Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0218(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0001/2015

Внесени текстове :

A8-0001/2015

Разисквания :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Гласувания :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0029

Приети текстове
PDF 440kWORD 56k
Сряда, 11 февруари 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Трансграничен обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата  ***I
P8_TA(2015)0029A8-0001/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (COM(2014)0476 — C8-0113/2014 — 2014/0218(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0476),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0113/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 октомври 2014 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8‑0001/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 12, 15.1.2015 г., стp. 115.


Позиция на Европейски парламент, приета на първо четене на 11 февруари 2015 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата
P8_TC1-COD(2014)0218

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2015/413.)

Правна информация