Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2950(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0214/2015

Pateikti tekstai :

B8-0214/2015

Debatai :

PV 10/03/2015 - 23
CRE 10/03/2015 - 23

Balsavimas :

PV 11/03/2015 - 9.14
CRE 11/03/2015 - 9.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0066

Priimti tekstai
PDF 248kWORD 99k
Trečiadienis, 2015 m. kovo 11 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Kosovo europinės integracijos procesas
P8_TA(2015)0066B8-0214/2015

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Kosovo europinės integracijos proceso (2014/2950(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19 ir 20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui Salonikuose pirmininkavusios valstybės narės išvadas dėl Vakarų Balkanų šalių stojimo į Europos Sąjungą perspektyvos,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 19 d. ministrų pirmininkų Hashimo Thacio ir Ivicos Dačičiaus pirmąjį susitarimą dėl santykių normalizavimo principų ir 2013 m. gegužės 22 d. įgyvendinimo veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 28 d. Tarybos išvadas, kuriomis patvirtinamas sprendimas, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimą, kuriuo Komisija įgaliojama pradėti derybas dėl pagrindų susitarimo su Kosovu dėl jo dalyvavimo Sąjungos programose,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus pateiktas Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove vykdomos veiklos ir su tuo susijusių pokyčių ataskaitas, kurių naujausia pateikta 2014 m. spalio 31 d.,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimą 2014/349/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove, EULEX KOSOVO,

–  atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų tarybos 2009 m. gruodžio 7 d., 2010 m. gruodžio 14 d. ir 2011 m. gruodžio 5 d. susitikimų išvadas, kuriose atitinkamai pabrėžiama ir patvirtinama, kad, nedarant poveikio valstybių narių pozicijai dėl Kosovo statuso, ateityje Kosovui įvykdžius visas sąlygas taip pat galėtų būti liberalizuotas vizų režimas,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2012 m. sausio mėn. pradėtas dialogas dėl vizų režimo, į 2012 m. birželio mėn. vizų režimo liberalizavimo veiksmų planą ir 2014 m. liepos 24 d. antrąją Komisijos ataskaitą dėl Kosovo pažangos, padarytos įvykdant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus (COM(2014)0488),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 16 d. vykusį trečiąjį struktūrinio dialogo teisinės valstybės klausimais susitikimą,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244 (1999), 2010 m. liepos 22 d. Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) patariamąją nuomonę dėl vienašališko Kosovo nepriklausomybės paskelbimo suderinamumo su tarptautine teise ir 2010 m. rugsėjo 9 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 64/298, kuria pripažįstamas TTT nuomonės turinys ir teigiamai vertinamas ES pasirengimas palengvinti Belgrado ir Prištinos dialogą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 11 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto sprendimą suteikti Kosovui narystę Europos Tarybos Venecijos komisijoje, atsižvelgdamas į tai, kad 2014 m. rugsėjo mėn. į Europos Tarybos Venecijos komisiją paskirti du ekspertai iš Kosovo,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 28–29 d., 2009 m. balandžio 6–7 d., 2010 m. birželio 22–23 d., 2011 m. gegužės 20 d., 2012 m. kovo 14–15 d. ir 2013 m. spalio 30–31 d. tarpparlamentinių EP ir Kosovo susitikimų bendrus pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 16 d. Komisijos komunikatą „2013‒2014 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2013)0700),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 16 d. Bendrųjų reikalų tarybos išvadas dėl plėtros ir stabilizacijos ir asociacijos proceso,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto nuolatinės pranešėjos Kosovo klausimais U. Lunacek atliktą darbą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi iki šiol Kosovo nepriklausomybę pripažino 110 iš 193 JT valstybių narių, įskaitant 23 ES valstybes nares iš 28;

B.  kadangi derybos dėl ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (SAS) užbaigtos 2014 m. gegužės mėn., o SAS parafuotas 2014 m. liepos mėn.;

C.  kadangi kiekviena (galima) šalis kandidatė bus vertinama pagal savo pačios nuopelnus, o reikiamų reformų įgyvendinimo sparta ir kokybė lems prisijungimo tvarkaraštį;

D.  kadangi ES rinkimų stebėjimo misija įvertino, kad 2014 m. gegužės 25 d. ir birželio 8 d. surengti pirmalaikiai parlamento rinkimai buvo skaidrūs ir gerai organizuoti ir konsolidavo 2013 m. savivaldos rinkimuose pasiektą pažangą; kadangi Kosovo Asamblėjos steigiamasis posėdis įvyko tik 2014 m. gruodžio 8 d., o dėl vyriausybės balsuota 2014 m. gruodžio 9 d.;

E.  kadangi norint pasiekti pažangos įgyvendinant bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP), reikia, be kita ko, noro kruopščiai nagrinėti ankstesnę veiklą ir tinkamai pasimokyti iš nustatytų problemų, taip pat ir valdant vietoje vykdomas misijas; kadangi EULEX yra didžiausio masto misija, kuri vykdoma daugiau kaip šešerius metus;

1.  palankiai vertina pasibaigusią šešis mėnesius trukusią politinę aklavietę, po kurios surengti rinkimai, sudaryta Asamblėja ir paskirta nauja vyriausybė; yra susirūpinęs dėl abejotinos praeities asmenų, dėl kurių neduotas sutikimas, paskyrimo; apgailestauja dėl nepagrįstai didelio ministrų ir ministrų pavaduotojų skaičiaus naujoje vyriausybėje ir dėl atitinkamo poveikio biudžetui, taip pat dėl nedidelio moterų ministrių skaičiaus; pažymi, kad didesnis moterų ministrių skaičius galėtų tapti visos visuomenės pažangos paskata; pabrėžia, kad labai svarbu, jog nauja vyriausybė įsipareigotų ir pasiryžtų kuo skubiau įgyvendinti reikiamas reformas; pabrėžia, kad Kosovo valdžios veiklą geriausia vertinti pagal konkrečius Kosovo piliečių ir Europos bei tarptautinių partnerių labui pasiektus rezultatus; ragina Kosove išrinktus serbų mažumos atstovus dalyvauti ir atlikti savo pareigas naujoje koalicinėje vyriausybėje Prištinoje;

2.  ragina naująją vyriausybę toliau siekti europinių tikslų ir pabrėžia, kad ji pasitelkdama ir teisės aktus ėmėsi aktyviai spręsti įvairius prioritetinius klausimus, įskaitant veiksmus stiprinti ir patvirtinti teisinę valstybę, nustatyti teisminių institucijų modelį, pagrįstą jų nepriklausomumu, profesionalumu ir veiksmingumu, sistemingai ir veiksmingai kovoti su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu visais lygmenimis; ragina valdžios institucijas sistemingai ir veiksmingai kovoti su nedarbu, skatinti struktūrines ekonomikos reformas ir darnų vystymąsi kuriant mažųjų ir vidutinių įmonių reglamentavimo sistemą ir paskatas, siekti įgyvendinti labai reikalingą socialinės apsaugos sistemos reformą, kuria būtų sprendžiamas nuolatinio didelio skurdo lygio, taip pat nepriimtino vaikų skurdo lygio klausimas; pabrėžia tai, kad svarbiausia įgyvendinti reformas; pabrėžia, kad specialiojo teismo įsteigimas, veikimas ir bendradarbiavimas su juo turėtų būti laikomas prioritetu; įsteigus šį teismą bus galima padėti Kosovui spręsti ir įveikti praeities problemas; pabrėžia, kad teisėkūros ir politikos planai turi realistiškai atspindėti reikiamus išteklius, ir rekomenduoja juos skaidriau įgyvendinti;

3.  pabrėžia, kad reikia stiprinti Asamblėjos, o ypač ES integracijos komiteto, priežiūrą Kosovo integracijos procese; ragina Asamblėją greitai patvirtinti naujas darbo tvarkos taisykles, kurios atitinka geriausią Europos patirtį ir atspindi lyčių lygybės aspektą;

4.  pabrėžia, kad reikia paspartinti veiksmus, kuriais būtų siekiama kovoti su nusikalstamomis grupuotėmis, kurios sudaro galimybes nelegaliai migracijai; be to, pabrėžia, kad norint nutraukti nelegalios migracijos tendenciją ir grąžinti piliečiams viltį ir tikėjimą, kad jie gali kurti ateitį savo šalyje, reikalinga socialinė ir ekonominė plėtra ir naujų darbo vietų kūrimas; atkakliai tvirtina, kad pagrindines nelegalios migracijos priežastis reikia spręsti panaudojant visas ES politikos ir pagalbos priemones;

5.  palankiai vertina laipsnišką pilietinės visuomenės organizacijų, ypač sprendžiančių moterų ir LGBTI asmenų klausimus, stiprinimą ir didesnį jų koordinavimą; taip pat pabrėžia, kad reikia išspręsti aktyvistams, kurie siekia stiprinti LGBTI asmenų teises, kylančių grėsmių ir prieš juos nukreiptų išpuolių klausimą; ragina Kosovo valdžios institucijas stiprinti savo pilietinės visuomenės konsultacijų mechanizmus, kurie iki šiol buvo vykdomi ad hoc pagrindu, ypač teikiant visus reikiamus išteklius Bendrai patariamajai tarybai; mano, kad siekiant užtikrinti, kad vyriausybė būtų atvira ir skaidri, atstovų pilietinės visuomenės organizacijos turėtų dalyvauti teisinėse konsultacijose; taip pat ragina paramos teikėjų bendruomenę, ypač ES, į programų kūrimą ir toliau įtraukti pilietinę visuomenę ir su ja konsultuotis;

6.  pažymi, kad pasiekta tam tikra pažanga teismines institucijas ir jų organizavimą reglamentuojančių teisės aktų srityje, ypač pritaikant struktūras naujiems EULEX įgaliojimams ir mišrioms kolegijoms; vis dėlto pažymi, kad vis dar yra susirūpinęs dėl teisėjų ir prokurorų nepriklausomumo, atskaitomybės, nešališkumo ir veiksmingumo ir dėl Kosovo teismų tarybos, kalėjimų sistemos veikimo bei bendros teisinės valstybės sektoriaus veiklos; pabrėžia, kad turėtų būti toliau siekiama pasirengti visapusiškam EULEX atsakomybės perdavimui Kosovui; ragina politines institucijas aiškiai parodyti visapusišką paramą teisėjų ir prokurorų, kurie ir toliau tampa bandymų daryti įtaką vykdomiems tyrimams ir teisminėms procedūroms aukomis, nepriklausomumui;

7.  yra susirūpinęs dėl nepakankamos pažangos kovojant su aukšto lygio korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, kurie labai kenkia Kosovo demokratiniam, socialiniam ir ekonominiam vystymuisi; pabrėžia, kad vyriausybė turi aiškiai parodyti, kad Kosovas sistemingai kovoja su visų lygmenų korupcija ir organizuotu nusikalstamumu; ragina toliau imtis veiksmų siekiant išvengti bet kokių galimų ryšių tarp organizuoto nusikalstamumo atstovų ir viešojo administravimo institucijų darbuotojų; be to, yra susirūpinęs dėl daugybės neteisėtai laikomų šaunamųjų ginklų ir ragina Kosovo vyriausybę veiksmingai įgyvendinti jau turimas jų rinkimo programas, ypač nacionalinę strategiją ir veiksmų planą dėl šaulių ir lengvųjų ginklų kontrolės ir surinkimo 2013–2016 m. laikotarpiu; ragina Kosovą bendradarbiauti su ES prekybos ginklais ekspertų grupe ir kaimyninėmis šalimis, siekiant užkirsti kelią šiam reiškiniui, taip pat ragina ES teikti visą reikiamą techninę pagalbą šiam tikslui pasiekti;

8.  palankiai vertina Kosovo dalyvavimą kovos su terorizmu koalicijoje, Kosovo baudžiamųjų įstatymų pakeitimus siekiant užkirsti kelią „užsienio kovotojų“ reiškiniui ir valdžios institucijų veiksmus patraukti atsakomybėn asmenis, susijusius su jaunų žmonių įtraukimu į ekstremistinių grupuočių veiklą; yra susirūpinęs dėl pranešimų apie didėjantį jaunimo, kurio dalis prisijungia prie teroristų kovotojų Sirijoje ir Irake, radikalėjimą Kosove; prašo ES aktyviau padėti spręsti socialines problemas, iš dalies dėl kurių radikalios grupuotės Kosove turi galimybę įtraukti jaunus žmones;

9.  pažymi, kad vienas iš naujos vyriausybės prioritetų – sukurti Kosovo ginkluotąsias pajėgas, kurios veiks laikydamosi Konstitucijos ir taikydamos visapusišką civilinę kontrolę; teritorijos gynimo principą laiko nacionalinio suverenumo aspektu, tačiau ragina, kad ginkluotosios pajėgos paisytų ES principų, ir mano, kad reikėtų dėti daugiau pastangų Kosovo policijai aprūpinti reikiamais ištekliais, kad būtų nedelsiant padidintas jos veiklos veiksmingumas;

10.  atkreipia dėmesį į nepakankamą pažangą įgyvendinant strateginę viešojo administravimo reformos ir veiksmų plano sistemą; ragina Kosovą užbaigti valstybės tarnybos teisės aktų sistemą, kuria būtų užtikrintas tarybos atskyrimas nuo politikos ir įtrauktas veiklos vertinimas;

11.  ragina valdžios institucijas skubiai priimti visapusiškus kovos su diskriminacija teisės aktus ir taip pat sutelkti dėmesį į prevencines ir informuotumo didinimo priemones; palankiai vertina tai, kad 2014 m. gegužės 17 d. įvyko pirmosios gėjų eitynės ir įsteigta LGBT bendruomenės teisių patariamoji ir koordinavimo grupė;

12.  palankiai vertina moterų teisių ir lyčių lygybės srityje padarytą pažangą, kaip antai iš dalies pakeistus teisės aktus, kuriais siekiama pripažinti su konfliktu susijusio smurto, pvz., per karą vykusių žaginimų, aukas; pabrėžia, kad vis dar kyla iššūkių, ypač smurto šeimoje ir smurto dėl lyties, nuosavybės teisių ir moterų, einančių vadovaujamąsias pareigas, srityse;

13.  ragina taikyti priemones, kurios padėtų aktyviai spręsti su smurtu namuose ir smurtu dėl lyties susijusius iššūkius ir problemas; pabrėžia, kad reikia rinkti išsamius duomenis, susijusius su smurto namuose ir smurto dėl lyties mastu;

14.  ragina Kosovą priimti veiksmingą ir visapusišką žiniasklaidai taikomą teisės aktų ir institucinę sistemą, taip pat užtikrinti jau galiojančių teisės aktų, kuriais užtikrinama saviraiškos teisė, veiksmingesnį įgyvendinimą; vis dar yra susirūpinęs dėl grasinimų žurnalistams, išpuolių prieš juos ir nepakankamo žiniasklaidos skaidrumo; pakartoja žiniasklaidos laisvės ir nepriklausomumo, kaip vienos iš pagrindinių ES vertybių ir bet kurios demokratijos kertinio akmens, svarbą, kuriais prisidedama prie teisinės valstybės principo stiprinimo; ragina valdžios institucijas po kruopštaus ir išsamaus viešų konsultacijų proceso greitai užpildyti sistemines teisės aktų, kuriais užtikrinama žiniasklaidos laisvė, ypač atsižvelgiant į žiniasklaidos nuosavybės skaidrumą ir šmeižto problemą, spragas, taip pat užtikrinti visuomeninių transliuotojų nepriklausomumą ir tvarumą, vengiant bet kokio politinio kišimosi; ragina Kosovo valdžios institucijas imtis papildomų veiksmų kovos su neapykantą kurstančiais pareiškimais, grasinimais ir raginimais smurtauti, ir jų prevencijos srityje;

15.  pakartoja, kad nepaisant tam tikros padarytos pažangos, Kosovui vis dar sudėtinga įgyvendinti teisės aktus dėl etninių mažumų ir kultūrinių teisių apsaugos; pabrėžia nuolatinę būtinybę dėti dideles pastangas, siekiant visapusiškai įgyvendinti įstatymą į jį įtraukiant nuostatą dėl nacionalinių mažumų teisių, siekiant išvengti tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos; pažymi, kad ypač romų, egiptiečių ir aškalių bendruomenės ir toliau susiduria su socialinėje ir ekonomikos, švietimo ir sveikatos priežiūros srityse kylančiais sunkumais; laukia, kol nauja vyriausybė priims naują sistemą, kuria bus pagerinta romų, egiptiečių ir aškalių padėtis, ypač nustatant vienodą saugumo ir sveikatos apsaugą; pabrėžia, kad svarbu padėti romams, egiptiečiams ir aškaliams sugrįžti; rekomenduoja teisiškai įtvirtinti ir praktiškai užtikrinti goranų teises Župos ir Goros regionuose;

16.  ragina valdžios institucijas nacionaliniu ir vietos lygmenimis visapusiškai įgyvendinti pritaikytus teisės aktus ir taip prisidėti prie tolesnio visapusiško daugiatautės visuomenės vystymosi, ypač susijusio su švietimo ir užimtumo klausimais; rekomenduoja imtis praktinių priemonių, kad etninių mažumų atstovai būtų įtraukti į nacionalinės ir vietos vyriausybės įstaigas;

17.  primena Kosovo valdžios institucijoms jų pareigą gerbti, išlaikyti ir saugoti Serbijos kultūros ir religijos paminklus, kurie simbolizuoja bendrą Europos kultūros ir istorijos paveldą; palankiai vertina šiuo tikslu taikomas priemones;

18.  primygtinai ragina Kosovą konsultuotis su Europos Tarybos Venecijos Komisija, kurios nare ji tapo birželio mėn., dėl nuomonės ir pagalbos rengiant naujus teisės aktus;

19.  palankiai vertina 2014 m. liepos mėn. parafuotą SAS, kuriame numatytas geresnis politinis dialogas, glaudesnis prekybos integravimas ir naujos bendradarbiavimo formos; ragina Tarybą kuo skubiau ir ne vėliau nei 2015 m. viduryje priimti sprendimą pasirašyti ir sudaryti SAS, nes jis bus galinga reformų įgyvendinimo ir institucionalizavimo ir naujų Kosovo galimybių stiprinti santykius su savo kaimynais ir prisidėti prie regiono stabilizavimo paskata; be to, ragina Tarybą priimti sprendimą pasirašyti ir sudaryti preliminariąją sutartį dėl Kosovo dalyvavimo ES programose, kuria bus sustiprintas Kosovo ir ES bendradarbiavimas įvairiuose sektoriuose, ir mano, kad šios programos turėtų būti sutelktos į konkrečias sritis, atitinkančias europiniame kelyje Kosovo prisiimtus įsipareigojimas, ir turėtų būti skaidriai ir nedelsiant įgyvendintos;

20.  ragina likusias penkias valstybes nares pripažinti Kosovą; pabrėžia, kad tai dar labiau padėtų normalizuoti Belgrado ir Prištinos santykius; ragina visas ES valstybes nares dėti visas pastangas, kad palengvintų ekonominius, žmonių tarpusavio, socialinius ir politinius savo ir Kosovo piliečių santykius;

21.  teigiamai vertina specialiosios tyrimų darbo grupės (STDG), kuri 2014 m. liepos mėn. paskelbtuose tyrimų rezultatuose nustatė patikimų įrodymų, susijusių su tam tikrais buvusiais Kosovo išlaisvinimo armijos vyresniaisiais pareigūnais, tačiau ne su visa Kosovo išlaisvinimo armija, darbą; palankiai vertina tai, kad Nyderlandų vyriausybei pateiktas ir jos patvirtintas prašymas įsteigti specialųjį teismą, veikiantį Kosovo teisingumo sistemoje, tačiau turintį rūmus Nyderlanduose; ragina Kosovo Asamblėją kuo greičiau priimti reikiamą teisės aktų rinkinį; ir ragina Kosovo valdžios institucijas toliau bendradarbiauti su STDG;

22.  palankiai vertina Kosovo pažangą įsteigiant savo liudytojų apsaugos padalinį ir remiant teisines ir administracines sistemas, taip pat pažangą, susijusią su bendradarbiavimo susitarimų sudarymu su ES valstybėmis narėmis, tačiau pabrėžia, kad reikia papildomos pagalbos norint ateityje padėti perkelti liudininkus į trečiąsias šalis;

23.  yra labai susirūpinęs dėl neseniai pateiktų kaltinimų dėl korupcijos EULEX; mano, kad EULEX atliko ir vis dar turėtų bei galėtų atlikti svarbų vaidmenį Kosove, todėl palankiai vertina greitą Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos F. Mogherini sprendimą paskirti nepriklausomą ekspertą tokiems kaltinimams visapusiškai išnagrinėti; ragina, kad šis tyrimas būtų visiškai skaidrus, ir primygtinai ragina visus susijusius subjektus visapusiškai bendradarbiauti, kad tyrimą būtų galima greitai baigti; pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad ekspertas galėtų atlikti išsamų tyrimą, apimantį visus bylos aspektus; yra susirūpinęs, kad dingo slapti dokumentai dėl tariamos korupcijos EULEX; ragina atlikti kruopštų ir išsamų tyrimą; pabrėžia, kad labai svarbu atkurti ES pasitikėjimą Kosove ir užsienyje ir ateities misijose atsižvelgti į įgytą patirtį; pažymi, kad tiek ombudsmenas, tiek Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) nusprendė pradėti nepriklausomus tyrimus dėl tariamai netinkamos EULEX veiklos ir ragina visus tyrėjus veiksmingai suderinti savo veiksmus ir keistis informacija; vis dėlto mano, kad reikalinga nuodugni ir išsami analizė, kad būtų įvertintas bendras EULEX veiksmingumas ir jos veiklos tinkamumas atnaujinant 2012 m. spalio mėn. paskelbtą Audito Rūmų ataskaitą;

24.  ragina EULEX aktyviau vykdyti savo įgaliojimus; pabrėžia, kad ypač svarbu užtikrinti visišką savo darbo skaidrumą ir atskaitomybę ir didinti veiksmingumą, rodyti konkretesnius ir aukšto lygio rezultatus ir reguliariai bei išsamiai pranešti apie savo veiklą ir sprendimus; pabrėžia EULEX svarbą padedant vietos valdžios institucijoms ir skatinant jas laikytis savo įsipareigojimų, susijusių su teisinės valstybės reformomis, nuosavybe ir perkeltų teisminių procedūrų įvedimo teisės aktų pakeitimais; ragina Kosovo valdžios institucijas toliau gerbti EULEX įgaliojimus ir remti jos naudojimąsi savo vykdomaisiais įgaliojimais;

25.  atkreipia dėmesį į Kosovo padarytą pažangą įgyvendinant vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano reikalavimus; ragina valdžios institucijas imtis papildomų priemonių, įrodyti įsipareigojimą įgyvendinti rekomendacijas ir, be kita ko, priimti keturis nepriimtus teisės aktus; primygtinai ragina Komisiją kuo labiau stengtis paspartinti Kosovo vizų režimo liberalizavimo procesą, nes Kosovas – paskutinė šalis regione, kuriai taikomas vizos reikalavimas; yra labai susirūpinęs dėl neseniai padidėjusio Kosovą paliekančių ir į ES šalis išvykstančių piliečių, įskaitant romus, aškalius ir albanus, skaičiaus; ragina Prištinos valdžios institucijas veiksmingai kovoti su nusikaltėlių tinklais, susijusiais su prekyba žmonėmis, ir padedant Prištinoje esančiam Europos Sąjungos biurui aiškiai paaiškinti visuomenei, jog mažai tikėtina, kad paraiškos dėl prieglobsčio suteikimo bus patvirtintos; pabrėžia, kad reikia spręsti pagrindines priežastis, dėl kurių piliečiai išvyksta iš Kosovo, taip pat investuoti į kokybišką švietimą, ypač mažumoms ir marginalizuotoms bendruomenėms;

26.  ragina Serbijos ir Kosovo valdžios institucijas sudaryti bendradarbiavimo susitarimus siekiant pažaboti ir nuginkluoti nusikalstamus tinklus, kurie kontroliuoja, išnaudoja ir neteisėtai veža migrantus iš Kosovo per Serbiją į kai kurias ES valstybes nares;

27.  ragina Kosovo valdžios institucijas priimti naują strategiją ir veiksmų planą dėl vaikų teisių, ir pabrėžia investicijų, ypač į mažumų ir marginalizuotų bendruomenių švietimą, sveikatą ir mitybą, svarbą; pabrėžia Vaiko apsaugos įstatymo svarbą siekiant įgyvendinti veikiančią vaiko apsaugos sistemą; pabrėžia centrinės ir vietos valdžios institucijų atskaitomybės didinimo svarbą prižiūrint vaikų teisių užtikrinimą;

28.  yra susirūpinęs dėl didelio nedarbo lygio, ypač tarp jaunimo, ir dėl diskriminacijos dėl lyties darbo rinkoje; pažymi, kad pažanga nuosavybės teisių srityje tebėra lėta ir kenkia ilgalaikiam ekonomikos augimui; atkreipia dėmesį į tai, kad trečiąjį 2014 m. ketvirtį smarkiai sumažėjo tiesioginių užsienio investicijų; ragina Kosovo vyriausybę siekti pagerinti verslo aplinką, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir sukurti saugią aplinką, kuri pritrauks saugiau tiesioginių užsienio investicijų, naudingų visiems Kosovo piliečiams; ragina Komisiją teikti paramą jauniems verslininkams kaip PNPP lėšų dalį, įskaitant priemones, kuriomis siekiama supaprastinti ryšius su ES valstybių narių verslininkais;

29.  yra susirūpinęs dėl to, kad Darbo įstatymo, kaip ir įstatymo dėl streikų, įgyvendinimas lieka nepatenkinamas; pažymi, kad nedarbo lygis Kosove siekia maždaug 30 proc. ir ypač daro įtaką moterų darbui;

30.  apgailestauja dėl to, kad dėl rinkimų abiejose šalyse sumažėjo Kosovo ir Serbijos aukšto lygio derybų tempas; palankiai vertina atnaujintus Belgrado ir Prištinos susitikimus 2015 m. vasario 9 d. Briuselyje; vis dėlto pažymi, kad rengiami techninio lygmens susitikimai ir kad pasiekta tam tikra pažanga, be kita ko, judėjimo laisvės srityje; apgailestauja dėl to, kad daugelis abiejų šalių pasirašytų susitarimų nebuvo visapusiškai įgyvendinti ir ragina Serbiją ir Kosovą ryžtingiau tęsti visapusišką jau pasiektų susitarimų įgyvendinimą; pabrėžia, kad svarbu gyventojams paaiškinti šių susitarimų svarbą ir padarinius; pabrėžia, kad puoselėjant gerus santykius su kaimyninėmis šalimis galima įgyvendinti abiejų šalių interesus;

31.  pakartojo, kaip svarbu užtikrinti, kad Kosovui būtų kuo greičiau paskirtas tarptautinis telefono kodas, kuris padės formuoti Kosovo matomumą tarptautiniu lygmeniu;

32.  palankiai vertina tai, kad Tarptautinis olimpinis komitetas ratifikavo sprendimą visapusiškai pripažinti Kosovo nacionalinį olimpinį komitetą ir primygtinai ragina kitas sporto federacijas tai padaryti, kad Kosovo sportininkės ir sportininkai, kaip savo šalies piliečiai, galėtų dalyvauti Europos ir tarptautinėse sporto varžybose;

33.  pabrėžia, kad Kosovo prioritetas turėtų būti prisijungimas prie tarptautinių ir regioninių organizacijų ir mechanizmų; ragina stiprinti santykius su Kosovu ir jo atstovavimą regioninėse organizacijose, tarptautinėse agentūrose ir tokiose įstaigose, kaip Europos Taryba, taip pat kultūrinėse bei paveldo institucijose, jam suteikiant visateisio nario statusą, taip pat gerinti jo atstovavimą Europos ir tarptautinėse žiniasklaidos organizacijose, kad Kosovo menininkai galėtų dalyvauti visuose tarptautiniuose kultūros renginiuose, įskaitant Eurovizijos dainų konkursą; primena, kad todėl svarbu laikytis regionų bendradarbiavimo srityje priimto susitarimo;

34.  ragina Kosovo teisėsaugos tarnybas ir policijos pajėgas aktyviai veikti ir bendradarbiauti su atitinkamomis Europos tarnybomis, siekiant geriau koordinuoti kovą su terorizmu, prekyba narkotikais ir žmonėmis, ir todėl pabrėžia, kad Kosovui svarbu būti visateisiu Europolo ir Interpolo nariu;

35.  pažymi, kad tam tikra pažanga padaryta Šiaurės srityje, ypač išrinkus merus rinkimuose, kuriuose dalyvavo visas Kosovas, ir padidinus ES finansuojamų projektų skaičių Šiaurėje; vis dėlto pabrėžia, kad reikia pratęsti Serbijos savivaldybių asociacijos sudarymą, po kurio turėtų būti nuspręsta, kad reikia mažiau paralelių struktūrų; tuo pat metu pažymi, kad ir toliau reikės dėti nuolatines pastangas siekiant labiau suartinti etninių albanų ir serbų bendruomenes; ragina bendrai išspręsti Mitrovizos tilto problemą, kuri šiuo metu trukdo laisvam žmonių judėjimui;

36.  pakartoja, kad reikia visiškai skaidriai informuoti apie Belgrado ir Prištinos dialogo rezultatus ir užtikrinti, jog įgyvendinimo procese dalyvautų parlamentai ir pilietinė visuomenė;

37.  ragina Serbijos valdžios institucijas teikti visapusišką pagalbą grąžinant į Kosovą Serbijoje rastų dingusių Kosovo gyventojų kūnus ir toliau vykdyti kasinėjimus nustatytose teritorijose ar teritorijose, kurios tariamai yra masinės kapavietės, kuriose, manoma, palaidoti dingę asmenys;

38.  pritaria tęsiamam karo nusikaltimų bylų teisminiam nagrinėjimui nacionaliniu lygmeniu ir nurodo, kad svarbu vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dėl per karą vykdytų žaginimų;

39.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir valstybes nares nuo 2015 m. vasario 28 d. suteikti įgaliojimus ES specialiajam įgaliotiniui Kosove;

40.  yra susirūpinęs, kad 2014 m. birželio 6 d. Kosovo A jėgainėje įvykęs sprogimas yra sistemos trapumo įrodymas ir dar kartą primygtinai ragina vėliausiai iki 2017 m. nutraukti jėgainės eksploataciją; yra įsitikinęs, kad Kosovo vyriausybė turėtų sudaryti aiškią ir veiksmingą energetikos politiką, kadangi tai – būtina jo ekonominės plėtros sąlyga; pabrėžia, kad reikia skatinti efektyvų energijos vartojimą ir prieš perduodant eksploatuoti naujas jėgaines atlikti energijos poreikių vertinimo tyrimus;

41.  palankiai vertina pastangas įvairinti energijos šaltinius ir vystyti atsinaujinančiuosius energijos išteklius, ypač atsižvelgiant į pradėtus trijų naujų hidroelektrinių statybos darbus; todėl pabrėžia, kad svarbu priimti ir visapusiškai taikyti ES aplinkos apsaugos standartus; primena valdžios institucijoms, kad gerinant šalies plėtros strategiją svarbu nuolat laikytis aplinkos apsaugos standartų;

42.  yra susirūpinęs dėl didelio kieto ir skysto pavidalo radioaktyviųjų likučių, kurių vis dar randama Kosovo savivaldybėse ir jie nėra tinkamai apsaugoti, kiekio; ragina Komisiją padėti Kosovo valdžios institucijoms ir glaudžiai su jomis bendradarbiauti, kad ši problema būtų galutinai išspręsta;

43.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai ir Kosovo Vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika