Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2550(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0143/2015

Arutelud :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Hääletused :

PV 12/02/2015 - 4.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0037

Vastuvõetud tekstid
PDF 137kWORD 56k
Neljapäev, 12. veebruar 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Saudi Araabia ning Raif Badawi juhtum
P8_TA(2015)0037RC-B8-0143/2015

Euroopa Parlamendi 12. veebruari 2015. aasta resolutsioon Raif Badawi juhtumi kohta Saudi Araabias (2015/2550(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Saudi Araabia kohta, eelkõige inimõiguste teemadel, ning eriti 11. märtsi 2014. aasta resolutsiooni Saudi Araabia ja selle suhete kohta ELiga ning rolli kohta Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas(1),

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini pressiesindaja 9. jaanuari 2015. aasta avaldust,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid Ra’ad Al Husseini avaldust, milles kutsuti Saudi ametivõime üles Raif Badawi karistust peatama,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 18 ning 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 19,

–  võttes arvesse piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast ÜRO konventsiooni,

–  võttes arvesse inimõiguste Araabia hartat, mille Saudi Araabia 2009. aastal ratifitseeris ning mille artikli 32 lõikes 1 tagatakse õigus teabele, arvamusvabadus ja sõnavabadus ning artiklis 8 keelatakse füüsiline või psühholoogiline piinamine või julm, halvustav, alandav või ebainimlik kohtlemine,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu suuniseid piinamise ja väärkohtlemise kohta, samuti inimõiguste kaitsjate kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et blogijale ja inimõiguste aktivistile Raif Badawile esitati süüdistus usust taganemises ning Jeddah kriminaalkohus mõistis talle 2014. aasta mais kümneaastase vanglakaristuse, 1000 piitsahoopi ja ühe miljoni riaali (228 000 euro) suuruse trahvi pärast seda, kui ta oli asutanud veebisaidi „Vabade Saudi liberaalide võrgustik” ühiskondlike, poliitiliste ja usuliste arutelude jaoks, mida peeti islamile solvavaks; arvestades, et karistus keelab hr Badawil ka kasutada meediaväljaandeid ja reisida välismaale 10 aastat pärast vanglast vabanemist;

B.  arvestades, et 9. jaanuaril 2015 sai hr Badawi Jeddah's al-Jafali mošee ees esimesed 50 piitsahoopi, mis põhjustasid nii sügavad haavad, et kui ta viidi vangla haiglasse arstlikku kontrolli, leidsid arstid, et ta ei oleks võimeline järgmisi piitsahoope üle elama;

C.  arvestades, et kehalist karistust, sealhulgas piitsutamist määravad kohtuotsused on rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate õigusaktidega rangelt keelatud – seda ka piinamise ning julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase ÜRO konventsiooniga, mille Saudi Araabia on ratifitseerinud;

D.  arvestades, et 6. juulil 2014 mõistis erikriminaalkohus Raif Badawi advokaadi, tuntud inimõiguste kaitsja Waleed Abu al-Khairi 15 aastaks vangi koos järgneva 15-aastase reisikeeluga, pärast seda, kui al-Khair oli asutanud inimõiguste organisatsiooni „Inimõiguste jälgimine Saudi Araabias”;

E.  arvestades, et hr Badawi juhtum on üks paljudest, kus Saudi inimõiguste aktivistidele mõistetakse karme karistusi ja neid ahistatakse, ning kiusatakse taga ka muid reformide pooldajaid, kes on oma seisukohti avaldanud ja kellest paljud on süüdi mõistetud kohtumenetlustega, mis ei vasta rahvusvahelistele õiglase kohtupidamise normidele, nagu kinnitas 2014. aasta juulis endine ÜRO inimõiguste ülemvolinik;

F.  arvestades, et Saudi Araabias on elav internetiaktivistide kogukond ja suurim arv Twitteri kasutajaid Lähis-Idas; arvestades, et internet on siiski tugevasti tsenseeritud, tuhanded veebisaidid on blokeeritud ning uute blogide ja veebisaitide avamiseks on vaja teabeministeeriumi luba; arvestades, et Saudi Araabia on organisatsiooni Piirideta Ajakirjanikud internetivaenlaste nimekirjas meedia ja interneti tsenseerimise eest ja valitsuse või usu kritiseerijate karistamise eest;

G.  arvestades, et sõnavabadus ning ajakirjandus- ja meediavabadus nii internetis kui ka internetiväliselt on demokratiseerimise ja reformide tähtsad eeltingimused ja katalüsaatorid ning vajalikud võimu kontrollimise meetodid;

H.  arvestades, et vaatamata mõnede ettevaatlike reformide läbiviimisele eelmise kuninga Abdullahi valitsemisajal on Saudi poliitiline ja ühiskondlik süsteem läbinisti ebademokraatlik, peab naisi ja šiiite teisejärgulisteks kodanikeks, diskrimineerib tugevasti riigi suurt võõrtööliste kogukonda ja represseerib karmilt kõiki teisitimõtlejaid;

I.  arvestades, et hukkamiste arv ja tempo tekitab tõsist muret; arvestades, et 2014. aastal hukati üle 87 inimese, enamasti avaliku pea maharaiumise teel; arvestades, et 2015. aasta algusest on hukatud vähemalt 21 inimest; arvestades, et aastatel 2007–2012 toimus teadaolevalt 423 hukkamist; arvestades, et surmanuhtlust võib määrata väga mitmesuguste kuritegude eest;

J.  arvestades, et Saudi Araabia Kuningriik on Lähis-Ida ja islamimaailma mõjuvõimas osaleja poliitikas, majanduses, kultuuris ja usuvaldkonnas, ta on Pärsia lahe nõukogu ja G20 asutajaliige ja juhtiv liikmesriik;

K.  arvestades, et 2013. aasta novembris valiti Saudi Araabia kolmeks aastaks ÜRO Inimõiguste Nõukogusse;

L.  arvestades, et Islamiriik ja Saudi Araabia määravad teatud kuritegude eest peaaegu identseid karistusi, sealhulgas surmanuhtluse jumalateotuse, mõrva, homoseksuaalsuse praktiseerimise, varguse või reetmise eest, kividega surnuks loopimise abielurikkumise eest ning käte ja jalgade amputeerimise banditismi eest;

M.  arvestades, et Saudi Araabial on juhtiv osa islamiusku äärmuslikult tõlgendava suundumuse rahastamises, selle levitamisel ja propageerimisel; arvestades, et kõige sektantlikum visioon islamist on inspireerinud selliseid terroriorganisatsioone nagu Islamiriik ja al-Qaeda;

N.  arvestades, et Saudi Araabia ametivõimud väidavad end olevat liikmesriikide partnerid, eriti ülemaailmses võitluses terrori vastu; arvestades, et 2014. aasta jaanuaris vastu võetud uus terrorismivastane seadus sisaldab sätteid, mis võimaldavad tõlgendada kõiki eriarvamusi sisaldavaid mõtteavaldusi või sõltumatuid ühendusi kui terrorikuritegusid;

1.  mõistab karmilt hukka Raif Badawi piitsutamise kui Saudi Araabia ametivõimude julma ja šokeeriva käitumise; kutsub Saudi ametivõime üles Raif Badawile määratud ihunuhtlust peatama ning teda viivitamata ja tingimusteta vabastama, kuna teda peetakse meelsusvangiks, kes on kinni peetud ja süüdi mõistetud üksnes sõnavabaduse kasutamise eest; palub Saudi ametivõimudel tagada, et tema süüdimõistmine ja kohtuotsus, kaasa arvatud reisikeeld, tühistataks;

2.  kutsub Saudi ametivõime üles tagama, et Raif Badawi oleks piinamise ja muu väärkohtlemise eest kaitstud ning et talle võimaldataks vajalikku arstide hoolt, samuti viivitamatu ja regulaarne kontakt perekonnaga ning tema valitud advokaatidega;

3.  kutsub Saudi ametivõime üles vabastama tingimusteta Raif Badawi advokaat ning kõik teised inimõiguste kaitsjad ja muud meelsusvangid, kes on kinni peetud ja süüdi mõistetud ainult sõnavabaduse kasutamise eest;

4.  mõistab karmilt hukka kõik kehalise karistuse vormid kui lubamatu ja alandava kohtlemise, mis on vastuolus inimväärikusega, ning väljendab muret piitsutamise kasutamise pärast selles riigis, nõudes kategooriliselt selle ranget kaotamist; kutsub Saudi ametivõime üles austama piinamise keelustamist, mis on sätestatud eelkõige piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastases ÜRO konventsioonis, mille Saudi Araabia on allkirjastanud ja ratifitseerinud; kutsub Saudi Araabiat üles kirjutama alla kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisele paktile;

5.  juhib tähelepanu Saudi Araabias ette võetud kohtureformidele, mille eesmärk on tugevdada üksikisiku õiguste kaitset, kuid on endiselt sügavalt mures inimõiguste olukorra pärast Saudi Araabias, mis on jätkuvalt üks kõige repressiivsemaid riike maailmas; on seisukohal, et Raif Badawi juhtum sümboliseerib sõnavabaduse ja erimeelsuse rahumeelse väljendamise ründamist selles riigis ning kuningriiki iseloomustavat sallimatuse poliitikat ja islamiseaduste äärmuslikku tõlgendamist laiemalt;

6.  nõuab tungivalt, et Saudi ametivõimud kaotaksid erikriminaalkohtu, mis loodi 2008. aastal terrorismiga seotud kohtuasjade jaoks, kuid mida kasutatakse üha rohkem kohtumõistmiseks rahumeelsete teisitimõtlejate üle ilmselt poliitiliselt motiveeritud süüdistuste alusel ja menetlustega, mis rikuvad põhiõigust õiglasele kohtupidamisele;

7.  kutsub Saudi Araabia ametivõime üles võimaldama kõigile Saudi Araabia elanikele sõltumatu ajakirjanduse ja meedia ning tagama rahumeelse kogunemise, sõna-, ja ühinemisvabaduse; mõistab hukka rahumeelselt meelt avaldavate aktivistide ja protestijate represseerimise; rõhutab, et seaduslike põhiõiguste rahumeelne kaitsmine ja kriitiliste märkuste tegemine sotsiaalmeedias on vältimatult vajalik õigus;

8.  tuletab Saudi Araabia juhtkonnale meelde, et kandideerides 2013. aastal edukalt ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmeks, andis ta lubaduse „järgida inimõiguste edendamisel ja kaitsmisel kõige kõrgemaid standardeid”;

9.  usub, et Saudi Araabia oleks võitluses terroriorganisatsioonide, näiteks Islamiriigi ja al-Qaeda vastu usaldusväärsem ja tõhusam partner, kui ta ei rakendaks anakronistlikke ja äärmuslikke teguviise, nagu avalik pea maharaiumine, kividega loopimine ja muud piinamisviisid, mis sarnanevad Islamiriigi omadega;

10.  kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles toetama aktiivselt ja loominguliselt Saudi Araabia kodanikuühiskonna rühmitusi ja isikuid, kes kaitsevad inimõigusi, sh korraldades vanglakülastusi, vaadeldes kohtuprotsesse ja tehes avalikke avaldusi;

11.  teeb Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks loodud delegatsioonile ülesandeks tõstatada eeloleval visiidil Saudi Araabiasse Raif Badawi ja teiste meelsusvangide küsimus ning anda hiljem aru inimõiguste allkomisjonile;

12.  nõuab, et EL ja liikmesriigid hindaksid uuesti oma suhteid Saudi Araabiaga, nii et nad saaksid järgida oma majanduse, energia ja julgeolekuga seotud huve, ilma et see õõnestaks nende põhiliste inimõigustealaste lubaduste usaldusväärsust;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Euroopa välisteenistusele, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule, Tema Majesteet kuningas Salman bin Abdulazizile, Saudi Araabia Kuningriigi valitsusele ning Saudi Araabia Kuningriigi Üleriigilise Dialoogi Keskuse peasekretärile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0207.

Õigusalane teave