Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2505(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0054/2015

Keskustelut :

PV 15/01/2015 - 9.3
CRE 15/01/2015 - 9.3

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.3
CRE 15/01/2015 - 11.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0008

Hyväksytyt tekstit
PDF 130kWORD 55k
Torstai 15. tammikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Kirgisia ja homoseksuaalista propagandaa koskeva laki
P8_TA(2015)0008RC-B8-0054/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2015 Kirgisian homoseksuaalista propagandaa koskevasta laista (2015/2505(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kirgisiasta ja Keski-Aasian tasavalloista, erityisesti 15. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytilasta(1),

–  ottaa huomioon Kirgisian perustuslain ja erityisesti sen 16, 31, 33 ja 34 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet ja -välineet, myös ihmisoikeuksia koskeviin YK:n yleissopimuksiin sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn Euroopan ihmisoikeussopimukseen sisältyvät velvoitteet, jotka takaavat ihmisoikeudet ja perusvapaudet ja kieltävät syrjinnän,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICCPR), joka takaa ilmaisunvapauden, kokoontumisvapauden, oikeuden yksityiselämän ja perhe-elämän kunnioittamiseen sekä oikeuden tasa-arvoon ja jossa kielletään syrjintä näiden oikeuksien käyttämisessä,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 17. kesäkuuta 2011 antaman päätöslauselman A/HRC/17/19 ja YK:n ihmisoikeusneuvoston 24. syyskuuta 2014 antaman päätöslauselman A/HRC/27/32 ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan 24. lokakuuta 2014 antaman lausunnon Kirgisiasta,

–  ottaa huomioon Kirgisian parlamentille myönnetyn demokratiakumppanin aseman Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa (PACE),

–  ottaa huomioon 8. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 1984 (2014), joka koski Kirgisian tasavallan parlamentin pyyntöä saada demokratiakumppanin asema parlamentaarisessa yleiskokouksessa, ja erityisesti päätöslauselman 15.24, 15.25 ja 15.26 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kumppanuuden perustamisesta tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja erityisesti sen 2 ja 92 artiklan,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2004 annetut ja vuonna 2008 tarkistetut ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat sekä neuvoston 24. kesäkuuta 2013 hyväksymät suuntaviivat homo- ja biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten henkilöiden (HLBTI) kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi,

–  ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen, joka hyväksyttiin vuonna 1979,

–  ottaa huomioon vuosituhannen kehitystavoitteet ja vuoden 2015 jälkeisen ajan suunnitelman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  panee merkille, että Kirgisia on viime vuosina saavuttanut huomattavaa edistystä alueen muihin valtioihin verrattuna erityisesti sen vuoksi, että siitä on tullut parlamentaarinen demokratia, korruption torjuntaa on tehostettu ja maa on sitoutunut yleismaailmallisiin ihmisoikeusnormeihin;

B.  ottaa huomioon, että EU:lle on hyvin tärkeää, että Kirgisia on rauhallinen, demokraattinen ja taloudellisesti hyvinvoiva alue; ottaa huomioon, että EU on etenkin Keski-Aasiaa koskevassa strategiassaan sitoutunut olemaan yksi alueen maiden kumppaneista;

C.  toteaa, että Keski-Aasian mailla on eräitä yhteisiä haasteita, kuten köyhyys, ihmisten turvallisuuden vakava vaarantuminen ja tarve vahvistaa demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, hyvää hallintoa ja oikeusvaltion periaatetta;

D.  ottaa huomioon, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan; ottaa huomioon, että kaikilla valtioilla on velvollisuus estää väkivallan ja syrjinnän esiintyminen, mukaan lukien seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella tapahtuva väkivalta ja syrjintä;

E.  toteaa, että homo- ja biseksuaaleilla, transihmisillä ja intersukupuolisilla henkilöillä (HLBTI) on oltava samat ihmisoikeudet kuin kaikilla muillakin ihmisillä;

F.  panee merkille, että Kirgisian tasavalta dekriminalisoi miesten homoseksuaalisuuden vuonna 1998;

G.  panee merkille, että Kirgisian parlamentti hyväksyi 15. lokakuuta 2014 ensimmäisessä käsittelyssä lakialoitteen nro 6‑11804/14, joka sisältää muutosehdotuksia rikoslakiin, hallinnollista vastuuta koskevaan lakin, rauhanomaista kokoontumista koskevaan lakiin sekä joukkotiedotusvälineitä koskevaan lakiin ja jonka tarkoituksena on kieltää ”epäperinteisten sukupuolisuhteiden avoin tai epäsuora edistäminen” ja jossa säädetään tästä enimmäisrangaistukseksi yksi vuosi vankeutta;

H.  toteaa, että jotkut maan tiedotusvälineet ja jotkut poliittiset ja uskonnolliset johtajat pyrkivät yhä enemmän pelottelemaan HLBTI-henkilöitä, rajoittamaan heidän oikeuksiaan ja oikeuttamaan heihin kohdistuvan väkivallan;

I.  huomauttaa, että lukuisat valtion- ja hallitusten päämiehet, YK:n johtajat, hallitusten ja parlamenttien edustajat sekä Euroopan unioni, mukaan lukien neuvosto, parlamentti, komissio ja entinen komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Ashton, ovat jyrkästi tuominneet vastaavat ”propagandan vastaiset” lait;

J.  toteaa, että syrjintä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella liittyvät toisiinsa ja että useat kansalaisjärjestöt ja YK ovat huomauttaneet, että sukupuolten väliset erot ovat edelleen huomattavia ja että Kirgisiassa tytöt ja naiset kärsivät edelleen väärinkäytöksistä, esimerkiksi kaappauksista ja pakkoavioliitoista, vaikka tämän kieltävää vuonna 1994 annettua lakia lujitettiin tammikuussa 2013;

1.  pitää erittäin valitettavana edellä mainitun lakialoitteen esittämistä sekä kaikkia toimia, jotka voisivat johtaa julmaan, epäinhimilliseen ja halventavaan kohteluun, ja kehottaa kaikkia maita lopettamaan välittömästi homoseksuaalisuuden kriminalisoinnin;

2.  toistaa kantanaan, että seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ovat osa kansainvälisten ihmisoikeuslakien takaamaa yksilön oikeutta yksityiselämään, ja toteaa, että näiden lakien mukaan on suojeltava tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä ja taattava sananvapaus;

3.  muistuttaa Kirgisian parlamenttia sen kansainvälisistä velvoitteista sekä Euroopan unionin kanssa tehdystä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, jonka mukaan ihmisoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen on kumppanuuden olennainen osatekijä, ja kehottaa vetämään takaisin ”epäperinteisiä sukupuolisuhteita koskevan tiedon levittämisestä” tehdyn lakialoitteen, jota parlamentti tarkistaa parhaillaan;

4.  panee merkille, että lakialoite hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä ja siitä on äänestettävä vielä kahdesti, ennen kuin se menee presidentin allekirjoitettavaksi, ja korostaa, että Kirgisia ei saisi rikkoa ihmisoikeusvelvoitteitaan ja -sitoumuksiaan hyväksymällä ”epäperinteisiä sukupuolisuhteita” koskevaa lainsäädäntöä;

5.  kehottaa Kirgisian viranomaisia vahvistamaan julkisesti, että kaikilla ihmisillä Kirgisiassa on oikeus elää ilman seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä perusteella tapahtuvaa syrjintää ja väkivaltaa ja että mahdolliset tämän periaatteen vastaiset toimet ovat laittomia ja johtavat syytetoimiin;

6.  kehottaa Kirgisian parlamenttia noudattamaan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselmassa 1984 (2014), joka koski pyyntöä saada demokratiakumppanin asema, annettuja suosituksia ja erityisesti suosituksia 15.24, 15.25 ja 15.26;

7.  kehottaa Kirgisian parlamenttia toimimaan maan perustuslain mukaisesti, mukaan lukien 16 artikla, jonka mukaan Kirgisian tasavallassa ei hyväksytä lakeja, jotka kieltävät ihmis- tai kansalaisoikeudet tai -vapaudet taikka heikentävät niitä, sekä 31, 33 ja 34 artikla, joissa vahvistetaan sananvapaus, tiedonvälityksen vapaus ja kokoontumisvapaus, ja hylkäämään lakialoitteen nro 6-11804/14;

8.  on syvästi huolissaan keskustelun kielteisistä vaikutuksista ja tämän lakialoitteen mahdollisesta hyväksymisestä, sillä nämä lisäävät entisestään HLBTI-henkilöiden leimaamista, syrjintää ja heihin kohdistuvaa väkivaltaa; kehottaa poliitikkoja ja uskonnollisia johtajia pidättäytymään HLBTI-henkilöiden vastaisesta retoriikasta, myös vihapuheesta ja vihaan yllyttämisestä;

9.  on huolissaan kyseisen lainsäädännön mahdollisista vaikutuksista kansainvälisiin avunantajiin sekä HLBTI-kysymysten tai HIV:n ehkäisyn parissa työskenteleviin kansalaisjärjestöihin ja humanitaarisiin järjestöihin;

10.  kehottaa YK:n ihmisoikeusneuvostoa ottamaan tulevassa Kirgisian yleisessä määräaikaisarvioinnissa huomioon sen, että tämä lakialoite ei ole tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteiden mukainen;

11.  kehottaa Kirgisian viranomaisia toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että ihmisoikeuksien puolustajat voivat jatkaa esteettä toimintaansa ihmisoikeuksien edistämiseksi ja puolustamiseksi;

12.  kehottaa Kirgisiaa, kun se valmistautuu EU:n ja Kirgisian tasavallan välisen yhteistyöneuvoston neljänteentoista kokoukseen, jatkamaan uudistuksia, joilla tähdätään avoimuuteen, oikeuslaitoksen riippumattomuuteen, etnisten ryhmien väliseen sovintoon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, sillä nämä ovat ratkaisevia osatekijöitä maan pitkän aikavälin kestävän kehityksen kannalta;

13.  panee tyytyväisenä merkille edistyksen, jota Kirgisian viranomaiset ovat saavuttaneet ihmisoikeuksien alalla EU:n ja Kirgisian tasavallan ihmisoikeusvuoropuhelun neljännen ja viidennen kierroksen välisenä aikana; kehottaa painokkaasti Kirgisian viranomaisia jatkamaan edistymistä tällä alalla;

14.  kehottaa komissiota, neuvostoa ja ulkosuhdehallintoa tekemään Kirgisian viranomaisille selväksi, että tämän lakialoitteen mahdollinen hyväksyminen voisi vaikuttaa suhteisiin EU:n kanssa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 92 artiklan 2 kohdan mukaisesti; kehottaa lisäksi neuvostoa ja ulkosuhdehallintoa ottamaan tämän aiheen esille asian kannalta merkityksellisissä kansainvälisissä järjestöissä, kuten Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä ja Yhdistyneissä kansakunnissa;

15.  kehottaa Kirgisian viranomaisia varmistamaan, että kidutusta ja epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua koskevat syytökset tutkitaan nopeasti ja tehokkaasti ja että syylliset saatetaan oikeuden eteen; kehottaa lisäksi vapauttamaan kaikki mielipidevangit, ja mainitsee tässä yhteydessä erityisesti Azimjon Askarovin, jonka tapaus, mukaan lukien Askarovin väitetty kidutus ja pahoinpitely, odottaa täydellistä, puolueetonta ja oikeudenmukaista tutkintaa;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle sekä Kirgisian parlamentille ja presidentille.

(1)EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 91.

Oikeudellinen huomautus