Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0213(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0057/2014

Indgivne tekster :

A8-0057/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/01/2015 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0005

Vedtagne tekster
PDF 434kWORD 97k
Tirsdag den 13. januar 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) ***I
P8_TA(2015)0005A8-0057/2014
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. januar 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0457),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0102/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 15. oktober 2014(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0057/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 12 af 15.1.2015, s. 116.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. januar 2015 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)
P8_TC1-COD(2014)0213

EUROPA-PARLAMENT OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2) og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Med aftalen om oprettelse af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (i det følgende benævnt "GFCM-aftalen") er der skabt en passende ramme for multilateralt samarbejde med henblik på at fremme udvikling, bevarelse, rationel forvaltning og den bedst mulige udnyttelse af de levende marine ressourcer i Middelhavet og Sortehavet på et niveau, der betragtes som bæredygtigt og med lav risiko for sammenbrud.

(2)  Den Europæiske Union og Bulgarien, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Malta, Rumænien og Slovenien er kontraherende parter i GFCM-aftalen.

(3)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011(3) fastsættes der visse bestemmelser for fiskeriet i aftaleområdet for Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (i det følgende benævnt "GFCM"). Nævnte forordning er den retsakt, der skal anvendes til gennemførelsen af GFCM-henstillinger, hvis indhold endnu ikke er omfattet af EU-lovgivningen. Det er muligt at ændre forordning (EU) nr. 1343/2011, således at den kommer til at omfatte de foranstaltninger, der er indeholdt i de relevante henstillinger fra GFCM.

(4)  På sit årlige møde i henholdsvis 2011 og 2012 vedtog GFCM foranstaltninger til bæredygtig udnyttelse af ædelkoral inden for sit kompetenceområde, som skal gennemføres i EU-lovgivningen. En af disse foranstaltninger vedrører brugen af fjernbetjente undervandskøretøjer. GFCM har besluttet, at det efter 2014 ikke længere, medmindre andet følger af videnskabelig rådgivning, skal være tilladt at anvende fjernbetjente undervandskøretøjer, som udelukkende anvendes til observation af og efterforskning efter ædelkoral, i områder under national jurisdiktion på grundlag af henstilling GFCM/35/2011/2. Dog bør anvendelsen af fjernbetjente undervandskøretøjer i tråd med nævnte henstilling være tilladt for medlemsstater, der endnu ikke har givet, men måtte ønske at give tilladelse til anvendelsen af dem til efterforskning, forudsat at det af videnskabelige resultater opnået inden for rammerne af forvaltningsprogrammer fremgår, at der ikke er tale om nogen negativ indvirkning på den bæredygtige udnyttelse af ædelkoral. Der kan også gives tilladelse til anvendelsen af fjernbetjente undervandskøretøjer for en begrænset periode, som ikke må strække sig længere end til udgangen af 2015 til både observations- og fiskeritogter i videnskabeligt øjemed. Ifølge en anden foranstaltning, der er fastlagt i henstilling GFCM/36/2012/1, må fangster af ædelkoral kun landes i et begrænset antal havne med passende havnefaciliteter, og listerne over udpegede havne skal meddeles GFCM’s sekretariat. Eventuelle ændringer, der har indvirkning på listerne over havne, der er udpeget af medlemsstaterne, bør meddeles Europa-Kommissionen, som videreformidler oplysningerne til GFCM’s sekretariat. [Ændring 1]

(5)  På sit årlige møde i henholdsvis 2011 og 2012 vedtog GFCM henstilling GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 og GFCM/36/2012/2 om foranstaltninger til reduktion af utilsigtet fangst af havfugle, havskildpadder, munkesæler og hvaler ved fiskeri i GFCM-aftaleområdet, som skal gennemføres i EU-retten. Disse foranstaltninger omfatter for at reducere utilsigtet fangst af hvaler et forbud mod fra den 1. januar 2015 at anvende bundsatte gællegarn med monofilamenter eller tråde på over 0,5 mm. Et sådant forbud er allerede indeholdt i Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006(4), som dog kun omfatter Middelhavet. Forbuddet bør derfor indarbejdes i nærværende forordning, således at det også gælder for Sortehavet.

(6)  På sit årlige møde i 2012 vedtog GFCM henstilling GFCM/36/2012/3 om foranstaltninger, der har til formål at yde hajer og rokker en høj grad af beskyttelse mod fiskeriaktiviteter i GFCM’s kompetenceområde, navnlig de arter, der er opført som udryddelsestruede eller sårbare i bilag II til protokollen om særligt beskyttede områder og den biologiske mangfoldighed i Middelhavet(5), som er knyttet til Barcelonakonventionen(6). Ifølge en foranstaltning vedtaget af GFCM skal der udstedes forbud mod at fiske med trawl inden for tre sømil fra kysten, eller inden for 50 m-dybdekurven, hvis en sådan dybde nås tættere på kysten. Et sådant forbud er allerede indeholdt i forordning (EF) nr. 1967/2006, som imidlertid kun omfatter Middelhavet. Forbuddet bør derfor indarbejdes i nærværende forordning, således at det også gælder for Sortehavet. Henstillingen indeholder visse andre foranstaltninger, der tager sigte på korrekt identifikation af hajer, og som ikke er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003(7) eller anden EU-lovgivning; disse bør derfor indarbejdes i nærværende forordning, for at de kan gennemføres fuldt ud i EU-lovgivningen.

(7)  På sit årlige møde i henholdsvis 2013 og 2014 vedtog GFCM henstilling GFCM/37/2013/1 og GFCM/38/2014/1 om foranstaltninger for fiskeriet efter små pelagiske bestande i Adriaterhavet, som bør gennemføres i EU-retten. Foranstaltningerne vedrører forvaltningen af kapaciteten i fiskeriet efter små pelagiske bestande i GFCM's geografiske underområder 17 og 18 på grundlag af en referencefiskerikapacitet, der er fastlagt ved hjælp af den liste over fartøjer, som i henhold til stykke 22 i henstilling GFCM/37/2013/1 skulle meddeles GFCM's sekretariat senest den 30. november 2013. Listen omfatter alle fartøjer rigget med trawl, not eller spærrenot, der af den berørte medlemsstat har fået tilladelse til at fiske efter små pelagiske bestande, og som er registreret i en havn i geografisk underområde 17 eller 18, eller som fisker i geografisk underområde 17 og/eller 18, selv om de pr. 31.oktober 2013 er registreret i en havn i et andet geografisk underområde. Enhver ændring, som kan have indvirkning på ovennævnte liste, bør straks meddeles Kommissionen med henblik på videreformidling til GFCM’s sekretariat. GFCM-foranstaltningen omfatter også et forbud mod opbevaring om bord eller landing, som bør gennemføres i EU-lovgivningen i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013(8).

(8)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af visse bestemmelser i denne forordning bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser vedrører fastsættelsen af formatet for og indgivelsen af anmodninger om dispensation fra bestemmelserne om mindstedybden for fiskeri efter ædelkoral eller mindstestammediameteren for kolonier af ædelkoral; formatet for og fremsendelsen af resultaterne af videnskabelige vurderinger af de områder, der er omfattet af en dispensation fra bestemmelserne om mindstedybden for fiskeri efter ædelkoral; formatet for og fremsendelsen af data om fiskeri efter ædelkoral; oplysninger vedrørende utilsigtet fangst af havfugle, havskildpadder, munkesæler og hvaler samt hajer og rokker; ændringer af listerne over havne, der er udpeget til landing af ædelkoral; visse fiskerfartøjers indvirkning på hvalpopulationerne og ændringer af kort og lister, der viser placeringen af grotter med munkesæler. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(9).

(9)  For at sikre, at Unionen fortsat opfylder sine forpligtelser i henhold til GFCM-aftalen, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 med henblik på at give dispensation fra forbuddet mod at fiske efter ædelkoral på mindre end 50 meters dybde, og fravigelse af mindstestammediameteren for kolonier af ædelkoral. Medlemsstater, der allerede har gennemført henstilling GFCM/35/2011/2 og udviklet passende nationale forvaltningsrammer, og som allerede har informeret Kommissionen herom, bør ikke være omfattet af dispensationsproceduren. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder også på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. [Ændring 2]

(10)  Forordning (EU) nr. 1343/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011

I forordning (EU) nr. 1343/2011 foretages følgende ændringer:

1)  Følgende indsættes som artikel 15a:"

"Artikel 15a

Anvendelse af trawl og gællegarn i fiskeriet i Sortehavet

1.  Det er forbudt at fiske med trawl inden for tre sømil fra kysten, eller inden for 50 m-dybdekurven, hvis en sådan dybde nås tættere på kysten.

2.  Fra den 1. januar 2015 må monofilamenter eller tråde i bundsatte gællegarn højst være 0,5 mm."

"

2)  I afsnit II indsættes følgende som kapitel IV, V og VI:"

"KAPITEL IV

Bevarelse og bæredygtig udnyttelse af ædelkoral

Artikel 16a

Anvendelsesområde

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse, uden at det berører artikel 4, stk. 2, og artikel 8, stk. 1, litra e) og g), i forordning (EF) nr. 1967/2006, eller mere restriktive foranstaltninger, der måtte følge af Rådets direktiv 92/43/EEC*.

Artikel 16b

Mindstedybde for fiskeri efter ædelkoral

1.  Det er forbudt at fiske efter ædelkoral på mindre end 50 meters dybde, indtil andet følger af videnskabelige undersøgelser, som er godkendt af GFCM's Rådgivende Videnskabelige Komité. [Ændring 3]

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27 med henblik på at give dispensation fra stk. 1. De delegerede retsakter skal omfatte bestemmelser, som sikrer, at der foretages en videnskabelig vurdering af områder, der er omfattet af en dispensation. Medlemsstater, der allerede har gennemført henstilling GFCM/35/2011/2 og udviklet passende nationale forvaltningsrammer, og som allerede har informeret Kommissionen herom, er ikke omfattet af dispensationsproceduren i nærværende artikel. [Ændring 4]

3.  Der kan kun gives dispensation som omhandlet i stk. 2, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)  der er indført en passende national forvaltningsramme, herunder en ordning med fiskeritilladelser, jf. artikel 7 Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009**

b)  der for nylig er foretaget undersøgelser på nationalt plan af forekomsterne og den geografiske fordeling af kolonier af ædelkoral

c)  det ved hjælp af hensigtsmæssig lukning af fiskeriet i visse perioder og områder sikres, at det kun er et begrænset antal ædelkoralkolonier, der udnyttes, og

d)  den pågældende medlemsstat foretager en videnskabelig vurdering af de områder, der er omfattet af en dispensation.

4.  De medlemsstater, der agter at anmode om en dispensation som omhandlet i stk. 2, sender følgende til Kommissionen:

a)  de videnskabelige og tekniske begrundelser

b)  listen over fiskerfartøjer, der har tilladelse til at fiske efter ædelkoral på mindre end 50 meters dybde, og

c)  listen over de fiskeriområder, hvor det er tilladt at udøve denne aktivitet, angivet ved geografiske koordinater både til lands og til havs.

5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter om formatet for og fremsendelsen af anmodninger om dispensation som omhandlet i stk. 4 og resultaterne af den videnskabelige vurdering, der er omhandlet i stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2.

6.  Kommissionen underretter GFCM’s eksekutivsekretariat om de afgørelser, der træffes i henhold til stk. 2, og om resultaterne af den videnskabelige vurdering, der er omhandlet i nævnte stykke.

Artikel 16c

Koloniernes mindstestammediameter

1.  Det er forbudt at fiske efter, opbevare om bord, omlade, lande, transportere, lagre, sælge eller frembyde ædelkoral til salg som uforarbejdet produkt, hvis denne koral stammer fra kolonier, hvis diameter målt en centimeter fra stammens basis er mindre end 7 mm.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27 med henblik på som en dispensation fra stk. 1 at tillade en maksimal tolerance på 10 % målt i levende vægt af kolonier af ædelkoral, der er mindre end mindstestørrelsen (< 7 mm). Medlemsstater, der allerede har gennemført henstilling GFCM/35/2011/2 og udviklet passende nationale forvaltningsrammer, og som allerede har informeret Kommissionen herom, er ikke omfattet af dispensationsproceduren i nærværende artikel. [Ændring 5]

3.  Der kan kun gives dispensation som omhandlet i stk. 2, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)  der er indført en national forvaltningsramme, herunder en ordning med fiskeritilladelser, jf. artikel 7 forordning (EF) nr. 1224/2009

b)  der er oprettet specifikke overvågnings- og kontrolprogrammer, med angivelse af mål, prioriteter og benchmarks for inspektionsaktiviteterne. [Ændring 6]

4.  Medlemsstater, der anmoder om en dispensation i henhold til stk. 2, skal forelægge Kommissionen en videnskabelig og teknisk begrundelse for anmodningen.

5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter om formatet for og fremsendelsen af de videnskabelige og tekniske begrundelser, der er omhandlet i stk. 4. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2.

6.  Kommissionen underretter GFCM's eksekutivsekretariat om alle afgørelser truffet efter stk. 2.

Artikel 16d

Redskaber og udstyr

1.  Det eneste redskab, der er tilladt til indsamling af ædelkoral, er en hammer, som anvendes manuelt af professionelle fiskere, der er anerkendt som sådanne af den berørte medlemsstat. [Ændring 7]

2.  Det er forbudt at anvende fjernbetjente undervandskøretøjer til udnyttelse af ædelkoral. Med minde andet følger af videnskabelig rådgivning, omfatter forbuddet, som gælder fra den 1. januar 2015, omfatter 2016, anvendelsen af fjernbetjente undervandskøretøjer, der eventuelt er blevet godkendt af medlemsstaterne i områder under national jurisdiktion udelukkende til observation af og efterforskning efter ædelkoral på grundlag af stk. 3, litra a) eller b), i henstilling GFCM/35/2011/2. [Ændring 8]

2a.  Stk. 2 finder ikke anvendelse på medlemsstater, der endnu ikke har givet, men måtte ønske at give tilladelse til anvendelsen af fjernbetjente undervandskøretøjer til efterforskning. En sådan tilladelse gives kun på grundlag af videnskabelige resultater opnået i forbindelse med nationale forvaltningsrammer, og hvoraf det fremgår, at der ikke er tale om nogen negativ indvirkning på den bæredygtige udnyttelse af ædelkoral. [Ændring 9]

2b.  Der kan kun gives tilladelse til anvendelsen af fjernbetjente undervandskøretøjer i zoner under national jurisdiktion og inden for en ramme, der for en begrænset periode, som ikke må strække sig længere end til udgangen af 2015, og i videnskabeligt øjemed tillader både observations- og fiskeritogter, som foretages under nationale forskningsinstitutioners tilsyn og/eller i samarbejde med nationale eller internationale organer samt andre relevante interesseparter. [Ændring 10]

KAPITEL V

Mindskelse af fiskeriets indvirkning på visse marine arter

Artikel 16e

Anvendelsesområde

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse, uden at det berører mere restriktive foranstaltninger, der følger af direktiv 92/43/EØF eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF*** og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003****.

Artikel 16f

Utilsigtet fangst af havfugle i fiskeredskaber

1.  Fartøjsføreren skal omgående genudsætte havfugle, der utilsigtet er fanget i fiskeredskaber.

1a.  Fiskerfartøjer må ikke bringe søfugle i land, medmindre det sker inden for rammerne af nationale programmer for bevarelsen af søfugle eller for at sørge for hjælp til, at tilskadekomne søfugle kan komme sig, og forudsat at de kompetente nationale myndigheder er blevet behørigt og officielt informeret herom forud for det berørte fartøjs ankomst i havn. [Ændring 11]

Artikel 16g

Utilsigtet fangst af havskildpadder i fiskeredskaber

1.  Fartøjsføreren skal straks genudsætte Havskildpadder, der utilsigtet er fanget i fiskeredskaber, skal behandles med omhu og så vidt muligt genudsættes uskadte, og levende havskildpadder, der utilsigtet er fanget i fiskeredskaber. [Ændring 12]

2.  Fartøjsføreren må ikke bringe havskildpadder i land, medmindre det foregår som led i et specifikt redningsprogram eller nationalt bevaringsprogram, eller medmindre det er nødvendigt af andre årsager for at redde og sørge for hjælp til, at tilskadekomne og bevidstløse havskildpadder kan komme sig, og forudsat at den kompetente nationale myndighed er blevet behørigt og officielt informeret herom forud for det pågældende fartøjs ankomst i havn. [Ændring 13]

3.  Så vidt det er praktisk muligt, skal fartøjer, som anvender not til fiskeri efter små pelagiske arter eller spærrenot til fiskeri efter pelagiske arter, må ikke undgå at omringe havskildpadder. [Ændring 14]

4.  Fartøjer, der anvender langline og bundsatte gællegarn, skal om bord medføre udstyr til sikker håndtering af havskildpadder og til at vikle dem ud af redskaber og genudsætte dem, således at det sikres, at havskildpadder håndteres og genudsættes på en måde, der øger sandsynligheden for, at de overlever, mest muligt.

Artikel 16h

Utilsigtet fangst af munkesæler (Monachus monachus)

1.  Fartøjsføreren må hverken tage munkesæler om bord, omlade eller lande dem, medmindre dette er nødvendigt for at redde og sørge for hjælp til, at tilskadekomne dyr kan komme sig, og forudsat at den kompetente nationale myndighed er blevet behørigt og officielt informeret herom forud for det pågældende fartøjs ankomst i havn.

2.  Fartøjsførere, der utilsigtet har fanget munkesæler i deresMunkesæler, der utilsigtet er fanget i fiskeredskaber, skal omgående genudsættes uskadte, og levende munkesæler. Døde munkesælerSåfremt en sådan munkesæl allerede er død, skal den landes, og de skal beslaglægges og destrueres afde nationale myndigheder underrettes senest ved ankomsten til havnen. [Ændring 15]

Artikel 16i

Utilsigtet fangst af hvaler

Fartøjsføreren skal omgående genudsætte Hvaler, der utilsigtet fanges i fiskeredskaber, skal behandles med omhu og så vidt muligt genudsættes uskadte og levende. [Ændring 16]

Artikel 16j

Beskyttede hajer og rokker

1.  De arter af hajer og rokker, der er opført i bilag II til protokollen om særligt beskyttede områder og den biologiske mangfoldighed i Middelhavet*****, må ikke beholdes om bord, omlades, landes, transporteres, opbevares, sælges, frembydes eller udbydes til salg.

2.  Fiskerfartøjer, der utilsigtet har fanget arter af hajer og rokker af de arter, der er opført i bilag II til protokollen om særligt beskyttede områder og den biologiske mangfoldighed i Middelhavet, skal omgående genudsætte dem uskadte og, hvis de er i live. [Ændring 17]

Artikel 16k

Identifikation af hajer

Afskæring af hoveder og flåning af hajer om bord og før landing er forbudt. Hovedskårne og flåede hajer må ikke markedsføres ved første salg efter landing.

KAPITEL VI

Foranstaltninger for fiskeriet efter små pelagiske bestande i Adriaterhavet

Artikel 16l

Forvaltning af fiskerikapaciteten

1.  Med henblik på denne artikel er referencefiskerikapaciteten for små pelagiske bestande, den kapacitet, der er fastsat på grundlag af de fartøjslister fra de berørte medlemsstater, som er meddelt GFCM’s sekretariat i overensstemmelse med stk. 22 i henstilling GFCM/37/2013/1. Listerne omfatter alle fartøjer rigget med trawl, not eller andre typer spærrenot, der har fået tilladelse til at fiske efter små pelagiske bestande, og som er registreret i en havn i geografisk underområde 17 eller 18 som omhandlet i bilag I, eller som fisker i geografisk underområde 17 og/eller 18, selv om de pr. 31.oktober 2013 er registreret i en havn i et andet geografisk underområde.

2.  Fartøjer, der er rigget med trawl og not, anses, uanset det pågældende fartøjs længde overalt, for at fiske aktivt efter små pelagiske bestande, når sardin og/eller ansjos udgør mindst 50 % af fangsten på en fangstrejse, udtrykt i levende vægt. [Ændring 18]

3.  Medlemsstaterne sikrer, at den samlede flådekapacitet for fartøjer, der er rigget med trawl eller not, og som fisker aktivt efter små pelagiske bestande i geografisk underområde 17, både i bruttotonnage (BT) og/eller bruttoregistertonnage (BRT) og maskineffekt (kW), som anført i de nationale registre og EU’s flåderegister, ikke på noget tidspunkt overstiger den referencefiskerikapacitet for små pelagiske bestande, der er omhandlet i stk. 1.

4.  Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer, der er rigget med trawl og not til fiskeri efter små pelagiske bestande som nævnt i stk. 2, ikke fisker i mere end 20 dage pr. måned og ikke mere end 180 dage med registrerede fangster pr. år. [Ændring 19]

5.  Fartøjer, der ikke er opført på listen over fartøjer med tilladelse som omhandlet i stk. 1, må ikke fiske efter, eller, uanset artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, beholde om bord eller lande mængder af ansjos og/eller sardin på over 20 %, hvis fartøjet foretager en fangstrejse i geografisk underområde 17 og/eller 18.

6.  Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen enhver tilføjelse til, fjernelse fra og/eller ændring af den liste over fartøjer med tilladelse, der er omhandlet i stk. 1. Sådanne ændringer berører ikke den referencefiskerikapacitet, der er omhandlet i stk. 1. Kommissionen videreformidler disse oplysninger til GFCM’s eksekutivsekretariat.

_____________________

* Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

** Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

*** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 147 af 1.7.2013, s. 1).

**** Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 af 26. juni 2003 om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (EUT L 167 af 4.7.2003, s. 1).

***** Rådets afgørelse 1999/800/EF af 22. oktober 1999 om indgåelse af protokollen om særligt beskyttede områder og den biologiske mangfoldighed i Middelhavet samt om godkendelse af bilagene til den nævnte protokol (Barcelona-konventionen) (EFT L 322 af 14.12.1999, s. 1)."

"

3)  I afsnit III indsættes følgende som kapitel Ia:"

"KAPITEL Ia

Registreringsforpligtelser

Artikel 17a

Fiskeri efter ædelkoral

Fartøjsførere Fartøjer med tilladelse til at fiske efter ædelkoral skal opbevare en logbog om bord, hvori de daglige fangster af ædelkoral tillige med de pågældende fiskeriaktiviteter registreres, idet det angives, i hvilket område og på hvilken dybde der er fisket, samt antallet af dage, hvor der er fisket og dykket. Disse oplysninger meddeles straks den kompetente nationale myndighed inden for de frister, der er fastsat i de gældende bestemmelser. [Ændring 20]

Artikel 17b

Utilsigtet fangst af visse marine arter

1.  Fartøjsføreren registrerer følgende oplysninger i den fiskerilogbog, der er omhandlet i artikel 14 i forordning (EF) nr. 1224/2009:

a)  alle tilfælde af utilsigtet fangst og genudsætning af havfugle

b)  alle tilfælde af utilsigtet fangst og genudsætning af havskildpadder, med som et minimum angivelse af de anvendte fiskeredskaber, klokkeslæt, sættetid, fiskedybde, position, målarter, samt oplysning om, hvilke arter af havskildpadde der er tale om, og hvorvidt de enkelte dyr er smidt over bord døde eller genudsat i live

c)  alle tilfælde af utilsigtet fangst og genudsætning af munkesæler

d)  alle tilfælde af utilsigtet fangst og genudsætning af hvaler, med som et minimum angivelse af hvilket fiskeri, der er tale om, de anvendte redskabers karakteristika, klokkeslæt og position (angivet enten som geografisk underområde eller statistisk rektangel som defineret i bilag I), og hvilken art hval der er tale om samt om der er tale om en delfin eller en anden hvalart [Ændring 21]

e)  alle tilfælde af utilsigtet fangst og, såfremt det kræves, genudsætning af hajer og rokker af de arter, der er opført i bilag II eller i bilag III til protokollen om særligt beskyttede områder og den biologiske mangfoldighed i Middelhavet. [Ændring 22]

2.  Senest den 31. december 2014 fastsætter medlemsstaterne de regler for registrering af utilsigtede fangster som omhandlet i stk. 1, der skal gælde for fiskerfartøjsførere, som i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 1224/2009 er fritaget for at føre en fiskerilogbog. " [Ændring 23]

"

4)  Som artikel 23a og 23b indsættes:"

"Artikel 23a

Indberetning af relevante data til Kommissionen

1.  Senest den 15. november december hvert år tilsender medlemsstaterne Kommissionen: [Ændring 24]

a)  de data om ædelkoral, der er omhandlet i artikel 17a

b)  en elektronisk rapport over antallet af utilsigtede fangster og genudsætning af havfugle, havskildpadder, munkesæler, hvaler, hajer og rokker samt andre relevante oplysninger, der er indberettet i overensstemmelse med artikel 17b, stk. 1, litra a), b), c), d) og e).

2.  Kommissionen videreformidler de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til GFCM ' s eksekutivsekretariat senest den 15. 31. december hvert år. [Ændring 25]

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle ændringer af listen over de havne, der er udpeget til landing af fangster af ædelkoral, jf. stk. 5. i henstilling GFCM/36/2012/1.

4.  Medlemsstaterne indsamler pålidelige oplysninger om den indvirkning, som fartøjer, der fisker efter almindelig pighaj med bundsatte gællegarn, har på hvalbestandene i Sortehavet, og sender disse oplysninger til Kommissionen.

5.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle ændringer af de kort og lister over geografiske positioner, der viser placeringen af grotter med munkesæler, jf. stk. 6 i henstilling GFCM/35/2011/5.

6.  Kommissionen videreformidler omgående de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3-5, til GFCM's eksekutivsekretariat.

7.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter om formatet for og fremsendelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 3, 4 og 5. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2.

Artikel 23b

Kontrol og overvågning af fiskeriet efter små pelagiske bestande i Adriaterhavet

1.  Inden udgangen af september hvert år underretter medlemsstaterne Kommissionen om deres planer og programmer, som skal sikre overholdelse af bestemmelserne i artikel 16l, bl.a. ved hjælp af krav om passende kontrol og rapportering, navnlig af de månedlige fangster og fiskeriindsatsen.

2.  Kommissionen videreformidler de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til GFCM's eksekutivsekretariat senest den 30. oktober hvert år."

"

5)  I artikel 27, stk. 2, første punktum, ændres "den 19. januar 2012" til "[DATO FOR DENNE FORORDNINGS IKRAFTTRÆDEN INDSÆTTES]".

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i …

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)EUT C 12 af 15.1.2015, s. 116.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 13.1.2015.
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet (EUT L 347 af 30.12.2011, s. 44).
(4) Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).
(5)Rådets afgørelse 77/585/EØF af 25. juli 1977 om indgåelse af konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening samt protokollen om forebyggelse af forurening af Middelhavet, forårsaget af dumpning fra skibe og luftfartøjer (EFT L 240 af 19.9.1977, s. 1).
(6)Rådets afgørelse 1999/800/EF af 22. oktober 1999 om indgåelse af protokollen om særligt beskyttede områder og den biologiske mangfoldighed i Middelhavet samt om godkendelse af bilagene til den nævnte protokol (Barcelona-konventionen) (EFT L 322 af 14.12.1999, s. 1).
(7)Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 af 26. juni 2003 om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (EUT L 167 af 4.7.2003, s. 1), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 605/2013 af 12. juni 2013 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 1).
(8)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).
(9)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Juridisk meddelelse