Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2566(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0169/2015

Esitatud tekstid :

B8-0169/2015

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0039

Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 50k
Neljapäev, 12. veebruar 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomu või mõjuga meetmete erikomisjoni moodustamine
P8_TA(2015)0039B8-0169/2015

Euroopa Parlamendi 12. veebruari 2015. aasta otsus maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomu või mõjuga meetmete erikomisjoni moodustamise, volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta (2015/2566(RSO))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut,

–  võttes arvesse komisjoni otsust uurida ELi riigiabi eeskirjade alusel tehtavate maksualaste siduvate eelotsuste tavasid kõigis liikmesriikides,

–  võttes arvesse kõikidele liikmesriikidele ELi maksualaste õigusaktidega antud kohustust edastada omaalgatusliku teabevahetuse korras teistele liikmesriikidele teavet maksualaste siduvate eelotsuste kohta, eriti juhul, kui teises liikmesriigis võib jääda saamata maksutulu või kui kasumi kunstliku ülekandmisega ühe ettevõtete grupi siseselt võib kaasneda maksude kokkuhoid,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 197,

1.  otsustab moodustada maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomu või mõjuga meetmete erikomisjoni, et uurida ELi riigiabi ja maksualaste õigusaktide kohaldamise tavasid liikmesriikide väljastatavate maksualaste siduvate eelotsuste või samasuguse iseloomu või mõjuga muude meetmete puhul, kui seda tava kohaldab liikmesriik või komisjon;

2.  otsustab, et erikomisjonil on järgmised volitused:

   a) analüüsida ja hinnata Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 107 lõike 1 kohaldamise tava liikmesriikide poolt alates 1. jaanuarist 1991 väljastatud maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomu või mõjuga muude meetmete puhul;
   b) analüüsida ja hinnata komisjoni tava kontrollida ELi toimimise lepingu artikli 108 kohaselt koostöös liikmesriikidega pidevalt kõiki neis riikides olemasolevaid abisüsteeme ning panna liikmesriikidele ette sobivaid meetmeid, mis on vajalikud siseturu järkjärguliseks arenguks või toimimiseks, kontrollida, et riigi poolt või riigi ressurssidest antav abi sobib siseturuga kokku ja et sellist abi ei kasutata valel eesmärgil, otsustada, et asjassepuutuv riik peab säärase abi lõpetama või muutma seda teatud tähtaja jooksul, ning kui asjassepuutuv riik ei täida ettenähtud tähtaja jooksul komisjoni otsust, anda asja otse Euroopa Liidu Kohtusse, mis on väidetavalt toonud kaasa suure hulga ELi riigiabi eeskirjadega vastuolus olevaid maksualaseid siduvaid eelotsuseid;
   c) analüüsida ja hinnata, kuidas liikmesriigid on pärast 1. jaanuari 1991 järginud nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määruses (EÜ) nr 659/1999 (millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks)(1) kehtestatud kohustusi teha koostööd ja esitada kõik vajalikud dokumendid;
   d) analüüsida ja hinnata nõukogu 19. detsembri 1977. aasta direktiivis 77/799/EMÜ (liikmesriikide pädevate asutuste vastastikuse abi kohta otsese maksustamise ja kindlustusmaksete maksustamise valdkonnas)(2) ning nõukogu 15. veebruari 2011. aasta direktiivis 2011/16/EL (maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta)(3) kehtestatud kohustusi seoses liikmesriikide kohustusega edastada alates 1. jaanuarist 1991 omaalgatusliku teabevahetuse korras teistele liikmesriikidele teavet maksualaste siduvate eelotsuste kohta;
   e) analüüsida ja hinnata komisjoni tava direktiivi 77/799/EMÜ ja 2011/16/EL nõuetekohaseks rakendamiseks seoses omaalgatusliku teabevahetuse korras teistele liikmesriikidele teabe edastamisega maksualaste siduvate eelotsuste kohta;
   f) analüüsida ja hinnata, kuidas liikmesriigid täidavad Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö põhimõtet, näiteks kohustust aidata kaasa liidu ülesannete täitmisele ja hoiduda kõigist meetmetest, mis võiksid ohustada liidu eesmärkide saavutamist, võttes arvesse väidetavat ulatuslikku agressiivset maksuplaneerimist, mida liikmesriigid toetavad, ning tõenäoliselt ulatuslikku mõju, mida see on avaldanud nii ELi kui ka liikmesriikide avaliku sektori vahenditele;
   g) analüüsida ja hinnata kolmandate riikide mõõdet agressiivses maksuplaneerimises, mida teostavad liikmesriikides tegutsevad või asutatud ettevõtted, ning sel teemal kolmandate riikidega toimuvat teabevahetust;
   h) esitada mis tahes soovitusi, mida ta selles küsimuses vajalikuks peab;

3.  otsustab, et erikomisjoni kuulub 45 liiget;

4.  otsustab, et erikomisjoni ametiaja kestus on 6 kuud alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast;

5.  peab asjakohaseks, et erikomisjon esitab aruande, mille koostavad kaks kaasraportööri.

(1) EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1.
(2) EÜT L 336, 27.12.1977, lk 15.
(3) ELT L 64, 11.3.2011, lk 1.

Õigusalane teave