Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2566(RSO)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0169/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0169/2015

Viták :

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0039

Elfogadott szövegek
PDF 217kWORD 57k
2015. február 12., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása
P8_TA(2015)0039B8-0169/2015

Az Európai Parlament 2015. február 12-i határozata egy feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállításáról, annak hatásköreiről, létszámáról és megbízatásának időtartamáról (2015/2566(RSO))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Elnökök Értekezlete által előterjesztett javaslatra,

–  tekintettel a Bizottság azon döntésére, hogy az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján valamennyi tagállamban megvizsgálja a feltételes adómegállapítással kapcsolatban alkalmazott gyakorlatot;

–  tekintettel valamennyi tagállamnak az uniós adózási szabályok alapján fennálló azon kötelezettségére, hogy önkéntes információcsere útján közölje más tagállamokkal a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos információkat, különösen akkor, ha egy másik tagállamban adóbevétel-kiesés következhet be, vagy a vállalkozáscsoportokon belüli mesterséges nyereségátvitel adómegtakarítást eredményezhet,

–  tekintettel eljárási szabályzata 197. cikkére,

1.  úgy határoz, hogy egy feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottságot állít fel az állami támogatásokra és az adózásra vonatkozó uniós jog alkalmazása terén fennálló gyakorlat vizsgálatára a tagállamok által hozott feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel kapcsolatban, ha úgy tűnik, hogy ezt a gyakorlatot tagállam vagy a Bizottság alkalmazza;

2.  úgy határoz, hogy a különbizottságot a következő hatáskörökkel kell felruházni:

   a) elemezze és vizsgálja meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke (1) bekezdésének alkalmazása terén fennálló gyakorlatot a tagállamok által 1991. január 1. óta hozott feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel kapcsolatban;
   b) elemezze és értékelje a Bizottság azon gyakorlatát, hogy az EUMSZ 108. cikkének megfelelően folyamatosan vizsgálja a tagállamokban létező támogatási programokat, javaslatot tesz a tagállamoknak a belső piac fokozatos fejlődése vagy működése által megkövetelt megfelelő intézkedésekre, ellenőrzi, hogy egy állam által vagy állami forrásból nyújtott támogatás összeegyeztethető-e a belső piaccal és nem visszaélésszerűen használják-e fel, határoz arról, hogy az érintett állam köteles egy bizonyos határidőn belül a támogatást megszüntetni vagy módosítani, és az Európai Unió Bíróságához fordul, ha az érintett állam nem tesz eleget ennek a határozatnak, mely gyakorlat állítólag nagyszámú, az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal nem összeegyeztethető feltételes adómegállapítást eredményezett;
   c) elemezze és vizsgálja meg, hogy a tagállamok 1991. január 1. óta betartották-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendeletben(1) foglalt, az együttműködéssel és a szükséges dokumentumok átadásával kapcsolatos kötelezettségeket;
   d) elemezze és vizsgálja meg, hogy a tagállamok betartották-e a tagállamok illetékes hatóságainak a közvetlen adózás és a biztosítási díjak adózása területén történő kölcsönös segítségnyújtásáról szóló, 1977. december 19-i 77/799/EGK tanácsi irányelvben(2) és az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelvben(3) foglalt kötelezettségeket abban a tekintetben, hogy a tagállamok 1991. január 1. óta önkéntes információcsere útján közölték-e más tagállamokkal a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos információkat;
   e) elemezze és értékelje a Bizottság gyakorlatát a 77/799/EGK és a 2011/16/EU irányelv megfelelő alkalmazása tekintetében, azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok önkéntes információcsere útján közölték-e más tagállamokkal a feltételes adómegállapításokkal kapcsolatos információkat;
   f) elemezze és értékelje, hogy a tagállamok betartották-e az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális együttműködés elvét, így az arra irányuló kötelezettségeket, hogy segítik az Uniót feladatainak teljesítésében, és tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az Unió célkitűzéseinek megvalósítását, tekintettel a tagállamok által lehetővé tett agresszív adótervezés állítólagos nagy arányára, és ennek az uniós költségvetésre és az Unión belüli államháztartásokra feltehetőleg gyakorolt jelentős következményeire;
   g) elemezze és értékelje a tagállamokban székhellyel rendelkező vagy ott bejegyzett vállalkozások által folytatott agresszív adótervezés harmadik országokat érintő dimenzióját, valamint az érintett harmadik országokkal e tekintetben folytatott adatcserét;
   h) ezzel a kérdéssel kapcsolatban megtegye az általa szükségesnek ítélt javaslatokat;

3.  úgy határoz, hogy a különbizottság tagjainak száma 45;

4.  úgy határoz, hogy a különbizottság megbízatásának időtartama e határozat elfogadásának időpontjától számítva 6 hónap;

5.  helyesnek tartja, hogy a különbizottság egy két társelőadó által készített jelentést nyújt be.

(1) HL L 83., 1999.3.27., 1. o.
(2) HL L 336., 1977.12.27., 15. o.
(3) HL L 64., 2011.3.11., 1. o.

Jogi nyilatkozat