Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2512(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0006/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0013

Vastuvõetud tekstid
PDF 126kWORD 51k
Neljapäev, 15. jaanuar 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Kahe Itaalia mereväelase juhtum
P8_TA(2015)0013RC-B8-0006/2015

Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2015. aasta resolutsioon kahe Itaalia mereväelase juhtumi kohta (2015/2512(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning selle lisaprotokolle,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, eriti selle artikleid 9, 10 ja 14,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldusi Itaalia mereväelaste (marò) Massimiliano Latorre ja Salvatore Girone juhtumi kohta,

–  võttes arvesse oma 10. mai 2012. aasta resolutsiooni merepiraatluse kohta(1),

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-Mooni pressiesindaja 6. jaanuari 2015. aasta avaldust, milles ta kutsus kahte riiki – Itaaliat ja Indiat – üles püüdma leida mõistlik ja mõlemale riigile vastuvõetav lahendus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et 2012. aasta 15. veebruari öösel kohtus Itaalia kaubalaev Enrica Lexie, mis oli teel Singapurist Djiboutisse, Indias Kerala ranniku lähedal juhuslikult kalapüügitraaleriga St Anthony;

B.  arvestades, et Enrica Lexie pardal oli kuus Itaalia mereväelast (marò), et kaitsta laeva piraatide võimalike rünnakute eest; arvestades, et piraatide rünnakut kartes tehti läheneva kalalaeva suunas hoiatuslaske ning kaks India kalurit Valentine alias Jelastine ja Ajeesh Pink hukkusid traagiliselt;

C.  arvestades, et 19. veebruaril 2012 tulid laevale India politseinikud, konfiskeerisid mereväelaste relvad ja vahistasid need kaks mereväelast, kes olid kindlaks tehtud kui vastutavad kalalaeva pihta tule avamise eest;

D.  arvestades, et need sündmused on põhjustanud diplomaatilisi pingeid, kuna kahe Itaalia mereväelase juhtumit ümbritseb õiguskindlusetus; arvestades, et isegi pärast kolme aasta möödumist ei ole India ametiasutused ikka veel süüdistusi esitanud;

E.  arvestades, et üks sõjaväelastest, Massimiliano Latorre, lahkus Indiast, et pärast ajuisheemiat veeta neli kuud kodus, ja ta vajab ikka veel arstiabi, ning arvestades, et hr Girone on endiselt Itaalia saatkonnas Indias;

F.  arvestades, et mõlemad pooled viitavad rahvusvahelisele õigusele ja Itaalia väidab, et vahejuhtum leidis aset rahvusvahelistes vetes ning mereväelaste üle tuleks mõista kohut Itaalias või rahvusvahelises kohtus; arvestades, et India jääb siiski arvamuse juurde, et tema võib mereväelaste üle kohut mõista, sest vahejuhtum leidis aset India jurisdiktsiooni alla kuuluvates rannikuvetes;

G.  arvestades, et 15. oktoobril 2014 tegi tolleaegne ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashton avalduse India ametiasutuste käitumise kohta ning innustas valitsust leidma kiire ja rahuldava lahenduse, mis oleks kooskõlas mereõiguse rahvusvahelise konventsiooniga ja rahvusvahelise õigusega;

H.  arvestades, et 16. detsembril 2014 väljendas uus ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini pettumust selle pärast, et Massimiliano Latorre palvele pikendada tema viibimist Itaalias ravi saamiseks ei ole vastatud halastusega;

I.  arvestades, et 14. jaanuaril 2015 pikendas India Ülemkohus seersant Latorre luba viibida täiendavalt Itaalias meditsiinilisel eesmärgil;

J.  arvestades, et kõnealused kaks mereväelast on Euroopa kodanikud, ning arvestades, et 15. veebruaril 2012 olid nad Itaalia kaubalaeva pardal Kerala osariigi ranniku lähedal ja täitsid oma ülesandeid rahvusvahelise piraatlusevastase tegevuse raames, millega EL jõuliselt tegeleb;

1.  väljendab sügavat kurbust kahe India kaluri traagilise hukkumise pärast ja avaldab nende lähedastele kaastunnet;

2.  rõhutab, et 15. veebruaril 2012 toimunud sündmuste tagajärgi tuleks sellest hoolimata käsitleda rangelt kooskõlas õigusriigi põhimõttega, austades täielikult väidetavalt asjasse segatud isikute seaduslikke ja inimõigusi;

3.  väljendab suurt muret Itaalia mereväelaste ilma süüdistuseta kinnipidamise pärast; rõhutab, et mereväelased tuleb kodumaale tagasi tuua; rõhutab, et mereväelaste asjus pikaajaline viivitamine ja nende liikumisvabaduse piiramine on vastuvõetamatu ning kujutab endast nende inimõiguste tõsist rikkumist;

4.  peab kahetsusväärseks viisi, kuidas probleemiga on tegeletud, ning toetab kõigi asjaosaliste jõupingutusi, et püüda leida mõistlik ja vastastikku vastuvõetav lahendus kõigi – India ja Itaalia – perekondade ning ka mõlema riigi huvides;

5.  loodab, et kohtualluvus kuulub Itaalia ametiasutustele ja/või rahvusvahelisele vahekohtule, arvestades seisukohti, mille Itaalia kui liikmesriik on vahejuhtumiga seotud sündmuste suhtes võtnud;

6.  julgustab ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat võtma kõiki vajalikke meetmeid kahe Itaalia mereväelase kaitsmiseks, et leida juhtumile kiire ja rahuldav lahendus;

7.  tuletab komisjonile meelde, et suhetes Indiaga on tähtis rõhutada inimõiguste olukorda ja kaaluda sellest lähtuvalt täiendavaid meetmeid, et aidata kaasa juhtumi positiivsele lahenemisele;

8.  tuletab meelde, et ELi kodanike õigused ja julgeoleku kolmandates riikides peaks tagama ELi diplomaatiline esindus, mis peaks töötama aktiivselt selle nimel, et kaitsta kinnipeetavate ELi kodanike inimõigusi mis tahes kolmandas riigis;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi liikmesriikidele, ÜRO peasekretärile ning India presidendile ja valitsusele.

(1) ELT C 261 E, 10.9.2013, lk 34.

Õigusalane teave