komisji, zgodnie z którym zwolnienia w zakładzie w Tychach oraz u jego dostawców i poddostawców są związane z istotnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją; podkreśla, że do skutków globalizacji należy jeszcze dodać wpływ kryzysu finansowego, w wyniku którego sprzedaż nowych samochodów osobowych w Unii spadła do poziomu najniższego w historii gromadzenia danych na ten temat;

6.  zwraca uwagę, że zwolnienia w zakładzie w Tychach prawdopodobnie będą mieć negatywne konsekwencje dla regionu, gdyż byli pracownicy przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland oraz jego dostawców i poddostawców stanowią 10 % wszystkich bezrobotnych na tym obszarze;

7.  zwraca uwagę, że od roku 2011 stopa bezrobocia w woj. śląskim rośnie; zauważa ponadto, że w latach 2011–2012 zwolnienia grupowe w tym regionie prawie podwoiły się;

8.  zauważa, że do chwili obecnej 21 wniosków o wsparcie z EFG dotyczyło przemysłu motoryzacyjnego: 12 z nich odnosiło się do globalizacji handlu, a podstawą 9 było kryterium odnoszące się do kryzysu;

9.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje następujące środki skierowane do 777 zwolnionych pracowników: koszty szkoleń i koszty powiązane ze szkoleniami, szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, stypendia szkoleniowe, stypendia z tytułu odbywania stażu, koszty stażu, prace interwencyjne, dotacje z tytułu podjęcia działalności gospodarczej i środki motywujące do zatrudnienia;

10.  stwierdza, że dotacje na samozatrudnienie (do wysokości 4 995 EUR na pracownika) są obłożone warunkami i powiązane z sukcesem prowadzonej działalności na własny rachunek; podkreśla, że te warunki nie powinny zniechęcać uczestników do ubiegania się o ten środek pomocowy;

11.  zauważa, że wdrożenie pakietu zindywidualizowanych usług zostało zakończone z końcem 2013 r. i że ze wstępnych danych wynika, iż 269 osób uczestniczyło w 313 różnych rodzajach działań w ramach tego pakietu, z których to 219 osób znalazło zatrudnienie w wyniku udzielonego wsparcia;

12.  stwierdza, że ze wstępnych danych wynika, iż całkowity koszt wdrożenia pakietu zindywidualizowanych usług był znacznie niższy niż szacowano ze względu na mniejszą liczbę pracowników uczestniczących w tych usługach;

13.  podkreśla, że pomimo niższej niż początkowo szacowano liczby pracowników uczestniczących w tych działaniach, ze wstępnych danych wynika, iż liczba bezrobotnych pracowników objętych tym pakietem, którzy wciąż zarejestrowani są w Urzędzie Pracy wynosi 85, co potwierdza fakt, iż zdecydowana większość zwolnionych w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland pracowników znalazła zatrudnienie;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regionalna rada ds. zatrudnienia brała udział w przygotowaniu wniosku o pomoc z EFG, a także wyraża zadowolenie z jej roli w procesie podejmowania decyzji dotyczących pakietu działań w ramach projektu;

15.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej; uważa, że przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności oraz że pakiet ten powinien być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

16.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót na rynek pracy poszczególnych zwolnionych pracowników w ramach stabilnego zatrudnienia; ponadto podkreśla, że w ramach pomocy z EFG można współfinansować jedynie aktywne środki na rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

17.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wśród różnych środków działania interwencyjne są szczególnie skierowane do grupy pracowników w wieku powyżej 50 lat, którzy stanowią znaczny odsetek beneficjentów; zauważa, że ta grupa wiekowa jest bardziej zagrożona długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem z rynku pracy;

18.  podkreśla, że zwolnienia dotknęły wiele osób starszych (18,7 % wszystkich zwolnionych pracowników) i posiadających niskie kwalifikacje (62,6 % wszystkich zwolnionych pracowników); apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na te dwie grupy i specjalne środki EFG opracowane z myślą o nich;

19.  uważa, że sześciu pracowników dotkniętych długotrwałymi problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością może posiadać specjalne potrzeby jeśli chodzi o zapewnienie im zindywidualizowanego podejścia;

20.  wyraża zadowolenie, że na poszczególnych etapach wdrażania środków EFG i dostępu do nich stosowana była i nadal stosowana będzie zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji;

21.  stwierdza, że w dniu 20 grudnia 2012 r. przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland osiągnęło porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego ustanowiono kryteria selekcji pracowników, którzy mają zostać zwolnieni, oraz uzgodniono zachęty przyznawane pracownikom, którzy postanowili opuścić przedsiębiorstwo dobrowolnie;

22.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Polski potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych Unii; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

23.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zadbania o jej publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

25.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., złożony przez Polskę)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2015/41.)

(1) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014−2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).


Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas - Grecja
PDF 397kWORD 77k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas z Grecji) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0702 – C8-0245/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0063/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu tym pracownikom powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG),

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, ustalenia wkładu finansowego Unii na 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, w sprawie rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz w sprawie finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej,

D.  mając na uwadze, że w dniu 29 lipca 2014 r. władze Grecji złożyły wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas dotyczący zwolnienia 551 pracowników w przedsiębiorstwie Odyssefs Fokas S.A. prowadzącym działalność w sektorze gospodarki sklasyfikowanym w dziale 47 NACE Rev. 2 („Handel detaliczny, z wyjątkiem pojazdów silnikowych i motocykli”),

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze greckie dostrzegają istotne korzyści płynące z tego instrumentu budżetowego i korzystały z niego już wielokrotnie, zwalczając negatywne skutki kryzysu finansowego i gospodarczego;

2.  zwraca uwagę, że władze Grecji złożyły wniosek na podstawie kryterium interwencji przewidzianego w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników lub zaprzestanie prowadzenia działalności przez co najmniej tyle osób pracujących na własny rachunek w czteromiesięcznym okresie referencyjnym w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, przy czym liczba ta obejmuje pracowników zwolnionych u dostawców i producentów znajdujących się na niższym szczeblu łańcucha dostaw lub osoby, które zaprzestały prowadzenia własnej działalności gospodarczej we współpracy z takimi dostawcami i producentami;

3.  odnotowuje, że władze Grecji przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 29 lipca 2014 r., a Komisja przedstawiła ocenę tego wniosku w dniu 11 listopada 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje szybką procedurę oceny, wynoszącą niecałe pięć miesięcy;

4.  zauważa, że według greckich władz powodem zwolnień były głównie dwa czynniki: obniżenie się rozporządzalnego dochodu gospodarstw domowych z powodu podwyższenia podatków, niższych zarobków (zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym) oraz wzrostu bezrobocia, co przyniosło ogromny spadek siły nabywczej; oraz drastyczne ograniczenie kredytów udzielanych przedsiębiorstwom i osobom fizycznym, spowodowane brakiem środków finansowych w greckich bankach;

5.  zgadza się, że wspomniane czynniki są powiązane z ogólnoświatowym kryzysem finansowo-gospodarczym, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 546/2009(4) oraz że Grecja jest w związku z tym uprawniona do pomocy z EFG;

6.  zauważa, że do chwili obecnej jeszcze trzy inne wnioski o wsparcie z EFG – dwa z nich z Grecji – dotyczyły sektora detalicznego, a ich podstawą był również światowy kryzys gospodarczy i finansowy;

7.  zauważa, że rzeczone zwolnienia pogorszą sytuację pod względem bezrobocia w kraju, w którym w latach 2008–2013 liczba bezrobotnych zwiększyła się czterokrotnie i który obecnie ma najwyższą stopę bezrobocia wśród państw członkowskich UE i piątą w kolejności na świecie; jest szczególnie zaniepokojony sytuacją w regionie Attyki i Macedonii Środkowej, w których skoncentrowanych jest 90 % zwolnień, a już teraz bezrobocie przekracza tam średnią krajową w wysokości 27,5 %;

8.  zauważa, że oprócz 551 zwolnień w okresie referencyjnym liczba kwalifikujących się beneficjentów obejmuje również 49 pracowników zwolnionych przed czteromiesięcznym okresem referencyjnym, co daje łącznie 600 osób; zauważa, że 89,17 % zwolnionych pracowników kwalifikujących się do wsparcia z EFG stanowią kobiety;

9.  przychylnie ocenia też fakt, że greckie władze zaoferują zindywidualizowane usługi współfinansowane przez EFG dla grupy maksymalnie 500 młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (NEET), którzy w dniu składania aplikacji nie przekroczą 30 roku życia, pod warunkiem jednak, że wszystkie zwolnienia, o których mowa w ust. 8, będą miały miejsce w następujących regionach na poziomie NUTS 2: Κεντρική Μακεδονία (Środkowa Macedonia) (EL12), Θεσσαλία (Tesalia) (EL14) i Aττική (Attyka) (EL30), które kwalifikują się do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w związku z czym całkowita liczba beneficjentów wyniesie 1100 osób;

10.  zwraca uwagę, że władze Grecji zdecydowały się na świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG także na rzecz maksymalnie 500 osób w wieku poniżej 30 lat, które nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się; zauważa, że – jak wynika z wniosku – greckie władze zastosują m.in. kryteria powiązane z kryteriami wyszczególnionymi w planie wykonawczym Grecji dotyczącym gwarancji dla młodzieży (tj. młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem, dochód gospodarstwa domowego, poziom wykształcenia, okres bezrobocia itp.) oraz zaproszenia do wyrażenia zainteresowania; wzywa władze greckie, by miały na uwadze kryteria społeczne oraz dopilnowały, aby podczas wyboru beneficjentów EFG w pełni przestrzegano zasad braku dyskryminacji i równych szans;

11.  popiera kryteria socjalne zastosowane przez greckie władze do wyznaczenia młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (NEET) kwalifikującej się do pomocy z EFG, które obejmują dane na temat dochodu gospodarstwa domowego, poziomu wykształcenia i okresu trwania bezrobocia; oczekuje, że wybór odbiorców pomocy będzie w pełni zgodny z zasadą niedyskryminacji, aby dać szansę także tym osobom, które są najdalej od rynku pracy;

12.  wzywa greckie władze do dostarczenia szczegółowych informacji na temat finansowanych działań i ich wyników, mając na celu dzielenie się najlepszymi praktykami, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii selekcji i wsparcia udzielanego młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (NEET);

13.  odnotowuje, że szacunkowy całkowity budżet wynosi 10 740 000 EUR, z czego 210 000 EUR przeznaczone jest na wdrażanie, oraz że wkład finansowy z EFG wynosi 6 444 000 EUR, co stanowi 60 % całkowitych kosztów;

14.  zauważa, że wydatki na działania przygotowawcze, zarządzanie, działania informacyjne i reklamowe oraz kontrolę i sprawozdawczość stanowią 1,96 % łącznego budżetu; zauważa ponadto, że niemal połowa tego budżetu ma zostać wykorzystana na działania informacyjne i reklamowe.

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby zapewnić szybką pomoc pracownikom, władze Grecji postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 20 października 2014 r., na długo przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

16.  zauważa, że władze Grecji poinformowały, iż skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług opracowano w drodze konsultacji z przedstawicielami beneficjentów objętych pomocą (byli pracownicy Fokas i ich reprezentanci prawni) oraz z Federacją Pracowników Sektora Prywatnego w Grecji;

17.  zwraca uwagę, że zindywidualizowane usługi, które mają być świadczone, zaplanowano z myślą o uwzględnieniu specyficznych potrzeb młodzieży niepracującej, niekształcącej się i nieszkolącej się, a obejmują one następujące działania: poradnictwo zawodowe, szkolenia, przekwalifikowanie i szkolenia zawodowe, wkład na rzecz podjęcia działalności gospodarczej, dodatki z tytułu poszukiwania pracy, dodatki szkoleniowe i dodatki z tytułu mobilności;

18.  podkreśla znaczenie zindywidualizowanych usług, których celem jest pomoc beneficjentom w określeniu własnych umiejętności i opracowaniu realistycznego planu rozwoju zawodowego w oparciu o ich interesy i kwalifikacje;

19.  z zadowoleniem przyjmuje włączenie do zaproponowanych środków monitoringu, który umożliwi obserwację sytuacji uczestników przez sześć miesięcy po zakończeniu stosowania środków;

20.  zauważa, że większość środków, o które wystąpiono, ma zostać przeznaczona na wspieranie zakładania nowych przedsiębiorstw (3 000 000 EUR) i działania szkoleniowe (2 960 000 EUR);

21.  zauważa, że maksymalna kwalifikowalna kwota w wysokości 15 000 EUR zostanie przyznana maksymalnie 200 wybranym pracownikom oraz osobom niekształcącym się, niepracującym i nieszkolącym się jako pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej; podkreśla, że celem tego środka jest promowanie przedsiębiorczości poprzez udostępnienie środków finansowych na obiecujące inicjatywy biznesowe, co w perspektywie średnioterminowej powinno prowadzić do powstania dalszych miejsc pracy; zwraca uwagę, że ta maksymalna kwalifikowalna kwota zostanie przyznana po spełnieniu określonych warunków oraz jeżeli wspierane podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą będą rentowne;

22.  podkreśla prawdziwą wartość dodaną i zaleca oferowanie aktywnych instrumentów rynku pracy; stwierdza, że blisko jedna trzecia planowanej pomocy polega na wypłacaniu dodatków, a tym samym stanowi pasywne instrumenty rynku pracy;

23.  zauważa, że koszt działań szkoleniowych w przedmiotowym wniosku jest na poziomie porównywalnym z wcześniejszymi wnioskami Grecji; zwraca uwagę, że w przypadku podobnych wniosków innych państw członkowskich koszty te różnią się;

24.  apeluje o to, by środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) planowane w ramach nowego okresu programowania EFS uzupełniały plan EFG i ułatwiały powrót pracowników do pracy w nastawionych na przyszłość i zrównoważonych sektorach gospodarki; przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną gospodarkę;

25.  wyraża zadowolenie, że w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

26.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

27.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

28.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas z Grecji)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2015/43.)

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26.


Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji
PDF 386kWORD 70k
Rezolucja
Załącznik
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji) (COM(2014)0701 – C8-0247/2014 – 2014/2185(BUD))
P8_TA(2014)0083A8-0065/2014

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0701 – C8–0247/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0065/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że rozporządzenie (UE) nr 1309/2013(4) odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do rozpoczęcia własnej działalności;

D.  mając na uwadze, że Francja przedstawiła wniosek EGF/2013/014 FR/Air France o wkład finansowy z EFG w związku ze zwolnieniem 5 213 pracowników, z których 3 886 ma zostać objętych środkami pomocowymi, w trakcie lub po upływie okresu odniesienia od 1 lipca do 31 października 2013 r., co jest konsekwencją spadku udziału Unii w rynku transportu lotniczego;

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG;

1.  zauważa, że warunki wymienione w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione; w związku z tym zgadza się z Komisją, iż Francja ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 20 grudnia 2013 r. władze Francji złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG i uzupełniły go dodatkowymi informacjami do dnia 24 lipca 2014 r., a także zauważa, że Komisja udostępniła swoją ocenę dnia 11 listopada 2014 r.;

3.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Francji postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 6 listopada 2012 r., a więc na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet, a nawet przed złożeniem odpowiedniego wniosku;

4.  uważa, że zwolnienia w przedsiębiorstwie Air France wiążą się z istotnymi zmianami w strukturze światowego handlu spowodowanymi globalizacją, a udział Unii w rynku transportu lotniczego spada, szczególnie w obliczu spektakularnego rozwoju trzech ważnych przedsiębiorstw z Zatoki Perskiej, przy czym sytuację tę pogarsza dodatkowo światowy kryzys finansowy i gospodarczy;

5.  zwraca uwagę, że zwolnienia w Air France będą mieć negatywny wpływ na region Île-de-France, w którym doszło już do masowych zwolnień, gdyż zakład produkcyjny przedsiębiorstwa Peugeot Citroën Automobile (PSA) w Aulnay zostanie całkowicie zamknięty w 2014 r.;

6.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje następujące środki mające na celu znalezienie zatrudnienia dla 3 886 zwolnionych pracowników: usługi doradcze i poradnictwo zawodowe dla pracowników, szkolenia, pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej, regularne działania informacyjne i komunikacyjne, dodatek z tytułu przeniesienia oraz dodatek z tytułu mobilności;

7.  wyraża zadowolenie z powodu kwoty w wysokości 21 580 020 EUR przeznaczonej na dodatek z tytułu przeniesienia, który będzie wypłacany do końca urlopu przeznaczonego na zmianę kwalifikacji (congé de reclassement) i stanowi 70 % ostatniego wynagrodzenia brutto pracowników; zwraca uwagę, że na mocy rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 udział takich dodatków jest ograniczony do 35 % całkowitej pomocy uruchamianej w ramach EFG w związku z daną sprawą, ale podkreśla, że Francja przedłożyła wniosek zgodnie rozporządzeniem (WE) nr 546/2009(5), które ma zastosowanie do wniosków złożonych do końca roku 2013 i które umożliwia o wiele hojniejsze przydzielanie środków na konkretne dodatki pomocowe takie jak dodatek z tytułu przeniesienia czy pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej;

8.  sprzeciwia się wykorzystywaniu EFG jako sposobu finansowania zwolnień; opowiada się za tym, by fundusz ten był wykorzystywany do wspierania powrotu pracowników na rynek pracy;

9.  przypomina, że środki powinny przyczyniać się do reintegracji beneficjentów na rynku pracy, a nie zastępować im wynagrodzenie po zwolnieniu; zauważa, że cel ten można o wiele lepiej osiągnąć dzięki przepisom obecnie obowiązującego rozporządzenia (UE) nr 1309/2013;

10.  wyraża zadowolenie, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w porozumieniu z przedstawicielami osób objętych pomocą i z partnerami społecznymi: szkolenia, usługi doradcze dla pracowników, pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej, dodatek z tytułu przeniesienia oraz dodatek z tytułu mobilności;

11.  przypomina, że ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

12.  zauważa z przykrością, że większość zwolnionych pracowników jest w wieku od 55 do 64 lat; przyjmuje z zadowoleniem zróżnicowaną zachętę w ramach pomocy na podjęcie własnej działalności gospodarczej, aby pracownicy w wieku powyżej 55 lat znaleźli zatrudnienie;

13.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót poszczególnych zwolnionych pracowników na rynek pracy w ramach stabilnego zatrudnienia; ponadto podkreśla, że z EFG można współfinansować jedynie aktywne instrumenty rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

14.  zwraca uwagę, że w informacjach na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, nie ma wzmianki o komplementarności z działaniami finansowanymi w ramach funduszy strukturalnych, ale powołuje się na pisemne porozumienie z przedsiębiorstwem dokonującym zwolnień, z którego wynika, że podczas wdrażania środków opisanych powyżej przedsiębiorstwo to nie będzie otrzymywać pomocy finansowej w ramach innych instrumentów finansowych Unii na te same środki; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

15.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

17.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2015/44.)

(1) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).
(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26.


Mianowanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji *
PDF 288kWORD 54k
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

(Zatwierdzenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 5 grudnia 2014 r. dotyczący mianowania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (C(2014)9456),

–  uwzględniając art. 56 ust. 6 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010(1),

–  uwzględniając swój Regulamin,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0070/2014),

A.  mając na uwadze art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, który stanowi, że przewodniczący, wiceprzewodniczący i członkowie Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (zwanej dalej „Jednolitą Radą”), o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, mianowani są w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, znajomość spraw bankowych i finansowych oraz doświadczenie w dziedzinie nadzoru finansowego, regulacji finansowych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków;

B.  mając na uwadze art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, który stanowi, że członków Jednolitej Rady wybiera się z poszanowaniem zasad równowagi płci oraz uwzględnieniem doświadczenia i kwalifikacji;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 w dniu 19 listopada 2014 r. Komisja przyjęła listę najlepszych kandydatów na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 w dniu 1 grudnia 2014 r. Komisja przyjęła listę najlepszych kandydatów na stanowiska członków Jednolitej Rady, o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 dwie listy najlepszych kandydatów zostały przekazane Parlamentowi;

F.  mając na uwadze, że w dniu 5 grudnia 2014 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący mianowania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i przekazała ten wniosek Parlamentowi;

G.  mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego przystąpiła następnie do oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady, w szczególności pod kątem wymogów, o których mowa w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014;

H.  mając na uwadze, że w dniu 8 grudnia 2014 r. komisja przesłuchała Elke König, kandydatkę na stanowisko przewodniczącej Jednolitej Rady, podczas którego wygłosiła ona oświadczenie wstępne, a następnie odpowiedziała na pytania członków komisji;

I.  mając na uwadze, że w dniu 9 grudnia 2014 r. komisja przesłuchała Tima Löyttyniemiego, kandydata na stanowisko wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady, jak również Maura Grande, Antonia Carrascosę, Joanne Kellermann i Dominique'a Laboureix, czterech kandydatów na członków Jednolitej Rady; podczas przesłuchania wszyscy kandydaci wygłosili oświadczenia wstępne, a następnie odpowiedzieli na pytania członków komisji;

1.  zatwierdza wniosek Komisji dotyczący mianowania następujących kandydatów:

   a) Elke König – na stanowisko przewodniczącej Jednolitej Rady,
   b) Timo Löyttyniemi – na stanowisko wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady,
   c) Mauro Grande – na stanowisko członka Jednolitej Rady,
   d) Antonio Carrascosa – na stanowisko członka Jednolitej Rady,
   e) Joanne Kellermann – na stanowisko członkini Jednolitej Rady,
   f) Dominique Laboureix – na stanowisko członka Jednolitej Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji i rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.

Informacja prawna