Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2566(RSO)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0169/2015

Předložené texty :

B8-0169/2015

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0039

Přijaté texty
PDF 289kWORD 56k
Čtvrtek, 12. února 2015 - Štrasburk Konečné znění
Zřízení zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
P8_TA(2015)0039B8-0169/2015

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. února 2015 o zřízení zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem a o jeho působnosti, početním složení a funkčním období (2015/2566(RSO))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Konference předsedů,

–  s ohledem na rozhodnutí Komise zahájit vyšetřování praxe vydávání daňových rozhodnutí ve všech členských státech z hlediska pravidel EU pro poskytování státní podpory,

–  s ohledem na to, že všechny členské státy jsou podle daňových předpisů EU povinny sdělovat informace o daňových rozhodnutích prostřednictvím spontánní výměny údajů ostatním členským státům, zejména pokud může dojít ke zkrácení daně v jiném členském státě nebo ke snížení daně umělým přesunem zisku ve skupině podniků,

–  s ohledem na článek 197 jednacího řádu,

1.  se rozhodl zřídit zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem, jehož úkolem bude zkoumat, jak jsou v praxi uplatňovány právní předpisy EU v oblasti státní podpory a daní ve vztahu k daňovým rozhodnutím a jiným opatřením členských států podobným svojí povahou nebo účinkem, pokud se jeví, že se jedná o praxi členských států nebo Komise;

2.  rozhodl, že do působnosti tohoto zvláštního výboru budou spadat tyto činnosti:

   a) analyzovat a zkoumat, jak je v praxi uplatňován čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o fungování EU), pokud jde o daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem vydaná členskými státy od 1. ledna 1991;
   b) analyzovat a zhodnotit způsob, jakým Komise v souladu s článkem 108 Smlouvy o fungování Evropské unie průběžně zkoumá režimy podpor existující v členských státech, navrhuje členským státům vhodná opatření, která vyžaduje postupný rozvoj nebo fungování vnitřního trhu, kontroluje, zda je podpora poskytnutá některým státem nebo ze státních prostředků slučitelná s vnitřním trhem a není zneužívána, rozhoduje, že dotyčný stát v určité lhůtě takovou podporu zruší nebo upraví, a předkládá věc Soudnímu dvoru Evropské unie, pokud se členský stát tomuto rozhodnutí nepodrobí, protože stávající praxe Komise údajně vede k vydávání vysokého počtu daňových rozhodnutí, která jsou v rozporu s pravidly EU pro poskytování státní podpory;
   c) analyzovat a zkoumat, zda členské státy od 1. ledna 1991 plní povinnosti stanovené v nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie(1), pokud jde o povinnost spolupracovat a poskytovat veškeré nezbytné dokumenty;
   d) analyzovat a zkoumat, zda jsou plněny povinnosti stanovené ve směrnici Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného(2) a ve směrnici Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS(3), pokud jde o to, jak si členské státy od 1. ledna 1991 spontánně vyměňují údaje o daňových rozhodnutích;
   e) analyzovat a zhodnotit praxi Komise týkající se řádného uplatňování směrnic 77/799/EHS a 2011/16/EU, pokud jde o povinnost členských států sdělovat informace o daňových rozhodnutích prostřednictvím spontánní výměny údajů ostatním členským státům;
   f) analyzovat a zhodnotit, zda členské státy dodržují zásadu loajální spolupráce zakotvenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (Smlouva o EU), k níž patří i povinnost usnadňovat plnění úkolů Unie a zdržet se všech opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů Unie, vzhledem k tomu, že členské státy údajně umožňují agresivní daňové plánování ve velkém rozsahu, které má pravděpodobně významný dopad na veřejné finance EU a v EU;
   g) analyzovat a zhodnotit agresivní daňové plánování prováděné společnostmi usazenými nebo založenými v členských státech z hlediska třetích zemí a analyzovat a zhodnotit výměnu informací s třetími zeměmi v tomto ohledu;
   h) vydávat v této věci doporučení, která uzná za nezbytná;

3.  rozhodl, že zvláštní výbor bude mít 45 členů;

4.  rozhodl, že funkční období zvláštního výboru bude 6 měsíců počínaje dnem přijetí tohoto rozhodnutí.

5.  považuje za vhodné, aby zvláštní výbor předložil zprávu vypracovanou dvěma spoluzpravodaji.

(1) Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.
(2) Úř. věst. L 336, 27.12.1977, s. 15.
(3) Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1.

Právní upozornění