Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2566(RSO)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0169/2015

Pateikti tekstai :

B8-0169/2015

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0039

Priimti tekstai
PDF 212kWORD 55k
Ketvirtadienis, 2015 m. vasario 12 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto sudarymas
P8_TA(2015)0039B8-0169/2015

2015 m. vasario 12 d. Europos Parlamento sprendimas dėl specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto įsteigimo, jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės (2015/2566(RSO))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos sprendimą išnagrinėti, ar visose valstybėse narėse sprendimai dėl mokesčių priimami laikantis ES valstybės pagalbos taisyklių,

–  atsižvelgdamas į ES apmokestinimo taisyklėse nustatytą visų valstybių narių prievolę spontaniškai keičiantis informacija pranešti kitoms valstybėms narėms apie sprendimus dėl mokesčių, visų pirma, jei kita valstybė narė gali patirti mokesčių nuostolį arba dėl dirbtinio pelno perskirstymo įmonių grupių viduje gali būti sumokama mažiau mokesčių,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 197 straipsnį,

1.  nusprendžia įsteigti specialųjį sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetą, kurio uždavinys – ištirti ES valstybės pagalbos ir apmokestinimo taisyklių taikymo praktiką, susijusią su valstybių narių priimamais sprendimais dėl mokesčių ir kitomis panašaus pobūdžio ar poveikio priemonėmis, jei paaiškėja, kad tokia praktika yra valstybės narės ar Komisijos veiksmas;

2.  nusprendžia, kad specialiajam komitetui bus suteikti šie įgaliojimai:

   a) išnagrinėti ir ištirti, kaip taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 107 straipsnio 1 dalis valstybėms narėms nuo 1991 m. sausio 1 d. priimant sprendimus dėl mokesčių ir kitas panašaus pobūdžio ar poveikio priemones;
   b) išnagrinėti ir įvertinti, kaip pagal SESV 108 straipsnį Komisija nuolat kontroliuoja visas tose valstybėse narėse esamas pagalbos sistemas; pasiūlyti valstybėms narėms atitinkamų priemonių, kurios reikalingos palaipsniui plėtoti vidaus rinką, ir kad vidaus rinka veiktų; patikrinti, ar valstybės suteikta pagalba ar pasinaudojant valstybės ištekliais suteikta pagalba suderinama su vidaus rinka ir ar ši pagalba naudojama tinkamai; priimti sprendimą, ar atitinkama valstybė turi panaikinti arba pakeisti tokią pagalbą per tam tikrą laikotarpį ir perduoti bylą svarstyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, jei atitinkama valstybė nesilaiko reikalavimų ir dėl to tariamai buvo priimta labai daug su ES valstybės pagalbos taisyklėmis nesuderinamų sprendimų dėl mokesčių;
   c) išnagrinėti ir ištirti, kaip nuo 1991 m. sausio 1 d. valstybės narės laikosi 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 659/1999, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles(1), nustatytų įpareigojimų bendradarbiauti ir pateikti visus reikalingus dokumentus;
   d) išnagrinėti ir ištirti, kaip laikomasi 1977 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvoje 77/799/EEB dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio apmokestinimo ir draudimo įmokų apmokestinimo srityje(2) ir 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvoje 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančioje Direktyvą 77/799/EEB(3) nustatytų įpareigojimų dėl to, kaip nuo 1991 m. sausio 1 d. valstybės narės, spontaniškai keisdamosi informacija, praneša kitoms valstybėms narėms apie sprendimus dėl mokesčių;
   e) išnagrinėti ir įvertinti Komisijos praktiką, ar tinkamai taikoma Direktyva 77/799/EEB ir Direktyva 2011/16/ES dėl informacijos apie sprendimus dėl mokesčių perdavimo kitoms valstybėms narėms spontaniškai keičiantis informacija;
   f) išnagrinėti ir įvertinti, ar valstybės narės laikosi Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų lojalaus bendradarbiavimo principų, pvz., įpareigojimų padėti Sąjungai įgyvendinti jos užduotis ir nesiimti jokių priemonių, kurios gali trukdyti siekti Sąjungos tikslų, atsižvelgiant į tariamą didelio masto agresyvų mokesčių planavimą, kuriam valstybės narės sudarė palankias sąlygas, ir galimus didelius padarinius viešiesiems ES finansams ir pačioje ES;
   g) išnagrinėti ir įvertinti su agresyviu mokesčių planavimu, vykdomu valstybėse narėse įsteigtų arba registruotų įmonių, susijusį trečiosios šalies aspektą, taip pat kaip šiuo klausimu keičiamasi informacija su trečiosiomis šalimis;
   h) pateikti specialiojo komiteto nuomone reikalingus pasiūlymus;

3.  nusprendžia, kad specialųjį komitetą sudarys 45 nariai;

4.  nusprendžia, kad įgaliojimai specialiajam komitetui suteikiami 6 mėnesiams nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

5.  mano esant tinkama, kad specialusis komitetas teiktų dviejų pranešėjų parengtą ataskaitą.

(1) OL L 83, 1999 3 27, p. 1.
(2) OL L 336, 1977 12 27, p. 15.
(3) OL L 64, 2011 3 11, p. 1.

Teisinis pranešimas