Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0238(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0010/2015

Indgivne tekster :

A8-0010/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/02/2015 - 9.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0030

Vedtagne tekster
PDF 213kWORD 48k
Onsdag den 11. februar 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Republikken Senegal ***
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. februar 2015 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal med tilhørende gennemførelsesprotokol (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12812/2014),

–  der henviser til udkast til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal (12830/2014),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, artikel 218, stk. 6, afsnit 2, litra a), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0276/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget (A8-0010/2015),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  opfordrer Kommissionen til at sende Parlamentet protokollen og konklusionerne fra møderne i den i artikel 7 i aftalen nævnte Blandede Komité samt det i artikel 4 i den nye protokol nævnte flerårige sektorprogram;

3.  opfordrer Kommissionen til at fremme deltagelse af Parlamentets repræsentanter som observatører på Den Blandede Komités møder;

4.  opfordrer Kommissionen til, før den nuværende aftale udløber, og når forhandlingerne om en fremtidig aftale påbegyndes, at sende Parlamentet og Rådet detaljerede oplysninger i form af en efterfølgende rapport om aftalens omkostninger og fordele;

5.  opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet årlige rapporter om aftalens gennemførelse, navnlig hvad angår det flerårige program, der er omhandlet i artikel 4 i gennemførelsesprotokollen til aftalen, og udspecificere, hvordan de midler, der er stillet til rådighed i medfør af aftalen, er blevet anvendt;

6.  anmoder Rådet og Kommissionen om inden for rammerne af deres respektive beføjelser straks at underrette Parlamentet fuldt ud i alle faser af procedurerne vedrørende den nye protokol og dens fornyelse, jf. artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

7.   opfordrer Kommissionen til især at fokusere på at fremme lokal forvaltning og ansvarlighed og formidle leveringen af tilstrækkelig information til alle lokale aktører, der er interesserede i aftalen og gennemførelsen heraf;

8.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Senegals regering og parlament.

Juridisk meddelelse