Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2165(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0013/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0013/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/02/2015 - 9.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0028

Hyväksytyt tekstit
PDF 339kWORD 128k
Keskiviikko 11. helmikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Valtakirjojen tarkastus
P8_TA(2015)0028A8-0013/2015
Päätös
 Liite

Euroopan parlamentin päätös 11. helmikuuta 2015 valtakirjojen tarkastuksesta (2014/2165(REG))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla(1),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta 28. syyskuuta 2005 tekemänsä päätöksen(2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6. joulukuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY(3),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 7. heinäkuuta 2005 ja 30. huhtikuuta 2009(4) antamat tuomiot,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 3, 4 ja 11 artiklan sekä liitteen I,

–  ottaa huomioon jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten viralliset ilmoitukset Euroopan parlamentin vaalin tuloksista,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0013/2015),

A.  ottaa huomioon, että 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa luetellaan tehtävät, jotka ovat selvästi ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa;

B.  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 11 artiklan ja liitteen I mukaisesti jäsenten on ilmoitettava täsmällisesti ammatillinen toimintansa sekä muut palkalliset toimensa tai tehtävänsä;

C.  toteaa, että kaikki jäsenvaltiot ovat toimittaneet parlamentille valituiksi tulleiden ehdokkaiden nimet, mutta eräät jäsenvaltiot eivät ole vielä toimittaneet mahdollisten varajäsenten nimiä – tai ovat toimittaneet ne myöhässä – vaalien tulokseen perustuvassa järjestyksessä, kuten työjärjestyksen 3 artiklan 4 kohdassa määrätään;

D.  toteaa, että eräissä tapauksissa jäsenvaltio on ilmoittanut vain osan valituiksi tulleista ehdokkaista ja toimittanut loput nimet myöhemmin;

E.  toteaa, että eräissä jäsenvaltioissa on meneillään kansallisen lainsäädännön mukainen, joidenkin parlamentin jäsenten valintaa koskevien muistutusten tarkastelu ja että tällaiset menettelyt voivat johtaa kyseisten ehdokkaiden valinnan perumiseen;

F.  toteaa, että 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 12 artiklan mukaan parlamentti päättää jäsentensä valtuutuksien pätevyydestä syntyneistä erimielisyyksistä vain niissä tapauksissa, joissa mainitun säädöksen säännöksiä rikotaan, lukuun ottamatta mahdollista jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön kuuluvien vaalisäännösten rikkomista, johon vuoden 1976 säädöksessä viitataan;

G.  ottaa huomioon, että tarkastaessaan jäsentensä valtakirjat vuoden 1976 säädöksen 12 artiklan mukaisesti parlamentin on otettava huomioon jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten viralliset ilmoitukset Euroopan parlamentin vaalin tuloksista ilman, että sillä on asiassa harkintavaltaa; toteaa, että tämä säännös ei kuitenkaan estä parlamenttia tarvittaessa ilmoittamasta mahdollisista tapauksista, joissa kansallinen vaalilaki, johon vaalien tulos perustuu, ja unionin oikeus ovat ristiriidassa keskenään;

H.  ottaa huomioon, että tiettyjen jäsenvaltioiden kansalaisilta, jotka ovat asuneet toisessa maassa tietyn ajan, voidaan viedä äänioikeus kotijäsenvaltiossaan (äänioikeuden pidättäminen); ottaa huomioon, että joissakin tapauksissa tähän saattaa sisältyä myös vaalikelpoisuuden pidättäminen;

I.  toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan vaalilautakunta on ilmoittanut, että eräät Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvat muiden jäsenvaltioiden kansalaiset eivät voineet käyttää äänioikeuttaan Euroopan parlamentin viime vaaleissa;

1.  julistaa tämän päätöksen liitteessä tarkoitettujen Euroopan parlamentin jäsenten, joiden valinnasta toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat ilmoittaneet ja jotka ovat tehneet 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 ja 2 kohdasta sekä työjärjestyksen liitteestä I johtuvat kirjalliset ilmoitukset, valtakirjat päteviksi, jollei toimivaltaisten viranomaisten mahdollisista päätöksistä jäsenvaltioissa, joissa on esitetty vaalien tuloksia koskevia vastalauseita, muuta johdu;

2.  pyytää uudelleen jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ilmoittamaan sille viipymättä kaikkien valituiksi tulleiden ehdokkaiden nimet ja toimittamaan sille mahdollisten varajäsenten nimet vaalien tulokseen perustuvassa järjestyksessä;

3.  pyytää jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia saattamaan niille esitettyjen muistutusten käsittelyn pikaisesti päätökseen sekä ilmoittamaan Euroopan parlamentille käsittelyn tuloksista;

4.  katsoo, että äänioikeuden pidättämisellä rangaistaan niitä kansalaisia, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen unionissa (SEUT-sopimuksen 20 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta), evätään heiltä äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat (SEUT-sopimuksen 20 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta), ja rikotaan yleisten ja välittömien vaalien periaatetta (SEU-sopimuksen 14 artiklan 3 kohta ja vuoden 1976 säädöksen 1 artiklan 3 kohta); katsoo, että äänioikeuden pidättämistä ei missään olosuhteissa saa soveltaa Euroopan parlamentin vaaleissa, ja kehottaa komissiota varmistamaan, ettei missään jäsenvaltiossa ole käytössä tällaista mahdollisuutta;

5.  pyytää jäsenvaltioita varmistamaan sellaisten rekisteröintimuodollisuuksien yksinkertaistamisen, jotka koskevat muiden jäsenvaltioiden kansalaisten osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin, olipa kyse sitten äänestämisestä tai ehdolle asettumisesta, erityisesti poistamalla tarpeettomia hallinnollisia esteitä siten, että SEUT-sopimuksen 20 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut oikeudet toteutuvat käytännössä; pyytää komissiota varmistamaan, että jäsenvaltioiden käytännöt ovat unionin oikeuden mukaisia;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ja parlamenteille.

(1) EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5.
(2) EUVL L 262, 7.10.2005, s. 1.
(3) EYVL L 329, 30.12.1993, s. 34.
(4) Asia C-208/03, Le Pen v. parlamentti, tuomio (EU:C:2005:429) ja yhdistetyt asiat C-393/07 ja C-9/08, Italia ja Donnici v. parlamentti, tuomio (EU:C:2009:275).


LIITE

Luettelo Euroopan parlamentin jäsenistä, joiden valtakirjat julistetaan päteviksi

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Belgia (21 jäsentä)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis*

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander**

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne****

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom*****

VAN OVERTVELDT Johan******

VERHOFSTADT Guy

(*) Louis IDEn toimikausi päättyi 19. joulukuuta 2014.

(**) Toimikausi alkoi 14. lokakuuta 2014, eli päivänä jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Sander LOONESin valinnasta eronpyyntönsä jättäneen Johan VAN OVERTVELDTin tilalle.

(***) Annemie NEYTS-UYTTEBROECKin toimikausi päättyi 1. tammikuuta 2015.

(****) Marianne THYSSENin toimikausi päättyi 1. marraskuuta 2014.

(*****) Toimikausi alkoi 6. marraskuuta 2014 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Tom VANDENKENDELAEREn valinnasta eronpyyntönsä jättäneen Marianne THYSSENin tilalle.

(******) Johan VAN OVERTVELDTin toimikausi päättyi 11. lokakuuta 2014.

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Bulgaria (17 jäsentä)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav*

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey **

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

(*) Tomislav DONCHEVin toimikausi päättyi 7. marraskuuta 2014.

(**) Toimikausi alkoi 24. marraskuuta 2014 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Andrey NOVAKOVin valinnasta eronpyyntönsä jättäneen Tomislav DONCHEVin tilalle.

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Tšekki (21 jäsentä)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Tanska (13 jäsentä)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Saksa (96 jäsentä)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Viro (6 jäsentä)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*) Andrus ANSIPin toimikausi päättyi 1. marraskuuta 2014.

(**) Toimikausi alkoi 3. marraskuuta 2014 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Urmas PAETin valinnasta eronpyyntönsä jättäneen Andrus ANSIPin tilalle.

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Irlanti (11 jäsentä)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Kreikka (21 jäsentä)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios*

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

(*) Georgios KATROUGALOSin toimikausi päättyi 27. tammikuuta 2015.

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Espanja (54 jäsentä)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ María Teresa

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Miguel ARIAS CAÑETEn toimikausi päättyi 1. marraskuuta 2014.

(**) Toimikausi alkoi 20. marraskuuta 2014, eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Enrique CALVET CHAMBONin valinnasta eronpyyntönsä jättäneen Francisco SOSA WAGNERin tilalle.

(***) Toimikausi alkoi 15. heinäkuuta 2014 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Javier COUSO PERMUYn valinnasta eronpyyntönsä jättäneen Willy MEYERin tilalle.

(****) Toimikausi alkoi 11. syyskuuta 2014 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Tania GONZÁLEZ PEÑASin valinnasta eronpyyntönsä jättäneen Carlos JIMÉNEZ VILLAREJOn tilalle.

(*****)Toimikausi alkoi 6. marraskuuta 2014 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Carlos ITURGAIZin valinnasta eronpyyntönsä jättäneen Miguel ARIAS CAÑETEn tilalle.

(******) Carlos JIMÉNEZ VILLAREJOn toimikausi päättyi 1. elokuuta 2014.

(*******) Willy MEYERin toimikausi päättyi 10. heinäkuuta 2014.

(********) Francisco SOSA WAGNERin toimikausi päättyi 20. lokakuuta 2014.

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Ranska (74 jäsentä)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Italia (73 jäsentä)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra**

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio***

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*) Toimikausi alkoi 11. heinäkuuta 2014 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Lorenzo FONTANAn valinnasta eronpyyntönsä jättäneen Flavio TOSIn tilalle.

(**) Alessandra MORETTIn toimikausi päättyi 2. helmikuuta 2015.

(***) Flavio TOSIn toimikausi päättyi 9. heinäkuuta 2014.

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Kypros (6 jäsentä)

CHRISTOFOROU Lefteris*

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos**

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

(*) Toimikausi alkoi 3. marraskuuta 2014 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Lefteris CHRISTOFOROUn valinnasta eronpyyntönsä jättäneen Christos STYLIANIDESin tilalle.

(**) Christos STYLIANIDESin toimikausi päättyi 1. marraskuuta 2014.

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Latvia (8 jäsentä)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*) Valdis DOMBROVSKISin toimikausi päättyi 1. marraskuuta 2014.

(**) Toimikausi alkoi 1. marraskuuta 2014 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Inese VAIDEREn valinnasta eronpyyntönsä jättäneen Valdis DOMBROVSKISin tilalle.

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Liettua (11 jäsentä)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Luxemburg (6 jäsentä)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Kroatia (11 jäsentä)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Unkari (21 jäsentä)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Malta (6 jäsentä)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Alankomaat (26 jäsentä)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Itävalta (18 jäsentä)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Puola (51 jäsentä)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Portugali (21 jäsentä)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Romania (32 jäsentä)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian**

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*) Corina CREȚUn toimikausi päättyi 1. marraskuuta 2014.

(**) Toimikausi alkoi 1. marraskuuta 2014 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Emilian PAVELin valinnasta eronpyyntönsä jättäneen Corina CREȚUn tilalle.

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Slovenia (8 jäsentä)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Slovakia (13 jäsentä)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Suomi (13 jäsentä)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Ruotsi (20 jäsentä)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*) Toimikausi alkoi 8. lokakuuta 2014 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Linnéa ENGSTRÖMin valinnasta eronpyyntönsä jättäneen Isabella LÖVINin tilalle.

(**) Isabella LÖVINin toimikausi päättyi 3. lokakuuta 2014.

EUROOPAN PARLAMENTTIIN ERI JÄSENVALTIOISTA VALITUT JÄSENET

(1. heinäkuuta 2014)

Yhdistynyt kuningaskunta (73 jäsentä)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*) Philip BRADBOURNin toimikausi päättyi 20. joulukuuta 2014.

Oikeudellinen huomautus