Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0238(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0010/2015

Ingivna texter :

A8-0010/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0030

Antagna texter
PDF 205kWORD 49k
Onsdagen den 11 februari 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan EU och Republiken Senegal ***
P8_TA(2015)0030A8-0010/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 februari 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12812/2014),

–  med beaktande av utkastet till avtal om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal (12830/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket led a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0276/2014),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och andra stycket, artikel 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A8-0010/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet protokollen och slutsatserna från de möten som hållits i den gemensamma kommitté som avses i artikel 7 i avtalet samt det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 4 i det nya protokollet.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta deltagandet för parlamentets företrädare som observatörer i de möten som hålls i den gemensamma kommittén.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att innan det nuvarande avtalet löper ut och i samband med att förhandlingarna om att förnya avtalet inleds, förelägga parlamentet och rådet ingående information i form av en efterhandsrapport om kostnaderna för och fördelarna med avtalet.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet årliga rapporter om genomförandet av avtalet, i synnerhet när det gäller det fleråriga program som nämns i artikel 4 i genomförandeprotokollet till avtalet, samt att redogöra för hur de medel som tillhandahålls i enlighet med avtalet används.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för deras respektive befogenheter omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden av de förfaranden som avser det nya protokollet och dess förnyelse, i enlighet med artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

7.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt rikta in sig på lokal förvaltning och ansvarsskyldighet samt att underlätta tillhandahållandet av adekvat information till alla de lokala aktörer som berörs av avtalet och dess genomförande.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Senegal.

Rättsligt meddelande