Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2551(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0150/2015

Разисквания :

PV 12/02/2015 - 3.3
CRE 12/02/2015 - 3.3

Гласувания :

PV 12/02/2015 - 4.3

Приети текстове :

P8_TA(2015)0038

Приети текстове
PDF 460kWORD 68k
Четвъртък, 12 февруари 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Масови гробове на изчезналите лица от Аша в село Орнити в окупираната част на Кипър
P8_TA(2015)0038RC-B8-0150/2015

Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2015 г. относно масовите гробове на безследно изчезналите лица от Аша в района на Орнити в окупираната част на Кипър (2015/2551(RSP).

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2007 г. за безследно изчезналите лица в Кипър(1),

—  като взе предвид съответните доклади на генералния секретар на ООН(2), резолюциите на Съвета за сигурност на ООН(3) и международните инициативи, предприети с цел разследване на въпроса за участта, постигнала безследно изчезналите лица в Кипър(4),

—  като взе предвид решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) от 10 май 2001 г.(5) и 10 януари 2008 г.(6) относно обявените за безследно изчезнали лица в Кипър, както и решението на Голямата камара на ЕСПЧ от 12 май 2014 г. по делото Кипър с/у Турция,

—  като взе предвид своята резолюция от 18 юни 2008 г. относно безследно изчезналите лица в Кипър(7),

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0139/2008),

—  като взе предвид своето изявление от 9 юни 2011 г. относно дейността на Комитета за безследно изчезналите лица в Кипър,

—  като взе предвид международното хуманитарно право, както писано, така и обичайно, относно безследно изчезнали лица,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Турция,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 14 август 1974 г. селото Аша беше бомбардирано от турски военновъздушни сили; като има предвид, че на 21 август 1974 г. турската армия извърши принудителни масови евакуации; като има предвид, че на 28 август 1974 г. беше извършено окончателното принудително отвеждане на всички жители на селото;

Б.  като има предвид, че през 1974 г. от селото Аша изчезнаха безследно общо 106 лица на възраст между 11 и 84 години;

В.  като има предвид, че през пролетта на 2009 г. Комитетът за безследно изчезналите лица в Кипър проведе търсене в района на село Орнити, разположено на 4 км западно от село Аша; като има предвид, че бяха разкопани четири гробища, две от които се оказаха кладенци за вода, превърнати в масови гробове; като има предвид, че беше потвърдено, че тленните останки, идентифицирани с ДНК тестове, принадлежат на 71 цивилни лица, обявени за безследно изчезнали в Аша на 21 август 1974 г., съгласно посоченото по-горе;

Г.  като има предвид, че определени доказателства водят до предположението, че двата масови гроба са били по-рано отворени и труповете са били ексхумирани; като има предвид, че тленните останки са били отстранени умишлено и прехвърлени на неизвестно място;

Д.  като има предвид, че все още продължава силната болка и непоносимото страдание на семействата на изчезналите лица, които вече десетилетия не познават участта на своите скъпи родственици, и като има предвид, че трябва да се положат всички възможни усилия за ускоряване на разследванията, извършвани от Комитета за безследно изчезналите лица;

Е.  като има предвид, че Европейският съд по правата на човека е на мнение, че по отношение на безследно изчезналите кипърски гърци и техните родственици е налице: продължаващо нарушение на член 2 (право на живот) от Конвенцията, тъй като Турция не е провела ефективно разследване на местонахождението и съдбата на кипърските гръцки лица, изчезнали при животозастрашаващи обстоятелства; продължаващо нарушение на член 5 (право на свобода и сигурност), тъй като Турция не е провела ефективно разследване на местонахождението и съдбата на кипърските гръцки изчезнали лица, за които се твърди, че по време на изчезването си са били задържани от турска страна; и продължаващо нарушение на член 3 (забрана за нечовешко или унизително отношение) във връзка с мълчанието на турските органи, с което на фона на действителните притеснения на роднините те достигат степен на жестокост, която може единствено да бъде окачествена като нечовешко отношение;

Ж.  като има предвид, че случаите, в които само части от скелета на лица могат да бъдат предоставени за погребване, не може да се считат за приключени, докато не са открити всички идентифицирани останки на всички изчезнали лица;

З.  като има предвид, че Европейският съд по правата на човека се е произнесъл, че Турция, в качеството си на de facto окупационна сила в северната част на Кипър, е отговорна за провеждането на разследване на местонахождението и съдбата на безследно изчезналите и трябва да улеснява работата на Комитета за безследно изчезналите лица;

И.  като има предвид, че проблемът с безследно изчезналите лица е хуманитарен и произтича от правото на близките на безследно изчезналите лица да узнаят участта им;

Й.  като има предвид, че мъченичеството във връзка с безследно изчезналите лица в Кипър започна през 1964 г. с изчезването на ограничен брой лица от двете общности и достигна своя връх с близо 2 000 изчезнали лица след военната инвазия на Турция през 1974 г., вследствие на която островът все още е разделен;

К.  като има предвид, че досега, десетки години по-късно, общо 2 001 кипърци все още се считат за безследно изчезнали, от които 1 508 са кипърски гърци и 493 са кипърски турци;

1.  Осъжда преместването на тленните останки, извършено в Орнити, както и други подобни действия, тъй като това представлява грубо незачитане на изчезналите лица и грубо нарушение на правото на техните семейства най-накрая да узнаят за действителните обстоятелства във връзка със смъртта на своите близки; изразява своето съчувствие към семействата на изчезналите лица, които все още живеят в несигурност;

2.  Подчертава, че преместването на тленни останки и други подобни действия може да наруши и да усложни значително изключително сложния и труден процес на разследване на съдбата на всички безследно изчезнали лица в Кипър;

3.  Подчертава неотложността на въпроса, що се отнася до семействата на изчезналите лица 41 години след тяхното изчезване, и подчертава, че времето за намирането им изтича, тъй като свидетелите и роднините си отиват; призовава за незабавно и пълно изясняване на участта на безследно изчезналите лица;

4.  Приветства работата на Комитета за безследно изчезналите лица и подчертава значението на засилването на дейността му, тъй като местоположението на половината от всички изчезнали лица все още трябва да бъде открито, а на повече от две трети все още трябва да бъде установена самоличността;

5.  Подчертава, че дейността на Комитета за безследно изчезналите лица зависи от пълната подкрепа и сътрудничеството на всички участващи страни и във връзка с това приветства предоставянето на средства от ЕС и призовава за по-нататъшното им предоставяне;

6.  Отбелязва, че Комитетът за безследно изчезналите лица е отправил спешен призив към всички, които разполагат с информация за места, където е възможно да са погребани изчезналите лица, да се свържат с извършващите разследванията лица от Комитета за безследно изчезналите лица; призовава Турция и нейното правителството да прекратят незабавно преместването на останките от масовите гробове и да спазват международното право, международното хуманитарно право и решенията на ЕСПЧ, и в този смисъл да улесняват усилията на състоящия се от три страни Комитет за безследно изчезналите лица чрез предоставяне на пълен достъп до военните архиви и военните зони за ексхумация; призовава Турция да изпълни изцяло задължението си, произтичащо от решението на Европейския съд по правата на човека, за обезщетяване на семействата на безследно изчезналите лица;

7.  Призовава Турция да разреши, без умишлено забавяне, достъпа до зони, които са били определени като военни, за които има информация, че в тях се намират гробове на безследно изчезнали лица; подчертава , че турските военни следва да предоставят и да предават стари военни карти и да предоставят пълен достъп до своите архиви с цел да се улесни търсенето на все още неразкрити гробове;

8.  Настоятелно призовава всички държави членки на ЕС да ратифицират Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване като въпрос от първостепенно значение и призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да подкрепят работата на Комитета на ООН срещу насилственото изчезване на хора, създаден в съответствие с тази конвенция;

9.  Призовава всички заинтересовани страни, както и всички, които имат или чието положение им позволява да имат достъп до каквато и да било информация или доказателства въз основа на лични сведения, архиви, полеви доклади или регистри на центровете за задържане, да ги предоставят незабавно на Комитета за безследно изчезналите лица;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на правителството и парламента на Турция, и припомня безусловното задължение на всяка държава, по силата на Европейската конвенция за правата на човека, да се придържа към окончателните съдебни решения по дела, по които тя е страна.

(1) ОВ C 301 E, 13.12.2007 г., стр. 243.
(2) Предимно последния доклад относно операцията на ООН в Кипър (S/2008/353), Глава IV.
(3) Предимно резолюция 1818 (2008) от 13 юни 2008 г.
(4) Комитет за безследно изчезналите лица в Кипър: http://www.cmp-cyprus.org
(5) Комитет за безследно изчезналите лица в Кипър: http://www.cmp-cyprus.org
(6) Varnava и други с/у Турция, № 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 и 16073/90; текуща процедура на обжалване.
(7) ОВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 13.

Правна информация