Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0238(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0010/2015

Teksty złożone :

A8-0010/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/02/2015 - 9.16
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0030

Teksty przyjęte
PDF 283kWORD 51k
Środa, 11 lutego 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu ***
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu i protokołu wykonawczego do tej umowy (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12812/2014),

–  uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu (12830/2014),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0276/2014),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej (A8-0010/2015),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi protokołów i wniosków z posiedzeń wspólnego komitetu, przewidzianego w art. 7 umowy, oraz wieloletniego programu sektorowego, przewidzianego w art. 4 nowego protokołu;

3.  wzywa Komisję do ułatwienia udziału przedstawicieli Parlamentu jako obserwatorów w posiedzeniach wspólnego komitetu;

4.  wzywa Komisję, aby przed wygaśnięciem obecnej umowy i w chwili rozpoczęcia negocjacji w sprawie nowej – przesłała Parlamentowi i Radzie szczegółowe informacje w postaci sprawozdania ex post na temat kosztów i korzyści umowy;

5.  wzywa Komisję do składania Parlamentowi rocznych sprawozdań dotyczących realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do wieloletniego programu, o którym mowa w art. 4 protokołu wykonawczego do umowy, oraz zawierających szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystania środków przekazanych na mocy umowy;

6.  wzywa Komisję i Radę, aby – działając w granicach swoich uprawnień – niezwłocznie i w pełni informowały Parlament na wszystkich etapach procedur związanych z protokołem i jego odnowieniem na mocy art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

7.   apeluje do Komisji o skupienie się przede wszystkim na promowaniu zarządzania przez podmioty lokalne oraz ich rozliczalności, a także o ułatwianie udzielania informacji wszelkim podmiotom miejscowym zainteresowanym umową i jej realizacją;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Senegalu.

Informacja prawna