Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2566(RSO)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0169/2015

Teksty złożone :

B8-0169/2015

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0039

Teksty przyjęte
PDF 289kWORD 58k
Czwartek, 12 lutego 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Powołanie Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
P8_TA(2015)0039B8-0169/2015

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie powołania, kompetencji, składu liczbowego i czasu trwania mandatu Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (2015/2566(RSO))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając propozycję Konferencji Przewodniczących,

–  uwzględniając decyzję Komisji Europejskiej o przeprowadzeniu analizy praktyki wydawania interpretacji prawa podatkowego na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa we wszystkich państwach członkowskich,

–  uwzględniając spoczywający na wszystkich państwach członkowskich, na mocy przepisów podatkowych UE, obowiązek przekazywania innym państwom członkowskim, w drodze wymiany z urzędu, informacji dotyczących interpretacji prawa podatkowego, w szczególności jeżeli może dojść do strat podatkowych w innym państwie członkowskim lub jeżeli oszczędność podatkowa może wynikać z fikcyjnych transferów zysków wewnątrz grupy przedsiębiorstw,

–  uwzględniając art. 197 Regulaminu,

1.  postanawia powołać Komisję Specjalną ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach w celu przeanalizowania praktyki w zakresie stosowania prawa UE odnoszącego się do pomocy państwa i do opodatkowania w związku z interpretacjami prawa podatkowego i innymi środkami o podobnym charakterze lub skutkach wydawanymi przez państwa członkowskie, jeżeli praktyka taka wydaje się być działaniem państwa członkowskiego lub Komisji;

2.  postanawia, że ta komisja specjalna będzie posiadać następujące uprawnienia:

   a) analiza i badanie praktyki w zakresie stosowania art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach wydanych przez państwa członkowskie od dnia 1 stycznia 1991 r.;
   b) analiza i ocena stosowanej przez Komisję praktyki, której domniemanym skutkiem jest znaczna liczba interpretacji prawa podatkowego niezgodnych z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa, a polegającej na stałym badaniu, zgodnie z art. 108 TFUE, wszystkich systemów pomocy istniejących w państwach członkowskich, na proponowaniu państwom członkowskim stosownych środków koniecznych ze względu na stopniowy rozwój lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego, na sprawdzaniu, czy pomoc przyznawana przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i nie jest nadużywana, na decydowaniu, że dane państwo musi znieść lub zmienić taką pomoc w określonym terminie, oraz na kierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli dane państwo nie stosuje się do tych decyzji;
   c) analiza i badanie przestrzegania przez państwa członkowskie od dnia 1 stycznia 1991 r. obowiązków określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art. 108 TFUE(1) w odniesieniu do obowiązku współpracy i przekazywania wszelkich niezbędnych dokumentów;
   d) analiza i badanie przestrzegania obowiązków określonych w dyrektywie Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotyczącej wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych(2) oraz w dyrektywie Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG(3) w odniesieniu do przekazywania przez państwa członkowskie innym państwom członkowskim, od dnia 1 stycznia 1991 r., w drodze wymiany z urzędu, informacji dotyczących interpretacji prawa podatkowego ;
   e) analiza i ocena praktyki Komisji Europejskiej w zakresie właściwego stosowania dyrektyw 77/799/EWG i 2011/16/UE w odniesieniu do przekazywania przez państwa członkowskie innym państwom członkowskim, w drodze wymiany z urzędu, informacji dotyczących interpretacji prawa podatkowego;
   f) analiza i ocena przestrzegania przez państwa członkowskie zasady lojalnej współpracy zapisanej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym wykonywania zobowiązania do ułatwiania wypełniania przez Unię jej zadań oraz do powstrzymania się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii, zważywszy na domniemaną wielką skalę agresywnego planowania podatkowego ułatwianego przez państwa członkowskie oraz prawdopodobny znaczący wpływ, jaki wywiera to na unijne finanse publiczne oraz finanse publiczne w UE;
   g) analiza i ocena związanych z krajami trzecimi aspektów agresywnego planowania podatkowego prowadzonego przez spółki mające siedzibę lub zarejestrowane w państwach członkowskich, a także wymiany informacji z krajami trzecimi w tym zakresie;
   h) przedstawianie wszelkich zaleceń, jakie uzna za niezbędne w tym względzie;

3.  postanawia, że komisja specjalna będzie liczyć 45 członków;

4.  ustala czas trwania mandatu komisji specjalnej na 6 miesięcy, począwszy od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

5.  uważa, że komisja specjalna powinna przedstawić sprawozdanie przygotowane przez dwóch współsprawozdawców.

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1.
(2) Dz.U. L 336 z 27.12.1977, s. 15.
(3) Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1.

Informacja prawna