Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2016(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0036/2015

Внесени текстове :

A8-0036/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/03/2015 - 10.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0041

Приети текстове
PDF 487kWORD 71k
Вторник, 10 март 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — заявление EGF/2013/009 PL/Zachem — Полша
P8_TA(2015)0041A8-0036/2015
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/009 PL/Zachem от Полша) (COM(2015)0013 — C8‑0010/2015 — 2015/2016(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2015)0013 — C8‑0010/2015),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0036/2015),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че това заявление е сред последните две заявления, които ще се обработват по реда на Регламента за ЕФПГ от 2006 г., и че приемането на Регламент (EС) № 1309/2013(4) отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и на Съвета, чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Полша подаде заявление EGF/2013/009 PL/Zachem за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 615 съкращения в Zaklady Chemiczne Zachem и в два от доставчиците в резултат на преустановяване на производството и преструктуриране на Zachem, което извършва дейност по разделение 20 (Производство на химикали и химически продукти) на NACE Rev. 2 в Куявско-поморското воеводство на ниво 2 по NUTS; като има предвид, че 404-ма от 615-те съкратени работници са се регистрирали като безработни в районната служба по заетостта в Бидгошч; като има предвид, че съкращенията са били предприети по време на референтния период от 31 март до 31 юли 2013 г. и са свързани със спад на пазарния дял на Съюза в химическата промишленост;

Д.  като има предвид, че исканото финансово участие от ЕФПГ възлиза на 115 205 EUR (50% от общия бюджет);

Е.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени, и следователно изразява съгласие с Комисията, че Полша има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че полските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 9 октомври 2013 г. по реда на Регламента за ЕФПГ, който не определя краен срок за проучване на заявлението, и че Комисията е представила своята оценка на 21 януари 2015 г.;

3.  Изразява загриженост във връзка с продължителността на процедурата от датата на първите съкращения до оценката на заявлението; припомня, че целта на ЕФПГ е да предоставя помощ на съкратените работници по възможно най-бърз начин;

4.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, полските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 4 март 2013 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

5.  Отбелязва, че делът на Съюза на световния пазар на химикали драстично намаля за периода 1992—2012 г. от 35,2% през 1992 г. на 17,8% през 2012 г.(5); отбелязва, че през последните години тенденциите бяха белязани от прехвърлянето на производството на химикали към Азия, и по-специално към Китай, където делът на производството на химикали се увеличи от 8,7% през 2002 г. до 30,5% през 2012 г. вследствие на нарасналия обем на продажбите на нововъзникващите пазари и по-ниските разходи за труд, достъпа до пазари, субсидиите, данъците и регулирането; счита следователно, че съкращенията в Zachem и в два от неговите доставчици са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията;

6.  Подчертава, че Zachem е най-големият работодател в района и че по време на референтния период работниците, които са били пряко или непряко уволнени от Zachem, са съставлявали 60% от новорегистриралите се безработни в районната служба по заетостта в Бидгошч;

7.  Отбелязва, че съкращенията в Zachem и неговите доставчици се очаква да имат отрицателно въздействие върху Куявско-поморското воеводство, където през юли 2013 г. безработицата е достигнала най-високото в страната равнище от 17,4%, независимо от икономическия подем в региона;

8.  Отбелязва, че подкрепените от ЕФПГ мерки са насочени към най-силно засегнатите 50 работници и включват следните две мерки: стимули за наемане на работа и интервенционни дейности;

9.  Отбелязва, че най-големият дял от разходите за персонализирани услуги ще се използва за стимули за наемане на работа на 45 работника с цел да се насърчат работодателите, които решат да наемат тези работници за най-малко 24 месеца;

10.  Отбелязва, че се предоставя подкрепа от по-малък мащаб на петима съкратени работници на възраст над 50 години, за да покрият социалноосигурителните си вноски; отбелязва, че тази възрастова група е изложена на по-голям риск от дългосрочна безработица и изключване от пазара на труда;

11.  Приветства взаимното допълване на мерките по ЕФПГ с действията, финансирани от структурните фондове; отбелязва в частност, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е предназначен да допълни многобройните текущи мерки за подпомагане на съкратените работници в рамките на оперативната програма за човешки капитал, съфинансирана от Европейския социален фонд, и другите мерки, предприети от бюрата по заетостта в региона; изтъква колко е важно да се гарантира предотвратяването на двойното финансиране в случай на подобни допълващи действия;

12.  Отбелязва, че се планира персонализираните услуги да се прилагат до 30 септември 2015 г. и че по предварителни данни 36 работници са намерили нова работа благодарение на услугите, предлагани до момента в рамките на пакета; отбелязва, че степента на изпълнение на планирания бюджет в края на 2014 г. е 59%;

13.  Приветства факта, че Комитетът за социален диалог в провинцията е обсъдил възможностите за подпомагане на работниците, съкратени от Zachem S.A. и от неговите доставчици, и че предложеният пакет от персонализирани мерки е бил обсъден на заседание на Съвета по заетостта в Бидгошч, включително със синдикални организации, предприятия и представители на местните и регионалните органи на управление;

14.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера;

15.  Приветства факта, че на различните етапи на изпълнение на мерките по ЕФПГ и при достъпа до тях се прилагат и ще продължат да се прилагат принципът на равенство между жените и мъжете, както и принципът на недискриминация;

16.  Подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

17.  Одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

18.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4)Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).
(5)The European chemical industry. Facts & Figures 2013 CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление

(заявление EGF/2013/009 PL/Zachem от Полша)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/469.)

Правна информация