Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2505(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0054/2015

Συζήτηση :

PV 15/01/2015 - 9.3
CRE 15/01/2015 - 9.3

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.3
CRE 15/01/2015 - 11.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0008

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 448kWORD 72k
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Κιργιζία: νόμος κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας
P8_TA(2015)0008RC-B8-0054/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με το νομοσχέδιο περί ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας της Κιργιζίας (2015/2505(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Κιργιζία και τις δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας και ιδιαίτερα το ψήφισμα της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(1),

–  έχοντας υπόψη το σύνταγμα της Κιργιζίας, και ιδίως τα άρθρα 16, 31, 33 και 34,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις και πράξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων όσων περιέχονται στις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τα οποία εγγυώνται δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και απαγορεύουν τις διακρίσεις,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), το οποίο εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, το δικαίωμα σεβασμού στην προσωπική, ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των ατόμων, στο δικαίωμα στην ισότητα και το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/HRC/17/19 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 17ης Ιουνίου 2011 και το ψήφισμα A/HRC/27/32 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 24ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Εκπροσώπου της Ύπατης Αρμόστριας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με την Κιργιζία στις 24 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το καθεστώς «Εταίρου για τη δημοκρατία» που απολαμβάνει το Κοινοβούλιο της Κιργιζίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ),

–  έχοντας το ψήφισμα 1984 (2014) της ΚΣΣΕ της 8ης Απριλίου 2014 σχετικά με την αίτηση χορήγησης του καθεστώτος εταίρου για τη δημοκρατία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, που υπεβλήθη από το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Κιργιζίας και ιδίως τις παραγράφους 15.24, 15.25 και 15.26,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που εγκαθιδρύει η εταιρική σχέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, αφετέρου, και ιδίως τα άρθρα 2 και 92 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2004 και αναθεωρήθηκαν το 2008, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους, τους διεμφυλικούς και τους μεσοφυλικούς (ΛΟΑΔΜ), που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), που εγκρίθηκε το 1979,

–  έχοντας υπόψη του Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και το θεματολόγιο μετά το 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κιργιζία έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της περιοχής, ιδίως δεδομένου ότι εξελίχθηκε σε κοινοβουλευτική δημοκρατία, επιτάχυνε τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και δεσμεύτηκε σε οικουμενικά πρότυπα δικαιωμάτων του ανθρώπου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει σαφές συμφέρον για μια ειρηνική, δημοκρατική και οικονομικά ευημερούσα Κιργιζία· ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί, ιδίως μέσα από τη Στρατηγική της για την Κεντρική Ασία, να ενεργεί ως εταίρος των χωρών της περιοχής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Κεντρικής Ασίας αντιμετωπίζουν ορισμένες κοινές προκλήσεις, όπως η φτώχεια και οι σοβαρές απειλές κατά της ανθρώπινης ασφάλειας, και η ανάγκη ενίσχυσης της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καλής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα· ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να προλαμβάνουν τη βία και τις διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και έκφρασης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι, οι διεμφυλικοί και οι μεσοφυλικοί (ΛΟΑΔΜ), πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα με όλους τους άλλους ανθρώπους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Κιργιζίας αποποινικοποίησε την αντρική ομοφυλοφιλία το 1998·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Οκτωβρίου 2014 το κοινοβούλιο της Κιργιζίας ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το νομοσχέδιο 6‑11804/14, το οποίο περιέχει τροπολογίες στον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Διοικητικής Ευθύνης, τον Νόμο για το ειρηνικώς συνέρχεσθαι και τον νόμο για τα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες αποβλέπουν στο να απαγορεύσουν την «προώθηση μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο» και προβλέπουν φυλάκιση έως και ενός έτους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης και ορισμένοι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες στην χώρα προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να εκφοβίζουν τα άτομα ΛΟΑΔΜ, να περιορίσουν τα δικαιώματά τους και να νομιμοποιήσουν την εναντίον τους βία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ηγέτες των Ηνωμένων Εθνών, εκπρόσωποι κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και η πρώην Ύπατη Εκπρόσωπος Ashton, έχουν καταδικάσει κατηγορηματικά παρόμοιους νόμους «κατά της προπαγάνδας»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις με βάση το σεξ, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και ότι διάφορες ΜΚΟ και υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών επισημαίνουν ότι οι ανισότητες φύλου παραμένουν σημαντικές και ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες στην Κιργιζία εξακολουθούν να υφίστανται καταχρήσεις όπως απαγωγές και εξαναγκασμένοι γάμοι, παρά το γεγονός ότι· ο νόμος του 1994 που τις απαγόρευε, ενισχύθηκε τον Ιανουάριο του 2013·

1.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου και για οποιασδήποτε ενέργειες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ωμή, απάνθρωπη και εξευτελιστική συμπεριφορά και καλεί όλες τις χώρες να τερματίσουν αμέσως την ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας·

2.  επαναλαμβάνει το γεγονός ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου εμπίπτουν στη σφαίρα του ατομικού δικαιώματος στην ιδιωτικότητα όπως αυτό εξασφαλίζεται από το διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, σύμφωνα με το οποίο η ισότητα και η αποφυγή των διακρίσεων πρέπει να προστατεύονται, ενώ πρέπει να εξασφαλίζεται η ελευθερία της έκφρασης·

3.  υπενθυμίζει στο κοινοβούλιο της Κιργιζίας τις διεθνείς υποχρεώσεις του καθώς και εκείνες που απορρέουν από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιλαμβάνουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως κεφαλαιώδους στοιχείου της εταιρικής σχέσης και ζητεί την απόσυρση του νομοσχεδίου σχετικά με τη «διάδοση πληροφοριών για μη παραδοσιακές σεξουαλικές σχέσεις» που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό εξέταση στο Κοινοβούλιο·

4.  παρατηρεί ότι το νομοσχέδιο εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση και πρέπει να ψηφιστεί δύο φορές ακόμη πριν παραπεμφθεί στον Πρόεδρο προς υπογραφή· τονίζει ότι η έγκριση οποιασδήποτε νομοθεσίας σχετικά με «μη παραδοσιακές σχέσεις» δεν πρέπει να αντιβαίνει στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Κιργιζίας στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου·

5.  καλεί τις αρχές της Κιργιζίας να επαναβεβαιώσουν δημόσια ότι όλοι οι πολίτες της Κιργιζίας έχουν το δικαίωμα να ζουν απαλλαγμένοι από διακρίσεις και από βία για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου και ότι οποιεσδήποτε ενέργειες προς το αντίθετο είναι παράνομες και θα διωχθούν·

6.  καλεί το κοινοβούλιο της Κιργιζίας να ακολουθήσει τις συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που διατυπώνονται στο ψήφισμα 1984 (2014) σχετικά με το αίτημα χορήγησης του καθεστώτος εταίρου για τη δημοκρατία και ιδίως τις συστάσεις 15.24, 15.25 και 15.26·

7.  καλεί το κοινοβούλιο της Κιργιζίας να σεβαστεί το Σύνταγμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 16, το οποίο ορίζει ότι «νόμοι που αρνούνται ανθρώπινα και ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες ή παρεκκλίνουν από αυτά, δεν θεσπίζονται στη Δημοκρατία της Κιργιζίας» καθώς και τα άρθρα 31, 33 και 34 τα οποία επαναβεβαιώνουν την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της πληροφόρησης και την ελευθερία του συνέρχεσθαι, και να απορρίψει το νομοσχέδιο 6-11804/14·

8.  ανησυχεί βαθιά για τις αρνητικές συνέπειες της συζήτησης και της ενδεχόμενης έγκρισης αυτού του νόμου, που θα αυξήσει περαιτέρω τον στιγματισμό, τις διακρίσεις και τη βία εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί τους πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες να απέχουν από αντι-ΛΟΑΔΜ ρητορική, συμπεριλαμβανομένων των κηρυγμάτων μίσους και της παρακίνησης σε μίσος·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ενδεχόμενες συνέπειες που θα έχει μια τέτοια νομοθεσία στους διεθνείς χορηγούς, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα ΛΟΑΔΜ και πρόληψης του ιού HIV·

10.  καλεί το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών να λάβει υπόψη του, στο πλαίσιο της επικείμενης καθολικής περιοδικής εξέτασης της Κιργιζίας, την περιφρόνηση των αρχών της ισότητας και της αποφυγής των διακρίσεων, η οποία χαρακτηρίζει αυτό το νομοσχέδιο·

11.  καλεί τις αρχές της Κιργιζίας να λάβουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορούν να φέρουν εις πέρας το έργο τους για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς εμπόδια·

12.  παροτρύνει την Κιργιζία, στην περίοδο που μεσολαβεί έως τη δέκατη τέταρτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας, να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που οδηγούν σε διαφάνεια, ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών, συμφιλίωση μεταξύ των εθνοτήτων και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι αυτά αποτελούν κεφαλαιώδεις παράγοντες για την μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας·

13.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι αρχές της Κιργιζίας στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατά την περίοδο μεταξύ του τέταρτου και του πέμπτου γύρου του διαλόγου δικαιωμάτων του ανθρώπου μεταξύ ΕΕ και Δημοκρατίας της Κιργιζίας· παροτρύνει έντονα τις αρχές της Κιργιζίας να συνεχίσουν να σημειώνουν πρόοδο σε αυτόν τον τομέα·

14.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να καταστήσουν σαφές στις αρχές της Κιργιζίας ότι η ενδεχόμενη έγκριση του εν λόγω νομοσχεδίου θα μπορούσε να επηρεάσει τις σχέσεις με την ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 2 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας· περαιτέρω καλεί το Συμβούλιο και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να θέσουν το ζήτημα αυτό στα αρμόδια διεθνή βήματα, όπως είναι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία για την Ευρώπη και τα Ηνωμένα Έθνη·

15.  καλεί τις αρχές της Κιργιζίας να εξασφαλίσουν ότι οι καταγγελίες για βασανιστήρια και απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταρρύθμιση θα ερευνηθούν ταχέως και αποτελεσματικά και ότι οι δράστες θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη· ζητεί, περαιτέρω την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων συνείδησης, με ιδιαίτερη αναφορά στον Azimjon Askarov, σε αναμονή της πλήρους αμερόληπτης και δίκαιης διερεύνησης της υπόθεσής του, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών του για βασανιστήρια και κακή μεταχείριση·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας, στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο κοινοβούλιο της Κιργιζίας και στον Πρόεδρο της Κιργιζίας.

(1) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 91.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου