Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2526(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0099/2015

Keskustelut :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Äänestykset :

PV 11/02/2015 - 9.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0033

Hyväksytyt tekstit
PDF 135kWORD 56k
Keskiviikko 11. helmikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusiminen
P8_TA(2015)0033RC-B8-0099/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. helmikuuta 2015 Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusimisesta (2015/2526(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman tietoyhteiskunnasta(1),

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman kasvua ja työllisyyttä edistävästä eurooppalaisesta tietoyhteiskunnasta(2),

–  ottaa huomioon 17. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman toisesta Internetin hallintoa käsittelevästä foorumista(3),

–  ottaa huomioon tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS) periaatejulistuksen ja toimintasuunnitelman, jotka hyväksyttiin Genevessä 12. joulukuuta 2003,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kohti maailmanlaajuista kumppanuutta tietoyhteiskunnan alalla: Geneven periaatteiden muuntaminen käytäntöön” (COM(2004)0480),

–  ottaa huomioon Tunisin sitoumuksen ja tietoyhteiskuntaa koskevan toimintaohjelman, jotka hyväksyttiin 18. marraskuuta 2005,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon vuodelta 2006 tietoyhteiskuntaa käsitelleen huippukokouksen jatkotoimista (COM(2006)0181),

–  ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman internetin hallinnosta tästä eteenpäin(4),

–  ottaa huomioon NetMundial-sidosryhmäkokouksen 24. huhtikuuta 2014 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Internet-politiikka ja Internetin hallinto – Euroopan rooli Internetin hallinnon tulevaisuuden muokkaamisessa” (COM(2014)0072),

–  ottaa huomioon Istanbulissa 2.–5. syyskuuta 2014 pidettyyn Internetin hallintofoorumin kokoukseen osallistuneen EU:n valtuuskunnan yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että tietoyhteiskuntahuippukokouksessa (WSIS) annettiin tehtäväksi kutsua koolle eri sidosryhmien demokraattisen ja avoimen politiikkaan liittyvän vuoropuhelun mahdollistava foorumi ja Internetin hallintofoorumi (IGF) perustettiin tätä tarkoitusta varten;

B.  toteaa, että Internetin hallintofoorumin päätarkoituksena ja -tehtävänä on käsitellä hyvin monenlaisia internetin hallintoon liittyviä kysymyksiä ja tarvittaessa esittää suosituksia kansainväliselle yhteisölle;

C.  ottaa huomioon, että 20. joulukuuta 2010 YK:n yleiskokous päätti uusia Internetin hallintofoorumin toimeksiannon viideksi vuodeksi eteenpäin;

D.  ottaa huomioon, että Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusimisesta keskustellaan ja päätetään YK:n yleiskokouksessa vuonna 2015;

E.  panee merkille, että vuonna 2005 parlamentti lähetti tilapäisen valtuuskunnan tietoyhteiskuntahuippukokoukseen (WSIS) ja on siitä lähtien lähettänyt joka vuosi valtuuskunnan Internetin hallintofoorumin kokoukseen;

F.  toteaa, että parlamentin lähettämillä tilapäisillä valtuuskunnilla on ollut keskeinen rooli edistettäessä eurooppalaisia arvoja ja vuorovaikutusta näihin tapahtumiin osallistuneiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen sekä kansallisten parlamenttien edustajien kanssa ja että samalla on tehty yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission kanssa;

G.  toteaa, että Euroopan unionin tärkeimmät painopisteet syyskuussa 2014 pidetyssä yhdeksännessä IGF:ssä, jonka yleisteemana oli kaikkien maanosien yhdistäminen eri sidosryhmät kattavan internetin hallintomallin luomiseksi (”Connecting Continents for Enhanced Multistakeholder Internet Governance”), olivat internetiin pääsyn globaali laajentaminen, internetin säilyttäminen globaalina, avoimena ja yhteisenä resurssina, syrjimätön tiedonsaanti, eri sidosryhmät kattavan internetin hallintomallin vastuullisuuden ja avoimuuden lisääminen, valtion valvonnassa olevan internetin torjuminen sekä sen tiedostaminen, että perusvapauksista ja ihmisoikeuksista ei voida tinkiä ja että niitä on suojeltava verkossa;

H.  ottaa huomioon, että EU:n liikenne-, televiestintä- ja energiaministerit hyväksyivät 27. marraskuuta 2014 neuvoston päätelmät, joissa korostettiin, että unionilla on oltava koordinoitu kanta internetin hallintoon ja että on tärkeää lujittaa Internetin hallintofoorumia monisidosryhmäfoorumina;

I.  panee merkille, että Yhdysvaltojen kauppaministeriön alaisuudessa toimiva kansallinen televiestintä- ja tiedotusvirasto NTIA (National Telecommunications Information Administration) ilmoitti maaliskuussa 2014 siirtävänsä internetin valvontatoiminnot IANA:lta (Internet Assigned Numbers Authority) eri sidosryhmät kattavalle globaalille yhteisölle ennen kuin NTIA:n ja ICANN:n (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) nykyisen sopimuksen voimassaolo päättyy syyskuussa 2015; katsoo, että toimintojen siirtoon on löydettävä tasapainoinen ratkaisu ajoissa ja olisi saatava aikaan järjestelmä, jota ei voida kaapata eikä manipuloida ja joka takaa jatkossakin internetin vakauden;

J.  ottaa huomioon, että internetin hallinnon tulevaisuudesta huhtikuussa 2014 järjestetyssä NetMundial-monisidosryhmäkokouksessa laadittiin internetin hallintoperiaatteet ja etenemissuunnitelma internetin ekosysteemin kehittämiseksi;

K.  ottaa huomioon, että internettalouteen liittyvän kasvun ennakoidaan EU:ssa olevan lähes 11 prosenttia, ja sen osuuden BKT:stä odotetaan kasvavan 3,8 prosentista (2010) 5,7 prosenttiin vuonna 2016;

L.  toteaa, että internet on digitaalisten sisämarkkinoiden peruspilari ja tukee muun muassa innovaatiota, kasvua, kauppaa, demokratiaa, kulttuurista monimuotoisuutta ja ihmisoikeuksia;

M.  toteaa, että avoimessa internetissä ihmisillä on oltava kaikki samat oikeudet ja vapaudet kuin reaalimaailmassakin;

1.  kehottaa YK:n yleiskokousta uusimaan Internetin hallintofoorumin toimeksiannon, lisäämään sen resursseja ja lujittamaan eri sidosryhmät kattavaa internetin hallintomallia;

2.  katsoo, että vaikka Internetin hallintofoorumi ei annakaan virallisia päätelmiä, Euroopan unionin tehtävänä on tukea tätä prosessia ja ottaa mallia sen keskusteluista, sillä foorumi tarjoaa myönteiset ja konkreettiset puitteet internetin tulevaisuuden suunnittelulle eri sidosryhmät kattavan lähestymistavan pohjalta;

3.  kehottaa jäsenvaltioita ja asianomaisia unionin toimielimiä pitämään Internetin hallintofoorumin tärkeällä sijalla asialistoillaan ja tukemaan jatkossakin Internetin hallintofoorumia ja sen sihteeristöä ja siten auttamaan Internetin hallintofoorumin kehittämisessä tehokkaaksi ja riippumattomaksi organisaatioksi, joka pystyy suoriutumaan toimeksiannostaan ja osallistumaan internetin hallintomallin kehittämiseen;

4.  korostaa, että parlamentin olisi tulevaisuudessakin osallistuttava Internetin hallintofoorumin kokouksiin huomattavan kokoisella valtuuskunnalla, jotta se voisi vaikuttaa tuloksekkaasti internetin hallintoa koskevan EU:n lähestymistavan muodostamiseen yhteistyössä jäsenvaltioiden ja komission kanssa;

5.  korostaa, että internetyhteyksiä on parannettava kaikkialla maailmassa; painottaa, että Internetin hallintofoorumin olisi lisättävä kaikkien osallistumista;

6.  korostaa olevansa vahvasti sitoutunut eri sidosryhmät kattavaan internetin hallintomalliin; kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja kaikkia sidosryhmiä parantamaan edelleen eri sidosryhmät kattavan mallin kestävyyttä tekemällä toimijoista ja prosesseista osallistavampia, avoimempia ja vastuullisempia kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla;

7.  painottaa, että on tärkeää saada päätökseen internetin keskeisten toimintojen ja organisaatioiden globalisointi; panee tyytyväisenä merkille Yhdysvaltojen hallituksen maaliskuussa 2014 antaman lupauksen IANA:n toimintojen hoidon siirtämisestä; korostaa ICANN:n täyden vastuullisuuden ja avoimuuden merkitystä;

8.  korostaa, että neuvotteluille IANA:n toiminnoista, joilla varmistetaan internetin vakaus ja turvallisuus pitkäksi aikaa, on selkeä takaraja, sillä ICANN:n ja Yhdysvaltojen hallituksen nykyinen sopimus IANA:n toimintojen valvonnasta menee umpeen syyskuussa 2015;

9.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota lisäämään tukeaan uuden sopimuksen tekemiselle ajoissa;

10.  kehottaa asianomaisia unionin toimielimiä ehdottamaan Euroopan unionia itseään ICANN:n tärkeimmäksi kansainväliseksi kumppaniksi IANA:n toimintojen yhteydessä, mihin kuuluu tasavertainen rooli Yhdysvaltojen ja muiden valtioiden kanssa niissä vahvistetuissa sitoumuksissa, jotka tätä nykyä säätelevät IANA:n yksiköitä; pitää tätä tärkeänä askeleena ICANN:n täydellisen neutraaliuden varmistamisen kannalta;

11.  korostaa, että Internetin hallintofoorumin tähänastisista tuloksellisista keskusteluista voidaan jo ottaa oppia erityisesti sähköisen viestinnän sääntelynäkökohtia, tietoturvaa sekä yksityisyyden suojaa koskevissa asioissa; katsoo, että Internetin hallintofoorumissa on vielä jatkettava keskusteluja verkkoturvallisuudesta ja tietoverkkorikollisuudesta ja on käsiteltävä aiheita, jotka ulottuvat elintärkeiden infrastruktuurien turvallisuuden parantamisesta siihen, että annetaan yksityishenkilöille ja pienyrityksille asianmukaiset välineet turvalliseen viestintään, mistä voidaan mainita esimerkkeinä sähköinen todentaminen ja salaus; korostaa tarvetta saada aikaan avoin ja riippumaton internet, joka toimii globaalina yhteisenä resurssina ja takaa syrjimättömän tiedonsaannin tulevaisuudessa, ja katsoo, että internetin kehittämisen on perustuttava sidosryhmien aloitteisiin ja tarpeisiin sekä sananvapauteen;

12.  korostaa, että on tärkeää jatkaa työtä sen varmistamiseksi, että verkon neutraalius taataan lainsäädännössä, sillä se on ehdoton edellytys tiedonvälityksen vapauden ja sananvapauden turvaamiselle, talouskasvun edistämiselle ja työpaikkojen luomiselle siten, että kehitetään internetiin liittyviä innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia, sekä kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistämiselle ja turvaamiselle;

13.  korostaa, että perusvapauksista ja ihmisoikeuksista ei voida tinkiä ja että niitä on suojeltava sekä verkossa että reaalimaailmassa; pitää valitettavana, että jotkut valtiot pyrkivät rajoittamaan kansalaistensa tietoliikenneyhteyksiä sensuurilla ja muilla rajoituksilla; torjuu jyrkästi valtion valvonnassa olevan internetin ja internetin laajamittaisen valvonnan;

14.  korostaa, että oikeudella yksityisyyteen verkossa ja käyttäjien mahdollisuudella valvoa henkilötietojensa käyttöä on suuri taloudellinen ja sosiaalinen merkitys; katsoo, että nämä oikeudet ovat keskeisessä asemassa demokratian ja avoimen ja neutraalin internetin kannalta sekä sen kannalta, että yrityksillä on tasapuoliset toimintaedellytykset verkossa;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioille sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 133 E, 8.6.2006, s. 140.
(2) EUVL C 291 E, 30.11.2006, s. 133.
(3) EUVL C 41 E, 19.2.2009, s. 80.
(4) EUVL C 236 E, 12.8.2011, s. 33.

Oikeudellinen huomautus