Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2165(REG)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0013/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0013/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 11/02/2015 - 9.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0028

Pieņemtie teksti
PDF 517kWORD 150k
Trešdiena, 2015. gada 11. februāris - Strasbūra Galīgā redakcija
Pilnvaru pārbaude
P8_TA(2015)0028A8-0013/2015
Lēmums
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. februāra lēmums par pilnvaru pārbaudi (2014/2165(REG))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 1976. gada 20. septembra Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās(1),

–  ņemot vērā 2005. gada 28. septembra Lēmumu, ar ko pieņem Eiropas Parlamenta deputātu nolikumu(2), un jo īpaši tā 2. panta 1. punktu un 3. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Padomes 1993. gada 6. decembra Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav(3),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2005. gada 7. jūlija un 2009. gada 30. aprīļa spriedumus(4),

–  ņemot vērā Reglamenta 3., 4. un 11. pantu un I pielikumu,

–  ņemot vērā dalībvalstu kompetento iestāžu oficiālos paziņojumus par Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātiem,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0013/2015),

A.  tā kā 1976. gada 20. septembra Akta 7. panta 1. un 2. punktā ir skaidri norādīti amati, kas nav savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta statusu;

B.  tā kā saskaņā ar Reglamenta 11. pantu un I pielikumu deputātiem ir sīki jādeklarē sava profesionālā darbība, kā arī jebkuri citi algoti pienākumi vai darbība;

C.  tā kā visas dalībvalstis Eiropas Parlamentam ir paziņojušas ievēlēto deputātu kandidātu vārdus, bet daļa vēl nav nosūtījušas — vai ir nosūtījušas novēloti — iespējamo aizstājēju vārdus vēlēšanu rezultātu secībā, kā prasīts Reglamenta 3. panta 4. punktā;

D.  tā kā dažos gadījumos dalībvalstis iesniedza daļēju paziņojumu par ievēlētajiem deputātu kandidātiem un pārējo informāciju nosūtīja vēlāk;

E.  tā kā dažās dalībvalstīs saskaņā ar valsts tiesību aktiem joprojām izskata iebildumus par dažu Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu un tā kā šo procedūru rezultātā attiecīgo deputātu ievēlēšana varētu tikt anulēta;

F.  tā kā saskaņā ar 1976. gada 20. septembra Akta 12. pantu Eiropas Parlamentam ir jāizšķir strīdi par deputāta mandāta derīgumu tikai tad, ja tie ir saistīti ar minētā akta noteikumu pārkāpumiem, un nav tie jāizskata gadījumos, kad pārkāpti aktā minētie dalībvalstu vēlēšanu noteikumi;

G.  tā kā nolūkā pārbaudīt deputātu pilnvaras saskaņā ar 1976. gada Akta 12. pantu Parlamentam obligāti jāņem vērā vēlēšanu rezultāti, ko oficiāli izsludinājušas dalībvalstu kompetentās iestādes; tā kā šis noteikums Parlamentam tomēr neliedz attiecīgā situācijā ziņot par iespējamiem gadījumiem, kad rezultātu pamatā esošie valsts vēlēšanu tiesību akti ir pretrunā ES tiesību aktiem;

H.  tā kā dažu dalībvalstu valstspiederīgajiem, kas jau noteiktu laiku dzīvo citā valstī, viņu izcelsmes dalībvalsts var atņemt tiesības balsot (balsstiesību atņemšana); tā kā dažos gadījumos tas var nozīmēt arī kandidēšanas tiesību atņemšanu;

I.  tā kā Apvienotās Karalistes Vēlēšanu komisija ir ziņojusi, ka daļa citu dalībvalstu valstspiederīgo, kuri dzīvo Apvienotajā Karalistē, pēdējās Eiropas vēlēšanās nevarēja izmantot savas tiesības balsot,

1.  ņemot vērā iespējamos dalībvalstu kompetento iestāžu lēmumus par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu, atzīst par derīgu to šā lēmuma pielikumā minēto Eiropas Parlamenta deputātu mandātu, par kuru ievēlēšanu ir paziņojušas dalībvalstu kompetentās iestādes un kuri ir snieguši rakstisku deklarāciju, kas izriet no 1976. gada 20. septembra Akta 7. panta 1. un 2. punkta un Reglamenta I pielikuma;

2.  atkārtoti prasa dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai tās ne tikai nekavējoties paziņo Eiropas Parlamentam visu ievēlēto kandidātu vārdus, bet arī nosūta iespējamo aizstājēju vārdus vēlēšanu rezultātu secībā;

3.  aicina dalībvalstu kompetentās iestādes nekavējoties pabeigt iesniegto strīdu izskatīšanu un informēt Parlamentu par rezultātiem;

4.  uzskata, ka balsstiesību atņemšana principā soda valstspiederīgos, kas izmantojuši tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā (LESD 20. panta 2. punkta a) apakšpunkts), liedz tiem dzīvesvietas dalībvalstī balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās (LESD 20. panta 2. punkta b) apakšpunkts) un ir pretrunā tiešu vispārēju vēlēšanu principam (LES 14. panta 3. punkts un 1976. gada Akta 1. panta 3. punkts); uzskata, ka balsstiesību atņemšanu nekādā gadījumā nedrīkst piemērot Eiropas Parlamenta vēlēšanām, un aicina Komisiju panākt, ka neviena dalībvalsts šādu iespēju neparedz;

5.  aicina dalībvalstis nodrošināt, ka tiek vienkāršotas reģistrācijas procedūras, kas saistītas ar citu dalībvalstu valstspiederīgo balsošanu un kandidēšanu Eiropas vēlēšanās, jo īpaši — likvidējot liekos administratīvos šķēršļus, lai LESD 20. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētās tiesības būtu izmantojamas; pieprasa, lai Komisija panāk, ka dalībvalstu prakse atbilst ES tiesību aktiem;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm un parlamentiem.

(1) OV L 278, 8.10.1976., 5. lpp.
(2) OV L 262, 7.10.2005., 1. lpp.
(3) OV L 329, 30.12.1993., 34. lpp.
(4) Spriedums lietā Le Pen/Parlaments, C-208/03, EU:C:2005:429; spriedums lietā Itālijaun Donnici/Parlaments, C-393/07 un C-9/08, EU:C:2009:275.


PIELIKUMS

To Eiropas Parlamenta deputātu saraksts, kuru mandāts ir atzīts par derīgu

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Beļģija (21 deputāts)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BAYET Hugues

BELET Ivo

DE BACKER Philippe

DEMESMAEKER Mark

DEPREZ Gérard

IDE Louis*

LAMBERTS Philippe

LOONES Sander**

MICHEL Louis

NEYTS-UYTTEBROECK Annemie***

RIES Frédérique

ROLIN Claude

STAES Bart

STEVENS Helga

TARABELLA Marc

THYSSEN Marianne****

VAN BREMPT Kathleen

VANDENKENDELAERE Tom*****

VAN OVERTVELDT Johan******

VERHOFSTADT Guy

(*) Louis IDE mandāts beidzās 2014. gada 19. decembrī.

(**) Mandāts derīgs, sākot ar 2014. gada 14. oktobri — dienu, kad kompetentā dalībvalsts vēlēšanu iestāde paziņoja, ka Sander LOONES aizstāj deputātu Johan VAN OVERTVELDT.

(***) Annemie NEYTS-UYTTEBROECK mandāts beidzās 2015. gada 1. janvārī.

(****) Marianne THYSSEN mandāts beidzās 2014. gada 1. novembrī.

(*****) Mandāts derīgs, sākot ar 2014. gada 6. novembri — dienu, kad kompetentā valsts vēlēšanu iestāde paziņoja, ka Tom VANDENKENDELAERE aizstāj deputāti Marianne THYSSEN.

(******) Johan VAN OVERTVELDT mandāts beidzās 2014. gada 11. oktobrī.

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Bulgārija (17 deputāti)

ALI Nedzhmi

BAREKOV Nikolay

DONCHEV Tomislav*

DZHAMBAZKI Angel

GABRIEL Mariya

HYUSMENOVA Filiz Hakaeva

IOTOVA Iliana Malinova

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MALINOV Svetoslav Hristov

MIHAYLOVA Iskra

NEKOV Momchil

NOVAKOV Andrey **

PAUNOVA Eva

PIRINSKI Georgi

RADEV Emil

STANISHEV Sergey

URUTCHEV Vladimir

(*) Tomislav DONCHEV mandāts beidzās 2014. gada 7. novembrī.

(**) Mandāts derīgs, sākot ar 2014. gada 24. novembri — dienu, kad kompetentā valsts vēlēšanu iestāde paziņoja, ka Andrey NOVAKOV aizstāj deputātu Tomislav DONCHEV.

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Čehija (21 deputāts)

Charanzová Dita

Dlabajová Martina

Ježek Petr

Keller Jan

Konečná Kateřina

Mach Petr

Maštálka Jiří

Niedermayer Ludek

Poc Pavel

Poche Miroslav

Polčák Stanislav

Pospíšil Jiří

Ransdorf Miloslav

Sehnalová Olga

Šojdrová Michaela

Štětina Jaromír

Svoboda Pavel

Telička Pavel

Tošenovský Evžen

Zahradil Jan

Zdechovský Tomáš

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Dānija (13 deputāti)

AUKEN Margrete

BENDTSEN Bendt

CHRISTENSEN Ole

DOHRMANN Jørn

KARI Rina Ronja

KARLSSON Rikke

KOFOD Jeppe

MESSERSCHMIDT Morten

PETERSEN Morten Helveg

ROHDE Jens

SCHALDEMOSE Christel

TØRNӔS Ulla

VISTISEN Anders Primdahl

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Vācija (96 deputāti)

ALBRECHT Jan Philipp

BALZ Burkhard

BÖGE Reimer

BROK Elmar

BUCHNER Klaus

BULLMANN Udo

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

COLLIN-LANGEN Birgit

CRAMER Michael

DE MASI Fabio

DESS Albert

ECK Stefan

EHLER Christian

ERNST Cornelia

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FLECKENSTEIN Knut

FLORENZ Karl-Heinz

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEIER Jens

GERICKE Arne

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GRÄSSLE Ingeborg

GROOTE Matthias

HÄNDEL Thomas

HARMS Rebecca

HÄUSLING Martin

HENKEL Hans-Olaf

HEUBUCH Maria

HOFFMANN Iris

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KAUFMANN Sylvia-Yvonne

KELLER Ska

KOCH Dieter-Lebrecht

KÖLMEL Bernd

KÖSTER Dietmar

KREHL Constanze Angela

KUHN Werner

LAMBSDORFF Alexander Graf

LANGE Bernd

LANGEN Werner

LEINEN Jo

LIESE Peter

LIETZ Arne

LINS Norbert

LOCHBIHLER Barbara

LÖSING Sabine

LUCKE Bernd

McALLISTER David

MANN Thomas

MEISSNER Gesine

MELIOR Susanne

MICHELS Martina

MÜLLER Ulrike

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NOICHL Maria

PIEPER Markus

PRETZELL Marcus

PREUSS Gabriele

QUISTHOUDT-ROWOHL Godelieve

REDA Julia

REINTKE Theresa

REUL Herbert

RODUST Ulrike

SCHOLZ Helmut

SCHULZ Martin

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SIMON Peter

SIPPEL Birgit

SOMMER Renate

SONNEBORN Martin

STARBATTY Joachim

STEINRUCK Jutta

von STORCH Beatrix

THEURER Michael

TREBESIUS Ulrike

TRÜPEL Helga

VERHEYEN Sabine

VOIGT Udo

VOSS Axel

WEBER Manfred

von WEIZSÄCKER Jakob

WERNER Martina

WESTPHAL Kerstin

WIELAND Rainer

WINKLER Hermann

ZELLER Joachim

ZIMMER Gabriele

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Igaunija (6 deputāti)

ANSIP Andrus*

KALLAS Kaja

KELAM Tunne

LAURISTIN Marju

PAET Urmas**

TARAND Indrek

TOOM Yana

(*) Andrus ANSIP mandāts beidzās 2014. gada 1. novembrī.

(**) Mandāts derīgs, sākot ar 2014. gada 3. novembri — dienu, kad kompetentā dalībvalsts vēlēšanu iestāde paziņoja, ka Urmas PAET aizstāj deputātu Andrus ANSIP.

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Īrija (11 deputāti)

BOYLAN Lynn

CARTY Matt

CHILDERS Nessa

CLUNE Deirdre

CROWLEY Brian

FLANAGAN Luke “Ming”

HARKIN Marian

HAYES Brian

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

NÍ RIADA Liadh

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Grieķija (21 deputāts)

ANDROULAKIS Nikos

CHRYSOGONOS Konstantinos

EPITIDEIOS Georgios

FOUNTOULIS Lampros

GLEZOS Emmanouil

GRAMMATIKAKIS Giorgos

KAILI Eva

KATROUGALOS Georgios*

KEFALOGIANNIS Manolis

KUNEVA Kostadinka

KYRKOS Miltiadis

KYRTSOS Georgios

MARIAS Notis

PAPADAKIS Konstantinos

PAPADIMOULIS Dimitrios

SAKORAFA Sofia

SPYRAKI Maria

SYNADINOS Eleytherios

VOZEMBERG Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

ZARIANOPOULOS Sotirios

(*) Georgios KATROUGALOS mandāts beidzās 2015. gada 27. janvārī.

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Spānija (54 deputāti)

AGUILERA GARCÍA Clara Eugenia

ALBIOL GUZMÁN Marina

ARIAS CAÑETE Miguel*

AYALA SENDER Inés

AYUSO Pilar

BECERRA BASTERRECHEA Beatriz

BILBAO BARANDICA Izaskun

BLANCO LÓPEZ José

CABEZÓN RUIZ Soledad

CALVET CHAMBON Enrique**

COUSO PERMUY Javier***

del CASTILLO VERA Pilar

de GRANDES PASCUAL Luis

DÍAZ DE MERA GARCÍA

CONSUEGRA Agustín

ECHENIQUE ROBBA Pablo

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Jonás

FISAS AYXELÀ Santiago

GAMBÚS Francesc

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GIRAUTA VIDAL Juan Carlos

GONZÁLEZ PEÑAS Tania****

GONZÁLEZ PONS Esteban

GUERRERO SALOM Enrique

GUTIÉRREZ PRIETO Sergio

HERRANZ GARCÍA Esther

IGLESIAS TURRIÓN Pablo

ITURGAIZ Carlos*****

JÁUREGUI ATONDO Ramón

JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Teresa

JIMÉNEZ VILLAREJO Carlos******

JUARISTI ABAUNZ Iosu Mirena

LOPE FONTAGNÉ Verónica

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ BERMEJO Paloma

LÓPEZ FERNÁNDEZ Javier

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MARAGALL Ernest

MATO ADROVER Gabriel

MAURA BARANDIARÁN Fernando

MEYER Willy*******

MILLÁN MON Francisco José

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA RUIZ María Teresa

RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Maria Teresa

SÁNCHEZ CALDENTEY Lola

SEBASTIÀ TALAVERA Jordi

SENRA RODRÍGUEZ María Lidia

SOSA WAGNER Francisco********

TERRICABRAS Josep-Maria

TREMOSA i BALCELLS Ramon

URTASUN Ernest

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis

VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena

VALLINA DE LA NOVAL Ángela Rosa

ZALBA BIDEGAIN Pablo

(*) Miguel ARIAS CAÑETE mandāts beidzās 2014. gada 1. novembrī.

(**) Mandāts derīgs, sākot ar 2014. gada 20. novembri — dienu, kad kompetentā dalībvalsts vēlēšanu iestāde paziņoja, ka Enrique CALVET CHAMBON aizstāj deputātu Francisco SOSA WAGNER.

(***) Mandāts derīgs, sākot ar 2014. gada 15. jūliju — dienu, kad kompetentā dalībvalsts vēlēšanu iestāde paziņoja, ka Javier COUSO PERMUY aizstāj deputātu Willy MEYER.

(****) Mandāts derīgs, sākot ar 2014. gada 11. septembri — dienu, kad kompetentā dalībvalsts vēlēšanu iestāde paziņoja, ka Tania GONZÁLEZ PEÑAS aizstāj deputātu Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO.

(*****) Mandāts derīgs, sākot ar 2014. gada 6. novembri — dienu, kad kompetentā dalībvalsts vēlēšanu iestāde paziņoja, ka Carlos ITURGAIZ aizstāj deputātu Miguel ARIAS CAÑETE.

(******) Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO mandāts beidzās 2014. gada 1. augustā.

(*******) Willy MEYER mandāts beidzās 2014. gada 10. jūlijā.

(********) Francisco SOSA WAGNER mandāts beidzās 2014. gada 20. oktobrī.

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Francija (74 deputāti)

ALIOT Louis

ALLIOT-MARIE Michèle

ANDRIEU Eric

ARNAUTU Marie-Christine

ARTHUIS Jean

BALAS Guillaume

BAY Nicolas

BERÈS Pervenche

BERGERON Joëlle

BILDE Dominique

BOUTONNET Marie-Christine

BOVÉ José

BRIOIS Steeve

CADEC Alain

CAVADA Jean-Marie

CHAUPRADE Aymeric

DANJEAN Arnaud

DANTIN Michel

DATI Rachida

DELAHAYE Angélique

DELLI Karima

DENANOT Jean-Paul

de SARNEZ Marielle

D'ORNANO Mireille

DURAND Pascal

FERRAND Edouard

GODDYN SYLVIE

GOLLNISCH Bruno

GOULARD Sylvie

GRIESBECK Nathalie

GROSSETÊTE Françoise

GUILLAUME Sylvie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JOLY Eva

JOULAUD Marc

JUVIN Philippe

LAMASSOURE Alain

LAVRILLEUX Jérôme

LEBRETON Gilles

LE GRIP Constance

LE HYARIC Patrick

LE PEN Jean-Marie

LE PEN Marine

LOISEAU Philippe

MANSCOUR Louis-Joseph

MARTIN Dominique

MARTIN Edouard

MAUREL Emmanuel

MÉLENCHON Jean-Luc

MELIN Joelle

MONOT Bernard

MONTEL Sophie

MORANO Nadine

MORIN-CHARTIER Elisabeth

MUSELIER Renaud

OMARJEE Younous

PARGNEAUX Gilles

PEILLON Vincent

PHILIPPOT Florian

PONGA Maurice

PROUST Franck

REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

ROCHEFORT Robert

ROZIÈRE Virginie

SAÏFI Tokia

SANDER Anne

SCHAFFHAUSER Jean-Luc

THOMAS Isabelle

TROSZCZYNSKI Mylène

VERGIAT Marie-Christine

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Itālija (73 deputāti)

ADINOLFI Isabella

AFFRONTE Marco

AGEA Laura

AIUTO Daniela

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando Maria

BETTINI Goffredo Maria

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BORGHEZIO Mario

BORRELLI Davide

BRESSO Mercedes

BRIANO Renata

BUONANNO Gianluca

CAPUTO Nicola

CASTALDO Fabio Massimo

CESA Lorenzo

CHINNICI Caterina

CICU Salvatore

CIRIO Alberto

COFFERATI Sergio Gaetano

COMI Lara

CORRAO Ignazio

COSTA Silvia

COZZOLINO Andrea

D'AMATO Rosa

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

DE MONTE Isabella

DORFMANN Herbert

EVI Eleonora

FERRARA Laura

FITTO Raffaele

FONTANA Lorenzo*

FORENZA Eleonora

GARDINI Elisabetta

GASBARRA Enrico

GENTILE Elena

GIUFFRIDA Michela

GUALTIERI Roberto

KYENGE Kashetu

LA VIA Giovanni

MALTESE Curzio

MARTUSCIELLO Fulvio

MATERA Barbara

MOI Giulia

MORETTI Alessandra**

MORGANO Luigi

MOSCA Alessia Maria

MUSSOLINI Alessandra

PANZERI Pier Antonio

PAOLUCCI Massimo

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Giuseppina

PITTELLA Gianni

POGLIESE Salvatore Domenico

SALINI Massimiliano

SALVINI Matteo

SASSOLI David-Maria

SCHLEIN Elena Ethel

SERNAGIOTTO Remo

SORU Renato

SPINELLI Barbara

TAJANI Antonio

TAMBURRANO Dario

TOIA Patrizia

TOSI Flavio***

TOTI Giovanni

VALLI Marco

VIOTTI Daniele

ZANNI Marco

ZANONATO Flavio

ZULLO Marco

(*) Mandāts derīgs, sākot ar 2014. gada 11. jūliju — dienu, kad kompetentā dalībvalsts vēlēšanu iestāde paziņoja, ka Lorenzo FONTANA aizstāj deputātu Flavio TOSI.

** Alessandra MORETTI mandāts beidzās 2015. gada 2. februārī.

(**) Flavio TOSI mandāts beidzās 2014. gada 9. jūlijā.

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Kipra (6 deputāti)

CHRISTOFOROU Lefteris*

HADJIGEORGIOU Takis

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

STYLIANIDES Christos**

SYLIKIOTIS Neoklis

THEOCHAROUS Eleni

(*)Mandāts derīgs, sākot ar 2014. gada 3. novembri — dienu, kad kompetentā dalībvalsts vēlēšanu iestāde paziņoja, ka Lefteris CHRISTOFOROU aizstāj deputātu Christos STYLIANIDES.

(**) Christos STYLIANIDES mandāts beidzās 2014. gada 1. novembrī.

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Latvija (8 deputāti)

DOMBROVSKIS Valdis*

GRIGULE Iveta

KALNIETE Sandra

KARIŅŠ Krišjānis

MAMIKINS Andrejs

PABRIKS Artis

VAIDERE Inese**

ŽDANOKA Tatjana

ZĪLE Roberts

(*) Valda DOMBROVSKA mandāts beidzās 2014. gada 1. novembrī.

(**) Mandāts derīgs, sākot ar 2014. gada 1. novembri — dienu, kad kompetentā dalībvalsts vēlēšanu iestāde paziņoja, ka Inese VAIDERE aizstāj deputātu Valdi DOMBROVSKI.

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Lietuva (11 deputāti)

AUŠTREVIČIUS Petras

BALČYTIS Zigmantas

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

GUOGA Antanas

LANDSBERGIS Gabrielius

MAZURONIS Valentinas

PAKSAS Rolandas

ROPÉ Bronis

SAUDARGAS Algirdas

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Luksemburga (6 deputāti)

BACH Georges

DELVAUX-STEHRES Mady

ENGEL Frank

GOERENS Charles

REDING Viviane

TURMES Claude

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Horvātija (11 deputāti)

BORZAN Biljana

JAKOVČIĆ Ivan

MALETIĆ Ivana

PETIR Marijana

PICULA Tonino

PLENKOVIĆ Andrej

RADOŠ Jozo

ŠKRLEC Davor

STIER Davor Ivo

ŠUICA Dubravka

TOMAŠIĆ Ruža

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Ungārija (21 deputāts)

BALCZÓ Zoltán

BOCSKOR Andrea

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

ERDŐS Norbert

GÁL Kinga

GÁLL-PELCZ Ildikó

GYÜRK András

HÖLVÉNYI György

JÁVOR Benedek

KÓSA Ádám

KOVÁCS Béla

MESZERICS Tamás

MOLNÁR Csaba

MORVAI Krisztina

NIEDERMÜLLER Péter

SCHÖPFLIN György

SZÁJER József

SZANYI Tibor Jenő

TŐKÉS László

UJHELYI István

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Malta (6 deputāti)

CASA David

COMODINI CACHIA Therese

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

MIZZI Marlene

SANT Alfred

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Nīderlande (26 deputāti)

van BAALEN Johannes Cornelis

BELDER Bas

van de CAMP Wim

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

GERBRANDY Gerben-Jan

de GRAAFF Marcel

HAZEKAMP Antje Anna Helena

HUITEMA Jan

JANSEN Hans

de JONG Cornelis

JONGERIUS Agnes

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MAEIJER Vicky

van MILTENBURG Matthijs

MINEUR Anne-Marie

van NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA Cora

van NISTELROOIJ Lambert

PIRI Kati

SARGENTINI Judith

SCHAAKE Marietje

SCHREIJER-PIERIK Annie

STUGER Olaf

TANG Paul

in 't VELD Sophia

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Austrija (18 deputāti)

BECKER Heinz K.

FREUND Eugen

KADENBACH Karin

KAPPEL Barbara

KARAS Othmar

KÖSTINGER Elisabeth

LEICHTFRIED Jörg

LUNACEK Ulrike

MAYER Georg

MLINAR Angelika

OBERMAYR Franz

REGNER Evelyn

REIMON Michel

RÜBIG Paul

SCHMIDT Claudia

VANA Monika

VILIMSKY Harald

WEIDENHOLZER Josef

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Polija (51 deputāts)

BONI Michał

BUZEK Jerzy

CZARNECKI Ryszard

DUDA Andrzej Sebastian

FOTYGA Anna Elżbieta

GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna

GIEREK Adam

GOSIEWSKA Beata Barbara

GRÓBARCZYK Marek Józef

GRZYB Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

JACKIEWICZ Dawid Bohdan

JAZŁOWIECKA Danuta

JUREK Marek

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol Adam

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka

KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek

KUDRYCKA Barbara

KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

ŁYBACKA Krystyna

MARUSIK Michał

OLBRYCHT Jan

OŻÓG Stanisław

PIECHA Bolesław Grzegorz

PIOTROWSKI Mirosław

PITERA Julia

PLURA Marek Mirosław

PORĘBA Tomasz Piotr

ROSATI Dariusz

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIEKIERSKI Czesław Adam

SZEJNFELD Adam

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

UJAZDOWSKI Kazimierz Michał

WAŁĘSA Jarosław Leszek

WENTA Bogdan Brunon

WIŚNIEWSKA Jadwiga

WOJCIECHOWSKI Janusz

ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej

ZEMKE Janusz Władysław

ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

ZWIEFKA Tadeusz

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Portugāle (21 deputāts)

ASSIS Francisco

COELHO Carlos

FARIA José Inácio

FERNANDES José Manuel

FERREIRA Elisa

FERREIRA João

GOMES Ana

MARINHO E PINTO António

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

RANGEL Paulo

RIBEIRO Sofia

RODRIGUES Liliana

RODRIGUES Maria João

RUAS Fernando

SERRÃO SANTOS Ricardo

SILVA PEREIRA Pedro

VIEGAS Miguel

ZORRINHO Carlos

ZUBER Inês Cristina

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Rumānija (32 deputāti)

BOŞTINARU Victor

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian Silviu

CREŢU Corina*

CRISTEA Andi-Lucian

DĂNCILĂ Vasilica Viorica

DIACONU Mircea

DRĂGHICI Damian

FRUNZULICĂ Doru-Claudian

GRAPINI Maria

HELLVIG Eduard-Raul

IVAN Cătălin Sorin

MACOVEI Monica Luisa

MĂNESCU Ramona Nicole

MARINESCU Marian-Jean

MOISĂ Ionel-Sorin

MUREȘAN Siegfried Vasile

NEGRESCU Victor

NICA Dan

NICOLAI Norica

PAŞCU Ioan Mircea

PAVEL Emilian**

PREDA Cristian Dan

REBEGA Constantin-Laurențiu

SÂRBU Daciana Octavia

SÓGOR Csaba

STOLOJAN Theodor Dumitru

TĂNĂSESCU Claudiu Ciprian

TAPARDEL Ana-Claudia

UNGUREANU Traian

VĂLEAN Adina-Ioana

WEBER Renate

WINKLER Iuliu

(*) Corina CREȚU mandāts beidzās 2014. gada 1. novembrī.

(**) Mandāts derīgs, sākot ar 2014. gada 1. novembri — dienu, kad kompetentā valsts vēlēšanu iestāde paziņoja, ka Emilian PAVEL aizstāj deputāti Corina CREŢU.

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Slovēnija (8 deputāti)

BOGOVIČ Franc

FAJON Tanja

PETERLE Alojz

ŠOLTES Igor

ŠULIN Patricija

TOMC Romana

VAJGL Ivo

ZVER Milan

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Slovākija (13 deputāti)

CSÁKY Pál

FLAŠIKOVÁ BEŇOVÁ Monika

KUKAN Eduard

MAŇKA Vladimír

MIKOLÁŠIK Miroslav

NAGY József

SMOLKOVÁ Monika

ŠKRIPEK Branislav

ŠTEFANEC Ivan

SULÍK Richard

ZÁBORSKÁ Anna

ZALA Boris

ŽITŇANSKÁ Jana

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Somija (13 deputāti)

HALLA-AHO Jussi

HAUTALA Heidi

JAAKONSAARI Liisa

JÄÄTTEENMÄKI Anneli

KUMPULA-NATRI Miapetra

KYLLÖNEN Merja

PIETIKÄINEN Sirpa

REHN Olli

SARVAMAA Petri

TERHO Sampo

TORVALDS Nils

VÄYRYNEN Paavo

VIRKKUNEN Henna

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Zviedrija (20 deputāti)

ADAKTUSSON Lars

ANDERSSON Max

BJÖRK Malin

CEBALLOS Bodil

CORAZZA BILDT Anna Maria

ENGSTRÖM Linnéa*

ERIKSSON Peter

FEDERLEY Fredrick

FJELLNER Christofer

GUTELAND Jytte

HEDH Anna

HÖKMARK Gunnar

LÖVIN Isabella**

LUDVIGSSON Olle

LUNDGREN Peter

NILSSON Jens

PAULSEN Marit

POST Soraya

ULVSKOG Marita

WIKSTRÖM Cecilia

WINBERG Kristina

(*) Mandāts derīgs, sākot ar 2014. gada 8. oktobri — dienu, kad kompetentā dalībvalsts vēlēšanu iestāde paziņoja, ka Linnéa ENGSTRÖM aizstāj deputāti Isabella LÖVIN.

(**) Isabella LÖVIN mandāts beidzās 2014. gada 3. oktobrī.

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

(2014. gada 1. jūlijs)

Apvienotā Karaliste (73 deputāti)

AGNEW John Stuart

AKER Tim

ANDERSON Lucy

ANDERSON Martina

ARNOTT Jonathan

ASHWORTH Richard

ATKINSON Janice

BASHIR Amjad

BATTEN Gerard

BEARDER Catherine

BOURS Louise

BRADBOURN Philip*

BRANNEN Paul

CAMPBELL BANNERMAN David

CARVER Jim

COBURN David

COLLINS Jane

CORBETT Richard

DANCE Seb

(The Earl of) DARTMOUTH William

DEVA Nirj

DODDS Anneliese

DODDS Diane

DUNCAN Ian

ETHERIDGE Bill

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FINCH Raymond

FORD Vicky

FOSTER Jacqueline

FOX Ashley

GILL Nathan

GILL Neena

GIRLING Julie

GRIFFIN Theresa

HANNAN Daniel

HELMER Roger

HONEYBALL Mary

HOOKEM Mike

HOWITT Richard

HUDGHTON Ian

JAMES Diane

KAMALL Syed

KARIM Sajjad

KHAN Afzal

KIRKHOPE Timothy

KIRTON-DARLING Jude

LAMBERT Jean

LEWER Andrew

McAVAN Linda

McCLARKIN Emma

McINTYRE Anthea

MARTIN David

MOODY Clare

MORAES Claude

NICHOLSON James

NUTTALL Paul

O'FLYNN Patrick

PARKER Margot

REID Julia

SCOTT CATO Molly

SEYMOUR Jill

SIMON Sion

SMITH Alyn

STIHLER Catherine

SWINBURNE Kay

TANNOCK Charles

TAYLOR Keith

VAN ORDEN Geoffrey

VAUGHAN Derek

WARD Julie

WILLMOTT Glenis

WOOLFE Steven

(*) Philip BRADBOURN mandāts beidzās 2014. gada 20. decembrī.

Juridisks paziņojums