Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2016(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0036/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0036/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2015 - 10.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0041

Hyväksytyt tekstit
PDF 230kWORD 59k
Tiistai 10. maaliskuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2013/009 PL/Zachem, Puola)
P8_TA(2015)0041A8-0036/2015
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/009 PL/Zachem, Puola) (COM(2015)0013 – C8‑0010/2015 – 2015/2016(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0013 – C8-0010/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun kolmikantamenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0036/2015),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  ottaa huomioon, että tämä hakemus on toinen kahdesta viimeisestä vuoden 2006 EGR-asetuksen mukaan käsiteltävästä hakemuksesta ja että asetuksen (EU) No 1309/2013(4) hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaansaamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamista koskevia kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Puola toimitti hakemuksen EGF/2013/009 PL/Zachem EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 20 (Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla toimiva yritys Zaklady Chemiczne Zachem ja sen kaksi tavarantoimittajaa olivat vähentäneet 615 työntekijää NUTS II -tason alueella Kujavia-Pommerin voivodikunnassa toimivan Zachemin tuotannon keskeyttämisen ja yhtiön uudelleenjärjestelyjen vuoksi; ottaa huomioon, että 615 vähennetystä työntekijästä 404 on rekisteröitynyt työttömiksi Bydgoszczin aluetyövoimatoimistoon; ottaa huomioon, että työntekijävähennykset tehtiin viiteajanjaksolla 31. maaliskuuta 2013–31. heinäkuuta 2013 ja ne liittyvät unionin markkinaosuuden laskuun kemikaaliteollisuuden alalla;

E.  ottaa huomioon, että EGR:stä pyydetty rahoitusosuus on yhteensä 115 205 euroa (50 prosenttia kokonaiskustannuksista);

F.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  toteaa, että EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Puola on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Puolan viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 9. lokakuuta 2013 noudattaen EGR-asetusta, jossa käsittelyaikaa ei rajata, ja että komissio antoi hakemuksesta arvionsa 21. tammikuuta 2015;

3.  panee huolestuneena merkille menettelyn pitkän keston ensimmäisistä irtisanomisista hakemuksen arviointiin; muistuttaa, että EGR:n päämääränä on tarjota mahdollisimman nopeasti apua irtisanotuille työntekijöille;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Puolan viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 4. maaliskuuta 2013 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille ja jo ennen EGR-tukihakemuksen jättämistä;

5.  toteaa, että vuosina 1992–2012 EU:n osuus kemikaalien maailmanmarkkinoista pieneni merkittävästi (35,2 % vuonna 1992 ja 17,8 % vuonna 2012)(5); panee merkille, että viime vuosien suuntauksena on ollut kemikaalituotannon siirtyminen Aasiaan ja erityisesti Kiinaan, jossa kemikaalituotanto on kasvanut 8,7 prosentista (vuonna 2002) 30,5 prosenttiin (vuonna 2012) johtuen kehittyvien markkinoiden kasvavasta myynnistä sekä alhaisemmista työvoimakustannuksista, markkinoillepääsystä, tuista, veroista ja sääntelystä; katsoo tästä syystä, että Zachemin ja sen kahden tavarantoimittajan työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakennemuutoksiin;

6.  korostaa, että Zachem oli alueen suurin työnantaja ja että kyseisellä viiteajanjaksolla suoraan tai epäsuorasti Zachemista vähennetyt työntekijät muodostivat 60 prosenttia kaikista uusista työttömiksi rekisteröityneistä henkilöistä Bydgoszczin aluetyövoimatoimistossa;

7.  toteaa, että Zachemin ja sen tavarantoimittajien työntekijävähennyksillä odotetaan olevan kielteinen vaikutus Kujavia-Pommerin maakuntaan, jossa on maan korkein työttömyysaste (17,4 % heinäkuussa 2013) huolimatta alueen talouskasvusta;

8.  toteaa, että EGR:n tukemat toimet on suunnattu kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 50 työntekijälle, ja ne sisältävät seuraavat kaksi toimenpidettä: kannustimet työntekijöiden palkkaamiseen ja työllistämistyöt;

9.  panee merkille, että suurin osuus yksilöllisiin palveluihin tarkoitetuista varoista käytetään kannustimiin 45 työntekijän palkkaamiseksi, joilla pyritään kannustamaan työnantajia, jotka ovat päättäneet palkata kyseiset työntekijät vähintään 24 kuukaudeksi;

10.  toteaa, että pienemmän mittakaavan tukea myönnetään viidelle yli 50-vuotiaalle vähennetylle työntekijälle heidän sosiaalikustannustensa kattamiseksi; toteaa, että tällä ikäryhmällä on suurempi riski pitkäaikaistyöttömyyteen ja syrjäytymiseen työmarkkinoilta;

11.  pitää myönteisenä EGR.n toimien täydentävyyttä rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa; toteaa erityisesti, että yksilöllisten palveluiden koordinoidulla paketilla pyritään täydentämään irtisanotuille työntekijöille tarkoitettuja lukuisia meneillään olevia toimenpiteitä Euroopan sosiaalirahaston yhteisrahoittaman henkilöresurssien kehittämistä koskevan toimenpideohjelman yhteydessä sekä alueen työvoimatoimistojen toteuttamia muita toimenpiteitä; korostaa, että on tärkeää varmistaa, että tällaisten täydentävien toimien yhteydessä estetään rahoituksen päällekkäisyys;

12.  panee merkille, että yksilölliset palvelut on tarkoitus panna täytäntöön 30. syyskuuta 2015 mennessä ja että väliaikaistietojen mukaan 36 henkilöä on tähän mennessä löytänyt uuden työpaikan pakettiin sisältyviin palveluihin osallistumisen ansiosta; toteaa, että suunnitellusta talousarviosta toteutui 59 prosenttia vuoden 2014 loppuun mennessä;

13.  pitää ilahduttavana, että maakunnan työmarkkinaosapuolten neuvottelukomitea keskusteli mahdollisuuksista tukea Zachemista ja sen toimittajayrityksistä irtisanottuja työntekijöitä ja ehdotetusta yksilöllisten toimenpiteiden paketista keskusteltiin Bydgoszczin työllisyysneuvoston kokouksessa, johon osallistuivat myös ammattiyhdistykset sekä liike-elämän ja alue- ja paikallishallinnon edustajat;

14.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen;

15.  on tyytyväinen, että tasa-arvon sekä syrjimättömyyden periaatteita on sovellettu ja sovelletaan edelleen EGR:n täytäntöönpanon eri vaiheissa ja haettaessa siitä tukea;

16.  painottaa, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

17.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

18.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1309/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855).
(5)The European chemical industry. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/Facts-and-Figures)


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti

(hakemus EGF/2013/009 PL/Zachem, Puola)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/469.)

Oikeudellinen huomautus