Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0238(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0010/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0010/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0030

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 422kWORD 52k
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης ***
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, καθώς και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12812/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης (12830/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0276/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0010/2015),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 7 της Συμφωνίας, καθώς και το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 4 του νέου πρωτοκόλλου·

3.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, ως παρατηρητών, στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής·

4.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, πριν από την εκπνοή της παρούσας συμφωνίας και με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για μελλοντική συμφωνία, λεπτομερή στοιχεία υπό μορφή εκ των υστέρων έκθεσης για το κόστος και τα οφέλη της συμφωνίας·

5.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά το πολυετές πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διατίθενται τα κονδύλια δυνάμει της συμφωνίας·

6.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να ενημερώνουν άμεσα και διεξοδικά το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν το πρωτόκολλο και την ανανέωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.   καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει ιδιαίτερα την προσοχή της στην προώθηση της τοπικής διαχείρισης και λογοδοσίας, και να διευκολύνει την παροχή επαρκούς πληροφόρησης σε όλους τους τοπικούς φορείς που ενδιαφέρονται για τη συμφωνία και την εφαρμογή της·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου