Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2154(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0012/2015

Předložené texty :

A8-0012/2015

Rozpravy :

PV 10/02/2015 - 13
CRE 10/02/2015 - 13

Hlasování :

PV 11/02/2015 - 9.21
CRE 11/02/2015 - 9.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0035

Přijaté texty
PDF 321kWORD 89k
Středa, 11. února 2015 - Štrasburk Konečné znění
Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU
P8_TA(2015)0035A8-0012/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU (2014/2154(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, která byla podepsána v Cotonou dne 23. června 2000(1) (dohoda z Cotonou) a poprvé pozměněna v Lucemburku dne 25. června 2005(2) a podruhé v Ouagadougou dne 22. června 2010(3),

–  s ohledem na svůj postoj ze dne 13. června 2013 o návrhu rozhodnutí Rady týkajícím se uzavření dohody, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé revidovaná v Lucemburku dne 25. června 2005(4),

–  s ohledem na jednací řád Smíšeného parlamentního shromáždění (SPS) AKT-EU ve znění přijatém dne 3. dubna 2003(5), které bylo naposledy pozměněno v Addis Abebě (Etiopie) dne 27. listopadu 2013(6),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014-2020(7),

–  s ohledem na svůj postoj ze dne 11. prosince 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2013 o přípravě víceletého finančního rámce ve vztahu k financování spolupráce EU s africkými, karibskými a tichomořskými státy a zámořskými zeměmi a územími na období 2014–2020 (11. Evropský rozvojový fond)(9),

–  s ohledem na svá rozhodnutí ze dne 3. dubna 2014 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2012(10) a ze dne 3. dubna 2014 o uzavření účtů týkajících se plnění osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2012(11) a na své usnesení ze dne 3. dubna 2014 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2012(12),

–  s ohledem na usnesení, která přijalo SPS dne 27. listopadu 2013 a která se týkají: dodržování zásad právního státu a úlohy nestranného a nezávislého soudnictví; spolupráce jih-jih a třístranné spolupráce: příležitostí a výzev pro země AKT; sociálního a environmentálního dopadu pastevectví v zemích AKT a bezpečnosti v oblasti Velkých jezer,

–  s ohledem na usnesení, která přijalo SPS dne 19. června 2013 a která se týkají: dalšího ohrožení demokracie a politické stability vojenskými převraty v zemích AKT a úlohy mezinárodního společenství; dohod o hospodářském partnerství – dalších kroků; lidských zdrojů ve zdravotnictví v zemích AKT; situace v Guinejské republice a situace ve Středoafrické republice,

–  s ohledem na usnesení, která přijalo SPS dne 29. listopadu 2012 a která se týkají: politické a humanitární krize v Somálsku: výzev pro Evropskou unii a země AKT; podnikání založeného na informačních a komunikačních technologiích a jeho dopadu na rozvoj v zemích AKT a významu přístupu k energii pro udržitelný hospodářský rozvoj a dosažení rozvojových cílů tisíciletí,

–  s ohledem na usnesení, která přijalo SPS dne 30. května 2012 a která se týkají: politického dopadu konfliktu v Libyi na sousední státy AKT a EU; kolísání cen, fungování celosvětových trhů se zemědělskými produkty a jejich dopadu na zajištění potravin v zemích AKT a sociálních a environmentálních dopadů těžby v zemích AKT,

–  s ohledem na komuniké, které bylo přijato na regionálním zasedání západoafrických členů SPS v Abuje (Nigérie) dne 19. července 2013(13),

–  s ohledem na komuniké, které bylo přijato na regionálním zasedání karibských členů SPS v Santu Domingu (Dominikánská republika) dne 16. února 2013(14),

–  s ohledem na komuniké, které bylo přijato na regionálním zasedání tichomořských členů SPS v Apie (Samoa) dne 20. července 2012(15),

–  s ohledem na komuniké, které bylo přijato na regionálním zasedání jihoafrických členů SPS v Lusace (Zambie) dne 24. února 2012(16),

–  s ohledem na kodex chování členů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU účastnících se volebních pozorovatelských misí, který byl přijat 19. června 2013,

–  s ohledem na Deklaraci tisíciletí OSN ze dne 18. září 2000, která uvádí rozvojové cíle tisíciletí jakožto cíle společně stanovené mezinárodním společenstvím za účelem odstranění chudoby,

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu“ (COM(2011)0637),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A8-0012/2015),

A.  vzhledem k tomu, že SPS AKT-EU má jedinečné postavení jakožto jediné vícestranné meziparlamentní shromáždění zřízené na základě mezinárodní dohody – dohody z Cotonou;

B.  vzhledem k tomu, že SPS funguje jako skutečné parlamentní shromáždění představující fórum pro otevřenou a upřímnou diskuzi o ústředních problémech rozvojové spolupráce a výrazně přispívá k rovnocennému partnerství mezi zeměmi AKT a EU;

C.  vzhledem k tomu, že dohoda z Cotonou uzavřená mezi členy skupiny států AKT a EU si klade za cíl snížit a postupně vymýtit chudobu; vzhledem k tomu, že spolupráce by měla přispět také k udržitelnému hospodářskému rozvoji, který je základem trvalého míru, bezpečnosti a demokratické a politické stability zemí AKT;

D.  vzhledem ke zjišťovacím misím, které byly podniknuty v roce 2013 do Mali za účelem pochopení nestabilní situace v zemi, do Libérie za účelem přispění k politickému dialogu v souladu s článkem 8 dohody z Cotonou a na Haiti za účelem ověření stavu obnovy a politické situace;

E.  vzhledem k tomu, že po přijetí kodexu chování členů shromáždění účastnících se volebních pozorovatelských misí se rozvíjejí nové přínosné vztahy jako v případě společných misí SPS u příležitosti prezidentských voleb v Mali nebo parlamentních voleb a druhého kola prezidentských voleb na Madagaskaru;

F.  vzhledem k tomu, že přepracování dohody o partnerství z Cotonou v roce 2010 posílilo úlohu SPS a jeho regionální rozměr;

G.  vzhledem k tomu, že by mělo být SPS plně zapojeno do politického dialogu vedeného v souladu s článkem 8 dohody z Cotonou;

H.  vzhledem k tomu, že by bylo účelné povzbuzovat pravidelný neformální dialog, který by se opíral o důkladnou analýzu, s různými kategoriemi příslušných oficiálních a neoficiálních aktérů v kruzích AKT-EU (Smíšené parlamentní shromáždění, Rada AKT-EU, dialogy soukromého sektoru a občanské společnosti AKT-EU) a v dalších kruzích, které nemají na společenství AKT-EU přímý zájem;

I.  vzhledem k tomu, že od roku 2003 do roku 2013 proběhla všechna evropská zasedání SPS zpravidla v zemích, které vykonávaly rotující předsednictví v Radě Evropské unie; vzhledem k tomu, že země vykonávající rotující předsednictví musí dodržet závazky vyplývající v této souvislosti z dohody o partnerství z Cotonou;

J.  vzhledem k tomu, že rychlý růst zemí BRICS (Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky) a dalších rozvíjejících se ekonomik na celosvětové úrovni a v zemích a regionech AKT má stále větší dopad na skupinu AKT a na současný stav vztahů mezi AKT a EU;

K.  vzhledem k tomu, že podle nových pravidel upravujících cestování, která přijalo předsednictvo Evropského parlamentu, již nemají akreditovaní parlamentní asistenti možnost asistovat poslancům na plenárních zasedáních SPS, což má výrazný dopad na parlamentní činnost;

1.  vítá skutečnost, že SPS jako jedna ze společných institucí v rámci dohody z Cotonou umožňuje nadále otevřený, demokratický a srozumitelný dialog mezi poslanci Evropského parlamentu a parlamentními zástupci ze zemí AKT ohledně provádění této dohody, a to včetně dohledu nad rozvojovou spoluprací v rámci Evropského rozvojového fondu a uzavírání a provádění dohod o hospodářském partnerství; vítá schopnost SPS plnit funkci fóra, na kterém mohou být upřímně a otevřeně projednávána složitá a kontroverzní témata; proto žádá, aby budoucí dohoda, která nahradí dohodu z Cotonou, výslovně zmiňovala Evropským parlamentem již mnohokrát požadovaný zákaz diskriminace na základě sexuální orientace nebo pohlavní identity;

2.  zdůrazňuje, že je nutné prohloubit politický dialog, a v této souvislosti podtrhuje úlohu SPS při prosazování a hájení zásad uvedených v článku 9 dohody z Cotonou, zejména těch, které se týkají právního státu a řádné správy;

3.  zdůrazňuje přínos skutečnosti, že se zasedání SPS konají v těch členských státech EU, které vykonávají rotující předsednictví v Radě, a domnívá se, že by se toto pravidlo mělo nadále dodržovat; vyjadřuje znepokojení nad nešťastnou souhrou okolností, která irské předsednictví přiměla nepořádat 25. zasedání; oceňuje naproti tomu, že dánská vláda souhlasila s pořádáním velmi úspěšného 23. zasedání v Horsens, kde byly navázány vztahy mezi občany Horsens a delegáty AKT v oblasti kultury a vzdělávání; vyjadřuje politování nad nezájmem některých členských států EU, které vykonávaly nebo budou vykonávat rotující předsednictví v Radě, pořádat zasedání SPS; vyzývá všechny členské státy EU vykonávající rotující předsednictví v Radě, aby se výrazněji zapojily do příprav, organizace a pořádání zasedání SPS;

4.  vyzdvihuje význam schůzí SPS, včetně schůzí stálých výborů, avšak vyjadřuje lítost nad nerovnou účastí zástupců EU a zástupců ze zemí AKT a je znepokojen poklesem účasti poslanců EP, zejména během hlasování; bere na vědomí, že účast v misích, například na regionální zasedání, byla vyváženější, a doufá, že tyto příklady budou následovány při příštích schůzích SPS v Bruselu;

5.  připomíná závazek odcházející místopředsedkyně/vysoké představitelky, na základě kterého by Rada EU měla být na zasedáních shromáždění zastoupena na ministerské úrovni, a vyzývá nastupující místopředsedkyni/vysokou představitelku, aby tento závazek respektovala;

6.  připomíná povinnost Rady AKT-EU předkládat shromáždění výroční zprávu o provádění dohody z Cotonou, která by neměla být jen přehledem pořádaných schůzí, ale měla by obsahovat i politické, socioekonomické a environmentální prvky;

7.  připomíná, že v souladu s článkem 14 revidované dohody z Cotonou usilují společné instituce o zajištění koordinace, soudržnosti a doplňkovosti a také o efektivní výměnu informací; je toho názoru, že stejně jako je předseda Evropského parlamentu zván na zasedání Evropské rady, tak by oba spolupředsedové SPS měli mít možnost účastnit se zasedání společné Rady ministrů AKT-EU; vybízí místopředsedkyni/vysokou představitelku, aby dále rozvíjela již existující spolupráci a zajistila, že bude SPS pozváno na příští společnou Radu;

8.  zdůrazňuje klíčovou úlohu vnitrostátních parlamentů zemí AKT, místních orgánů a nestátních subjektů při přípravě a kontrole celostátních a regionálních strategických dokumentů a při využívání prostředků Evropského rozvojového fondu (ERF); vyzývá Komisi a vlády zemí AKT, aby těmto zemím umožnily zapojit se díky tomu, že dodají parlamentům zemí AKT včas všechny dostupné informace a podpoří je při výkonu demokratické kontroly, a to zejména budováním kapacit;

9.  všímá si činnosti pracovních skupin Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu týkající se kontroly posuzování a monitorování programových dokumentů pro země a regiony AKT v rámci 11. Evropského rozvojového fondu a požaduje postup pro předání výsledků tohoto procesu členům AKT;

10.  blahopřeje předsednictvu SPS, že se mu podařilo rozšířit svou činnost nad rámec čistě administrativních záležitostí a že využívá svých setkání také k politickým diskuzím, když do programu jednání zasedání v Bruselu a Addis Abebě zahrnulo také zásadní otázky společného zájmu jako například „budoucnost vztahů mezi zeměmi AKT a EU po roce 2020“; vyzývá k pokračování této praxe i v budoucnu;

11.  vyzývá předsednictvo SPS, aby strategičtěji přistupovalo k pracovnímu programu shromáždění a k výběru zpráv jeho stálými výbory s cílem zajistit, že budou tyto zprávy úzce spjaty se strategickými cíli SPS a že budou příspěvkem zejména k jednáním o rozvojovém rámci na období po roce 2015 a o vztazích EU-AKT po roce 2020;

12.  znovu opakuje, že je hluboce znepokojen zhoršující se politickou a humanitární situací v řadě regionů a zemí AKT a domácími a vnějšími reakcemi na tuto situaci na různých úrovních; současně vyjadřuje solidaritu s postiženým obyvatelstvem; vyzývá SPS, aby nadále sledovalo situaci v zemích AKT postižených krizí, aby věnovalo větší pozornost projevům nestability státu, a vyzývá státy AKT a EU, aby koordinovaně bojovaly proti epidemii viru Ebola v západní Africe;

13.  s potěšením bere na vědomí, že Smíšené parlamentní shromáždění má stále více parlamentní, a tudíž političtější charakter a že jeho členové jsou stále aktivnější a jejich rozpravy kvalitnější, což zásadní měrou přispívá k budování partnerství AKT-EU; vyzývá SPS, aby prohloubilo dialog o lidských právech v souladu s Deklarací lidských práv OSN a dohodou z Cotonou a aby tento dialog pravidelně zařazovalo na pořad svých jednání;

14.  upozorňuje, že právě probíhají diskuze o vztazích mezi zeměmi AKT a EU po roce 2020 a o budoucnosti zemí AKT a že by v nich SPS mělo hrát důležitou roli; zdůrazňuje, že je v této souvislosti potřeba provádět ucelený a posílený společný parlamentní dohled, bez ohledu na konečný výsledek; zdůrazňuje, že jakákoli budoucí dohoda, která nahradí dohodu z Cotonou, by měla výslovně zmiňovat Evropským parlamentem již mnohokrát požadovaný zákaz diskriminace na základě sexuální orientace nebo pohlavní identity;

15.  znovu opakuje, že je hluboce znepokojen přijímáním a projednáváním právních předpisů, které nadále kriminalizují homosexualitu, v některých zemích AKT; vyzývá SPS, aby tuto věc zařadilo na pořad svých jednání; žádá, aby byla posílena zásada nediskutovatelných doložek o lidských právech a sankcí za nedodržení těchto doložek, a to mj. pokud jde o diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo pohlavní identity a o diskriminaci osob nakažených HIV/AIDS;

16.  domnívá se, že jednání o situaci po skončení platnosti dohody z Cotonou by měla být příležitostí k důkladnému rozboru selhání i úspěchů stávající dohody z hlediska udržitelného socioekonomického rozvoje zemí AKT; je rovněž přesvědčen, že budoucí rozvojová a hospodářská spolupráce i obchodní a investiční dohody mezi AKT a EU by měly zajistit, že se žádná země AKT neoctne v horším postavení;

17.  vyzývá předsednictvo SPS, aby v rámci SPS jmenovalo dva stálé spoluzpravodaje pro oblast soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, kteří budou úzce spolupracovat se stálým zpravodajem Evropského parlamentu pro tuto oblast, a aby vypracovalo pololetní zprávu o provádění článku 12 revidované dohody z Cotonou;

18.  je přesvědčen, že vedle zasedání SPS by měla být pořádána setkání s organizacemi občanské společnosti, které jsou v daných zemích činné, s cílem získat širší obrázek a využít jejich zkušeností a činnosti v zájmu upevnění vazeb s těmito organizacemi, a to při zdůrazňování osvědčených postupů;

19.  trvá na tom, že dohody o hospodářském partnerství se zeměmi AKT by měly sloužit rozvojovým cílům, které odrážejí národní a regionální zájmy i potřeby obyvatel zemí AKT, v zájmu snižování chudoby, naplňování rozvojových cílů tisíciletí a dodržování základních lidských práv včetně sociálních a ekonomických práv, jako je právo na potraviny nebo právo na přístup k základním veřejným službám;

20.  vyzývá SPS EU-AKT, aby zaujalo společný přístup k definování budoucího rozvojového rámce na období po roce 2015; vybízí k zapojení členů SPS do jednání o nových cílech udržitelného rozvoje;

21.  vítá skutečnost, že se v roce 2012 a 2013 konala úspěšná regionální zasedání v souladu s dohodou z Cotonou a jednacím řádem Smíšeného parlamentního shromáždění; uznává, že tato zasedání umožňují skutečnou výměnu názorů ohledně regionálních záležitostí, včetně prevence a řešení konfliktů, regionální integrace a spolupráce a vyjednávání dohod o hospodářském partnerství slučitelných s podmínkami WTO; oceňuje práci organizátorů úspěšných zasedání v Nigérii, Dominikánské republice, Samoi a Zambii;

22.  vyzdvihuje význam seminářů pořádaných během zasedání SPS, které doplňují plenární rozpravy; vyzývá předsednictvo, které odpovídá za kontrolu následného postupu usnesení a rozhodnutí shromáždění, aby posílilo svou úlohu a spolupracovalo s předsedou a zpravodajem odpovídajícího stálého výboru;

23.  vítá účast spolupředsedy SPS za EP na neformálních setkáních ministrů EU pro rozvoj a na 7. summitu hlav států a předsedů vlád AKT;

24.  vyzývá Komisi, aby nadále předem písemně zodpovídala otázky k ústnímu zodpovězení předložené během zasedání shromáždění;

25.  vyzývá státy, které tak dosud neučinily, aby ratifikovaly revidovanou dohodu z Cotonou;

26.  oceňuje aktivní účast komisaře Piebalgse a jeho cenný přínos pro činnost SPS;

27.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, Radě AKT, místopředsedkyni Komise/vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, předsednictvu SPS a vládám a parlamentům Dánska, Surinamu, Irska a Etiopie.

(1) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 4.
(3) Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2013)0273.
(5) Úř. věst. C 231, 26.9.2003, s. 68.
(6) Úř. věst. C 64, 4.3.2014, s. 38.
(7) Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 44.
(8) Přijaté texty, P7_TA(2013)0571.
(9) Přijaté texty, P7_TA(2013)0076.
(10) Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 145.
(11) Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 158.
(12) Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 147.
(13) APP 101.509.
(14) APP 101.351.
(15) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_samoa/pdf/apia_communique_fin_en.pdf
(16)http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_lusaka/pdf/lusaka_communique_final_en.pdf

Právní upozornění