Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2566(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0169/2015

Ingivna texter :

B8-0169/2015

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0039

Antagna texter
PDF 123kWORD 53k
Torsdagen den 12 februari 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Inrättande av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
P8_TA(2015)0039B8-0169/2015

Europaparlamentets beslut av den 12 februari 2015 om tillsättning av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt, och om fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod (2015/2566(RSO))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens förslag,

–  med beaktande av kommissionens beslut att utreda bruket av skattebeslut enligt EU:s regler för statligt stöd i alla medlemsstater,

–  med beaktande av att alla medlemsstater enligt EU:s skatteregler är skyldiga att, genom spontant informationsutbyte, informera andra medlemsstater om skattebeslut, särskilt om det kan innebära uteblivna skatteintäkter i en annan medlemsstat eller om artificiella överföringar av vinster inom koncerner kan medföra reducerad skatt,

–   – med beaktande av artikel 197 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet beslutar att tillsätta ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt för att undersöka praxis i tillämpningen av EU:s regler om statligt stöd och skatteregler med avseende på medlemsstaters skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt, om sådan praxis framstår som en åtgärd av medlemsstaten eller kommissionen.

2.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottet ska ha följande ansvarsområden:

   a) Analysera och undersöka praxis när det gäller tillämpningen av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) med avseende på skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt som utfärdats av medlemsstater sedan den 1 januari 1991.
   b) Analysera och bedöma kommissionens praxis när det gäller att, i enlighet med artikel 108 i EUF-fördraget, fortlöpande granska alla stödprogram som förekommer i medlemsstaterna, till medlemsstaterna lämna förslag till lämpliga åtgärder som krävs med hänsyn till den pågående utvecklingen eller den inre marknadens funktion, kontrollera att stöd som lämnas av stat eller med statliga medel är förenligt med den inre marknaden och inte missbrukas, besluta om att staten i fråga ska upphäva eller ändra dessa stödåtgärder inom en viss tidsfrist och hänskjuta ärendet till Europeiska unionens domstol om staten i fråga inte rättar sig efter beslutet, en praxis som påstås ha lett till ett stort antal skattebeslut som inte är förenliga med EU:s regler för statligt stöd.
   c) Analysera och undersöka hur medlemsstaterna sedan den 1 januari 1991 fullgjort sina skyldigheter enligt rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt(1), med avseende på skyldigheten att samarbeta och tillhandahålla alla nödvändiga handlingar.
   d) Analysera och undersöka efterlevnaden av skyldigheterna i rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning och skatter på försäkringspremier(2) och rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och upphävande av direktiv 77/799/EEG(3), med avseende på hur medlemsstaterna sedan den 1 januari 1991 genom spontant informationsutbyte har informerat andra medlemsstater om skattebeslut.
   e) Att analysera och bedöma kommissionens praxis när det gäller korrekt tillämpning av direktiven 77/799/EEG och 2011/16/EU med avseende på hur medlemsstaterna genom spontant informationsutbyte informerar andra medlemsstater om skattebeslut.
   f) Analysera och bedöma medlemsstaternas efterlevnad av principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen, såsom uppfyllandet av skyldigheterna att hjälpa unionen att fullgöra sina uppgifter och att avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål, med tanke på den påstått betydande omfattningen av aggressiv skatteplanering som underlättats av medlemsstaterna och de betydande konsekvenser som detta sannolikt har fått för EU:s och medlemsstaternas offentliga finanser.
   g) Analysera och bedöma tredjelandsdimensionen av aggressiv skatteplanering som görs av företag som är etablerade eller registrerade i medlemsstaterna samt informationsutbytet med tredjeländer i detta avseende.
   h) Lägga fram alla rekommendationer som den anser nödvändiga på detta område.

3.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottet ska bestå av 45 ledamöter.

4.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottets mandatperiod ska vara sex månader från och med den dag då detta beslut antogs.

5.  Europaparlamentet anser det vara lämpligt att det särskilda utskottet lägger fram en rapport som har utarbetats av två medföredragande.

(1) EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.
(2) EGT L 336, 27.12.1977, s. 15.
(3) EUT L 64, 11.3.2011, s. 1.

Rättsligt meddelande