Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2165(REG)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0013/2015

Esitatud tekstid :

A8-0013/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/02/2015 - 9.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0028

Vastuvõetud tekstid
PDF 321kWORD 126k
Kolmapäev, 11. veebruar 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Volituste kontrollimine
P8_TA(2015)0028A8-0013/2015
Otsus
 Lisa

Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta otsus volituste kontrollimise kohta (2014/2165(REG))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitlevat 20. septembri 1976. aasta akti(1),

–  võttes arvesse oma 28. septembri 2005. aasta otsust, millega võeti vastu Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus(2), eelkõige selle artikli 2 lõiget 1 ja artikli 3 lõiget 1,

–  võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta direktiivi 93/109/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel(3),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 7. juuli 2005. aasta ja 30. aprilli 2009. aasta otsuseid(4),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 3, 4 ja 11 ning I lisa,

–  võttes arvesse liikmesriikide pädevate ametiasutuste ametlikke teateid Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste kohta,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0013/2015),

A.  arvestades, et 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõigetes 1 ja 2 on selgelt nimetatud Euroopa Parlamendi liikme ametiga kokkusobimatud ametikohad;

B.  arvestades, et kodukorra artikli 11 ja I lisa sätete alusel on parlamendiliikmed kohustatud täpselt deklareerima oma ametialase tegevuse ja kõik muud tasustatavad ülesanded või tasustatava tegevuse;

C.  arvestades, et kõik liikmesriigid on teatanud Euroopa Parlamendile valituks osutunud kandidaatide nimed, kuid mõni pole veel siiski edastanud asendusliikmete nimekirju koos nende järjestusega vastavalt valimistulemustele, nagu nõutakse kodukorra artikli 3 lõikes 4, või on need edastanud hilinemisega;

D.  arvestades, et mõnel juhul andsid liikmesriigid valitud kandidaatidest teada osaliselt ja edastasid täiendavad andmed hiljem;

E.  arvestades, et mõnes liikmesriigis on käimas mõne parlamendiliikme valimise kohta esitatud vaiete läbivaatamine lähtuvalt riiklikest õigusaktidest, ning arvestades, et menetluste tulemusena võidakse vastavate parlamendiliikmete valimine kehtetuks tunnistada;

F.  arvestades, et vastavalt 20. septembri 1976. aasta akti artiklile 12 lahendab Euroopa Parlament oma liikme volituste kehtivuse üle tekkinud vaidlused ainult siis, kui tegemist on nimetatud akti sätete rikkumisega, ja mitte aktis osutatud siseriikliku valimiskorra rikkumise korral,

G.  arvestades, et oma liikmete volituste kontrollimiseks kooskõlas 1976. aasta akti artikliga 12 peab Euroopa Parlament võtma liikmesriikide pädevate asutuste poolt ametlikult välja kuulutatud valimistulemused teadmiseks, ilma et tal seejuures oleks mingit kaalutlusõigust; arvestades, et see säte ei takista Euroopa Parlamenti siiski vajaduse korral teatamast võimalikest vastuoludest ELi õiguse ja riigi valimisseaduse vahel, millel tulemused põhinevad;

H.  arvestades, et mõnede liikmesriikide kodanikud, kes on elanud teatud aja teises riigis, võivad oma koduliikmesriigis hääletusõigusest ilma jääda (valimisõigusest ilmajätmine); arvestades, et mõnel juhul võib see tähendada ka kandideerimisõigusest ilmajätmist;

I.  arvestades, et Ühendkuningriigi valimiskomisjon on teatanud, et paljud Ühendkuningriigis elavad teiste liikmesriikide kodanikud ei saanud viimastel Euroopa Parlamendi valimistel oma valimisõigust kasutada;

1.  tunnistab kehtivaks nende käesoleva otsuse lisas toodud Euroopa Parlamendi liikmete mandaadi, kelle valimisest liikmesriikide pädevad asutused on teatanud ja kes on esitanud vastavalt 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõigetele 1 ja 2 ning kodukorra I lisale kirjalikud deklaratsioonid, võttes arvesse nende liikmesriikide pädevate asutuste otsuseid, kus valimistulemused on vaidlustatud;

2.  kordab liikmesriikide pädevatele asutustele esitatud palvet edastada viivitamata mitte ainult kõigi valituks osutunud kandidaatide nimed, vaid ka võimalike asendusliikmete nimed ja järjestus vastavalt valimistulemustele;

3.  palub, et liikmesriikide pädevad asutused viiksid viivitamata lõpule neile esitatud vaidluste läbivaatamise ja teavitaksid tulemustest Euroopa Parlamenti;

4.  on seisukohal, et valimisõigusest ilmajätmine on samaväärne nende kodanike karistamisega, kes on kasutanud vaba liikumise õigust ELis (ELi toimimise lepingu artikli 20 lõike 2 punkt a), neilt Euroopa Parlamendi valimistel oma elukohaliikmesriigis hääletamise või kandideerimise õiguse äravõtmisega (ELi toimimise lepingu artikli 20 lõike 2 punkt b) ning otsese üldise valimisõiguse põhimõtte rikkumisega (ELi toimimise lepingu artikli 14 lõige 3 ning 1976. aasta akti artikli 1 lõige 3); on seisukohal, et Euroopa Parlamendi valimistel ei tohi valimisõigusest ilmajätmist mitte mingil juhul kohaldada, ja palub komisjonil tagada, et ükski liikmesriik seda võimalust ette ei näeks;

5.  kutsub liikmesriike üles tagama, et lihtsustatakse registreerimisnõudeid, mis on seotud teiste liikmesriikide kodanike osalemisega Euroopa Parlamendi valimistel kas valija või kandidaadina, eelkõige kõrvaldades tarbetud haldustõkked, et ELi toimimise lepingu artikli 20 lõike 2 punktides a ja b osutatud õigused kehtiksid; palub komisjonil tagada, et liikmesriikide tegevus oleks ELi seadustega kooskõlas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus liikmesriikide pädevatele asutustele ja parlamentidele.

(1) EÜT L 278, 8.10.1976, lk 5.
(2) ELT L 262, 7.10.2005, lk 1.
(3) EÜT L 329, 30.12.1993, lk 34.
(4) Otsus kohtuasjas Le Pen vs. Euroopa Parlament, C-208/03, EL:C:2005:429 ning kohtuasjas Itaalia ja Donnici vs.Euroopa Parlament, C-393/07 ja C-9/08, EL:C:2009:275.


LISA

Euroopa Parlamendi liikmed, kelle mandaat loetakse kehtivaks

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Belgia (21 liiget)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis*

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander**

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne****

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom*****

VAN OVERTVELDT Johan******

VERHOFSTADT Guy

(*) Louis IDE mandaat lõppes 19. detsembril 2014.

(**) Mandaat kehtib alates 14. oktoobrist 2014, mil liikmesriigi pädev asutus teatas Sander LOONESi valimisest Johan VAN OVERTVELDTi asemele.

(***) Annemie NEYTS-UYTTEBROECKi mandaat lõppes 1. jaanuaril 2015.

(****) Marianne THYSSENi mandaat lõppes 1. novembril 2014.

(*****) Mandaat kehtib alates 6. novembrist 2014, mil liikmesriigi pädev ametiasutus teatas Tom VANDENKENDELAERE valimisest Marianne THYSSENi asemele.

(******) Johan VAN OVERTVELDTi mandaat lõppes 11. oktoobril 2014.

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Bulgaaria (17 parlamendiliiget)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav*

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey**

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

(*) Tomislav DONCHEVi mandaat lõppes 7. novembril 2014.

(**) Mandaat kehtib alates 24. novembrist 2014, mil liikmesriigi pädev ametiasutus teatas Andrey NOVAKOVi valimisest Tomislav DONCHEVi asemele.

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Tšehhi Vabariik (21 parlamendiliiget)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Taani (13 parlamendiliiget)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Saksamaa (96 parlamendiliiget)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Eesti (6 parlamendiliiget)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*) Andrus ANSIPi mandaat lõppes 1. novembril 2014.

(**) Mandaat kehtib alates 3. novembrist 2014, mil liikmesriigi pädev ametiasutus teatas Urmas PAETi valimisest Andrus ANSIPi asemele.

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Iirimaa (11 parlamendiliiget)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Kreeka (21 parlamendiliiget)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios*

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

(*) Georgios KATROUGALOSe mandaat lõppes 27. jaanuaril 2015.

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Hispaania (54 parlamendiliiget)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Miguel ARIAS CAÑETE mandaat lõppes 1. novembril 2014.

(**) Mandaat kehtib alates 20. novembrist 2014, mil liikmesriigi pädev ametiasutus teatas Enrique CALVET CHAMBONi valimisest Francisco SOSA WAGNERi asemele.

(***) Mandaat kehtib alates 15. juulist 2014, mil liikmesriigi pädev asutus teatas Javier COUSO PERMUY valimisest Willy MEYERi asemele.

(****) Mandaat kehtib alates 11. septembrist 2014, mil liikmesriigi pädev asutus teatas Tania GONZÁLEZ PEÑASi valimisest Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO asemele.

(*****) Mandaat kehtib alates 6. novembrist 2014, mil liikmesriigi pädev ametiasutus teatas Carlos ITURGAIZi valimisest Miguel ARIAS CAÑETE asemele.

(******) Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO mandaat lõppes 1. augustil 2014.

(*******) Willy MEYERi mandaat lõppes 10. juulil 2014.

(********) Francisco SOSA WAGNERi mandaat lõppes 20. oktoobril 2014.

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Prantsusmaa (74 parlamendiliiget)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Itaalia (73 parlamendiliiget)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra**

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio***

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*) Mandaat kehtib alates 11. juulist 2014, mil liikmesriigi pädev asutus teatas Lorenzo FONTANA valimisest Flavio TOSI asemele.

(**) Alessandra MORETTI mandaat lõppes 2. veebruaril 2015.

(***) Flavio TOSI mandaat lõppes 9. juulil 2014.

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Küpros (6 parlamendiliiget)

CHRISTOFOROU Lefteris*

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos**

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

(*) Mandaat kehtib alates 3. novembrist 2014, mil liikmesriigi pädev ametiasutus teatas Lefteris CHRISTOFOROU valimisest Christos STYLIANIDESe asemele.

(**) Christos STYLIANIDESe mandaat lõppes 1. novembril 2014.

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Läti (8 parlamendiliiget)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*) Valdis DOMBROVSKISe mandaat lõppes 1. novembril 2014.

(**) Mandaat kehtib alates 1. novembrist 2014, mil liikmesriigi pädev ametiasutus teatas Inese VAIDERE valimisest Valdis DOMBROVSKISe asemele.

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Leedu (11 parlamendiliiget)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Luksemburg (6 parlamendiliiget)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Horvaatia (11 parlamendiliiget)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Ungari (21 parlamendiliiget)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Malta (6 parlamendiliiget)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Holland (26 parlamendiliiget)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Austria (18 parlamendiliiget)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Poola (51 parlamendiliiget)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Portugal (21 parlamendiliiget)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Rumeenia (32 parlamendiliiget)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian**

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*) Corina CREȚU mandaat lõppes 1. novembril 2014.

(**) Mandaat kehtib alates 1. novembrist 2014, mil liikmesriigi pädev ametiasutus teatas Emilian PAVELi valimisest Corina CREŢU asemele.

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Sloveenia (8 parlamendiliiget)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Slovakkia (13 parlamendiliiget)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Soome (13 parlamendiliiget)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Rootsi (20 parlamendiliiget)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*) Mandaat kehtib alates 8. oktoobrist 2014, mil liikmesriigi pädev asutus teatas Linnéa ENGSTRÖMi valimisest Isabella LÖVINi asemele.

(**) Isabella LÖVINi mandaat lõppes 3. oktoobril 2014.

PARLAMENDILIIKMED LIIKMESRIIKIDE KAUPA

(1. juuli 2014)

Ühendkuningriik (73 parlamendiliiget)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*) Philip BRADBOURNi mandaat lõppes 20. detsembril 2014.

Õigusalane teave