Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 17. decembra 2014 - ŠtrasburgFinálna verzia
Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch AKT
 Autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku ***I
 Colné zaobchádzanie s tovarom s pôvodom z Ekvádoru ***I
 Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: Príjmy z pokút, úrokových platieb, náhrad a splátok – Platobné rozpočtové prostriedky – Plány pracovných miest Komisie, Výboru regiónov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
 Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014 – tradičné vlastné zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národného dôchodku (HND)
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: Záplavy v Taliansku - zemetrasenie v Grécku - poľadovica v Slovinsku - poľadovica a záplavy v Chorvátsku
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: Záplavy v Taliansku (Sardínia) v roku 2013 – zemetrasenie v Grécku – poľadovica v Slovinsku – poľadovica a následné záplavy v Chorvátsku v roku 2014
 Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: revízia prognózy tradičných vlastných zdrojov a príspevkov z DPH a z HND
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku
 Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku
 Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 – prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku 2013
 Systém vlastných zdrojov Únie – úprava príspevkov jednotlivých členských štátov *
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: regióny postihnuté katastrofami
 Mobilizácia nástroja flexibility – financovanie programov štrukturálnych fondov na Cypre
 Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015
 Klasifikácia závažných porušení v cestnej doprave
 Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ
 Uznanie štátnej suverenity Palestíny
 Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví
 Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii

Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch AKT
PDF 219kWORD 52k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 14. novembra 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))
P8_TA(2014)0085B8-0346/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2014)08355),

–  so zreteľom na list Komisie z 26. novembra 2014, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre medzinárodný obchod predsedovi Konferencie predsedov výborov z 5. decembra 2014,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve(1), a najmä na jeho článok 2 ods. 2 a článok 24a ods. 6,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 527/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania(2),

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre medzinárodný obchod,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 16. decembra 2014,

A.  keďže podľa nariadenia (EÚ) č. 527/2013 sa na Keňu od 1. októbra 2014 prestal vzťahovať režim prístupu na trh povolený podľa nariadenia (ES) č. 1528/2007;

B.  keďže 16. októbra 2014 Keňa, Európska únia a jej členské štáty ukončili rokovania o dohode o hospodárskom partnerstve;

C.  keďže 14. novembra 2014 Komisia prijala delegovaný akt s cieľom opätovne zaradiť Keňu do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1528/2007;

D.  keďže Komisia zdôraznila, že rozhodnutie nevzniesť námietku by obmedzilo jej potenciálnu obchodnú diverziu a pokles jej vývozu do EÚ, pričom by sa znížili straty v odvetviach spracovania tuniaka, záhradníctva a rezaných kvetov;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 59.


Autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku ***I
PDF 294kWORD 49k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku (COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))
P8_TA(2014)0086A8-0053/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0542),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0128/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 10. decembra 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a na stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0053/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. decembra 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1383/2014.)


Colné zaobchádzanie s tovarom s pôvodom z Ekvádoru ***I
PDF 291kWORD 48k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o colnom zaobchádzaní s tovarom s pôvodom z Ekvádoru (COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))
P8_TA(2014)0087A8-0056/2014

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0585),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0172/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady vyjadrený v liste z 10. decembra 2014 schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0056/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. decembra 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o colnom zaobchádzaní s tovarom s pôvodom v Ekvádore

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1384/2014.)


Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014
PDF 307kWORD 59k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti podľa bodu 14 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))
P8_TA(2014)0088A8-0068/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1) (nariadenie o VFR), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 14,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o platobných rozpočtových prostriedkoch, ako je dohodnuté v spoločných záveroch z 12. novembra 2013(3),

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013,

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2014, ktorý prijala Komisia 15. apríla 2014 (COM(2014)0329),

–  so zreteľom na pozíciu, ktorú prijala Rada 12. decembra 2014 k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0068/2014),

A.  keďže začiatok plnenia VFR na roky 2014 – 2020 sa vyznačoval veľmi veľkým objemom nevybavených platieb, pričom na konci roka 2013 bola výška neuhradených žiadostí o platbu len v oblasti politiky súdržnosti 23,4 miliardy EUR a výška nesplatených záväzkov predstavovala k tomu istému dátumu 221,7 miliardy EUR, t. j. o 41 miliárd EUR viac, ako sa pôvodne predpokladalo, keď sa schválil VFR na roky 2007 – 2013; keďže táto situácia je neprijateľná a vyžaduje si naliehavé opatrenia, v rámci ktorých sa uplatnia mechanizmy flexibility, ktoré sú zahrnuté do nariadenia o VFR, aby sa neohrozilo vykonávanie politík a programov Únie, ako bolo jednomyseľne dohodnuté vo VFR, ale tiež, aby sa obmedzili žiadosti o zaplatenie úrokov z omeškania a predišlo sa neprimeranému zvýšeniu ekonomického rizika a zraniteľnosti príjemcov prostriedkov z rozpočtu Únie;

B.  keďže Európsky parlament, Rada a Komisia sa v rámci rozpočtového zmierovacieho postupu na rok 2014 dohodli, že vzhľadom na potrebu zabezpečiť riadne uhrádzanie platieb a zabrániť akémukoľvek nadmernému presúvaniu nesplatených záväzkov do rozpočtu na rok 2015 sa využijú rôzne mechanizmy flexibility uvedené v nariadení o VFR vrátane rezervy na nepredvídané udalosti;

C.  keďže po preskúmaní všetkých ostatných finančných možností reakcie na nepredvídané okolnosti Komisia navrhla mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti v celej výške s cieľom doplniť platobné rozpočtové prostriedky vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2014 nad rámec stropu platieb;

D.  keďže Rada nesúhlasí s výkladom Európskeho parlamentu a Komisie, že suma 350 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, mobilizovaná v roku 2014 na osobitné nástroje stanovené v nariadení o VFR, by sa mala započítať mimo stropu platieb, čím ostáva rezerva vo výške 711 miliónov EUR, ktorá sa má vyčerpať pred tým, ako sa použije rezerva na nepredvídané udalosti; keďže tak ostáva otvorené rozhodnutie o tom, či a v akom rozsahu by sa suma 350 miliónov EUR mala započítať oproti rezervám VFR na platby za tento alebo budúce rozpočtové roky;

E.  keďže sa v rámci rokovaní o rozpočtovom balíku na roky 2014 – 2015 dohodlo, že sa zmobilizuje rezerva na nepredvídané udalosti vo výške 2 818,2 milióna EUR plus 350 miliónov EUR, t. j. 3 168,2 milióna EUR;

F.  keďže nie je pravdepodobné, že by sa touto mobilizáciou udržateľným spôsobom vyriešil nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov, ku ktorému došlo v poslednom čase, a rastúce množstvo nesplatených záväzkov, ale sa ňou skôr len obmedzí nárast neuhradených žiadostí o platbu, ktoré sa prenesú do ďalšieho roka a ktorých objem sa od roku 2010 každý rok zvýšil o viac ako 50 %;

G.  keďže financovanie tejto mobilizácie bude zhodou okolností možné prakticky bez toho, aby tým pre národné rozpočty vznikli náklady, a to vďaka neočakávaným dodatočným príjmom v roku 2014;

H.  keďže mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014 navyše nemá za následok žiadne zvýšenie celkového stropu platieb (908 miliárd EUR v cenách z roku 2011) VFR na roky 2014 – 2020, ako sa jasne stanovuje v článku 13 ods. 4 nariadenia o VFR, pretože sa započíta oproti rezervám budúcich rozpočtových rokov, ako sa stanovuje v článku 13 ods. 3 nariadenia o VFR;

1.  súhlasí s mobilizáciou rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2014 v podobe uvedenej v prílohe;

2.  zdôrazňuje, že mobilizácia tohto nástroja, ako sa uvádza v článku 13 nariadenia o VFR, opäť svedčí o zásadnej potrebe zvyšovania pružnosti rozpočtu Únie;

3.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/435.)

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Prijaté texty, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.


Návrh opravného rozpočtu č. 3/2014: Príjmy z pokút, úrokových platieb, náhrad a splátok – Platobné rozpočtové prostriedky – Plány pracovných miest Komisie, Výboru regiónov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
PDF 230kWORD 62k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))
P8_TA(2014)0089A8-0069/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o platobných rozpočtových prostriedkoch (spoločné vyhlásenie z 12. novembra 2013), ako bolo dohodnuté v spoločných záveroch z 12. novembra 2013(3), ako aj vyhlásenie Európskeho parlamentu a Komisie o platobných rozpočtových prostriedkoch, ako bolo dohodnuté v tých istých spoločných záveroch,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5) (MID),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady č. 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskeho spoločenstva(6),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3/2014, ktorý Komisia prijala 28. mája 2014 (COM(2014)0329),

–  so zreteľom na návrh Komisie na mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014 prijatý 28. mája 2014 (COM(2014)0328),

–  so zreteľom na spoločné závery schválené Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na list Výboru pre zahraničné veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre rozvoj,

–  so zreteľom na list Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na list Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0069/2014),

A.  keďže v návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 3/2014 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014, ktorý pôvodne predložila Komisia, sa navrhuje zvýšiť očakávaný výnos z pokút a sankcií a ostatné príjmy o 1 568 mil. EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 4 738 mil. EUR v okruhoch 1a, 1b, 2 a 4 viacročného finančného rámca (VFR) s cieľom naplniť platobné potreby do konca roka pokrytím minulých a súčasných záväzkov;

B.  keďže začiatok plnenia VFR na roky 2014 – 2020 sa vyznačoval veľmi veľkým objemom nevybavených platieb, pričom na konci roka 2013 bola výška neuhradených žiadostí len v oblasti politiky súdržnosti 23 400 miliónov EUR a výška nesplatených záväzkov predstavovala k tomu istému dátumu 221 700 miliónov EUR, t. j. o 41 000 miliónov EUR viac, ako bolo sa pôvodne predpokladalo, keď sa schválil VFR na roky 2007 – 2013;

C.  keďže z celkovej sumy uvedenej v NOR č. 3/2014 je na pokrytie programov v rámci politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 určených iba 99 miliónov EUR a zvyšok sa týka uzavretia programov na obdobie 2007 – 2013 (3 296 miliónov EUR) a platobných potrieb vyplývajúcich z iných okruhov (1 340 miliónov EUR);

D.  keďže sa Európsky parlament, Rada a Komisia spoločným vyhlásením z 12. novembra 2013 zaviazali zabezpečiť, aby mala Únia k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na pokrytie svojich právnych záväzkov v roku 2014 zabezpečením riadneho uhrádzania platieb a uplatnením rôznych mechanizmov flexibility, ktoré sú zahrnuté v nariadení o VFR, vrátane článku 13 (rezerva na nepredvídané udalosti);

E.  keďže niektoré delegácie v Rade vyjadrili výhrady k použitiu rezervy na nepredvídané udalosti v NOR č. 3/2014, čo je podľa názoru Európskeho parlamentu neopodstatnené a v rozpore s duchom nariadenia o VFR a medziinštitucionálnej dohody;

1.  berie na vedomie NOR č. 3/2014, ako ho navrhla Komisia;

2.  schvaľuje spoločné závery dohodnuté Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014, ktorých cieľom je zvýšiť platby v rozpočte na rok 2014 v rade rozpočtových riadkov až na úroveň 4 246 miliónov EUR, z čoho 3 168 miliónov EUR bude uvoľnených z rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2014;

3.  víta najmä zvýšenia platobných rozpočtových prostriedkov v okruhoch 1a a 4, ktoré boli z veľkej časti zachované aj v konečnom kompromise uvedenom v spoločných záveroch z 8. decembra 2014;

4.  víta zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v okruhu 1b, ktorý je hlavnou oblasťou poznačenou nedostatkom platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte Únie vo všeobecnosti; domnieva sa však, že je to úplné minimum potrebné na pokrytie skutočných potrieb do konca roku 2014 a nebude stačiť na odstránenie opakujúceho sa efektu snehovej gule v súvislosti s hromadením nevybavených platieb, ktorý sa stupňuje od rozpočtu na rok 2010; pripomína najmä to, že členské štáty tradične predkladajú väčšinu faktúr v rámci okruhu 1b na konci každého rozpočtového roka, aby sa zabránilo možnému zrušeniu viazanosti v dôsledku uplatňovania pravidiel N+2 a N+3;

5.  podporuje návrh na mobilizáciu prostriedkov z rezervy na nepredvídané udalosti a poukazuje na svoj výklad čl. 3 ods. 2 nariadenia o VFR, podľa ktorého musia byť platby týkajúce sa osobitných nástrojov započítané nad rámec stropov pre príslušné okruhy; je presvedčený o tom, že akýkoľvek iný výklad by podkopával základ politickej dohody o VFR na obdobie 2014 – 2020, konkrétne dohovor o tom, že na to, aby Únia mohla plniť svoje záväzky, je potrebné uplatňovať osobitnú a maximálnu flexibilitu;

6.  pripomína, že prijatím NOR č. 3/2014, NOR č. 4/2014, NOR č. 6/2014 a NOR č. 8/2014 sa podiel príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie na základe HND zníži celkovo o 8 688 miliónov EUR, takže bude v plnej miere kompenzovať dodatočné platby, o ktoré sa žiada v NOR č. 3/2014 v súlade so spoločnými závermi z 8. decembra 2014;

7.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014;

8.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. 2/2014 bol prijatý s konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) Prijaté texty z 20. novembra 2013, P7_TA(2013)0472.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.


Návrh opravného rozpočtu č. 4/2014 – tradičné vlastné zdroje (TVZ), základy DPH a hrubého národného dôchodku (HND)
PDF 224kWORD 57k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4/2014, ktorý Komisia prijala 9. júla 2014 (COM(2014)0461),

–  so zreteľom na opravný list č. 1 k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2014, ktorý Komisia predložila 16. októbra 2014,

–  so zreteľom na spoločné závery dohodnuté Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2014, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16741/2014 – C8-0290/2014),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0076/2014),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 4/2014 sa týka revízie prognózy tradičných vlastných zdrojov (TVZ. t. j. colné poplatky a odvody z produkcie cukru), základov DPH a hrubého národného dôchodku (HND), zahrnutia príslušných korekcií týkajúcich sa Spojeného kráľovstva do rozpočtu a revízie prognózy pre iné príjmy z pokút, čím spôsobuje zmenu úrovne a distribúcie medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o príspevky z ich vlastných zdrojov do rozpočtu Únie,

B.  keďže prostredníctvom NOR č. 4/2014 sa tiež znižujú viazané a platobné rozpočtové prostriedky pre európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o 248 460 EUR a navrhujú určité zmeny nomenklatúry Európskeho fondu regionálneho rozvoja, čím sa zohľadňuje prijatý právny základ,

C.  keďže tento NOR je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o zabránenie nedostatku hotovosti, čo by mohlo viesť k nedostatku v implementácii v roku 2014,

1.  berie na vedomie NOR č. 4/2014 zmenený opravným listom č. 1 k NOR č. 4/2014, ktorý upravuje revíziu prognózy tradičných vlastných zdrojov (TVZ. t. j. colné poplatky a odvody z produkcie cukru) na základe najpresnejších odhadov Komisie a určitých iných skutočností, ako aj ďalšie revízie prognózy ostatných príjmov, ktoré vznikajú zo skupiny pokút, ktoré sa stali konečnými, a preto môžu byť zahrnuté do rozpočtu;

2.  berie na vedomie, že pokles v prognóze TVZ o približne 646,1 milióna EUR a vo vlastných zdrojoch založených na DPH o 192,4 milióna EUR je kompenzovaný uvedenými pokutami v celkovej výške 2 433 miliónov EUR a tak sa mechanicky znižuje potreba dodatočných príspevkov podľa výšky HND o 1 594,5 milióna EUR;

3.  konštatuje, že NOR č. 4/2014 vrátane opravného listu č. 1 k nemu predpokladá celkové zníženie požiadaviek na dodatočné vlastné zdroje, najmä v dôsledku toho, že budú do rozpočtu zapísané pokuty a úroky z oneskorených platieb, ktoré sa stali konečnými, vo výške 2 433 miliónov EUR;

4.  konštatuje, že NOR č. 4/2014 navrhuje zníženie tak viazaných, ako aj platobných rozpočtových prostriedkov pre európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS)o 248 460 EUR z dôvodu oneskoreného vymenovania nového EDPS a jeho asistenta;

5.  súhlasí so spoločnými závermi, na ktorých sa Parlament a Rada dohodli 8. decembra 2014 s cieľom schváliť NOR č. 4/2014 v znení pôvodne navrhnutom Komisiou a pozmenenom opravným listom č. 1 k NOR č. 4/2014, so zahrnutím viazaných rozpočtových prostriedkov z NOR č. 6/2014 týkajúcich sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu a rezervy pre dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu, ako aj presunu sumy 248 460 EUR dostupných platobných rozpočtových prostriedkov v riadku pre EDPS do rozpočtového riadku na humanitárnu pomoc 23 02 01;

6.  pripomína, že prijatím tohto NOR sa zníži potreba dodatočných vlastných zdrojov pre rozpočet Únie o 2 433 miliónov EUR, a preto, spolu so zníženými podielmi príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie podľa výšky HND vyplývajúcimi z NOR č. 3/2014, NOR č. 6/2014 a NOR č. 8/2014, bude v plnej miere kompenzovať dodatočné platobné potreby požadované v NOR č. 3/2014, ako bolo dohodnuté v spoločných záveroch z 8. decembra 2014;

7.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2014;

8.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 3/2014 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.


Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: Záplavy v Taliansku - zemetrasenie v Grécku - poľadovica v Slovinsku - poľadovica a záplavy v Chorvátsku
PDF 298kWORD 52k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (záplavy v Taliansku, zemetrasenie v Grécku, ľadovec v Slovinsku a ľadovec a záplavy v Chorvátsku) (COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))
P8_TA(2014)0091A8-0073/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0565– C8-0137/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na spoločné závery dohodnuté Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0073/2014),

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/436.)

(1) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


Návrh opravného rozpočtu č. 5/2014: Záplavy v Taliansku (Sardínia) v roku 2013 – zemetrasenie v Grécku – poľadovica v Slovinsku – poľadovica a následné záplavy v Chorvátsku v roku 2014
PDF 220kWORD 54k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 5/2014, ktorý Komisia prijala 8. septembra 2014 (COM(2014)0564),

–  so zreteľom na spoločné závery schválené Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014, ktorú Rada prijala 12.decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16742/2014 – C8-0291/2014),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0078/2014),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 5/2014 sa týka mobilizácie Fondu solidarity EÚ (FSEÚ) vo výške 46 998 528 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v súvislosti so záplavami v Taliansku (Sardínia) v novembri 2013, so zemetrasením v Grécku (Kefalónia) a s ľadovcovými búrkami v Slovinsku a Chorvátsku na konci januára a začiatku februára 2014, ktoré mali v Chorvátsku za následok záplavy;

B.  keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014 je formálne zahrnúť túto rozpočtovú úpravu do rozpočtu na rok 2014;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 5/2014, ako ho predložila Komisia;

2.  zdôrazňuje naliehavú potrebu uvoľniť finančnú pomoc prostredníctvom FSEÚ krajinám postihnutým týmito prírodnými katastrofami;

3.  zdôrazňuje, že nedostatočná úroveň platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2014, ktorá bola dôvodom predloženia návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 a sprievodného návrhu Komisie na mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti, a priori vylučuje možnosť získania zdrojov na návrh opravného rozpočtu č. 5/2014 prostredníctvom presunov;

4.  súhlasí so spoločnými závermi schválenými Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014 s cieľom schváliť ďalšie viazané rozpočtové prostriedky vo výške 47 miliónov EUR v rozpočte na rok 2014 a presunúť zodpovedajúce potreby platieb do rozpočtu na rok 2015;

5.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2014;

6.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. 4/2014 bol prijatý s konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


Návrh opravného rozpočtu č. 6/2014: revízia prognózy tradičných vlastných zdrojov a príspevkov z DPH a z HND
PDF 222kWORD 55k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))
P8_TA(2014)0093A8-0074/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 6/2014, ktorý Komisia prijala 17. októbra 2014 (COM(2014)0649),

–  so zreteľom na opravný list č. 1/2014 k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014, ktorý Komisia prijala 3. decembra 2014 (COM(2014)0730),

–  so zreteľom na spoločné závery dohodnuté Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16743/2014 – C8-0288/2014),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0074/2014),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 6/2014 súvisí s revíziou prognózy tradičných vlastných zdrojov, príspevkami z DPH a HND, znížením rozpočtových prostriedkov pre Európsky námorný a rybársky fond a rezervu pre dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva, ako aj so zvýšením rozpočtových prostriedkov pre európsku ombudsmanku,

B.  keďže po prijatí opravného listu č. 1/2014 k NOR č. 6/2014 je celkovým vplyvom tohto NOR na príjmy zníženie požiadaviek na vlastné zdroje o celkovú sumu 4 095,5 milióna EUR, čo zahrnuje zníženie príspevkov členských štátov podľa HND o 4 515,5 milióna EUR a zvýšenie sumy tradičných vlastných zdrojov o 420 miliónov EUR,

C.  keďže zámerom NOR č. 6/2014 je formálne zahrnúť tieto rozpočtové úpravy do rozpočtu na rok 2014,

1.  berie na vedomie NOR č. 6/2014, ako ho predložila Komisia a ako bol pozmenený opravným listom č. 1/2014;

2.  konštatuje, že zníženie rozpočtových prostriedkov súvisiacich s Európskym námorným a rybárskym fondom a rezervou pre dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva dosahuje celkovo 76,3 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 6,2 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, čo vyplýva predovšetkým z neskoršieho prijatia právneho základu pre fond a aktualizovaného hodnotenia stavu rokovaní súvisiacich s uvedenými dohodami v oblasti rybárstva;

3.  víta návrh na využitie úspory platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 6,2 milióna EUR uvedenej v odseku 2 na financovanie možných kríz v oblasti humanitárnej pomoci do konca roka;

4.  zdôrazňuje, že celkovým vplyvom NOR č. 6/2014 na príspevky z HND je ich zníženie o 4 515,5 milióna EUR a zvýšenie prognóz pre tradičné vlastné zdroje o 420 miliónov EUR;

5.  schvaľuje spoločné závery dohodnuté Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014 s cieľom prijať NOR č. 6/2014 v znení opravného listu vrátane presunu výdavkovej strany do NOR č. 3/2014 a č. 4/2014;

6.  pripomína, že prijatie NOR č. 6/2014 zníži potrebu príspevkov členských štátov z HND o 4 515,5 milióna EUR, a preto, spolu so zníženými podielmi príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie z HND vyplývajúcimi z NOR č. 3/2014, NOR č. 4/2014 a NOR č. 8/2014, bude v plnej miere kompenzovať potreby dodatočných platieb požadovaných v NOR č. 3/2014, ako bolo dohodnuté v spoločných záveroch z 8. decembra 2014;

7.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014;

8.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 5/2014 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku
PDF 295kWORD 50k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Záplavy v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku) (COM(2014)0648 – C8-0223/2014 – 2014/2161(BUD))
P8_TA(2014)0094A8-0075/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0648 – C8-0223/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na spoločné závery schválené Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na spoločné závery schválené Parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0075/2014),

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu(EÚ) 2015/437.)

(1) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


Návrh opravného rozpočtu č. 7/2014: povodne v Srbsku, Chorvátsku a Bulharsku
PDF 218kWORD 52k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16744/2014 – C8-0292/2014 – 2014/2163(BUD))
P8_TA(2014)0095A8-0072/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 7/2014, ktorý Komisia prijala 17. októbra 2014 (COM(2014)0650),

–  so zreteľom na spoločné závery schválené Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16744/2014 – C8-0292/2014),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0072/2014),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 7/2014 sa týka mobilizácie Fondu solidarity EÚ (FSEÚ) vo výške 79 726 440 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v súvislosti so záplavami v Srbsku a Chorvátsku v máji 2014 a záplavami v Bulharsku v júni 2014;

B.  keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014 je formálne zahrnúť túto rozpočtovú úpravu do rozpočtu na rok 2014;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 7/2014, ako ho predložila Komisia;

2.  zdôrazňuje naliehavú potrebu uvoľniť finančnú pomoc prostredníctvom FSEÚ krajinám postihnutým týmito prírodnými katastrofami;

3.  zdôrazňuje, že nedostatočná úroveň platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2014, ktorá bola dôvodom predloženia NOR č. 3/2014 a sprievodného návrhu Komisie na mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti, a priori vylučuje možnosť získania zdrojov na NOR č. 7/2014 prostredníctvom presunov;

4.  súhlasí so spoločnými závermi schválenými Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014 s cieľom schváliť ďalšie viazané rozpočtové prostriedky vo výške 80 miliónov EUR v rozpočte na rok 2014 a presunúť zodpovedajúce potreby platieb do rozpočtu na rok 2015;

5.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2014;

6.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 6/2014 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


Návrh opravného rozpočtu č. 8/2014 – prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku 2013
PDF 222kWORD 57k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 8/2014 na rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia (16745/2014 – C8-0293/2014 – 2014/2225(BUD))
P8_TA-PROV(2014)0096A8-0079/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 prijatý s konečnou platnosťou 20. novembra 2013(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou z 2. decembra 2013 o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 2/2014, ktorý prijala Komisia 15. apríla 2014 (COM(2014)0234),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 8/2014, ktorý prijala Komisia 27. novembra 2014 (COM(2014)0722),

–  so zreteľom na spoločné závery schválené Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2014, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16745/2014 – C8-0293/2014),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0079/2014),

A.  keďže Komisia predložila návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 8/2014 preto, že zmierovací výbor nedokázal dosiahnuť dohodu o návrhu opravného rozpočtu č. 2/2014, ktorý mal presne taký istý účel a obsah ako NOR č. 8/2014;

B.  keďže cieľom NOR č. 8/2014 je začleniť do rozpočtu na rok 2014 prebytok z rozpočtového roka 2013 vo výške 1 005 miliónov EUR;

C.  keďže hlavnými zložkami tohto prebytku sú kladné výnosy z príjmov vo výške 771 miliónov EUR, nevyčerpané výdavky vo výške 276 miliónov EUR a záporný kurzový rozdiel vo výške 42 miliónov EUR;

D.  keďže na strane príjmov tvoria zvýšenie najmä pokuty a úroky z omeškania (1 331 miliónov EUR), pričom objem skutočne vyzbieraných vlastných zdrojov sa v porovnaní s prostriedkami plánovanými v rozpočte znižuje (- 226 miliónov EUR) a klesajú aj príjmy z prebytkov, zostatkov a úprav (- 360 miliónov EUR);

E.  keďže na strane výdavkov nebolo nedostatočné čerpanie rozpočtových prostriedkov na rok 2013 (107 miliónov EUR) a na rok 2012 (54 miliónov EUR) výsledkom zníženej schopnosti ich čerpania, no všetky dostupné ukazovatele v skutočnosti poukazujú na to, že v rozpočtoch na roky 2012 a 2013 boli k dispozícii nedostatočné platobné rozpočtové prostriedky;

F.  keďže v článku 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovuje, že výlučným cieľom opravného rozpočtu je upraviť akýkoľvek nesúlad medzi predbežnou účtovnou závierkou a odhadom a že každý takýto prebytok sa zahrnie do rozpočtu Únie prostredníctvom opravného rozpočtu;

1.  berie na vedomie NOR č. 8/2014, ktorého výhradným cieľom je zahrnúť do rozpočtu prebytok z roku 2013 vo výške 1 005 miliónov EUR v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako ho predložila Komisia, a pozíciu Rady k nemu;

2.  konštatuje, že Komisia predložila NOR č. 8/2014 preto, že zmierovací výbor nedokázal dosiahnuť dohodu o NOR č. 2/2014, ktorý mal presne taký istý účel a obsah a ktorý Rada schválila na svojom čítaní 17. júla 2014, zatiaľ čo Európsky parlament k nemu predložil pozmeňujúci návrh v rámci svojho stanoviska prijatého 22. októbra 2014 s cieľom zachovať jeho politickú a procesnú väzbu s NOR č. 3, 4, 5, 6 a 7/2014;

3.  zdôrazňuje, že zmierovací výbor nedokázal dosiahnuť dohodu o NOR č. 2/2014 z dôvodu rozdielnych pozícií Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o potreby v súvislosti s neuhradenými platbami v roku 2014 a súbor NOR č. 2 – 7/2014, a nie kvôli obsahu samotného NOR č. 2/2014;

4.  pripomína, že prijatím NOR č. 8/2014 sa zníži podiel príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie podľa výšky HND o 1 0005 miliónov EUR, v dôsledku čoho sa čiastočne vykompenzujú ich príspevky na financovanie NOR č. 3, 5 a 7/2014;

5.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 8/2014;

6.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 7/2014 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.


Systém vlastných zdrojov Únie – úprava príspevkov jednotlivých členských štátov *
PDF 396kWORD 62k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2014)0704),

–  so zreteľom na článok 322 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0250/2014),

–  so zreteľom na list Výboru pre kontrolu rozpočtu,

—  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

—  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0066/2014),

A.  keďže vzhľadom na posledné štatistické revízie odsúhlasené členskými štátmi sa ukázalo, že niektoré členské štáty niekoľko rokov neplatili svoje príspevky do rozpočtu Únie v plnej výške, zatiaľ čo iné štáty zaplatili viac, ako mali; keďže tieto odchýlky boli spôsobené významnými štatistickými zmenami, ktoré oznámili členské štáty;

B.  keďže v súčasnosti platné pravidlá, ako boli jednohlasne dohodnuté v Rade, by viedli k rýchlej náprave týchto nedostatočných a nadmerných platieb;

C.  keďže vo všeobecnosti všetky členské štáty v minulosti bez výrazného oneskorenia platili celé sumy príspevkov založených na HND a DPH do rozpočtu Únie, a to aj v čase krízy a vážnych fiškálnych obmedzení;

D.  keďže určité členské štáty, ktoré mali prospech z predchádzajúceho podhodnotenia ich HND, vyjadrili neochotu uskutočniť platbu dodatočných splatných súm do zákonného termínu;

E.  keďže Rada vyzvala Komisiu, aby predložila návrh s cieľom prispôsobiť sa tejto situácii, a to zmenou príslušných pravidiel a umožnením odkladu platby splatných súm a ich úhrady formou splátok;

F.  keďže v súlade s prebiehajúcou revíziou právnych predpisov sa sedem členských štátov rozhodlo nevložiť na účet EÚ svoje príslušné zostatky HND a DPH v prvý pracovný deň decembra 2014; keďže Komisia následne revidovala sumy pôvodne zapísané v NOR č. 6/2014, pričom zohľadnila sumy skutočne sprístupnené k tomuto dátumu;

G.  keďže k tomuto dochádza práve po tom, ako inštitúcie dokončili legislatívny proces revízie právnych predpisov týkajúcich sa vlastných zdrojov, ktorý sa začal v roku 2011, a dokonca pred tým, ako tento nový legislatívny balík nadobudol účinnosť;

H.  keďže tento návrh je súčasťou širšieho rokovacieho balíka týkajúceho sa opravných rozpočtov na rok 2014 a rozpočtu na rok 2015;

I.  keďže v záujme transparentnosti by sa mala správa o výpočtoch a podkladových údajoch pre úpravy zostatkov DPH a HND predkladať Európskemu parlamentu každoročne v rámci rozpočtového postupu, čím sa poskytne dostatočný čas na posúdenie, a rozhodnutie členských štátov týkajúce sa dátumov a výšky splátok by sa malo oznámiť Európskemu parlamentu;

J.  keďže nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

1.  zdôrazňuje, že tento návrh na zmenu nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 má pôvod v jednorazových dosahoch uplatňovania uvedeného nariadenia na určité členské štáty;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že otázka odloženia príspevkov členských štátov bola v Rade uprednostnená pred nájdením rokovacej pozície na rokovania o rozpočte na rok 2014 a 2015, ktorú prijala až v posledný deň 21-dňového zmierovacieho obdobia podľa článku 314 ZFEÚ, čo prispelo k tomu, že Zmierovací výbor nedospel k dohode;

3.  zdôrazňuje, že keď ide o načasovanie príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie, Rada sa jednohlasne odvoláva na flexibilitu a naliehavosť, ale viaceré jej delegácie tieto zásady odmietajú, keď ide o bezproblémové plnenie VFR na roky 2014 – 2020, a najmä včasné uskutočnenie platieb príjemcom z rozpočtu Únie;

4.  je znepokojený návrhom na väčšiu voľnosť rozhodovania členských štátov, pokiaľ ide o načasovanie dodatočných príspevkov do rozpočtu Únie vyplývajúcich z úprav HND; zdôrazňuje, že to vytvára precedens, ktorý by mohol mať vplyv na pokladnicu Komisie, načasovanie platieb príjemcom z rozpočtu Únie a v konečnom dôsledku na dôveryhodnosť rozpočtu Únie;

5.  zdôrazňuje skutočnosť, že tento návrh spôsobuje, že systém vlastných zdrojov je ešte zložitejší, a že je zameraný na zmenu právnych predpisov, ktoré budú čoskoro retroaktívne nahradené už dohodnutými právnymi predpismi; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitú úlohu skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje v predkladaní návrhov na prekonanie nedostatkov súčasného systému;

6.  uznáva však mimoriadne vysoké sumy úprav vlastných zdrojov na základe DPH a HND v roku 2014, ktoré môžu predstavovať vysoké finančné zaťaženie pre určité členské štáty;

7.  zdôrazňuje, že návrh Komisie je súčasťou širšieho rokovacieho balíka zahŕňajúceho opravné rozpočty na rok 2014 a rozpočet na rok 2015, a preto ho neodmieta;

8.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

9.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 ZFEÚ a článkom 106a Zmluvy o Euratome;

10.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

11.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
Nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000
Článok 10 – odsek 7 a – pododsek 2
Členské štáty môžu prvý pododsek uplatniť iba v prípade, že svoje rozhodnutie a dátum alebo dátumy vloženia sumy úprav na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia oznámili Komisii pred prvým pracovným dňom mesiaca december.
Členské štáty môžu prvý pododsek uplatniť iba v prípade, že svoje rozhodnutie a dátum alebo dátumy vloženia sumy úprav na účet uvedený v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia oznámili Komisii pred prvým pracovným dňom mesiaca december. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o akomkoľvek takomto rozhodnutí, ako aj o dotknutých členských štátoch, počte splátok, sume každej splátky a dátumoch ich vloženia na účet.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
Nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000
Článok 10 – odsek 8

Odsek 8 sa nahrádza takto:
8.  Operácie uvedené v odsekoch 4 až 7 predstavujú zmeny príjmov pre rozpočtový rok, v ktorom boli vykonané.
„8. Operácie uvedené v odsekoch 4 až 7 predstavujú zmeny príjmov pre rozpočtový rok, v ktorom boli vykonané. Komisia podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o úpravách príjmov podľa tohto článku.

Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: regióny postihnuté katastrofami
PDF 295kWORD 51k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))
P8_TA(2014)0098A8-0077/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0348 – C8-0021/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na spoločné závery schválené Európskym parlamentom a Radou 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0077/2014),

A.  keďže v súlade s nariadením (EÚ) č. 661/2014, ktorým bolo zmenené nariadenie (ES) č. 2012/2002, sa suma 50 000 000 EUR dáva k dispozícii na vyplácanie záloh prostredníctvom rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie;

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/422.)

(1) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


Mobilizácia nástroja flexibility – financovanie programov štrukturálnych fondov na Cypre
PDF 302kWORD 56k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility podľa bodu 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))
P8_TA(2014)0099A8-0071/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0349 – C8-0022/2014),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1) (nariadenie o VFR), a najmä na jeho článok 11,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 12,

–  so zreteľom na nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorý Komisia prijala 28. novembra 2014 (COM(2014)0723),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (16739/2014 – C8-0287/2014),

–  so zreteľom na svoju pozíciu prijatú 17. decembra 2014 k návrhu všeobecného rozpočtu na rok 2015(3),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0071/2014),

A.  keďže po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia viazaných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1b sa ukazuje, že je potrebné mobilizovať z nástroja flexibility viazané rozpočtové prostriedky;

B.  keďže Komisia navrhla mobilizovať nástroj flexibility nad rámec stropov VFR, aby doplnila financovanie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 o 79,8 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch vzhľadom na to, že Cypru sa na rok 2015 pridelili dodatočné prostriedky zo štrukturálnych fondov v celkovej výške 100 miliónov EUR;

1.  konštatuje, že napriek miernemu zvýšeniu viazaných rozpočtových prostriedkov v obmedzenom počte rozpočtových položiek strop podokruhu 1b na rok 2015 neumožňuje adekvátne financovanie dôležitých a naliehavých politických priorít Únie;

2.  preto súhlasí s mobilizáciou nástroja flexibility a mení návrh Komisie s cieľom financovať dodatočne pridelené prostriedky na cyperské programy štrukturálnych fondov v rámci podokruhu 1b až do výšky 83,26 milióna EUR;

3.  opakuje, že mobilizácia tohto nástroja v súlade s článkom 11 nariadenia o VFR znova dokazuje, že je kľúčové, aby bol rozpočet Únie flexibilný;

4.  znova opakuje svoj dlhodobý názor, že bez toho, aby bola dotknutá možnosť mobilizácie platobných rozpočtových prostriedkov pre konkrétne rozpočtové riadky prostredníctvom nástroja flexibility bez predchádzajúcich mobilizácií v záväzkoch, platby vyplývajúce zo záväzkov už skôr mobilizovaných prostredníctvom nástroja flexibility možno započítať len nad rámec stropov;

5.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

6.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/421.)

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2014)0100.


Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015
PDF 725kWORD 272k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o pozícii Rady k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))
P8_TA(2014)0100A8-0067/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4) (MID z 2. decembra 2013),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2014 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2015, oddiel III – Komisia(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2014 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2015(6),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorý Komisia prijala 24. júna 2014 (COM(2014)0300),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorú Rada prijala 2. septembra 2014 a postúpila Európskemu parlamentu 12. septembra 2014 (12608/2014 – C8-0144/2014),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2014 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015(7),

–  so zreteľom na skutočnosť, že Zmierovací výbor sa nedohodol na spoločnom texte v lehote 21 dní uvedenej v článku 314 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorý Komisia prijala 27. novembra 2014 (COM(2014)0723) v súlade s článkom 314 ods. 8 ZFEÚ,

–  so zreteľom na závery rozpočtového trialógu z 8. decembra 2014,

–  so zreteľom na pozíciu k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015, ktorú Rada prijala 12. decembra 2014 (16739/2014 – C8-0287/2014) a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň,

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0067/2014),

1.   pripomína, že „návrh balíka“ uvedenom v prílohe, ktorá bola odsúhlasená po náročných rokovaniach predstaviteľmi Európskeho parlamentu a Rady počas trialógu z 8. decembra 2014 pozostáva z troch prvkov: návrhov opravných rozpočtov č. 3 až 8/2014 v celkovej sume 49,8 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a dodatočných 3 529,6 milióna EUR z nových prostriedkov v platobných rozpočtových prostriedkoch, rozpočtu Únie na rok 2015 stanoveného na úrovni 145 321,5 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 141 214,0 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch a šiestich spoločných vyhlásení, ako aj troch jednostranných vyhlásení;

2.  zdôrazňuje, že aj keď Komisia bude môcť reagovať na najnaliehavejšie platobné potreby v roku 2014, úroveň dodatočných platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2014 nebude dostatočná na vyriešenie opakujúceho sa efektu nárastu neuhradených účtov v roku 2015; preto kladie dôraz na spoločné vyhlásenie o pláne platieb, ktoré dopĺňa dohodu o balíku zahŕňajúcom rozpočet na rok 2014 a rozpočet na rok 2015;

3.  je však presvedčený, že v nasledujúcich rokoch treba vynaložiť úsilie s cieľom znížiť množstvo nezaplatených účtov na udržateľnú úroveň s osobitným dôrazom na politiku súdržnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje spoločný záväzok troch inštitúcií Únie zvážiť všetky možné prostriedky na zníženie úrovne týchto účtov, ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení o pláne platieb, ktoré sprevádza tohtoročnú dohodu o rozpočte;

4.  víta zvýšenie celkovej výšky viazaných rozpočtových prostriedkov o 244,2 milióna EUR v porovnaní s pôvodnou pozíciou Rady z 2. septembra 2014; vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že škrty vykonané Radou vo výške 521,9 milióna EUR v záväzkoch boli úplne zrušené a že namiesto toho bolo pridaných 170,7 milióna EUR v záväzkoch, ktoré zahŕňajú aj celý súbor pilotných projektov a prípravných akcií, a 95 miliónov EUR na programy Horizont 2020, COSME, ERASMUS a humanitárnu pomoc;

5.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Rada opäť nebola ochotná doplniť svoje politické vyhlásenia dostatočnými rozpočtovými zdrojmi, pokiaľ ide o podporu zamestnanosti a rastu a medzinárodné záväzky Únie, čoho dôkazom je jej nesúhlas s tým, aby sa rozpočet navrhol až po strop VFR v okruhoch 1a a 4; vyjadruje potešenie nad tým, že zvýšenia dosiahnuté v rámci rokovaní zodpovedajú politickým prioritám Európskeho parlamentu; v súvislosti s tým však vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada podľa všetkého už nemá žiadne politické priority a zaujíma sa len o čo najrozsiahlejšie horizontálne obmedzovanie výdavkov;

6.  víta skutočnosť, že vďaka ďalším pripísaným príjmom identifikovaným v spoločnej poľnohospodárskej politike po predložení opravného listu Komisie č. 1/2015 bolo nájdené riešenie financovania núdzových opatrení vo výške 273,6 milióna EUR v reakcii na ruský zákaz dovozu potravín bez toho, aby sa od začiatku mobilizovala rezerva na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva;

7.  víta skutočnosť, že celková úroveň dohodnutých platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2015 predstavuje nárast o 1,6 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2014 a že je o 1 217,1 milióna EUR vyššia oproti pôvodnému čítaniu v Rade; vyjadruje potešenie najmä nad tým, že vďaka presunutiu 448,5 milióna EUR a dodatočným pripísaným príjmom uvedeným v spomínanom opravnom liste sú úrovne platieb dosiahnuté v okruhoch 1a a 4 vyššie v porovnaní s pôvodným návrhom rozpočtu z 24. júna 2014;

8.  konštatuje však, že najmä pokiaľ ide o platby, rokovania o rozpočte sú v posledných rokoch čoraz zložitejšie najmä z dôvodu nekompromisného postoja Rady; opäť zdôrazňuje svoj postoj, že hlavnou úlohou rozpočtového postupu by mala byť dohoda o politických prioritách v rámci rozpočtových záväzkov, pričom platby by sa jednoducho mali považovať za technické opatrenie na splnenie týchto záväzkov; pripomína Rade definície typu rozpočtových prostriedkov v článku 10 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a jeho pravidlá uplatňovania, v ktorých sa uvádza, že „platobnými rozpočtovými prostriedkami sa uhrádzajú platby vykonávané pri splácaní právnych záväzkov zahrnutých do rozpočtu v bežnom rozpočtovom roku alebo v predchádzajúcich rozpočtových rokoch“;

9.  víta skutočnosť, že Rada nakoniec súhlasila s mobilizáciou rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2014, aj keď v nižšej sume, než je potrebné; ďalej víta celkové zvýšenie platieb v rozpočte na rok 2014 vo viacerých rozpočtových riadkoch na úrovni 4,2 miliardy EUR, z čoho 3 168,2 miliónov EUR bude mobilizovaných prostredníctvom rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2014, ako aj skutočnosť, že v konečnom kompromise sa vo veľkej miere zachovali zvýšenia platobných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1a a okruhu 4 navrhnuté v NOR č. 3/2014; poznamenáva, že zvýšenie sa týka najmä podokruhu 1b, ktorý je najviac dotknutý problémom nezaplatených účtov na konci roka; pripomína, že Európsky parlament už vo svojom čítaní o rozpočte na rok 2014 predpokladal, že bude potrebných viac platobných rozpočtových prostriedkov (podľa konečnej dohody ide o sumu o 983 miliónov EUR nižšiu než v prijatej pozícii Európskeho parlamentu); vyzýva Radu, aby sa nepokúšala každoročne umelo znižovať rozpočet Únie;

10.  nesúhlasí však s postojom Rady, aby sa nevyužila plná výška dodatočných príjmov z pokút na pokrytie potrieb v oblasti neuhradených platieb; domnieva sa, že kým sa kríza platieb nevyrieši, všetky neočakávané príjmy by sa mali v plnej miere využiť na riešenie tohto problému; pripomína, že dohoda o návrhu rozpočtového balíka sa dosiahla, lebo spĺňala požiadavku Európskeho parlamentu na stabilizovanie problému neuhradených platieb; zdôrazňuje však, že skutočné riešenie krízy platieb Únie si vyžaduje zodpovedajúci limit pre neuhradené účty;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že otázka odkladu úprav príspevkov členských štátov dostala v Rade prednosť pred dosiahnutím rokovacej pozície na rokovania o rozpočte na roky 2014 a 2015, ktorá bola stanovená až v posledný deň 21-dňového zmierovacieho obdobia stanoveného v článku 314 ZFEÚ a prispela k tomu, že Zmierovací výbor nedosiahol dohodu;

12.  pripomína, že podľa článku 310 ZFEÚ by mali byť príjmy a výdavky v rozpočte Únie v rovnováhe;

13.  pripisuje najvyššiu politickú dôležitosť spoločným vyhláseniam Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, najmä o pláne platieb a použití osobitných nástrojov; trvá na tom, aby sa plán platieb dokončil čo najskôr a v každom prípade pred prijatím návrhu rozpočtu na rok 2016 Komisiou; opätovne zdôrazňuje, že schválenie VFR Európskym parlamentom sa zakladalo na dohovore, podľa ktorého sa všetky osobitné nástroje v rámci platieb započítavajú nad rámec stropov a akýkoľvek iný výklad by automaticky vyvolal opätovné otvorenie dohody o VFR;

14.  opäť zdôrazňuje svoj dlhodobý postoj, že platby na osobitné nástroje by sa mali počítať nad rámec stropov VFR, ako je to v prípade záväzkov; vyjadruje opäť poľutovanie nad tým, že sa neumožnilo dosiahnuť dohodu s Radou v tomto bode; zdôrazňuje však, že treba vynaložiť všetko úsilie na dosiahnutie konečnej dohody o tomto bode, a to čo najskôr;

15.  opätovne potvrdzuje svoj postoj, že na prekonanie súčasných patových situácií v rokovaniach o rozpočte je nevyhnutne potrebná hĺbková reforma systému vlastných zdrojov, a preto pripisuje najvyššiu dôležitosť práci skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje pod vedením Maria Montiho;

16.  vyjadruje poľutovanie nad neochotou Rady aj Komisie poskytnúť agentúram Únie zdroje, najmä pokiaľ ide o zamestnancov, potrebné na to, aby mohli plniť mandáty, ktorými ich poveril zákonodarný orgán, a zdôrazňuje, že súčasná dohoda neznamená, že Európsky parlament akceptuje koncepciu fondu pracovných miest určených na presun, ktorú navrhla Komisia; okrem toho veľmi ľutuje zrušenie pracovných miest v agentúrach financovaných z poplatkov a považuje ich za neodôvodnené, pretože nie sú financované z rozpočtu Únie;

17.  víta zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre deviatich nových sudcov Súdneho dvora; opakuje, že treba prijať všetky potrebné opatrenia na dokončenie legislatívneho postupu, ktorý umožní účinné zvýšenie ich počtu, do 1. októbra 2015; nalieha preto na Radu, aby bezodkladne dosiahla dohodu o rozdelení pracovných miest pre nových sudcov; požaduje, aby Súdny dvor predložil Rade a Európskemu parlamentu včasné a aktuálne hodnotenie dodatočných finančných potrieb pre nových sudcov a ich spolupracovníkov; opakuje, že potreba dodatočných zamestnancov v súvislosti s vymenovaním deviatich nových sudcov by sa mala posúdiť obozretne;

18.  víta vykonávanie prvej fázy dohody o spolupráci medzi Európskym parlamentom a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov; domnieva sa, že táto dohoda je dobrým príkladom nájdenia synergií medzi inštitúciami, čím sa zvýši efektívnosť a dosiahnu úspory; očakáva, že druhá fáza tejto dohody sa dokončí do júla 2015;

19.  víta rozpočtovo neutrálne presuny „spoločných administratívnych nákladov“ na zamestnancov Komisie v delegáciách z oddielu III (Komisia) do oddielu X (ESVČ) rozpočtu; pripomína, že tento presun bude reagovať na zjednodušenie riadenia administratívnych výdavkov delegácií Únie a nemal by mať žiadne iné dôsledky na administratívne rozpočtové prostriedky Komisie, ani na pracovné podmienky zamestnancov Komisie v delegáciách; trvá na tom, aby bol tento presun vykonaný v úzkej spolupráci ESVČ a Komisie;

20.  vo všeobecnosti vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou Rady nájsť spoločnú pozíciu, najmä počas 21-dňového zmierovacieho obdobia a so zreteľom na prijatie návrhov opravných rozpočtov, a vyzýva Radu a Komisiu, aby sa na začiatku roka 2015 spoločne dohodli na spôsoboch zlepšenia rozpočtového postupu s cieľom uľahčiť prijatie rozpočtu Únie na rok 2016, čo by mal byť začiatok nového štrukturálneho prístupu k rozpočtu Únie, aby sa v čo najvyššej miere predišlo zbytočným opakujúcim sa sporom a aby sa u jednotlivých strán posilnilo chápanie rozsahu, v akom výdavky Únie prispievajú k spoločným záväzkom v oblasti rastu a zamestnanosti pre Úniu;

21.  schvaľuje bezo zmien pozíciu Rady k novému návrhu rozpočtu na rok 2015, ako aj spoločné vyhlásenia, ktoré sú priložené k tomuto uzneseniu;

22.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil rozpočet za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ostatným dotknutým inštitúciám a orgánom a národným parlamentom.

PRÍLOHA

NÁVRH BALÍKA

Rozpočet na rok 2015 – Spoločné závery

Tento návrh balíka má tieto časti:

1.  Rozpočet na rok 2015

2.  Rozpočet na rok 2014 – návrh opravných rozpočtov (NOR) 3/2014 až 8/2014

3.  Spoločné vyhlásenia

SÚHRNNÝ PREHĽAD

A.   Rozpočet na rok 2015

Podľa návrhu balíka:

–  celková výška viazaných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2015 predstavuje 145 321,5 milióna EUR. Celkovo tak zostáva rezerva do stropov VFR na rok 2015 vo výške 1 760,1 milióna EUR viazaných rozpočtových prostriedkov,

–  celková výška platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2015 predstavuje 141 214,0 milióna EUR. To zahŕňa sumu 126,7 milióna EUR, ktorá súvisí s mobilizáciou Fondu solidarity EÚ požadovanou v NOR č. 5/2014 a 7/2014,

–  nástroj flexibility na rok 2015 sa mobilizuje vo výške 83,3 milióna EUR viazaných rozpočtových prostriedkov,

–  Komisia odhadla platobné rozpočtové prostriedky na rok 2015 súvisiace s mobilizáciou nástroja flexibility pre dodatočnú pomoc Cypru v rokoch 2014 a 2015 na 11,3 milióna EUR.

B.   Rozpočet na rok 2014

Podľa návrhu balíka:

–  NOR č. 3/2014 až 8/2014 sú prijaté tak, ako ich navrhla Komisia, s výnimkami uvedenými v časti 2,

–  v dôsledku toho sa viazané rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2014 zvýšili o 49,8 milióna EUR vzhľadom na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ (vo výške 126,7 milióna EUR) požadovanú v NOR č. 5/2014 a 7/2014, ktorá je čiastočne kompenzovaná znížením viazaných rozpočtových prostriedkov o 76,9 milióna EUR v NOR č. 3/2014, 4/2014 a 6/2014 (väčšinou súvisiacich s rybárstvom),

–  v dôsledku toho sa platobné rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2014 zvýšili o 3 529,6 milióna EUR,

–  Rezerva na nepredvídané udalosti sa pre rok 2014 mobilizuje vo výške 2 818,2 milióna EUR plus 350 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, v súlade so spoločným vyhlásením o osobitných nástrojoch uvedeným v časti 3.3 nižšie.

1.   ROZPOČET NA ROK 2015

1.1.   „Uzavreté“ rozpočtové riadky

Pokiaľ nie je v týchto záveroch uvedené inak, všetky rozpočtové riadky, ktoré Rada ani Európsky parlament nezmenili, a rozpočtové riadky, v súvislosti s ktorými Európsky parlament akceptoval zmeny Rady počas príslušného čítania, sa považujú za uzavreté.

Európsky parlament a Rada sa v prípade ostatných rozpočtových riadkov dohodli na záveroch uvedených v častiach 1.2. až 1.7 nižšie.

1.2.   Horizontálne otázky

a)   Decentralizované agentúry

Príspevok EÚ (vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov) a počet pracovných miest pre všetky decentralizované agentúry sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v novom návrhu rozpočtu (NR):

Zvýšenia v pláne pracovných miest a súvisiace rozpočtové prostriedky v porovnaní s pôvodným NR:

–  Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) +9 pracovných miest a +585 000 EUR;

–  Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) +3 pracovné miesta a +195 000 EUR;

–  Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) +4 pracovné miesta a +260 000 EUR;

–  Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) +4 pracovné miesta a +260 000 EUR a

–  Európsky policajný úrad (EUROPOL) +5 pracovných miest v kombinácii so znížením o –600 000 EUR,

V prípade agentúry FRONTEX zvýšenie operačných výdavkov vo výške 20,0 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a v platobných rozpočtových prostriedkoch.

b)   Výkonné agentúry

Príspevok EÚ (vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov) a počet pracovných miest pre výkonné agentúry sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v novom NR:

c)   Pilotné projekty/prípravné akcie

Dohodnutý je komplexný balík 59 pilotných projektov/prípravných akcií (PP/PA) vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch, ako sa navrhlo v novom NR. Ak sa ukáže, že na PP alebo na PA sa vzťahuje existujúci právny základ, Komisia môže navrhnúť presun rozpočtových prostriedkov do príslušného právneho základu s cieľom uľahčiť vykonávanie danej činnosti.

Tento balík v plnej miere zohľadňuje stropy pre PP a PA stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

d)   Spoločné administratívne náklady delegácií EÚ

Dohodnutý je presun „spoločných administratívnych nákladov delegácií EÚ“ z oddielu Komisie do oddielu ESVČ v rozpočte, ako sa navrhlo v novom NR.

1.3.   Výdavky podľa okruhov finančného rámca – viazané rozpočtové prostriedky

Po zohľadnení vyššie uvedených záverov o „uzavretých“ rozpočtových riadkoch, agentúrach a pilotných projektoch a prípravných akciách sa Európsky parlament a Rada dohodli takto:

a)   Podokruh 1a

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v novom NR s cieľom zohľadniť priority príspevkov na zlepšenie prístupu k financovaniu z rozpočtu EÚ, najmä pre malé a stredné podniky (MSP):

(v tis. EUR)

Rozpočtový riadok

Názov

Zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov

NR 2015

Nový NR 2015

Rozdiel

02 02 02

Zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k finančným prostriedkom vo forme kapitálového a dlhového financovania

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie – uľahčenie prístupu k financovaniu pre podnikateľov, najmä tých, ktorí sú pracovnému trhu najvzdialenejší, a pre sociálne podniky

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

Zlepšenie prístupu k rizikovému financovaniu na účely investovania do výskumu a inovácie

337 534,7

342 534,7

5 000,0

Spolu

18 500,0

Okrem toho sa prijalo toto zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s novým NR:

(v tis. EUR)

106 561,8108 561,82 000,0Rozpočtový riadok

Názov

Nový NR 2015

Rozpočet na rok 2015

Rozdiel

02 04 03 02Podpora podnikania a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov z Únie a ich prístupu na trhy

02 02 01

Podpora bezpečných európskych spoločností

148 235,9

153 235,9

5 000,0

08 02 01 01

Posilnenie výskumu na hraniciach poznania v Európskej rade pre výskum

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Vedúce postavenie v oblasti nanotechnológií, progresívnych materiálov, laserovej technológie, biotechnológií a progresívnej výroby a spracovania

498 592,7

503 592,7

5 000,0

08 02 03 05

Vytvorenie hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje a je odolné voči zmenám klímy, a zaistenie udržateľnej dodávky surovín

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Vedúce postavenie v informačných a komunikačných technológiách

819 154,4

824 154,4

5 000,0

09 04 03 02

Podpora inkluzívnych, inovačných a reflexívnych európskych spoločností

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v oblasti európskej mládeže a účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Akcie Marie Skłodowskej-Curie — Vytváranie, rozvoj a transfer nových zručností, znalostí a inovácií

734 668,4

737 668,4

3 000,0

Spolu

63 000,0

V dôsledku toho a po zohľadnení pilotných projektov, prípravných akcií a presunu spoločných nákladov delegácií EÚ do oddielu ESVČ sa dohodnutá úroveň záväzkov stanovuje na 17 551,7 milióna EUR, pričom zostáva rezerva v rámci výdavkového stropu podokruhu 1a vo výške 114,3 milióna EUR.

b)   Podokruh 1b

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej v novom NR.

Pri zohľadnení pilotných projektov a prípravných akcií a mobilizácie nástroja flexibility na dodatočnú pomoc Cypru vo výške 83,3 milióna EUR je dohodnutá úroveň záväzkov stanovená vo výške 49 230,3 milióna EUR.

c)   Okruh 2

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v novom NR.

Na základe nových prvkov, ktoré sa objavili od predloženia opravného listu (OL) č. 1/2015, medzi ktoré patria najmä informácie o skutočnej realizácii núdzových opatrení prijatých od augusta 2014 s cieľom reagovať na ruský zákaz dovozu potravín, konečný prebytok EPZF za rok 2014 a aktualizované odhady finančných opráv, ktoré sa majú vybrať v roku 2015, vyššie uvedené núdzové opatrenia (vrátane tých, ktoré sa týkajú sektora mlieka a mliečnych výrobkov v pobaltských štátoch, pre ktoré Komisia prijala ďalší balík 26. novembra 2014, podobne aj v prípade Fínska, až budú splnené podmienky) sa môžu vďaka týmto dodatočným pripísaným príjmom financovať z rozpočtových prostriedkov požadovaných v OL č. 1/2015 bez toho, aby sa musela čerpať rezerva na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva.

V dôsledku toho a po zohľadnení pilotných projektov, prípravných akcií a presunu spoločných nákladov delegácií EÚ do oddielu ESVČ sa dohodnutá úroveň záväzkov stanovuje na 58 808,6 milióna EUR, pričom zostáva rezerva v rámci výdavkového stropu okruhu 2 vo výške 790,4 milióna EUR.

d)   Okruh 3

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v novom NR. Zvýšenie operačných výdavkov agentúry FRONTEX sa kompenzuje zodpovedajúcim znížením v rámci rozpočtovej položky 18 02 01 01 (Podpora riadenia hraníc a spoločnej vízovej politiky na zjednodušenie legálneho cestovania).

V dôsledku toho a po zohľadnení pilotných projektov a prípravných akcií sa dohodnutá úroveň záväzkov stanovuje na 2 146,7 milióna EUR, pričom zostáva rezerva v rámci výdavkového stropu okruhu 3 vo výške 99,3 milióna EUR.

e)   Okruh 4

Viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v novom NR, najmä pokiaľ ide o presun spoločných administratívnych výdavkov delegácií EÚ do oddielu ESVČ v rozpočte.

Okrem toho sa prijalo toto zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s novým NR:

(v tis. EUR)

Rozpočtový riadok

Názov

Nový NR 2015

Rozpočet na rok 2015

Rozdiel

21 03 01 04

Podpora mierového procesu a finančná pomoc Palestíne a Agentúre Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA)

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Poskytovanie rýchlej a efektívnej humanitárnej a potravinovej pomoci vychádzajúcej z potrieb

872 446,0

882 446,0

10 000,0

Spolu

32 000,0

Presun nákladov osobitných zástupcov EÚ z okruhu 4 do okruhu 5 (oddiel ESVČ), ako sa navrhuje v novom NR, sa však neprijal. V dôsledku toho sa viazané a platobné rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku 19 03 01 07 ( osobitní zástupcovia EÚ, okruh 4) vrátili k pôvodným sumám navrhnutým v pôvodnom NR.

V dôsledku toho a po zohľadnení pilotných projektov, prípravných akcií a presunu spoločných nákladov delegácií EÚ do oddielu ESVČ sa dohodnutá úroveň záväzkov stanovuje na 8 408,4 milióna EUR, pričom zostáva rezerva v rámci výdavkového stropu okruhu 4 vo výške 340,6 milióna EUR.

f)   Okruh 5

Počet pracovných miest v plánoch pracovných miest inštitúcií a viazané rozpočtové prostriedky sú stanovené na úrovni navrhnutej Komisiou v novom NR, čím sa zahŕňa:

–  príslušné čítania v Európskom parlamente a Rade, týkajúce sa ich príslušných oddielov rozpočtu;

–  čítanie Európskeho parlamentu pre Súdny dvor;

–  čítanie Európskeho parlamentu pre Európsky dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov a

–  pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť sa úroveň rozpočtových prostriedkov navrhnutých Komisiou v pôvodnom NR zvýšila, aby sa zohľadnil rozpočtovo neutrálny presun rozpočtových prostriedkov týkajúci sa „spoločných administratívnych nákladov delegácií EÚ“ z oddielu Komisia do oddielu ESVČ v rozpočte. Presun nákladov osobitných zástupcov EÚ z okruhu 4 do časti pre ESVČ v rámci okruhu 5, ako sa navrhuje v novom NR, sa však neprijal. V dôsledku toho nie sú v časti ESVČ rozpočtu na tento účel zahrnuté žiadne rozpočtové prostriedky.

Celkovo povedú tieto zmeny v porovnaní s pôvodným NR k:

–  čistému zníženiu o 35 pracovných miest v rámci plánu pracovných miest v dôsledku zníženia o 47 pracovných miest pre Európsky parlament, čo sa čiastočne kompenzuje zvýšením o 12 pracovných miest pre Súdny dvor;

–  čistému zníženiu rozpočtových prostriedkov o 0,6 milióna EUR v dôsledku zníženia o 1,4 milióna EUR pre Európsky dvor audítorov, 1,4 milióna EUR pre Európsky hospodársky a sociálny výbor a 0,4 milióna EUR pre Výbor regiónov, čo sa čiastočne kompenzuje zvýšením o 2,6 milióna EUR pre Súdny dvor;

–  zvýšeniu o 71,5 milióna EUR pre ESVČ, ktoré je odrazom rozpočtovo neutrálneho presunu „spoločných administratívnych nákladov delegácií EÚ“, ktorý sa v plnej miere kompenzuje v oddiele Komisia v podokruhu 1a (0,6 milióna EUR), okruhu 2 (0,1 milióna EUR), okruhu 4 (45,7 milióna EUR) a okruhu 5 (25,2 milióna EUR). Celkovo majú tieto presuny za následok čisté zvýšenie rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 5 vo výške 46,3 milióna EUR.

Okrem toho, v porovnaní s novým NR sa dohodol tento rozpočtovo neutrálny presun pracovných miest a viazaných rozpočtových prostriedkov z Rady do PMO, s cieľom zohľadniť presun – k 1. januáru 2015 – určenia a správy dôchodkových práv aktívnych úradníkov Rady a bývalých úradníkov Rady, ktorí sú už na dôchodku, do PMO: zvýšenie o 6 pracovných miest AST 7 v rámci plánu pracovných miest, ako aj zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 504 000 EUR v Komisii (oddiel III) je v plnej miere kompenzované znížením o 6 pracovných miest AST 7 v rámci plánu pracovných miest, ako aj znížením viazaných rozpočtových prostriedkov o 504 000 EUR v Rade (oddiel II).

V dôsledku toho a po zohľadnení pilotných projektov, prípravných akcií a presunu spoločných nákladov delegácií EÚ do oddielu ESVČ sa dohodnutá úroveň záväzkov stanovuje na 8 660,5 milióna EUR, pričom zostáva rezerva v rámci výdavkového stropu okruhu 5 vo výške 415,5 milióna EUR.

1.4.   Platobné rozpočtové prostriedky

Celková suma platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2015 je stanovená vo výške 141 214 040 563 EUR.

To zahŕňa sumu 126,7 milióna EUR, ktorá súvisí s mobilizáciou Fondu solidarity EÚ požadovanou v NOR č. 5/2014 a 7/2014, ako aj sumu 440 miliónov EUR, ktorá súvisí s prenosom platobných rozpočtových prostriedkov pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí z rozpočtu na rok 2014 do rozpočtu na rok 2015.

Rozdelenie celkovej úrovne platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2015 zohľadňuje tieto kroky:

a)  platobné rozpočtové prostriedky na nediferencované výdavky, ako je uvedené vyššie, najmä v okruhoch 2 a 5, a

b)  platobné rozpočtové prostriedky pre balík pilotných projektov a prípravných akcií, ako je uvedené vyššie, sú vypočítané takto: platobné rozpočtové prostriedky pre všetky nové pilotné projekty a prípravné akcie sú stanovené na 50 % zodpovedajúcich záväzkov alebo na úrovni navrhovanej Európskym parlamentom, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia; v prípade predĺženia existujúcich pilotných projektov a prípravných akcií majú platby úroveň, ktorá je definovaná v NR plus 50 % zodpovedajúcich nových záväzkov, alebo úroveň navrhovanú Európskym parlamentom, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia;

c)  zníženie platobných rozpočtových prostriedkov o 123,3 milióna EUR v porovnaní s novým NR je rozdelené proporcionálne do všetkých rozpočtových riadkov s diferencovanými rozpočtovými prostriedkami, na ktoré sa nevzťahuje krok b) uvedený vyššie, s výnimkou týchto rozpočtových riadkov, v prípade ktorých je úroveň platobných rozpočtových prostriedkov stanovená na úrovni nového NR:

–  výdavky pre podokruh 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) a okruh 4 (Globálna Európa);

–  rozpočtové riadky 04 02 17, 04 02 60, 11 06 12, 13 03 16 a 13 03 60 pre cieľ Konvergencia a

–  medzinárodné dohody o partnerstve v odvetví rybárstva.

Na základe výsledkov získaných v kroku c) sa urobili tieto konečné úpravy:

–  do rozpočtového riadku 13 04 02 (Dokončenie Kohézneho fondu (2007 až 2013)) sa pridala suma 100 miliónov EUR, kompenzovaná:

–  znížením sumy v rozpočtovom riadku 13 03 18 (Dokončenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) — Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) o 50 miliónov EUR a

–  znížením o sumu 50 miliónov EUR rozloženú v rozpočtových riadkoch s diferencovanými rozpočtovými prostriedkami, na ktoré sa nevzťahuje krok b) uvedený vyššie, pre výdavky podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) a okruhu 4 (Globálna Európa), s výnimkou rozpočtového riadku 23 02 (Humanitárna pomoc, potravinová pomoc a pripravenosť na katastrofy), pre ktoré sa zachovali sumy stanovené v novom NR.

1.5.   Poznámky k rozpočtu

Pokiaľ ide o poznámky k rozpočtu, nový NR je schválený a teda zahŕňa zmeny, ktoré boli zavedené Európskym parlamentom alebo Radou, s výnimkou rozpočtových riadkov 04 03 01 03 a 19 03 01 06, pričom je potrebné zohľadniť, že tieto zmeny nemôžu zmeniť alebo rozšíriť rozsah platného právneho základu, ani mať dosah na administratívnu autonómnosť inštitúcií.

1.6.   Nové rozpočtové riadky

Rozpočtová nomenklatúra navrhnutá Komisiou v novom NR zostáva nezmenená.

1.7.   Rezervy

Do podmienečných rezerv v oddiele Komisie sa nedala žiadna suma.

2.   ROZPOČET na rok 2014

a)  Dodatočné viazané rozpočtové prostriedky (126,7 milióna EUR) požadované pre Fond solidarity EÚ v NOR č. 5/2014 a v NOR č. 7/2014 sú schválené. Zodpovedajúce platby sú presunuté do rozpočtu na rok 2015.

b)  NOR č. 3/2014 je schválený v podobe, ako ho navrhla Komisia, pričom platobné rozpočtové prostriedky sa znižujú takto:

–  Rozvoj vidieka: 90 miliónov EUR na dokončenie programov v oblasti rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 sa neakceptuje, vzhľadom na vyhlásenie o platbách predložené členskými štátmi v novembri 2014, ktoré bolo nižšie, ako sa očakávalo. Okrem toho sa dohodlo zníženie o 20 miliónov EUR v súvislosti s novými programami,

–  Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí: dohodlo sa zníženie o 420 miliónov EUR v súvislosti s iniciatívou na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Do rozpočtu na rok 2015 sa však doplnila suma 440 miliónov EUR platobných rozpočtových prostriedkov pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako sa uvádza v oddiele 1.4,

–  Dohodlo sa ďalšie zníženie platobných rozpočtových prostriedkov o 648,1 milióna EUR, ktoré sa rozdelilo medzi rozpočtové riadky posilnené z rezervy na nepredvídané udalosti, pričom požadované sumy pre rozpočtové riadky 13 03 16 (EFRR – Konvergencia), 04 06 01 (FEAD) a 21 03 02 01 a 21 03 03 03 (Podpora pre Ukrajinu) zostali nezmenené.

Presuny platobných rozpočtových prostriedkov:

–  presunutie navrhnuté Komisiou prostredníctvom „globálneho presunu“ (DEC 31/2014) sa akceptovalo,

–  presunutie navrhnuté Komisiou pre časť týkajúcu sa Komisie v NOR č. 6/2014 sa akceptovalo; platobné rozpočtové prostriedky dostupné pre presunutie z ENRF (výdavky na administratívnu podporu) a rezerva pre medzinárodné dohody o partnerstve v oblasti rybolovu (celkovo 6 150 900 EUR) sa presúvajú do humanitárnej pomoci (rozpočtový riadok 23 02 01),

–  so zreteľom na súčasný stav plnenia rozpočtu a výhľad na koniec roka sa dohodlo ďalšie presunutie, ktoré predstavuje 30,4 milióna EUR. Týka sa to týchto rozpočtových riadkov:

–  článok 01 03 02 (Makroekonomická pomoc): 5 miliónov EUR,

–  článok 04 03 02 (PROGRESS): 10,0 milióna EUR,

–  článok 12 02 01 (Vnútorný trh): 1,2 milióna EUR,

–  článok 17 03 51 (Verejné zdravie): 0,7 milióna EUR,

–  položka 18 02 01 (Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti): 2,3 milióna EUR,

–  položka 21 09 51 01 (DCI Ázia): 2,5 milióna EUR,

–  článok 33 02 02 (Podpora nediskriminácie a rovnosti): 2,2 milióna EUR a

–  články 29 02 01 a 29 02 51 (Štatistika): 6,5 milióna EUR.

V nižšie uvedenej tabuľke sa uvádzajú výsledné posilnenia a zníženia platobných rozpočtových prostriedkov v NOR č. 3/2014 (vrátane presunutia prostredníctvom „globálneho presunu“, NOR č. 6/2014 a najnovšej aktualizácie súčasného stavu plnenia rozpočtu), ako sa schválili v zmysle uvedených skutočností:

Rozpočtové riadky

Názov

NOR č. 3/2014

prijatý

01 03 02

Makroekonomická pomoc

-28 960 000

01 04 51

Dokončenie programov v oblasti malých a stredných podnikov (MSP) (pred rokom 2014)

12 000 000

02 02 02

Zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov (MSP) k finančným prostriedkom vo forme kapitálového a dlhového financovania

4 540 126

02 05 01

Vývoj a poskytnutie infraštruktúry a služieb v oblasti globálnej satelitnej navigácie (Galileo) do roku 2019

70 000 000

04 02 64

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

-420 000 000

04 03 02 01

Progress – podpora vývoja, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politiky Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti, ako aj právnych predpisov týkajúcich sa pracovných podmienok

-2 950 000

04 03 02 03

Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie — Zlepšiť prístup k financovaniu a jeho dostupnosť pre právnické a fyzické osoby, najmä tých, ktorí sú pracovnému trhu najvzdialenejší, a pre sociálne podniky

-7 114 776

04 06 01

Podpora sociálnej súdržnosti a zmiernenie najhorších foriem chudoby v Únii

99 000 000

05 02 10 02

Opatrenia na propagáciu — Priame platby Únie

-308 029

05 04 60 01

Podporovanie trvalo udržateľného rozvoja vidieka, územne a environmentálne vyváženejšieho a inovatívnejšieho poľnohospodárskeho odvetvia Únie, ktoré je šetrnejšie voči klíme

-20 000 000

05 06 01

Medzinárodné dohody v oblasti poľnohospodárstva

-3 784 411

05 08 77 06

Prípravná akcia — Európsky orgán dohľadu nad výstupnými cenami a maržami poľnohospodárov

-612 329

05 08 77 09

Prípravná akcia — Rastlinné a živočíšne genetické zdroje Únie

-600 000

05 08 77 10

Pilotný projekt – Agropol: rozvoj európskeho cezhraničného regiónu, ktorý slúži ako vzor v podnikaní v oblasti poľnohospodárstva

-600 000

05 08 77 11

Pilotný projekt — Poľnohospodárske lesníctvo

-350 000

05 09 03 01

Zabezpečenie dostatočných dodávok bezpečných a vysokokvalitných potravín a ďalších biovýrobkov

-1 666 954

07 02 77 03

Prípravná akcia — Strategické hodnotenie vplyvu rozvoja európskej časti Arktídy na životné prostredie

356 052

08 02 01 01

Posilnenie výskumu na hraniciach poznania v Európskej rade pre výskum

24 970 695

08 02 02 02

Zlepšenie prístupu k rizikovému financovaniu na účely investovania do výskumu a inovácie

4 540 126

08 02 51

Ukončenie predchádzajúceho rámcového programu v oblasti výskumu — Siedmy rámcový program — Nepriama akcia ES (2007 až 2013)

50 000 000

08 04 01

Výstavba, prevádzka a využívanie zariadení ITER — Európsky spoločný podnik pre ITER — Fusion for Energy (F4E)

-8 800 000

08 04 51

Ukončenie Európskeho spoločného podniku pre ITER — Fusion for Energy (F4E) (2007 až 2013)

-71 200 000

09 02 01

Určenie a realizácia politiky Únie v oblasti elektronických komunikačných služieb

-271 200

09 02 05

Opatrenia týkajúce sa digitálneho obsahu, audiovizuálnych a iných médií

-592 000

09 02 77 03

Pilotný projekt — Európske centrum pre slobodu tlače a médií

-456 508

09 03 03

Podpora interoperability, udržateľného zavádzania, prevádzky a modernizácie transeurópskych infraštruktúr digitálnych služieb, ako aj koordinácia na európskej úrovni

-1 898 831

09 03 51 01

Dokončenie programu Bezpečnejší internet (2009 až 2013)

-450 000

09 04 03 02

Podpora inkluzívnych, inovačných a reflexívnych európskych spoločností

2 784 852

09 04 51

Dokončenie siedmeho rámcového programu (2007 až 2013)

105 000 000

11 01 04 01

Podporné výdavky na námorné záležitosti a rybárstvo — Neoperačná administratívna a technická pomoc

-774 900

11 01 06 01

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky — Príspevok z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF)

-809 000

11 03 01 (rezerva)

Vytvorenie rámca pre riadenie rybolovných činností rybárskych plavidiel Únie vo vodách tretích krajín

-69 567 000

11 06 12

Ukončenie Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH) — Cieľ Konvergencia (2007 až 2013)

69 540 126

12 000 000

Zavedenie a rozvoj vnútorného trhu

-1 170 000

12 02 77 03

Prípravná akcia — Fórum o jednotnom trhu

-150 000

12 03 51

Dokončenie predchádzajúcich činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu

-669 803

13 03 16

Dokončenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) — Konvergencia

2 400 700 000

13 03 18

Dokončenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) — Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

227 006 319

13 03 19

Dokončenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) — Európska územná spolupráca

179 334 992

13 03 77 09

Prípravná akcia týkajúca sa Atlantického fóra pre stratégiu Európskej únie pre Atlantik

-433 000

13 05 63 02

Cezhraničná spolupráca (CBC) — Príspevok z okruhu 4

-12 338 481

14 02 01

Podpora fungovania a modernizácie colnej únie

7 500 000

14 03 01

Zlepšenie riadneho fungovania daňových systémov

2 500 000

15 02 01 01

Podporovanie excelentnosti a spolupráce v európskom priestore vzdelávania a odbornej prípravy a jeho význam pre trh práce

138 119 479

15 03 01 01

Akcie Marie Skłodowskej-Curie — Vytváranie, rozvoj a transfer nových zručností, znalostí a inovácií

40 861 137

16 03 01 03

Informačné kancelárie

1 600 000

16 03 01 04

Komunikácia na úrovni zastúpení Komisie a akcie „Partnerstvo“

1 000 000

16 03 02 03

Online a písomné informačné a komunikačné nástroje

2 900 000

17 02 01

Ochrana záujmu spotrebiteľov a zlepšovanie ich bezpečnosti a informovanosti

-1 449 000

17 03 10

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

-2 000 000

17 03 12 01

Príspevok Únie určený Európskej agentúre pre lieky

-7 602 918

18 02 01 01

Podpora riadenia hraníc a spoločnej vízovej politiky na zjednodušenie legálneho cestovania

-7 446 000

18 02 01 02

Predchádzanie cezhraničnej trestnej činnosti a boj proti nej a lepšie riadenie bezpečnostných rizík a krízové riadenie

-9 236 000

18 03 51

Ukončenie operácií a programov v oblasti návratu, utečencov a migračných tokov

19 431 000

19 02 01

Reakcia na krízy a vznikajúce krízy

50 765 835

19 05 51

Dokončenie akcií v oblasti vzťahov a spolupráce s priemyselne vyspelými tretími krajinami (2007 až 2013)

3 600 000

20 02 01

Vonkajšie obchodné vzťahy vrátane prístupu k trhom tretích krajín

1 181 809

20 02 03

Pomoc obchodu — Viacstranné iniciatívy

1 000 000

21 02 07 06

Potravinová a výživová bezpečnosť a udržateľné poľnohospodárstvo

6 000 000

21 02 40

Zmluvy o komoditách

20 000

21 02 51 01

Spolupráca s tretími krajinami v oblasti migrácie a azylu

4 000 000

21 02 51 02

Spolupráca s rozvojovými krajinami v Latinskej Amerike

23 000 000

21 02 51 03

Spolupráca s rozvojovými krajinami v Ázii vrátane Strednej Ázie a Blízkeho východu

44 000 000

21 02 51 05

Neštátni účastníci v oblasti rozvoja

2 000 000

21 02 51 06

Životné prostredie a trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov vrátane energie

2 000 000

21 03 02 01

Východné partnerstvo – Ľudské práva a mobilita

210 000 000

21 03 03 03

Podpora inej spolupráce viacerých štátov v rámci susedstva

40 000 000

21 03 51

Ukončenie akcií v oblasti európskej susedskej politiky a vzťahov s Ruskom (pred rokom 2014)

3 000 000

21 04 51

Ukončenie Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (pred rokom 2014)

3 000 000

21 05 51

Ukončenie akcií v oblasti globálnych bezpečnostných hrozieb (pred rokom 2014)

2 000 000

21 09 51 01

Ázia

-2 500 000

22 02 51

Ukončenie poskytovania predchádzajúcej predvstupovej pomoci (pred rokom 2014)

45 000 000

23 02 01

Poskytovanie rýchlej a efektívnej humanitárnej a potravinovej pomoci vychádzajúcej z potrieb

256 150 900

23 03 51

Ukončenie programov a akcií v oblasti civilnej ochrany v rámci Únie (pred rokom 2014)

-500 000

24 01 07

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

-10 000

24 02 01

Predchádzanie podvodom, korupcii a ostatným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie a boj proti nim

942 750

24 04 01

Podpora vzájomnej pomoci v colných záležitostiach a zjednodušenie zabezpečených elektronických komunikačných nástrojov pre členské štáty na oznamovanie nezrovnalostí

680 612

26 01 09

Úrad pre publikácie

-22 000

26 01 23 01

Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu

-13 000

26 02 01

Postupy udeľovania a zverejňovania zmlúv na verejné dodávky, práce a služby

-250 000

26 03 01 01

Riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy

10 000 000

29 02 01

Poskytovanie kvalitných štatistických informácií, zavádzanie nových metód tvorby európskej štatistiky a posilňovanie partnerstva v rámci Európskeho štatistického systému

-11 294 249

29 02 51

Ukončenie štatistických programov (pred rokom 2013)

-9 872 560

32 02 52

Ukončenie projektov v oblasti energetiky na podporu oživenia hospodárstva

65 000 000

33 02 01

Zaistenie ochrany práv a posilnenie postavenia občanov

-2 000 000

33 02 02

Podpora nediskriminácie a rovnosti

-5 177 700

34 02 01

Znižovanie emisií skleníkových plynov v Únii

6 000 000

34 02 04

Príspevok na mnohostranné a medzinárodné dohody v oblasti klímy

-74 969

34 02 51

Ukončenie predchádzajúcich programov v oblasti klímy

2 903 358

XX 01 01 01 01

Odmeňovanie a príspevky

-317 000

SEC 7 - 1 2 0 0

Odmeňovanie a príspevky

-10 992

SEC 9 - 1 1 0 0

Odmeňovanie a príspevky

-5 843

Spolu

3 529 620 715

Výsledné dodatočné platobné rozpočtové prostriedky pre NOR č. 3/2014 sú 3 529,6 milióna EUR, z ktorých sa 2 818,2 milióna EUR plus 350 miliónov EUR týka mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti, v súlade so spoločným vyhlásením o osobitných nástrojoch uvedeným v oddiele 3.3.

c)  NOR č. 4/2014, upravený svojím opravným listom, je schválený v znení navrhnutom Komisiou, pričom sa zahrnuli viazané rozpočtové prostriedky z NOR č. 6/2014 týkajúce sa výdavkov na administratívnu podporu pre Európsky námorný a rybársky fond a rezervy pre dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva v časti týkajúcej sa Komisie). Suma 248 460 EUR dostupných platobných rozpočtových prostriedkov identifikovaná v NOR č. 4/2014 (európsky dozorný úradník pre ochranu údajov) sa presúva do humanitárnej pomoci (rozpočtový riadok 23 02 01). Požiadavka o dodatočné viazané a platobné rozpočtové prostriedky týkajúce sa európskeho ombudsmana (oddiel VIII) v NOR č. 6 sa stiahne, ako sa uvádza v opravnom liste k NOR č. 6/2014.

d)  NOR č. 6/2014, upravený svojím opravným listom, je schválený v znení navrhnutom Komisiou, pokiaľ ide o vlastné zdroje.

e)  NOR č. 8/2014 (= nový NOR č. 2/2014) týkajúci sa prebytku za rok 2013 je schválený v znení navrhnutom Komisiou.

3.   VYHLÁSENIA

3.1.   Spoločné vyhlásenie k návrhu opravného rozpočtu (NOR) č. 6/2014 (vlastné zdroje) a zmene nariadenia Rady 1150/2000

„Európsky parlament a Rada súhlasia s prijatím návrhu opravného rozpočtu č. 6/2014 zmeneného opravným listom č. 1/2014.

Vzhľadom na návrh Komisie zmeniť nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev, ktorý Komisia predložila 12. novembra 2014, sa Európsky parlament zaväzuje, že poskytne svoje stanovisko k zmenenému nariadeniu Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 včas, aby sa zabezpečilo jeho prijatie na plenárnej schôdze Európskeho parlamentu v decembri 2014, a Rada sa zaväzuje, že ho prijme ako súčasť celkového balíka.“

3.2.   Spoločné vyhlásenie k mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti

„V roku 2014 je možné konštatovať bezprecedentne vysoký počet nesplatených platieb pre štrukturálne fondy a Kohézny fond, zatiaľ čo viacero nových programov bolo výrazne uprednostnených. Vzhľadom na túto jedinečnú a výnimočnú situáciu, s ktorou sa nie je možné vyrovnať v rámci stropu pre platby pre rok 2014, sa tri inštitúcie dohodli, že rezerva na mimoriadne udalosti sa pre rok 2014 zmobilizuje ako posledná možnosť.

Inštitúcie pripomínajú, že v článku 13 nariadenia o VFR sa stanovuje, že „sumy, ktoré sú k dispozícii v dôsledku mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti, sa plne kompenzujú rezervami v jednom alebo viacerých okruhoch viacročného finančného rámca pre súčasný rozpočtový rok alebo budúce rozpočtové roky“.

Inštitúcie súhlasia s tým, že vynaložia maximálne úsilie na nájdenie vhodných riešení na to, aby mimoriadne vysoká úroveň nesplatených platieb týkajúca sa štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z obdobia 2007 – 2013 nepokračovala po roku 2014, a preto sa vynaloží všetko úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa v rozpočtových rokoch 2015 – 2020 nemobilizovala rezerva na nepredvídané udalosti na financovanie nesplatených záväzkov vyplývajúcich z programov pre štrukturálne fondy a Kohézny fond.“

3.3.   Spoločné vyhlásenie k osobitným nástrojom

„Inštitúcie pripomínajú, že rezerva na nepredvídané udalosti je posledná možnosť, ktorá by sa nemala mobilizovať, ak ešte existujú iné finančné možnosti. V rámci všeobecného rozpočtu na rok 2014 panujú rozdielne názory na to, či je suma 350 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch pokrývajúca ostatné osobitné nástroje stále dostupná v nevyčlenenej rezerve.

Inštitúcie sa zhodujú v tom, že je mimoriadne dôležité nájsť dohodu v zásade o mobilizácii ostatných osobitných nástrojov pre platby čo najskôr.

Keďže však nebolo možné dosiahnuť takúto dohodu v kontexte rokovaní o balíku, ktorý sa vzťahuje na návrh opravných rozpočtov na rok 2014 a na všeobecný rozpočet na rok 2015, inštitúcie sa v záujme zabezpečenia včasného prijatia uvedeného balíka dohodli na tom, že:

–  suma 350 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch sa doplní do rezervy na nepredvídané udalosti,

–  sa budú usilovať o dosiahnutie urýchlenej dohody o tom, či a v akom rozsahu sa môžu mobilizovať ostatné osobitné nástroje nad rámec stropov VFR pre platby, aby sa určilo či a do akej miery by sa mala suma 350 miliónov EUR započítať voči rezervám VFR pre platby pre súčasný rozpočtový rok alebo budúce rozpočtové roky,

–  doplnia – podľa potreby – uvedený postup nevyhnutnými úpravami rozhodnutia, ktorým sa mobilizuje rezerva na nepredvídané udalosti pre rozpočtový rok 2014, alebo akýmikoľvek inými právne nevyhnutnými opatreniami potrebnými na zabezpečenie úplného súladu s nariadením o VFR, a najmä jeho článku 13 ods. 3.“

3.4.   Vyhlásenie Komisie k predbežnému financovaniu operačných programov v roku 2014 a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

„Európska komisia v kontexte včasného a účinného vykonávania VFR na roky 2014 – 2020 potvrdzuje predbežné financovanie operačných programov v roku 2014, ktoré sa formálne predložili v roku 2014 a spĺňajú nevyhnutné podmienky uvedené v zodpovedajúcich právnych aktoch.

Komisia okrem toho potvrdzuje, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je naďalej vysokou politickou prioritou a že presunom súvisiacich platobných rozpočtových prostriedkov z roku 2014 do roku 2015 sa nespomalí jej vykonávanie.“

3.5.   Spoločné vyhlásenie k financovaniu mimoriadnych opatrení v reakcii na ruský zákaz dovozu potravín

„V nadväznosti na ruský zákaz dovozu potravín sa už v auguste a septembri 2014 prijala séria mimoriadnych opatrení a ďalší balík zameraný na sektor mlieka a mliečnych výrobkov v pobaltských štátoch sa schválil 26. novembra 2014. Len čo sa splnia podmienky rešpektujúce objektívne kritériá, ktoré sa požadujú pre oprávnenosť, Komisia môže predložiť ďalší balík zameraný na sektor mlieka a mliečnych výrobkov vo Fínsku.

Komisia vo svojom opravnom liste č. 1/2015 oznámila svoj úmysel financovať tieto opatrenia v prípade potreby z rezervy pre krízy.

Od predloženia opravného listu č. 1/2015 sa objavili nasledujúce tri nové prvky, prostredníctvom ktorých je možné financovanie uvedených mimoriadnych opatrení bez toho, aby sa použila rezerva pre krízy:

–  Podľa vyhlásení členských štátov o skutočnom zavádzaní opatrení prijatých v auguste a septembri sa náklady znižujú z pôvodne odhadovaných 344 miliónov EUR na približne 234 miliónov EUR,

–  Konečný prebytok EPZF za rok 2014 je približne o 230 miliónov vyšší, ako sa predpokladalo v opravnom liste č. 1/2015, ktorý sa zakladal ešte na odhadoch,

–  Očakáva sa, že finančné opravy, ktoré sa majú vyzbierať v roku 2015, budú vyššie, ako sa pôvodne v októbri predpokladalo.“

Na základe týchto troch nových prvkov sa môžu uvedené mimoriadne opatrenia (vrátane tých, ktoré sú zamerané na sektor mlieka a mliečnych výrobkov v pobaltských štátoch, ako aj vo Fínsku po splnení podmienok) financovať v rámci rozpočtových prostriedkov požadovaných v opravnom liste č. 1/2015 vďaka tomuto dodatočnému pripísanému príjmu bez toho, aby sa musela použiť rezerva pre krízy.“

3.6.   Spoločné vyhlásenie k platobným rozpočtovým prostriedkom

„Európsky parlament, Rada a Komisia pripomínajú svoju spoločnú zodpovednosť ustanovenú v článku 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v rámci ktorej „Európsky parlament, Rada a Komisia zabezpečujú, aby boli k dispozícii finančné prostriedky, a aby sa tak umožnilo Únii plniť jej právne záväzky vo vzťahu k tretím stranám“.

Európsky parlament a Rada pripomínajú, že z hľadiska vykonávania je potrebné zabezpečiť plynulý priebeh platieb vo vzťahu k rozpočtovým prostriedkom na záväzky, aby sa zabránilo akejkoľvek abnormálnej úrovni nezaplatených faktúr na konci roka.

Európsky parlament a Rada súhlasia, aby sa výška platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2015 stanovila na 141 214 040 563 EUR. Žiadajú Komisiu, aby na základe ustanovení nariadenia o VFR a nariadenia o rozpočtových pravidlách iniciovala kroky potrebné na splnenie zodpovednosti vyplývajúcej zo zmluvy, a najmä aby po preskúmaní priestoru na prerozdelenie príslušných rozpočtových prostriedkov s osobitným dôrazom na akékoľvek očakávané nedostatočné plnenie (článok 41 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách) požiadala v opravnom rozpočte o dodatočné platobné rozpočtové prostriedky, pričom uvedený opravný rozpočet sa má predložiť hneď, ako sa ukáže, že prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2015 nebudú stačiť na pokrytie výdavkov.

Európsky parlament a Rada zaujmú pozíciu ku každému návrhu opravného rozpočtu čo najrýchlejšie s cieľom predísť nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov. Európsky parlament a Rada sa okrem toho zaväzujú urýchlene uskutočniť akýkoľvek možný presun platobných rozpočtových prostriedkov, a to aj medzi okruhmi finančného rámca, s cieľom čo najlepšie využiť platobné rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu a zosúladiť ich s aktuálnym plnením a potrebami.

Európsky parlament, Rada a Komisia budú počas celého roka aktívne monitorovať stav plnenia rozpočtu na rok 2015, najmä v rámci podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), podokruhu 1b (Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť) a rozvoj vidieka v rámci okruhu 2 (Udržateľný rast: prírodné zdroje). Toto monitorovanie bude mať formu osobitných medziinštitucionálnych zasadnutí v súlade s bodom 36 prílohy k medziinštitucionálnej dohode, na ktorých sa posúdi vykonávanie platieb a revidované odhady.

Tieto zasadnutia by sa mali uskutočniť v roku 2015 aspoň trikrát (na jar v čase predloženia návrhu rozpočtu, v júli pred čítaním v Rade týkajúcim sa návrhu rozpočtu na rok 2016 a v októbri pred začiatkom zmierovacieho konania) a mali by byť na politickej úrovni za prítomnosti poslancov Európskeho parlamentu, členov Rady a podpredsedu Komisie pre rozpočet a ľudské zdroje. Cieľom zasadnutí by malo byť dosiahnutie spoločného posúdenia požadovanej úrovne platobných potrieb na základe podrobnej analýzy existujúcich účtov, ktoré sa musia zaplatiť, a odhadov pre zvyšnú časť roka N a roka N+1.“

3.7.   Spoločné vyhlásenie k plánu platieb

„Inštitúcie súhlasia s cieľom znížiť úroveň nezaplatených účtov na konci roka na jej štrukturálnu úroveň v priebehu súčasného VFR, pričom sa osobitná pozornosť bude venovať na politike súdržnosti.

Aby sa dosiahol tento cieľ:

–  Komisia súhlasí s tým, že spolu so spoločnými závermi o rozpočte na rok 2015 predloží najaktuálnejší odhad úrovne nezaplatených účtov na konci roka 2014; Komisia zaktualizuje tieto číselné údaje a poskytne alternatívne scenáre v marci 2015, keď bude pre hlavné oblasti politík dostupný celkový prehľad o úrovni nezaplatených účtov na konci roka 2014,

–  na tomto základe sa tri inštitúcie pokúsia dohodnúť na cieli pre maximálnu úroveň nezaplatených účtov na konci roka, ktorú možno považovať za udržateľnú,

–  na tomto základe a pri súčasnom rešpektovaní nariadenia o VFR, schváleného finančného krytia programov, ako aj akejkoľvek inej záväznej dohody, tri inštitúcie začnú od roku 2015 vykonávať plán s cieľom znížiť úroveň nezaplatených účtov, ktoré zodpovedajú vykonávaniu programov z obdobia 2007 – 2013, na spoločne dohodnutú úroveň, a to do preskúmania súčasného viacročného finančného rámca v polovici jeho trvania. Na takomto pláne sa tri inštitúcie dohodnú včas pred predložením návrhu rozpočtu na rok 2016. Vzhľadom na mimoriadne vysokú úroveň nezaplatených účtov súhlasia tri inštitúcie s tým, aby sa zvážili akékoľvek možné prostriedky na zníženie ich úrovne.

Komisia súhlasí s tým, aby každý rok svoj návrh rozpočtu doplnila dokumentom, v ktorom sa zhodnotí úroveň nezaplatených účtov a vysvetlí, ako sa prostredníctvom návrhu rozpočtu umožní zníženie tejto úrovne a o koľko. V tomto každoročnom dokumente sa zhodnotí pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol, a navrhnú sa úpravy plánu v súlade s aktualizovanými číselnými údajmi.“

3.8.   Vyhlásenie Európskeho parlamentu k mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti ako poslednej možnosti

„Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada sa nestotožňuje s jeho výkladom, že 350 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch mobilizovaných v roku 2014 v súvislosti s osobitnými nástrojmi, ktoré sú ustanovené v nariadení o VFR, by sa malo rátať mimo stropu pre platby, čím by zostala rezerva 711 miliónov EUR, ktorá by sa vyčerpala pred tým, ako by sa použila rezerva na nepredvídané udalosti.

Európsky parlament pripomína, že v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia o VFR je rezerva na nepredvídané udalosti poslednou možnosťou. Preto je pred použitím rezervy na nepredvídané udalosti potrebné v plnej miere vyčerpať všetky ostatné finančné možnosti. V kontexte sporu medzi Európskym parlamentom a Radou o výpočte dostupnej rezervy pod úrovňou stropu pre platby v roku 2014 nebolo možné dosiahnuť politickú dohodu o tom, že pred použitím rezervy na nepredvídané udalosti sa má vyčerpať dostupná rezerva vo výške 350 miliónov EUR.

Európsky parlament pripomína, že nariadenie o VFR sa zakladá na zásade „osobitnej a maximálne možnej flexibility“, aby sa Únii umožnilo plniť jej právne záväzky v súlade s článkom 323 ZFEÚ (odôvodnenie 4 nariadenia o VFR), a domnieva sa, že poskytnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov na to, aby sa vyrovnali nesplnené právne záväzky prostredníctvom mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti, má mimoriadny význam. Parlament preto akceptuje mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti, a to bez ohľadu na jeho interpretáciu, že 350 miliónov EUR je v rámci stropu pre platby stále dostupných.

Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby podľa článku 6 ods. 1 písm. d) nariadenia o VFR preniesla nevyužitú rezervu vo výške 350 miliónov EUR vo svojej technickej úprave celkovej rezervy pre platby za rok 2015.“

3.9.   Vyhlásenie Rady k mobilizácii osobitných nástrojov

„Rada pripomína, že osobitné nástroje možno aktivovať len za skutočne nepredvídaných okolností.

Pripomína tiež, že rezerva na nepredvídané udalosti nespôsobí prekročenie celkových stropov viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Pokiaľ ide o iné osobitné nástroje, Rada pripomína, že podľa článku 3 ods. 2 návrhu nariadenia o VFR možno viazané rozpočtové prostriedky zahrnúť do rozpočtu aj nad rámec stropov pre príslušné okruhy.

Rada vyzýva Komisiu, aby pri výpočte celkovej rezervy postupovala v súlade s nariadením o VFR a bez toho, aby oslabila dohodu dosiahnutú medzi tromi inštitúciami týkajúcu sa spoločného vyhlásenia k osobitným nástrojom (3.3).“

(1) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Prijaté texty z uvedeného dňa, P7_TA(2014)0247.
(6) Prijaté texty z uvedeného dňa, P7_TA(2014)0450.
(7) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2014)0036.


Klasifikácia závažných porušení v cestnej doprave
PDF 229kWORD 60k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o návrhu naradenia Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (D034120/02 – 2014/2859(RPS))
P8_TA(2014)0101B8-0325/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie (D034120/02),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES(1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadeniach Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS(2), a najmä na jej článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na stanovisko, ktoré poskytol výbor uvedený v článku 18 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85(3) z 30. júna 2014,

–  so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(4),

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 a odsek 4 písm. c) rokovacieho poriadku,

A.  keďže cieľom nariadenia(ES) č. 1071/2009 je dobudovanie vnútorného trhu v cestnej doprave, ktorý by sa vyznačoval spravodlivými podmienkami hospodárskej súťaže, čo si vyžaduje jednotné uplatňovanie spoločných pravidiel udeľovania povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy alebo prevádzkovateľa cestnej osobnej dopravy;

B.  keďže tieto spoločné pravidlá prispejú k dosiahnutiu vyššej úrovne odbornej kvalifikácie prevádzkovateľov cestnej dopravy, racionalizácii trhu a zlepšeniu kvality služby v záujme prevádzkovateľov cestnej dopravy, ich zákazníkov a celého hospodárstva, ako aj k väčšej bezpečnosti cestnej premávky;

C.  keďže v článku 6 sa neuvádza úplný zoznam pravidiel EÚ týkajúcich sa posudzovania bezúhonnosti, medzi ktoré patria: predpisy týkajúce sa doby vedenia motorového vozidla a pracovnej doby vodičov; používanie tachografov; maximálna hmotnosť a rozmery úžitkových vozidiel v medzinárodnej doprave; základná kvalifikácia a ďalšia odborná príprava vodičov; spôsobilosť úžitkových vozidiel; prístup na trh medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy alebo prípadne prístup na trh osobnej dopravy; bezpečnosť cestnej prepravy nebezpečného tovaru; inštalácia a používanie zariadení na obmedzenie rýchlosti; vodičské preukazy; udeľovanie povolenia na výkon povolania; a preprava zvierat;

D.  keďže podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1071/2009 má Komisia povinnosť zostaviť zoznam kategórií, typov a stupňov závažnosti vážnych porušení týchto predpisov Spoločenstva, ktoré spolu s tými, ktoré sú uvedené v prílohe IV, môžu viesť k strate bezúhonnosti;

E.  keďže pri stanovovaní priorít pre kontroly podľa článku 12 ods. 1 musia členské štáty zohľadňovať informácie o týchto porušeniach vrátane informácií, ktoré im doručia iné členské štáty;

F.  keďže podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1071/2009 má Komisia pri príprave týchto opatrení povinnosť ustanoviť kategórie a typy porušení predpisov, ktoré sa vyskytujú najčastejšie;

G.  keďže so zreteľom na základný právny akt sa predpokladalo, že opatrenie, ktoré mala Komisia prijať, bude zahŕňať vyčerpávajúci zoznam harmonizovaných porušení predpisov, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, i harmonizovaného stupňa ich závažnosti;

H.  keďže Komisia pri príprave týchto opatrení musí vymedziť stupeň závažnosti porušenia z hľadiska ich potenciálu spôsobiť riziko smrteľných či ťažkých zranení;

I.  keďže zoznam, ktorý mala pripraviť Komisia mohol zohľadňovať iba tie porušenia, ktoré by mohli viesť k vzniku rizika smrteľných či ťažkých zranení, pričom vážne porušenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh(5) majú významný vplyv na pracovné a životné podmienky, čo môže mať celkom určite vysoký potenciál spôsobiť riziko smrteľných či ťažkých zranení;

J.  keďže zoznam neobsiahol úplný súpis vážnych porušení nariadenia (ES) č. 1072/2009, keďže v bode 10 prílohy I k navrhovanému nariadeniu Komisie sa neuvádza nezákonná kabotáž, ktorá by vzhľadom na svoj negatívny vplyv na vodičov mala byť považovaná za vážne porušenie;

K.  keďže vzhľadom na ich potenciál spôsobiť riziko smrteľných či ťažkých zranení by do zoznamu mali byť ako vážne porušenia zahrnuté ostatné pravidlá týkajúce sa nezákonnej kabotáže, napr. tie, ktoré sa týkajú výkonu kabotáže spôsobom, ktorý nie je v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami týkajúcimi sa právnych predpisov v sociálnej oblasti vzťahujúcich sa na zmluvu;

L.  keďže zoznam kategórií, typov a stupňa závažnosti vážnych porušení, ktorý bol doplnený, používa veľmi jednoduché pojmy ako „v súlade s“ či „platný“, čo príslušným orgánom ďalej komplikuje prácu pri výklade druhov a stupňov závažnosti vážnych porušení;

M.  keďže existujúce predpisy už obsahujú jasné ustanovenia o zodpovednosti prepravcov, vodičov a spoločnosti, ktorá zodpovedá za prepravu nebezpečného nákladu;

N.  keďže pokiaľ ide o skupiny porušení smernice 2008/68/ES, ako je to v bode 9 prílohy 1 k navrhovanému opatreniu, môže dôjsť k oslabeniu zodpovednosti a povinností jednotlivých účastníkov v rámci prepravy nebezpečného nákladu;

O.  keďže z toho dôvodu by sa návrh opatrenia predložený Komisiou nemal považovať za návrh, ktorý je v súlade s cieľom či obsahom základného legislatívneho aktu;

1.  vznáša námietku voči prijatiu návrhu nariadenia Komisie;

2.  nazdáva sa, že návrh nariadenia Komisie nie je zlučiteľný s cieľom alebo obsahom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009;

3.  vyzýva Komisiu, aby stiahla návrh nariadenia a predložila výboru nový zoznam vážnych porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51.
(2) Ú. v. EÚ L 102, 15.3.2006, s. 35.
(3) Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.
(4) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(5) Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72.


Obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ
PDF 233kWORD 71k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o obnovení stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ (2014/2918(RSP))
P8_TA(2014)0102B8-0350/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 3, 6, 7 a 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a články 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 a 88 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 6, 7, 8, článok 10 ods. 1, články 11, 12, 21, 47 – 50, 52 a 53,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. júna 2014 o záverečnej správe o vykonávaní stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ na roky 2010 – 2014 (COM(2014)0365),

–  so zreteľom na správu Europolu o situácii a trendoch v EÚ v oblasti terorizmu (TE-SAT) na rok 2014,

–  so zreteľom na posúdenie hrozieb internetovej organizovanej trestnej činnosti (iOCTA) na rok 2014, ktoré predložil Europol,

–  so zreteľom na hodnotenie hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti (SOCTA) v EÚ za rok 2013, ktoré predložil Europol,

–  so zreteľom na stanovisko č. 01/2014 pracovnej skupiny pre ochranu údajov zriadenej podľa článku 29 k uplatňovaniu koncepcie nevyhnutnosti a proporcionality a ochrane údajov v odvetví presadzovania práva,

–  so zreteľom na rezolúciu, ktorú prijala Bezpečnostná rada OSN 24. septembra 2014 o hrozbách medzinárodného mieru a bezpečnosti spôsobených teroristickými činmi (rezolúcia č. 2178 (2014)),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. apríla 2014 o preskúmaní Štokholmského programu v polovici trvania(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry Spojených štátov amerických, orgánoch sledovania v jednotlivých členských štátoch a vplyve na základné práva občanov EÚ(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. februára 2014 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2012)(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2013 o druhej správe o vykonávaní stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ(4),

–  so zreteľom na stratégiu vnútornej bezpečnosti EÚ, ktorú prijala Rada 25. februára 2010,

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii o obnovení stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ (O-000089/2014 – B8-0044/2014 a O-000090/2014 – B8-0045/2014),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže Lisabonská zmluva položila základy rozvoja bezpečnostnej politiky EÚ, na ktorej sa spoločne podieľajú EÚ a jej členské štáty, opiera sa o zásadu právneho štátu, dodržiavanie základných práv a solidaritu a podlieha demokratickému dohľadu na európskej a vnútroštátnej úrovni, pričom presadzuje zásadu subsidiarity; keďže vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti sa Parlament stal plne funkčným subjektom v oblasti bezpečnostnej politiky v záujme zabezpečenia demokratickej kontroly, a teda získal oprávnenie aktívne sa podieľať na stanovovaní priorít v tejto oblasti a spolupracovať so všetkými príslušnými subjektmi na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni pri vypracúvaní komplexnej, cielenej a účinnej bezpečnostnej politiky EÚ;

B.  keďže bezpečnostná situácia v Európe sa v posledných rokoch výrazne zmenila v dôsledku nových konfliktov a nepokojov v bezprostrednom susedstve EÚ, rýchleho rozvoja nových technológií a rastúcej radikalizácie, ktorá vedie k násiliu a terorizmu; keďže mnohé zo súčasných bezpečnostných výziev majú cezhraničný a medzisektorový charakter, ktorý presahuje kapacitu ktoréhokoľvek členského štátu účinne na tieto výzvy reagovať, a keďže to si vyžaduje spoločný európsky prístup;

C.  keďže EÚ a jej členské štáty nesú spoločne zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a slobody európskych občanov; keďže sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť sú ciele, ktoré treba sledovať súbežne, a keďže na dosiahnutie slobody a spravodlivosti by preto bezpečnostné opatrenia mali byť vždy založené na dôkazoch, byť v súlade so zásadami nevyhnutnosti, proporcionality a dodržiavania základných práv a mali by byť založené na riadnom demokratickom dohľade a zodpovednosti;

D.  keďže by sa mala venovať osobitná pozornosť podpore a ochrane všetkých obetí trestnej činnosti v EÚ;

E.  keďže stratégia vnútornej bezpečnosti na roky 2010 – 2014 sa chýli ku koncu a nová stratégia vnútornej bezpečnosti na roky 2015 – 2019 sa práve pripravuje;

1.  víta prípravu novej stratégie vnútornej bezpečnosti na nadchádzajúce štyri roky; poukazuje na to, že od zavedenia súčasnej stratégie vnútornej bezpečnosti sa objavili nové hrozby pre bezpečnosť a ďalšie požiadavky na odlišnú politickú reakciu; okrem toho pripomína, že nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy bola Charta základných práv EÚ začlenená do právnych predpisov EÚ; preto sa domnieva, že súčasná stratégia vnútornej bezpečnosti by sa mala dôkladne preskúmať, aktualizovať a prepracovať;

2.  domnieva sa, že nevyhnutným predpokladom pre účinnú stratégiu vnútornej bezpečnosti by mala byť dôkladná analýza bezpečnostných hrozieb, ktoré treba riešiť, a že túto analýzu by mal vypracovať Europol v úzkej spolupráci s ďalšími príslušnými orgánmi EÚ a členskými štátmi;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že oznámenie Komisie neobsahuje hodnotenie súčasných nástrojov a zodpovedajúce posúdenie zostávajúcich nedostatkov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby pred tým, ako navrhne vytvorenie nových právnych predpisov a nástrojov, vykonala takéto hodnotenie súčasného stavu a zamerala svoje úsilie na riadne vykonávanie a lepšie uplatňovanie existujúcich právnych predpisov a nástrojov; osobitne vyzýva Radu, aby v spolupráci s Komisiou komplexne zhodnotila vykonávanie opatrení prijatých v oblasti vnútornej bezpečnosti pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy a využila pritom postup stanovený v článku 70 ZFEÚ;

4.  žiada, aby nová stratégia vnútornej bezpečnosti bola strategická, orientovaná na budúcnosť a aby ju bolo možné ľahko prispôsobiť aktuálnemu vývoju, a to tým, že sa bude zameriavať nielen na existujúce, ale aj vznikajúce bezpečnostné hrozby a že sa v rámci nej zaujme integrovaný, komplexný a holistický prístup k prioritným oblastiam, ako je kybernetická bezpečnosť, obchodovanie s ľuďmi a boj proti terorizmu, a k vzájomne prepojeným otázkam, ako je organizovaná trestná činnosť, pranie špinavých peňazí a korupcia;

5.  so znepokojením konštatuje, že rýchlo rastúci počet občanov EÚ, ktorí cestujú do oblastí konfliktov, aby vstúpili do teroristických organizácií a následne sa vrátili na územie EÚ, predstavuje pre vnútornú bezpečnosť EÚ nový druh hrozby; hodlá riešiť tento znepokojujúci trend prostredníctvom viacrozmerného prístupu, a to okrem iného tým, že i) bude komplexne riešiť základné príčiny, ako sú radikalizácia, neznášanlivosť a diskriminácia, a to podporovaním politickej a náboženskej znášanlivosti, rozvíjaním sociálnej súdržnosti a inkluzívnosti a uľahčovaním opätovného začlenenia, ii) analyzuje podnecovanie k vykonávaniu extrémizmom motivovaných teroristických činov a k odchodom do zahraničia na účely vstupu do teroristických organizácií a prijme opatrenia proti takémuto podnecovaniu, iii) zamedzí v rámci primeraných právnych rámcov náboru a zapájaniu do konfliktov vrátane samotných ciest zahraničných bojovníkov do konfliktných oblastí, iv) naruší finančnú podporu teroristickým organizáciám a jednotlivcom, ktorí do nich chcú vstúpiť, a v) v príslušných prípadoch zaistí trestné stíhanie;

6.  upozorňuje, že bezpečnostné hrozby sú rôznorodejšie, nadobudli do väčšej miery medzinárodný charakter, sú početnejšie, asymetrickejšie a vyžadujú si užšiu cezhraničnú spoluprácu a spoluprácu medzi agentúrami; požaduje účinnejšiu operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi prostredníctvom intenzívnejšieho využívania hodnotných existujúcich nástrojov, ako sú spoločné vyšetrovacie tímy, a prostredníctvom pohotovejšej a efektívnejšej výmeny relevantných údajov a informácií na základe primeraných záruk týkajúcich sa ochrany údajov a súkromia; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité urýchlene prijať navrhovanú smernicu o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť komplexný právny rámec na výmenu údajov v oblasti presadzovania práva; poukazuje na to, že v záujme prehĺbenia podpory operačnej spolupráce medzi členskými štátmi sú potrebné ďalšie opatrenia na budovanie dôvery; preto podporuje posilnenie európskych vzdelávacích a výmenných programov pre vnútroštátnych odborníkov s cieľom naďalej podporovať európsku kultúru presadzovania práva;

7.  pripomína Európskej rade jej povinnosť v zmysle článku 222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykonávať pravidelné posúdenie hrozieb pre EÚ a vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy, ako možno túto povinnosť čo najlepšie plniť, ktoré by zlúčili v súčasnosti rozdrobené a úzko zamerané posúdenia hrozieb a rizík na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni;

8.  žiada, aby sa vyvíjalo úsilie o dosiahnutie vhodnej rovnováhy medzi preventívnymi politikami a represívnymi opatreniami, aby bola zachovaná sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť; zdôrazňuje, že bezpečnostné opatrenia by sa mali vždy vykonávať v súlade so zásadami právneho štátu a ochrany základných práv; preto vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní a vykonávaní novej stratégie vnútornej bezpečnosti náležite zohľadňovala nedávne rozhodnutie Súdneho dvora o smernici o uchovávaní údajov, ktoré si vyžaduje, aby všetky nástroje boli v súlade so zásadami proporcionality, nevyhnutnosti a zákonnosti a aby zahŕňali primerané záruky zodpovednosti a súdnej nápravy;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že stratégii vnútornej bezpečnosti naďalej chýba riadny „rozmer spravodlivosti“; pripomína, že v súlade so Štokholmským programom je potrebné posilniť vzájomnú dôveru postupným rozvíjaním európskej justičnej kultúry na základe rozmanitosti právnych systémov a tradícií, a to prostredníctvom európskej spolupráce a právnych predpisov v tejto oblasti, a osobitne i rozvíjaním justičnej spolupráce v trestných veciach;

10.  poukazuje na to, že riadne vykonávanie novej stratégie vnútornej bezpečnosti je mimoriadne dôležité, že jasné rozdelenie úloh medzi úroveň EÚ a vnútroštátnu úroveň je potrebné a že Európsky parlament a národné parlamenty musia byť súčasťou tohto procesu monitorovania; preto hodlá v úzkej spolupráci s národnými parlamentmi pristupovať k pravidelnému monitorovaniu riadneho vykonávania stratégie vnútornej bezpečnosti;

11.  zdôrazňuje význam súdržnosti medzi vnútornými a vonkajšími hľadiskami bezpečnosti; domnieva sa, že súčinnosť medzi nástrojmi spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV) vrátane výmeny informácií a policajnej a justičnej spolupráce s tretími krajinami, najmä využitím dohôd o vzájomnej právnej pomoci, by mala byť na čo najvyššej úrovni, v plnom súlade so zásadami stanovenými v článkoch 2, 3, 6 a 21 ZEÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že všetky príslušné subjekty vrátane koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu a koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi by mali úzko spolupracovať, pri začleňovaní vnútorných a vonkajších aspektov;

12.  zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť primerané finančné prostriedky na riadne vykonávanie opatrení určených v stratégii vnútornej bezpečnosti, a najmä s cieľom zabezpečiť, aby agentúry EÚ, ako sú Europol a Eurojust, boli dostatočne vybavené na splnenie im pridelených úloh; v tejto súvislosti uznáva dôležitú úlohu, ktorú môžu zohrávať výskum a inovácie pri vyvíjaní nástrojov, ktoré majú pomôcť v boji proti terorizmu a závažnej a organizovanej trestnej činnosti;

13.  upozorňuje, že stratégia vnútornej bezpečnosti má v praxi aj také dôsledky, ktoré sa týkajú stanovovania priorít operácií európskych agentúr a európskeho financovania v oblasti SVV, v ktorej je Parlament spoluzákonodarcom; preto naliehavo vyzýva Radu, aby pred tým, ako prijme novú stratégiu, náležite zohľadnila podnety Parlamentu v súvislosti s novou stratégiou vnútornej bezpečnosti;

14.  hodlá ďalej rozpracovať svoju pozíciu, pokiaľ ide o priority a opatrenia v oblasti vnútornej bezpečnosti, a to aj na základe očakávaného oznámenia Komisie o novej stratégii vnútornej bezpečnosti, a vstúpiť do plodného dialógu s Radou a Komisiou o tejto otázke v zmysle Lisabonskej zmluvy;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0276.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2014)0230.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2014)0173.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0384.


Uznanie štátnej suverenity Palestíny
PDF 223kWORD 58k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o uznaní palestínskej štátnosti (2014/2964(RSP))
P8_TA(2014)0103RC-B8-0277/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o mierovom procese na Blízkom východe,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o mierovom procese na Blízkom východe zo 17. novembra 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky o útoku na synagógu v štvrti Har Nof z 18. novembra 2014 a o teroristickom útoku v Jeruzaleme z 5. novembra 2014, ako aj na vyhlásenie hovorkyne vysokej predstaviteľky EÚ o najnovšom vývoji na Blízkom východe z 10. novembra 2014,

–  so zreteľom na oznámenie švédskej vlády o oficiálnom uznaní Palestínskeho štátu z 30. októbra 2014, ako aj na predchádzajúce uznanie inými členskými štátmi pred pristúpením do Európskej únie,

–  so zreteľom na návrhy na uznanie Palestínskeho štátu, ktoré schválili Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva 13. októbra 2014, írsky Senát 22. októbra 2014, španielsky Parlament 18. novembra 2014, francúzske Národné zhromaždenie 2. decembra 2014 a portugalské Republikové zhromaždenie 12. decembra 2014,

–  so zreteľom na medzinárodné právo,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ opakovane vyjadrila podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov na základe hraníc z roku 1967, pričom Jeruzalem by bol hlavným mestom oboch štátov a existoval by bezpečný Izraelský štát aj nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný Palestínsky štát, ktoré by nažívali vedľa seba v mieri a bezpečí, a žiadala obnovenie priamych mierových rokovaní medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou;

B.  keďže nastolenie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi je už vyše pol storočia kľúčovou otázkou pre medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie;

C.  keďže priame mierové rozhovory medzi oboma stranami sú v súčasnosti pozastavené; keďže EÚ vyzvala strany, aby pokračovali v opatreniach vytvárajúcich prostredie založené na dôvere, ktoré je potrebné na zabezpečenie zmysluplných rokovaní, aby sa vyhli krokom, ktoré oslabujú dôveryhodnosť tohto procesu, a zabránili provokáciám;

D.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 22. novembra 2012 zdôraznil, že mierové a nenásilné prostriedky sú jediným spôsobom, ako dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, žiadal vytvorenie podmienok na obnovenie priamych mierových rozhovorov medzi oboma stranami; podporil v tejto súvislosti žiadosť Palestíny, aby sa stala v OSN nečlenským pozorovateľským štátom; považoval to za dôležitý krok v záujme väčšieho zviditeľnenia, posilnenia a zefektívnenia palestínskych požiadaviek a vyzval v tejto súvislosti členské štáty EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby dospeli v tomto smere k dohode;

E.  keďže Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov sa 29. novembra 2012 rozhodlo udeliť Palestíne štatút nečlenského pozorovateľského štátu v OSN;

F.  keďže uznanie Palestínskeho štátu je v právomoci členských štátov;

G.  pripomína záväzok Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP) uznať Izraelský štát od roku 1993;

1.  v zásade podporuje uznanie palestínskej štátnosti a riešenie v podobe existencie dvoch štátov a je presvedčený, že tieto veci by mali ísť ruka v ruke s vývojom mierových rokovaní, ktoré by sa mali posunúť vpred;

2.  podporuje úsilie prezidenta Abbása a palestínskej vlády národného konsenzu; znovu zdôrazňuje dôležitosť upevnenia autority palestínskej vlády konsenzu a jej vedenia v pásme Gazy; naliehavo vyzýva všetky palestínske frakcie vrátane Hamasu, aby akceptovali záväzky Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP) a skončili s vnútornými spormi; žiada EÚ, aby nepretržite podporovala Palestínčanov a pomáhala im pri budovaní inštitucionálnych kapacít;

3.  vyjadruje vážne znepokojenie nad narastajúcim napätím a stupňujúcim sa násilím v tomto regióne; čo najrozhodnejšie odsudzuje všetky teroristické či násilné akcie a vyslovuje sústrasť rodinám obetí; upozorňuje na nebezpečenstvo ďalšej eskalácie násilia aj na posvätných miestach, čo by mohlo viesť k premene izraelsko-palestínskeho konfliktu na náboženský konflikt; vyzýva politických vodcov všetkých strán, aby spolupracovali na viditeľných krokoch v záujme zmiernenia situácie, a zdôrazňuje, že nenásilné prostriedky a dodržiavanie ľudských práv a humanitárneho práva sú jediným spôsobom na dosiahnutie udržateľného riešenia a spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi; zdôrazňuje, že každý násilný čin môže len podnecovať extrémizmus na oboch stranách; naliehavo vyzýva všetky strany, aby sa zdržali každého kroku, ktorý by zhoršil situáciu, či už podnecovaním, provokáciou, použitím nadmernej sily alebo odvetou;

4.  ďalej zdôrazňuje, že sa treba vyhnúť krokom, ktoré by spochybňovali vyjadrené odhodlanie na realizáciu dohodnutého riešenia; zdôrazňuje, že osídlenia sú podľa medzinárodného práva nezákonné; vyzýva obe strany, aby sa zdržali každého kroku, ktorý by mohol oslabiť životaschopnosť a perspektívu riešenia v podobe dvoch štátov;

5.  pripomína svoju rozhodnú podporu riešeniu v podobe dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov a existoval by bezpečný Izraelský štát aj nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný Palestínsky štát, ktoré by nažívali vedľa seba v mieri a bezpečí na základe práva na sebaurčenie a úplného dodržiavania medzinárodného práva;

6.  víta nedávnu návštevu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky v Izraeli a Palestíne, ako aj jej odhodlanie aktívne sa zapájať do pozitívneho procesu, ktorého cieľom je prelomiť kruh konfliktu a vytvoriť politické podmienky na skutočný pokrok v mierovom procese; je presvedčený, že Európska únia by mala prevziať zodpovednosť a stať sa skutočným aktérom a sprostredkovateľom v mierovom procese na Blízkom východe, aj v záujme obnovenia mierových rozhovorov, a to aj spoločným prístupom a celkovou stratégiou na riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu; opakuje, že diplomatický prístup pod záštitou Kvarteta pre Blízky východ je nevyhnutný, a pripomína dôležitosť Arabskej mierovej iniciatívy;

7.  vyzýva PK/VP, aby v tejto súvislosti uľahčila prijatie spoločnej pozície EÚ;

8.  zdôrazňuje potrebu dosiahnuť všeobecný mier, ktorým sa skončí uplatňovanie všetkých nárokov a naplnia sa legitímne túžby oboch strán vrátane túžby Izraelčanov po bezpečnosti a Palestínčanov po štátnosti; zdôrazňuje, že jediným možným riešením konfliktu je koexistencia dvoch štátov, Izraela a Palestíny;

9.  prijíma rozhodnutie o začatí iniciatívy s názvom Poslanci za mier, ktorej cieľom je zhromaždiť poslancov rozličných skupín Európskeho parlamentu, parlamentov Izraela a Palestíny v záujme posunutia programu za mier vpred a doplnenia diplomatického úsilia EÚ;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.


Oceliarsky priemysel EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví
PDF 247kWORD 99k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o situácii v oceliarskom priemysle EÚ: ochrana pracovníkov a podnikov (2014/2976(RSP))
P8_TA(2014)0104RC-B8-0352/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorá je základom Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2011 s názvom Priemyselná politika: Posilnenie konkurencieschopnosti (COM(2011)0642),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. októbra 2012 s názvom Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva – Aktualizácia oznámenia o priemyselnej politike (COM(2012)0582),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. júna 2013 s názvom Akčný plán pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe (COM(2013)0407),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o akčnom pláne pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe(1),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o oceliarskom priemysle a o reštrukturalizácii, premiestňovaní a zatváraní podnikov v EÚ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2014 o aspektoch zamestnanosti a sociálnych aspektoch stratégie Európa 2020(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2013 s odporúčaniami Komisii o informovaní zamestnancov a konzultáciách s nimi, predvídaní a riadení reštrukturalizácie(3),

–  so zreteľom na otázku Komisii o oceliarni Acciai Speciali Terni (AST) v Taliansku (O-000087/2014),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

Všeobecné výzvy

A.  keďže európske odvetvie ocele zohrávalo v minulosti významnú úlohu v procese európskej integrácie a tvorí základ pre vytváranie európskej priemyselnej pridanej hodnoty;

B.  keďže oceliarsky priemysel má zásadný význam pre európske hospodárstvo a priemysel a v súčasnosti trpí výrazným poklesom dopytu, čo vedie k neprestajnému rušeniu pracovných miest a znižovaniu konkurencieschopnosti, čo nie je dobrým znamením pre potrebné oživenie európskeho hospodárstva;

C.  keďže EÚ by mala podporovať politiku rozvoja priemyselnej výroby vo všetkých členských štátoch, aby chránila pracovné miesta v EÚ, a mala by sa usilovať splniť svoj indikatívny cieľ zvýšiť podiel HDP pochádzajúceho z priemyslu aspoň na 20 % do roku 2020;

D.  keďže jedným z cieľov EÚ je podporovať oceliarstvo, odstrániť prekážky a hrozby pre jeho konkurencieschopnosť a dosiahnuť, aby reagovalo na meniace sa podmienky na európskych a mimoeurópskych trhoch;

E.  keďže v posledných rokoch oceliarsky priemysel čelil veľkým výzvam z hľadiska reštrukturalizácie a fúzií podnikov, čo prinieslo zodpovedajúce sociálne náklady, a tiež z hľadiska nových požiadaviek súvisiacich s plnením cieľov EÚ v oblasti klímy;

F.  keďže viacero najmä veľkých výrobcov ocele presadzovalo stratégie zamerané na krátkodobé finančné výnosy na úkor inovácií, investícií do výskumu a vývoja, zamestnanosti a obnovy zručností;

G.  keďže európske oceliarstvo zažíva investičný krízu, ktorá ohrozuje jeho vlastnú budúcnosť, zatiaľ čo sa súčasne očakáva, že oceľové materiály budú mať dôležitú úlohu pri poskytovaní udržateľných priemyselných riešení pre urbanizáciu, mobilitu a demografické zmeny;

H.  keďže mierne zvýšenie dopytu povedie k tomu, že Európa sa zmení z čistého vývozcu na čistého dovozcu ocele najmä v kategórii valcovaných výrobkov a produktov s vysokou pridanou hodnotou;

I.  keďže podľa Komisie zatváranie podnikov spôsobilo od roku 2007 stratu 60 000 pracovných miest a výroby sa znížila z 210 miliónov ton v roku 2007 na 166 miliónov ton v roku 2013(4);

Konkurencieschopnosť a obchod

J.  keďže zosúladenie potreby vysokej environmentálnej výkonnosti so zvýšením globálnej konkurencieschopnosti za súčasného zmiernenia obáv týkajúcich sa úniku uhlíka a zlepšenia prístupu k surovinám zostáva základnou výzvou pre oceliarske odvetvie vzhľadom na to, že rozliční konkurenti EÚ sú viazaní rozdielnymi normami;

K.  keďže v globálnom prístupe k oceliarskemu priemyslu treba zohľadniť energetické náklady a keďže ceny energie pre priemyselných spotrebiteľov v EÚ by mohli mať priamy vplyv na konkurencieschopnosť;

L.  keďže ďalšie zlepšenia v oblasti energetickej efektívnosti a efektívneho využívania zdrojov by mohli znamenať ďalšie úspory nákladov a zníženia emisií pre priemysel;

M.  keďže dopyt z automobilového odvetvia je obmedzený nadmernou štrukturálnou kapacitou, zatiaľ čo iné odvetvia, ako sú obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra, predstavujú skutočné príležitosti pre oceliarske odvetvie (napr. jedna 3mW veterná turbína predstavuje 500 vozidiel);

Sociálne hľadiská

N.  keďže vysoké miery nezamestnanosti v EÚ korelujú s jej zmenšujúcou sa priemyselnou a výrobnou produktívnou základňou a keďže súčasná kríza priniesla tvrdé sociálne dôsledky pre postihnutých pracovníkov a regióny;

O.  keďže oceliarsky priemysel EÚ je významným zamestnávateľom, ktorý poskytuje 350 000 priamych pracovných miest a ďalších niekoľko miliónov miest v súvisiacich odvetviach vrátane recyklačného dodávateľského reťazca;

P.  keďže situácia niektorých oceliarní v Európe vyvoláva vážne obavy zamestnancov, ako aj vnútroštátnych a miestnych orgánov;

Q.  keďže spoločnosti v procese reštrukturalizácie by mali konať sociálne zodpovedným spôsobom, pretože doterajšie skúsenosti ukázali, že sociálne a ekonomicky udržateľná reštrukturalizácia si vyžaduje dostatočný sociálny dialóg s osobitným dôrazom na informovanie pracovníkov a konzultovanie s nimi, ako sa uvádza vo vyššie uvedenom uznesení Parlamentu z 15. januára 2013;

R.  keďže rozsiahle zapojenie sociálnych partnerov na všetkých úrovniach a posilnenie sociálneho dialógu na úrovni EÚ sú kľúčovými predpokladmi pre ochranu záujmov oceliarskych spoločností aj ich zamestnancov;

S.  keďže v mnohých oceliarňach, ktorých kapacita predstavuje celkovo 20 miliónov ton, je už viac ako tri roky dočasne zastavená výroba; keďže zároveň v mnohých európskych oceliarňach sú typickým znakom pracovnej sily starnúci kvalifikovaní pracovníci krátko pred dôchodkom;

Výskum a vývoj/technológie

T.  keďže odvetvia s vyspelými technológiami, napríklad v oceliarskom priemysle, sa používajú ako vzor technologického know-how, ktoré treba chrániť, a keďže sú potrebné okamžité opatrenia na zabránenie premiestňovaniu týchto odvetví mimo územia EÚ;

U.  keďže výskum a vývoj majú strategický význam pre odvetvie, ktoré musí nájsť spôsob, ako znížiť svoje emisie, najmä (ale nie výlučne) emisie CO2;

Výzvy

1.  zdôrazňuje, že európske hospodárske oživenie závisí predovšetkým od silného výrobného priemyslu, v ktorom hrá kľúčovú rolu oceliarstvo, a že výroba sa odvíja od domáceho dopytu a rastu;

2.  opätovne zdôrazňuje, že je potrebné zachovať know-how a odborné znalosti vybudované v dôležitých priemyselných oblastiach, čo zabezpečí diverzifikáciu, environmentálne záruky a inovatívne produkty;

3.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlila prípravu plánu priemyselnej politiky, ktorý má byť hotový v prvej polovici roka 2015, s cieľom oživiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu na svetovom trhu v záujme zaručenia skutočne rovnakých podmienok a súčasného zabezpečenia prísnych sociálnych a environmentálnych noriem v EÚ a úsilia o reciprocitu s tretími krajinami;

4.  domnieva sa, že ambiciózny prístup k reindustrializácii v rámci preskúmania stratégie Európa 2020 v polovici trvania má rozhodujúci význam pre dosiahnutie skutočnej priemyselnej politiky EÚ a obnovenie konkurencieschopnosti priemyslu EÚ na globálnej úrovni;

5.  vyzýva Komisiu, aby skúmala strategické postavenie európskeho oceliarskeho priemyslu vo svete, pretože oceliarstvo je v mnohých krajinách považované za strategické odvetvie, a aby konkrétne vypracovala jasný plán strednodobých a dlhodobých iniciatív, ktoré zamýšľa navrhnúť na podporu oceliarskeho priemyslu v Európe; zdôrazňuje, že v rámci tohto plánu sa musia včas a vo veľkom rozsahu zapojiť sociálni partneri na všetkých úrovniach; domnieva sa, že z dôvodu pokračujúcej krízy by sa mala predkladať aj výročná správa o plnení akčného plánu pre oceliarsky priemysel, aby sa mohlo nadviazať na pozitívne trendy z predchádzajúceho roka a aby sa nestratil tento pozitívny impulz;

6.  žiada Komisiu, aby vytvorila nástroj na hĺbkovú analýzu trhu s oceľou, ktorý by mohol poskytovať presné informácie o európskej a celosvetovej rovnováhe medzi dopytom a ponukou, pričom by rozlišoval medzi štrukturálnymi a cyklickými zložkami vývoja na tomto trhu; domnieva sa, že monitorovanie trhu s oceľou by mohlo významne prispieť k transparentnosti trhov s oceľou a šrotom a poskytnúť cenné vstupné údaje pre nápravné a proaktívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom na cyklický charakter oceliarskeho priemyslu; žiada Komisiu, aby využila tento nástroj na analýzu trhu na predvídanie rizík a preskúmanie toho, ako zatváranie závodov vplýva na oživenie tohto odvetvia;

7.  žiada Komisiu, aby v krátkom čase predložila správu o hlavných problémoch európskeho oceliarskeho priemyslu vrátane sociálnych, hospodárskych a environmentálnych aspektov; v tejto súvislosti pripomína, že Komisia je po skončení platnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele oprávnená zaoberať sa otázkami súvisiacimi s hospodárskym a sociálnym vplyvom vývoja v európskom oceliarskom priemysle; vyzýva Komisiu, aby využila pozitívne skúsenosti, najmä pokiaľ ide o tripartitné strategické úvahy a výskum;

8.  žiada, aby sa v rámci novozvoleného kolégia komisárov čo najrýchlejšie vytvorila skupina na vysokej úrovni pre oceliarstvo, v ktorej by bol plnoprávne zastúpený aj Parlament, a aby sa v uvedenom rámci konali schôdze, na ktorých by relevantné zainteresované strany informovala o pokroku dosiahnutom vo vykonávaní 40 opatrení, ktoré Komisia vymedzila vo svojom akčnom pláne pre oceliarstvo; vyzýva Komisiu, aby sa schôdze skupiny na vysokej úrovni konali, ak je to vhodné a možné, v primeraných časoch na to, aby jej práca mohla byť podkladom pre diskusie Rady pre konkurencieschopnosť; vyzýva Komisiu, aby raz ročne organizovala tematické stretnutie so zástupcami energeticky náročných odvetví, venované hospodárskej súťaži, obchodu, energetickej politike alebo politike v oblasti klímy, pretože niektoré z problémov oceliarstva sa týkajú aj iných energeticky náročných odvetví;

9.  považuje za veľmi dôležité, aby sa úzko zapojili regionálne a miestne orgány a odbory zastupujúce oblasti, v ktorých sídlia oceliarne, aby sa podporila spolupráca a výmena informácií a najlepších postupov medzi hlavnými zainteresovanými stranami v členských štátoch;

10.  zdôrazňuje, že treba preskúmať, ako je možné riešiť investičnú krízu, aby sa európsky priemysel transformoval tak, aby bol udržateľný a ziskový, pričom treba mať na pamäti, že investície do oceliarstva sa vyznačujú dlhodobou návratnosťou; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby zvážila vyčlenenie časti svojho investičného balíka na životaschopné dlhodobé projekty v oblasti infraštruktúry a na inovácie týkajúce sa rozsiahlych priemyselných projektov vrátane projektov v oblasti energetickej efektívnosti a nízkouhlíkových projektov, čo by tiež mohlo priniesť významné zvýšenie dopytu po oceli v EÚ;

11.  ďalej podporuje využívanie ďalších inovatívnych finančných nástrojov, napríklad finančných nástrojov s rozdelením rizika, ktoré v čase krízy uprednostňujú oceliarsky priemysel; vyzýva Európsku investičnú banku a Európsku banku pre obnovu a rozvoj, aby navrhli dlhodobý rámec financovania projektov v oblasti oceliarstva;

12.  zdôrazňuje, že podpora oceliarskeho priemyslu má zásadný význam a zahŕňa strategický rozvoj nových kľúčových sektorov využívajúcich oceliarske produkty, napríklad v energetike (výroba a distribúcia energie z obnoviteľných zdrojov), doprave a projektoch výstavby s efektívnym využitím zdrojov, čím sa vytvoria stimuly pre efektívne výrobné postupy, posilní vnútorný trh a stimuluje rozvoj zručností;

13.  požaduje uplatňovanie prístupu zahŕňajúceho posudzovanie životného cyklu na vyhodnocovanie vplyvov na životné prostredie, ako aj obmedzenie využívania zdrojov vo všetkých fázach životného cyklu, čo zahŕňa ťažbu a konverziu surovín a následne výrobu a distribúciu, použitie a/alebo spotrebu, s cieľom presadzovať opätovné využívanie, recykláciu materiálu a energetické zhodnocovanie a obmedziť konečný odpad;

14.  vyzýva Komisiu, aby overila, či uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže viedlo k nespravodlivým riešeniam na európskom trhu s oceľou, ktoré mohli mať negatívny vplyv na jeho efektívnosť, a ak by to tak bolo, nabáda ju, aby predložila nápravné opatrenia a zabránila opakovaniu takýchto situácií v budúcnosti; zdôrazňuje, že rozhodnutia alebo nápravné opatrenia Komisie v oblasti práva hospodárskej súťaže by nemali ohroziť ekonomickú životaschopnosť jednotlivých oceliarní, najmä v kontexte silnejúcej svetovej konkurencie; ďalej sa domnieva, že Komisia by mala podniknúť aj kroky na ochranu kľúčovej priemyselnej infraštruktúry a výrobných kapacít pred špekulatívnym odpredajom aktív;

15.  nalieha na Komisiu, aby zabezpečila, aby súčasný systém štátnej pomoci pre energeticky náročné priemyselné odvetvia nenarúšal hospodársku súťaž na vnútornom trhu, a zaručila tak pre spoločnosti rovnaké podmienky; zastáva názor, že energeticky náročné odvetvia potrebujú stabilný rámec pre svoje investície, aby sa zaručila vysoká zamestnanosť;

Obchod a konkurencieschopnosť

16.  nabáda Komisiu, aby priznala priemyselnej politike väčší význam prijatím opatrení, ktoré umožnia znovu oživiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu na svetovom trhu, a zabezpečila skutočne rovnaké podmienky pre všetky hospodárske subjekty;

17.  vyzýva Komisiu, aby sa včas a účinne zaoberala nelegálne subvencovaným dumpingovým dovozom ocele na trh EÚ a aby v súlade s existujúcim právom EÚ podľa potreby využívala nástroje nápravy v oblasti obchodu, ktoré EÚ má;

18.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala schodnosť kompenzačných opatrení medzi štátmi týkajúcich sa emisií uhlíka (platby kvót ETS pre oceľ vyrobenú mimo EÚ), na základe ktorých by sa vytvorili rovnaké podmienky, pokiaľ ide o emisie CO2, a vyriešil by sa problém úniku uhlíka;

19.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že budúce obchodné dohody budú obsahovať ustanovenia, ktoré významne zlepšia vývozné príležitosti a prístup na trhy pre európsku oceľ a oceliarske výrobky; zdôrazňuje, že spravodlivý obchod s oceliarskymi produktmi môže fungovať len na základe dodržiavania základných práv zamestnancov a environmentálnych noriem a že dovoz za ceny na úrovni dumpingu vedie k nekalej súťaži, najmä pre európskych výrobcov nerezovej ocele; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné modernizovať nástroje EÚ na ochranu obchodu, a vyzýva Komisiu, aby členské štáty nabádala na podniknutie konkrétnych krokov, ktoré tento modernizačný proces urýchlia, čim sa zabezpečí spravodlivá hospodárska súťaž a EÚ sa umožní prijímať rýchle a primerané opatrenia v boji proti nekalým obchodným praktikám;

20.  verí, že konštruktívne opatrenia navrhnuté v tomto uznesení umožnia oceliarskemu priemyslu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni, pričom ukážu, že oceliarske výrobky z EÚ spĺňajú prísnejšie sociálne, environmentálne a hospodárske normy než produkty odinakiaľ, a zdôraznia kvalitu producentov ocele z EÚ, čím by sa zároveň zlepšilo vnímanie spotrebiteľov;

21.  zdôrazňuje, že prísne európske normy pre ochranu klímy a životného prostredia by sa mohli stať celosvetovými normami, čím by sa zabezpečili spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže;

22.  uvedomuje si ťažkosti, s ktorými sa oceliarske odvetvie stretáva v mnohých členských štátoch a ktoré sú čiastočne spôsobené výrazným poklesom celosvetového dopytu, nárastom energetických nákladov a čoraz rozsiahlejším premiestňovaním výroby mimo EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby v plnej miere implementovala Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje (COM(2011)0571) a odporúčania Európskej platformy pre efektívne využívanie zdrojov týkajúce sa politiky;

23.  domnieva sa, že právne predpisy v oblasti odpadu by sa mali zlepšiť, napríklad prostredníctvom revízie smernice o vozidlách po dobe životnosti, aby bolo možné udržať fungovanie trhu EÚ s oceľovým šrotom; pripomína význam dobre fungujúceho trhu so šrotom, ktorý by sa mal ďalej posilňovať a podporovať vzhľadom na stratégiu týkajúcu sa obehového hospodárstva v EÚ, aby sa predišlo nadmerným zvýšeniam cien v dôsledku prítomnosti podnikov z krajín mimo EÚ na trhu EÚ; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby zvážila uplatňovanie vývozných ciel na trhu EÚ so šrotom, aby sa zabránilo environmentálnemu dumpingu, ku ktorému zvyčajne dochádza;

Sociálne hľadiská

24.  pripomína, že je potrebné investovať do vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov, a zdôrazňuje význam pozorného sledovania priebežného vývoja Komisiou s cieľom chrániť priemyselné dedičstvo a dotknutých pracovníkov;

25.  žiada Komisiu, aby podnikla kroky na zabezpečenie toho, aby členské štáty neboli využité jeden proti druhému v prípade, keď veľký výrobca ocele prevádzkujúci závody v niekoľkých krajinách oznámi reštrukturalizáciu; navyše, vzhľadom na dôležitosť koordinácie politík v záujme zabezpečenia udržateľného a konkurencieschopného oceliarskeho priemyslu, ktorý efektívne využíva zdroje a dokáže reagovať na meniace sa podmienky na európskych a mimoeurópskych trhoch, požaduje celoeurópske riešenie, ktoré v európskych regiónoch zachová a vytvorí kvalitné pracovné miesta a priemyselnú výrobu;

26.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby podniky, sociálni partneri a miestne orgány predvídali požiadavky na odbornú prípravu vyplývajúce z možného obnovenia prevádzky v oceliarňach, v ktorých bola výroba dočasne zastavená;

27.  súhlasí s podporou programu na prenos know-how, aby kvalifikovaní starší pracovníci v európskych oceliarňach mohli odovzdávať svoje vedomosti a zručnosti novým pracovníkom;

28.  zdôrazňuje, že európske spoločnosti by mali normy EÚ v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov a účasti zamestnancov na riadení spoločností uplatňovať aj v tretích krajinách;

29.  zdôrazňuje, že pre ekonomický úspech je nevyhnutné zapojiť zamestnancov do inovačných a reštrukturalizačných opatrení, a preto vyzýva Komisiu, aby vytvorila platformu s účasťou sociálnych partnerov s cieľom poskytovať poradenstvo týkajúce sa európskeho akčného plánu pre oceliarsky priemysel, implementovať tento plán a monitorovať ho;

30.  žiada sociálnych partnerov oceliarní, ktoré sú v kritickej hospodárskej situácii, aby zvážili možnosť spoločne obmedziť pracovný čas s cieľom reagovať na krízové situácie a predísť prepúšťaniu a stratám pracovných miest;

31.  vyzýva Komisiu, aby zefektívnila príslušné fondy EÚ, ako sú Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a Európsky sociálny fond (ESF), a nástroje politiky s cieľom znížiť sociálne náklady prispôsobenia sa a zabezpečiť, aby sa príslušné zručnosti zachovávali a rozvíjali v záujme budúcej konkurencieschopnosti odvetvia;

32.  navrhuje, aby spoločnosti všetky svoje prostriedky z predaja bezplatných kvót investovali do nízkouhlíkového hospodárstva (vybavenie, technológie, výskum a vývoj a odborná príprava pracovníkov);

33.  domnieva sa, že v budúcnosti treba očakávať závažné zmeny v oceliarstve a ďalších priemyselných odvetviach; v tejto súvislosti sa domnieva, že členské štáty by mali užšie zosúladiť politiky vzdelávania a odbornej prípravy s potrebami trhu práce, aby boli schopné vyrovnať sa s podobnými situáciami, a mali by podporovať príťažlivosť technických a vedeckých odborov s cieľom zabezpečiť pre oceliarsky priemysel špecializovaných odborníkov na podporu inovácií;

34.  zdôrazňuje, že na vyrovnanie sa s prechodom k udržateľnejším výrobným procesom a výrobkom sú potrební kvalifikovaní a skúsení ľudia, a vyzýva na vypracovanie stratégie v oblasti európskej odbornej prípravy a vzdelávania; víta projekt ekologizačného technického odborného vzdelávania a odbornej prípravy pre oceliarsky priemysel, v rámci ktorého oceliarske spoločnosti, výskumné inštitúcie a sociálni partneri spoločne preskúmali potreby zručností pre environmentálnu udržateľnosť; vyzýva Komisiu, aby ďalej podporovala implementáciu zistení, ktoré vyplynú z tohto projektu;

Výskum a vývoj/technológie

35.  uznáva, že je potrebné vypracovať a šíriť najlepšie dostupné technológie (BAT) v celej EÚ, pričom všade, kde je to možné, treba podporovať nahradenie nerastných surovín železným šrotom, častejšie využívanie elektrických oblúkových pecí (EAF) a nahradenie koksu plynom;

36.  žiada, aby sa investície nasmerovali na technológie zamerané na maximalizáciu využitia vstupnej energie a opätovné získanie energie, napríklad prostredníctvom optimálneho využitia procesných plynov a odpadového tepla, ktoré by mohlo byť použité na výrobu pary a elektriny;

37.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primeranú sociálnu ochranu a pracovné podmienky, ako aj dôstojné mzdy, či už prostredníctvom právnych predpisov alebo kolektívnych dohôd, a účinnú ochrana proti nespravodlivému prepusteniu;

38.  zdôrazňuje, že je potrebné investovať do výskumu a inovácií ako kľúčových aspektov pre oživenie a obnovu európskeho hospodárstva vo všeobecnosti, a konkrétne oceliarskeho priemyslu, ktorý je založený na dlhých životných cykloch a má vysoký potenciál na recykláciu; v tejto súvislosti poukazuje na existujúce a nové technológie redukcie železnej rudy na báze vodíka, ktorými by sa mohol znížiť alebo odstrániť veľký objem emisií CO2; žiada, aby sa pre tzv. spravodlivé oceliarske výrobky zaviedla a propagovala značka „vyrobené v Európe“;

39.  domnieva sa, že spoločným úsilím v oblasti výskumu a vývoja sa bude presadzovať nízkouhlíkové oceliarstvo s nízkym vplyvom na životné prostredie, čím sa bude podporovať udržateľný a konkurencieschopný priemysel;

40.  v tejto súvislosti zdôrazňuje kľúčový význam programov Horizont 2020 a Udržateľný spracovateľský priemysel prostredníctvom efektívneho využívania zdrojov a energie (SPIRE), ako aj to, že najrizikovejšie inovačné a výskumné programy musí financovať Európska investičná banka a budúci nástroj NER400;

41.  vyzýva Komisiu, aby implementovala ambicióznu inovačnú politiku, ktorá otvorí cestu k vývoju vysokokvalitných, energeticky efektívnych a inovatívnych výrobkov a procesov umožňujúcich EÚ, aby čelila stále silnejšej celosvetovej konkurencii; zdôrazňuje, že inovácie nových produktov – ako sú masívne oceľové odliatky vrátane vysokopevnostných a vysoko odolných oceľových plechov vyrábaných pre automobilový priemysel, ako aj vysoko legovanej ocele s rôznymi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami – a nové výrobné postupy, predovšetkým využívanie vodíka v metalurgii a pretavovanie, sú kľúčom k zlepšeniu konkurencieschopnosti európskeho oceliarskeho priemyslu voči dodávateľom z tretích krajín a že táto oblasť by mala dostať osobitnú podporu;

42.  pripomína, že inovácie treba presadzovať nielen podporou výskumu, vývoja a prenosu znalostí, ale aj podporou uvádzania na trh, inovačných zoskupení, verejno-súkromných partnerstiev v strategických odvetviach, ako je oceliarsky priemysel, s cieľom mobilizovať viac súkromného kapitálu;

43.  podporuje financovanie priemyselných pilotných projektov zameraných na znižovanie emisií CO2, aby bolo možné uskutočniť naliehavý a nevyhnutný prechod na udržateľné bezuhlíkové hospodárstvo, ktorého nosnými zložkami budú energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie a inteligentná infraštruktúra, a na premenu technológie výroby ocele s veľmi nízkymi emisiami CO2 (ULCOS) na nástroj energeticky a environmentálne efektívnej priemyselnej politiky;

44.  domnieva sa, že možnosti znižovania emisií, najmä pre odvetvia oceliarstva, budú vo veľkej miere závisieť od nových technológií, a preto zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú by mohli výskumné a inovačné programy financované EÚ zohrávať pri podpore európskeho hospodárstva prostredníctvom programu Horizont 2020, ako aj ich úlohu pri zabezpečovaní konkurencieschopnosti európskeho oceliarskeho odvetvia a vysokej kvality jeho výroby; pripomína, že výskum a inovácie sú dôležitými hnacími silami hospodárskeho rastu a konkurencieschopného priemyslu;

45.  vyzýva Komisiu, aby implementovala iniciatívu SustSteel tak, ako je navrhnutá v akčnom pláne pre oceliarsky priemysel, pričom má plnú podporu Parlamentu, Hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, a aby tak urobila čo najskôr;

o
o   o

46.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0069.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2014)0060.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2013)0005.
(4) Pracovný dokument útvarov Komisie „Stav vykonávania oznámenia Komisie z 11. júna 2013 s názvom Akčný plán pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe (COM(2013)0407)“ (SWD(2014)0215).


Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii
PDF 149kWORD 67k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii (2014/2907(RSP))
P8_TA(2014)0105B8-0362/2014

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1951 a na dodatkový protokol k nemu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2013 o opatreniach EÚ a členských štátov na zvládnutie toku utečencov v dôsledku konfliktu v Sýrii(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy(2),

–  so zreteľom na prejav, ktorý predniesol predseda Európskeho parlamentu počas svojej návštevy na Lampeduse 2. a 3. októbra 2014 pri príležitosti pripomenutia si výročia tragédie z 3. októbra 2013,

–  so zreteľom na správy Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návštevách jeho delegácií na Lampeduse v novembri 2011, v Jordánsku vo februári 2013 (s cieľom posúdiť situáciu utečencov zo Sýrie) a v Bulharsku v januári 2014 (s cieľom posúdiť situáciu žiadateľov o azyl a utečencov, a to najmä zo Sýrie),

–  so zreteľom na rozpravy na svojich plenárnych zasadnutiach 9. októbra 2013 o politikách EÚ v oblasti migrácie v Stredozemí, s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy,

–  so zreteľom na rozpravy, ktoré sa uskutočnili od začiatku súčasného volebného obdobia: 22. júla 2014 o vykonávaní oznámenia o práci osobitnej skupiny pre Stredozemie v rámci Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci; 4. septembra 2014 o činnostiach agentúry Frontex v stredozemí a o osobitnej skupine pre Stredozemie; 24. septembra 2014 o 5. výročnej správe Komisie o prisťahovalectve a azyle za rok 2013(3) a o výročnej správe Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) o situácii v oblasti azylu v Európskej únii (2013),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o práci osobitnej skupiny pre Stredozemie zo 4. decembra 2013(4),

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 20. decembra 2013,

–  so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 22. mája 2014 o vykonávaní oznámenia o práci osobitnej skupiny pre Stredozemie(5),

–  so zreteľom na závery, ktoré prijala Európska rada na svojom zasadnutí 26. – 27. júna 2014 a v ktorých vymedzila strategické usmernenia pre legislatívne a operačné plánovanie na nasledujúce roky v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti(6),

–  so zreteľom na politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu, ktoré predseda Juncker predložil na plenárnom zasadnutí z 15. júla 2014;

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Európska prisťahovalecká politika z 11. septembra 2014(7),

–  so zreteľom na záväzky, ktoré komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Avramopoulos prijal na svojom vypočutí pred Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 30. septembra 2014,

–  so zreteľom na závery Rady o prijímaní opatrení na lepšie zvládanie migračných tokov prijaté 10. októbra 2014,

–  so zreteľom na správu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PACE) z apríla 2012 s názvom Straty na životoch v Stredozemnom mori,

–  so zreteľom na výročné správy osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva migrantov, najmä na správu o riadení vonkajších hraníc EÚ a jeho vplyve na ľudské práva migrantov uverejnenú v apríli 2013 a správu o pracovnom vykorisťovaní migrantov uverejnenú v apríli 2014,

–  so zreteľom na prejav Jeho Svätosti pápeža Františka, ktorý predniesol počas svojej návštevy Parlamentu 25. novembra 2014,

–  so zreteľom na otázky na ústne zodpovedanie Rade a Komisii o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii (O-000078/2014 – B8-0037/2014, O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–  so zreteľom na rozpravu o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii, ktorá sa uskutočnila v Parlamente 25. novembra 2014,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a domáce veci,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu počas prvých deviatich mesiacov roku 2014 zahynulo v Stredozemnom mori najmenej 3 072 osôb(8), čo opätovne poukazuje na potrebu vyvinúť maximálne úsilie na záchranu životov ľudí v nebezpečenstve, ako aj na nevyhnutnosť, aby si členské štáty plnili svoje záväzky v oblasti záchrany v medzinárodných vodách;

B.  keďže podľa niektorých správ bolo približne 500 migrantov zavraždených po tom, ako obchodníci s ľuďmi zrejme napadli a zámerne potopili loď, ktorá mala migrantov prepraviť z Egypta do EÚ; keďže pašeráci a obchodníci s ľuďmi zneužívajú nelegálnu migráciu a keďže tieto siete predstavujú vážne riziko pre životy migrantov a problém pre EÚ;

C.  keďže v rámci hliadkovacej, záchranárskej a pozorovacej operácie Mare Nostrum, ktorú začalo Taliansko vykonávať s cieľom posilniť humanitárne záchranné činnosti v Stredozemí, bolo v priebehu 364 dní zachránených 150 810 migrantov(9); keďže talianska vláda oznámila svoj zámer zastaviť svoju operáciu Mare Nostrum;

D.  keďže spoločná operácia Triton, ktorú koordinuje agentúra FRONTEX, sa stala plne funkčnou 1. novembra 2014 a nie je jasné, aké budú príspevky členských štátov v budúcnosti;

1.  uznáva, že je dôležité vypracovať holistický prístup k migrácii;

2.  opakuje, že je potrebné, aby EÚ posilnila spravodlivé rozdelenie zodpovednosti a solidarity voči členským štátom, ktoré či už v absolútnych, alebo pomerných hodnotách prijímajú najvyšší počet utečencov a žiadateľov o azyl (v súlade s článkom 80 ZFEÚ); pripomína povinnosti vyplývajúce z článkov 78 a 79 ZFEÚ;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tragickými stratami na životoch v stredomorskej oblasti; nalieha na EÚ a členské štáty, aby vynaložili maximálne úsilie s cieľom zabrániť ďalším stratám na životoch na mori; uvedomuje si, že je potrebné zabezpečiť, aby boli záchranné a pátracie povinnosti skutočne splnené a aby preto boli v strednodobom i dlhodobom horizonte riadne financované;

4.  považuje za nevyhnutné uvažovať o posilnení hraničnej politiky a bezpečnosti a o tom, ako zlepšiť budúcu úlohu Frontexu a Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO); vyzýva členské štáty, aby naďalej prejavovali solidaritu a odhodlanie tým, že budú v dostatočnej miere prispievať do rozpočtov a na operácie týchto agentúr;

5.  pripomína, že členské štáty by mali v prípade obchodovania s ľuďmi a pašovania do EÚ i v rámci jej územia, ako aj v prípade jednotlivcov alebo skupín zneužívajúcich zraniteľných migrantov v EÚ stanoviť prísne trestnoprávne sankcie, a že by mali zriadiť rozsiahle informačné kampane s cieľom zvýšiť povedomie o rizikách, ktorým čelia osoby, ktoré zveria svoje životy do rúk pašerákov a osoby, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi;

6.  domnieva sa, že treba preskúmať ďalšie možnosti legálnej migrácie;

7.  považuje za potrebné preskúmať možnosť budúcich iniciatív, ktoré by nasledovali dobré príklady v oblasti presídľovania, a to vrátane dobrovoľného programu pre presídľovanie ustanoveného v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu; pripomína, že EÚ ponúka finančnú podporu tým členským štátom, ktoré sú pripravené implementovať programy presídľovania;

8.  zdôrazňuje, že je potrebné preskúmať celkovú stratégiu spolupráce s tretími krajinami vrátane subsaharskej Afriky, severnej Afriky a Blízkeho východu, pokiaľ ide o humanitárnu, finančnú a politickú pomoc, a to v prípade potreby aj v oblasti presadzovania práva; okrem iného požaduje objasnenie, pokiaľ ide o úlohu opatrení týkajúcich sa regionálnej ochrany, presídľovania a navracania vrátane dohôd o riadení migrácie s krajinami pôvodu aj tranzitnými krajinami, s cieľom riešiť hlavné príčiny migrácie; zdôrazňuje, že je potrebné, aby tretie krajiny dodržiavali medzinárodné právo, pokiaľ ide o záchranu životov na mori, a aby zabezpečili ochranu utečencov a dodržiavanie základných práv;

9.  mala by zvážiť možnosť urýchleného spracúvania žiadostí – v spolupráci s tretími krajinami tranzitu a pôvodu, ako aj možnosť návratu tých osôb, ktoré nespĺňajú podmienky na získanie azylu a ochrany v EÚ, čím sa zabezpečí, že zdroje sa budú využívať predovšetkým v prospech tých, ktorí potrebujú ochranu; zdôrazňuje, že je potrebné podporovať politiky dobrovoľného návratu a zároveň zabezpečiť ochranu práv všetkých migrantov a zaručiť bezpečný a legálny prístup k azylovému systému EÚ;

10.  domnieva sa, že by sa mala vykonať analýza toho, ako sú v tejto súvislosti vynakladané prostriedky v oblasti vnútorných vecí vrátane prostriedkov na núdzové opatrenia, najmä na opatrenia v oblasti migrácie a azylu, kontroly hraníc, boja proti pašovaniu a nezákonnému obchodovaniu a navracania utečencov, ako aj analýza prostriedkov na zahraničnú a rozvojovú politiku EÚ;

11.  vyjadruje znepokojenie nad tým, ako zabezpečiť účinné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému – a to vrátane, v prípade potreby a ak je to nevyhnutné, spustenia mechanizmu včasného varovania, pripravenosti a krízového riadenia (článok 33 nariadenie (EÚ) č. 604/2013) alebo prostredníctvom konaní o porušení povinnosti v prípade, ak právne predpisy EÚ nie sú riadne vykonávané – a ako zaručiť účinné spoločné normy týkajúce sa prijímania, postupov a kvalifikácie v rámci celej EÚ a súčasné zabezpečiť ochranu najzraniteľnejších osôb a podporiť sociálne začlenenie utečencov;

12.  poveruje svoj príslušný výbor, aby posúdil jednotlivé politiky, ktorých sa tieto otázky týkajú, s použitím dodatočných zdrojov, napríklad zdrojov na organizovanie vypočúvaní a ad hoc delegácií, aby vypracoval súbor odporúčaní a aby do konca roka 2015 predložil plénu správu v podobe strategickej iniciatívnej správy;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0414.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0448.
(3) COM(2014)0288.
(4) COM(2013)0869.
(5) SWD(2014)0173, časti 1 a 2.
(6) EUCO 79/14.
(7) REX/414.
(8) Osudné cesty: monitorovanie strát na životoch počas migrácie (Fatal Journeys: Tracking Lives Lost during Migration), IOM, 2014.
(9) http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx.

Právne oznámenie