Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2566(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0169/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0169/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0039

Hyväksytyt tekstit
PDF 121kWORD 52k
Torstai 12. helmikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen
P8_TA(2015)0039B8-0169/2015

Euroopan parlamentin päätös 12. helmikuuta 2015 veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (2015/2566(RSO))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen ehdotuksen,

–  ottaa huomioon komission päätöksen tutkia veropäätöskäytäntöjä EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa,

–  ottaa huomioon kaikkien jäsenvaltioiden velvollisuuden antaa muille jäsenvaltioille EU:n verotusta koskevien sääntöjen mukaisesti oma-aloitteisesti veropäätöksiä koskevia tietoja erityisesti, jos päätöksistä saattaa aiheutua veronmenetyksiä toisessa jäsenvaltiossa tai jos keinotekoisista voitonsiirroista yritysryhmän sisällä voi aiheutua veronsäästöä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 197 artiklan,

1.  päättää asettaa veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan tarkastelemaan EU:n valtiontukia ja verotusta koskevan lainsäädännön soveltamista koskevia käytäntöjä jäsenvaltioiden tekemien veropäätösten tai muiden luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisten toimenpiteiden yhteydessä, kun vaikuttaa siltä, että tällaisissa käytännöissä on kyse jäsenvaltion tai komission toimesta;

2.  päättää, että erityisvaliokunnan toimivaltaan kuuluu

   a) analysoida ja tarkastella käytäntöjä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan soveltamisessa jäsenvaltioiden 1. tammikuuta 1991 alkaen tekemien veropäätösten ja muiden luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisten toimenpiteiden yhteydessä;
   b) analysoida ja arvioida komission käytäntöjä, jotka liittyvät siihen, seuraako komissio jatkuvasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan mukaisesti kaikkia jäsenvaltioiden voimassa olevia tukijärjestelmiä, tekeekö se jäsenvaltioille ehdotuksia sisämarkkinoiden asteittaisen kehittämisen tai sisämarkkinoiden toiminnan kannalta aiheellisiksi toimenpiteiksi, tarkastaako se, että valtion myöntämä tai valtion varoista myönnetty tuki soveltuu sisämarkkinoille ja että sitä ei käytetä väärin, tekeekö se päätöksen siitä, että asianomaisen valtion on tietyssä määräajassa poistettava tuki tai muutettava sitä, ja saattaako se asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos kyseinen valtio ei noudata päätöstä, ja joiden väitetään johtaneen siihen, että on tehty lukuisia veropäätöksiä, jotka eivät ole yhteensopivia valtiontukia koskevien EU:n sääntöjen kanssa;
   c) analysoida ja tarkastella sitä, miltä osin jäsenvaltiot ovat noudattaneet 1. tammikuuta 1991 alkaen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22. maaliskuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 659/1999(1) säädettyjä velvoitteita toimia yhteistyössä ja antaa kaikki tarvittavat asiakirjat;
   d) analysoida ja tarkastella sitä, miltä osin jäsenvaltiot ovat noudattaneet 1. tammikuuta 1991 alkaen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla 19. joulukuuta 1977 annetussa neuvoston direktiivissä 77/799/ETY(2) ja hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta 15. helmikuuta 2011 annetussa neuvoston direktiivissä 2011/16/EU(3) säädettyjä velvoitteita, joiden mukaan jäsenvaltioiden on annettava muille jäsenvaltioille oma-aloitteisesti veropäätöksiä koskevia tietoja;
   e) analysoida ja arvioida komission käytäntöjä, jotka liittyvät siihen, soveltavatko jäsenvaltiot asianmukaisesti direktiivejä 77/799/ETY ja 2011/16/EU siten, että ne antavat muille jäsenvaltioille oma-aloitteisesti veropäätöksiä koskevia tietoja;
   f) analysoida ja arvioida sitä, miltä osin jäsenvaltiot noudattavat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa vahvistettua vilpittömän yhteistyön periaatetta, kuten esimerkiksi sitä, noudattavatko ne velvoitteita tukea unionia sen täyttäessä tehtäviään ja pidättäytyä kaikista toimenpiteistä, jotka voisivat vaarantaa unionin tavoitteiden toteutumisen, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden mahdollistaman aggressiivisen verosuunnittelun väitetysti laaja levinneisyys ja todennäköisesti merkittävät seuraukset, joita tästä on aiheutunut EU:n ja jäsenvaltioiden julkiselle taloudelle;
   g) analysoida ja arvioida jäsenvaltioihin sijoittautuneiden tai yhtiöitettyjen yritysten harjoittamaa aggressiivista verosuunnittelua kolmansissa maissa sekä tätä koskevaa tietojen vaihtoa kolmansien maiden kanssa;
   h) antaa asiaan liittyviä tarpeellisiksi katsomiaan suosituksia;

3.  päättää, että erityisvaliokuntaan kuuluu 45 jäsentä;

4.  päättää, että erityisvaliokunnan toimikausi on tämän päätöksen hyväksymispäivämäärästä alkaen kuusi kuukautta;

5.  pitää aiheellisena, että erityisvaliokunta esittää kahden yhteisesittelijän laatiman kertomuksen.

(1)EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1.
(2)EYVL L 336, 27.12.1977, s. 15.
(3)EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1.

Oikeudellinen huomautus