Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0218(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0001/2015

Ingivna texter :

A8-0001/2015

Debatter :

PV 10/02/2015 - 7
CRE 10/02/2015 - 7

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.15
CRE 11/02/2015 - 9.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0029

Antagna texter
PDF 208kWORD 50k
Onsdagen den 11 februari 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott ***I
P8_TA(2015)0029A8-0001/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 februari 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0476),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0113/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 15 oktober 2014(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0001/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 12, 15.1.2015, s. 115.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 februari 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv(EU) 2015/… om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott
P8_TC1-COD(2014)0218

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2015/413.)

Rättsligt meddelande